ILPB1/415-659/14-7/IM | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ustalenia dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej.
ILPB1/415-659/14-7/IMinterpretacja indywidualna
 1. działy specjalne produkcji rolnej
 2. zaliczka na podatek
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników -> Deklaracje i zaliczki od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Wyłączenia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 27 czerwca 2014 r. (data wpływu 2 lipca 2014 r.), uzupełnionym w dniach 30 września 2014 r., 2 i 6 października 2014 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 lipca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie odchowu piskląt jednodniowych, w zakresie zaniechania poboru zaliczki na podatek dochodowy oraz w zakresie ustalenia dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, w związku z czym pismem z dnia 22 września 2014 r., znak ILPB1/415-659/14-2/IM, na podstawie art. 169 § 1 i § 2 tej ustawy wezwano Wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 26 września 2014 r., a w dniach 30 września 2014 r., 2 i 6 października 2014 r. wniosek uzupełniono (nadano w polskiej placówce pocztowej w dniu 1 października 2014 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Deklarując w PIT-6 na 2015 rok rodzaj i rozmiar produkcji drób nieśny – kury (produkcja jaj konsumpcyjnych) urząd skarbowy na tej podstawie ustala wymiar zaliczek na podatek dochodowym od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej. Zaliczki Wnioskodawca płaci miesięcznie. W przypadku odsprzedaży stada kur nieśnych produkcja jaj zostaje wstrzymana.

Wnioskodawca deklaruje w PIT-6 zerowy rozmiar produkcji na 2015 rok. Jednak w miesiącu kwietniu 2015 r. zakupuje pisklęta celem odchowu i sprzedaży przed osiągnięciem dojrzałości nieśnej. Niesprzedaną część kur zostawi w swoim gospodarstwie celem produkcji jaj.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

Czy w związku z zaistniałą sytuacją Wnioskodawca musi złożyć korektę PIT-6 na 2015 r. i jaki rodzaj i rozmiar produkcji ma wskazać... Czy ewentualnie podatek od kur produkujących jaja może zapłacić w formie wyrównania na koniec roku podatkowego...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie składa korekty, podatek uiszcza na koniec roku według faktycznej i pozostałej ilości kur produkujących jaja.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), działy specjalne produkcji rolnej są odrębnym źródłem przychodów.

Zasady ustalania dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej określa przepis art. 24 ust. 4 ww. ustawy, który stanowi, iż dochodem (stratą) z działów specjalnych produkcji rolnej jest różnica pomiędzy przychodem z tytułu prowadzenia tych działów a poniesionymi kosztami uzyskania, powiększona o wartość przyrostu stada zwierząt na koniec roku podatkowego w porównaniu ze stanem na początek roku i pomniejszona o wartość ubytków w tym stadzie w ciągu roku podatkowego. Dochód z działów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli podatnik nie prowadzi ksiąg, o których mowa w art. 15, ustala się przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu z określonej powierzchni upraw lub jednostki produkcji zwierzęcej, określonych w załączniku nr 2.

Wobec powyższego, jeśli podatnik nie prowadzi podatkowej księgi przychodów i rozchodów, bądź ksiąg rachunkowych, dochód ustala się przy zastosowaniu norm szacunkowych, tj. na zasadach ryczałtowo-szacunkowych, zapisanych w art. 24 ust. 4-4e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Normy szacunkowe dochodu rocznego, stosownie do ust. 4a tego artykułu, stosuje się od jednostek powierzchni upraw lub innych jednostek rodzajów produkcji określonych w kolumnie 3 załącznika nr 2, z tym że w przypadku:

 1. upraw w szklarniach i tunelach foliowych – od 1 m2 powierzchni ogólnej obliczanej według wewnętrznej długości ścian,
 2. upraw grzybów i ich grzybni – od 1 m2 powierzchni zajętej pod te uprawy,
 3. wylęgarni drobiu – od 1 sztuki pisklęcia uzyskanego z wylęgu,
 4. zwierząt laboratoryjnych – od 1 sztuki sprzedanych zwierząt – na podstawie zawartych umów dla potrzeb laboratoryjnych, badań i doświadczeń naukowych, analiz i testów prowadzonych w laboratoriach, a także kontroli procesów technologicznych,
 5. hodowli i chowu zwierząt wymienionych pod lp. 15 lit. b)-h) załącznika nr 2 – od 1 sztuki zwierząt sprzedanych,
 6. hodowli ryb akwariowych – od 1 dm3 objętości akwarium, obliczonej według wewnętrznych długości krawędzi.

Ponadto, w myśl ustępu 4b art. 24 ww. ustawy, jeżeli rozmiary działów specjalnych produkcji rolnej przekraczają wielkości określone w załączniku nr 2, opodatkowaniu podlegają dochody uzyskane w roku podatkowym z całej powierzchni upraw lub wszystkich jednostek produkcji.

Stosownie natomiast do treści art. 43 ust. 1 i 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnicy, którzy osiągają dochody z działów specjalnych produkcji rolnej, są obowiązani składać w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok podatkowy urzędowi skarbowemu deklaracje według ustalonego wzoru o rodzajach i rozmiarach zamierzonej produkcji w roku następnym. Ponadto, są obowiązani zawiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie 7 dni o:

 1. zaistnieniu zmian w prowadzonej produkcji w stosunku do podanej w deklaracji,
 2. zaprzestaniu lub rozpoczęciu w ciągu roku eksploatacji obiektów umożliwiających całoroczny cykl produkcji,
 3. rozpoczęciu w ciągu roku podatkowego prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej; w tym wypadku podatnicy ci składają deklaracje, o których mowa w ust. 1, o rodzajach i rozmiarach zamierzonej produkcji w tym roku.

Ponadto, po złożeniu deklaracji, o której mowa w ww. art. 43 ust. 1 ww. ustawy, podatnik otrzymuje od naczelnika urzędu skarbowego decyzję ustalającą wysokość dochodu oraz zaliczek na podatek dochodowy.

Zatem zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeżeli podatnik nie prowadzi ksiąg rachunkowych, a dochód ustala przy zastosowaniu norm szacunkowych, tj. na podstawie rozmiarów zamierzonej produkcji – dochód liczony jest jako iloczyn jednostek określających wielkość działu specjalnego produkcji rolnej (np. ilość sztuk) oraz współczynnika dochodowości wynikającego z załącznika nr 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowi Tabela rodzajów i rozmiarów działów specjalnych produkcji rolnej oraz norm szacunkowych dochodu rocznego. Należy mieć na uwadze, że jeżeli rozmiary działów specjalnych produkcji rolnej przekraczają wielkości określone w załączniku nr 2, opodatkowaniu podlegają dochody uzyskane w roku podatkowym z całej powierzchni upraw lub wszystkich jednostek produkcji.

W danym roku podatkowym o wszelkich zmianach w produkcji w stosunku do ilości podanej w deklaracji PIT-6, np. o zwiększeniu lub zmniejszeniu produkcji należy, stosownie do treści art. 43 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, powiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca przewiduje dwie możliwości zgłoszenia działów specjalnych produkcji rolnej. W pierwszej wersji zamierza zadeklarować w PIT-6 na rok 2015 hodowlę drobiu nieśnego – kury (produkcja jaj konsumpcyjnych). W przypadku odsprzedaży stada kur nieśnych produkcja jaj zostanie wstrzymana. W drugiej natomiast wersji zamierza zadeklarować zerowy rozmiar produkcji na 2015 rok, jednak w miesiącu kwietniu 2015 roku zakupi pisklęta celem odchowu i sprzedaży przed osiągnięciem dojrzałości nieśnej, niesprzedaną część kur zostawi w gospodarstwie celem produkcji jaj.

Naczelnik urzędu skarbowego w oparciu o wielkość i rodzaj produkcji wskazany przez Wnioskodawcę w deklaracji PIT-6 wyda decyzję w sprawie wymiaru zaliczek na podatek dochodowy od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej na dany rok podatkowy, a nie wysokość podatku dochodowego.

Dochód z działów specjalnych produkcji rolnej ustalany metodą szacunkową liczony jest jako iloczyn jednostek określających wielkość działu specjalnego produkcji rolnej (w przypadku produkcji drobiu nieśnego bierze się pod uwagę liczbę zwierząt w stadzie reprodukcyjnym) oraz współczynnika dochodowości wynikającego z załącznika nr 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowi Tabela rodzajów i rozmiarów działów specjalnych produkcji rolnej oraz norm szacunkowych dochodu rocznego.

Decyzja naczelnika urzędu skarbowego zawiera m.in. wskazanie co do wysokości, sposobu i terminu uiszczania zaliczek na podatek dochodowy.

Ponadto w sytuacji, gdy dochód z działów specjalnych produkcji rolnej ustala się przy zastosowaniu norm szacunkowych, właściwym do rozliczenia tego dochodu za dany rok podatkowy jest formularz PIT-36 (zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym). Zeznanie PIT-36 za dany rok podatkowy należy złożyć w urzędzie skarbowym w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

Dochód z działów specjalnych produkcji rolnej ustalany metodą szacunkową wyliczony jest jako iloczyn jednostek określających wielkość działu specjalnego produkcji rolnej oraz współczynnika dochodowości wynikającego z Tabeli rodzajów i rozmiarów działów specjalnych produkcji rolnej oraz norm szacunkowych dochodu rocznego. Tak wyliczony dochód (po uwzględnieniu ewentualnych zmian w prowadzonej hodowli w stosunku do podanej w deklaracji PIT-6) należy wykazać w zeznaniu podatkowym PIT-36 i opodatkować – zgodnie z obowiązującą za dany okres rozliczeniowy skalą podatkową - uwzględniając decyzję w sprawie wymiaru zaliczek na podatek dochodowy wydaną przez Naczelnika urzędu skarbowego.

Reasumując, w związku z przedstawioną sytuacją Wnioskodawca nie musi złożyć korekty PIT-6 na 2015 r. W deklaracji PIT-6 Wnioskodawca wskazuje jedynie przewidywany rozmiar produkcji na dany rok podatkowy. Natomiast w zeznaniu rocznym PIT-36 wykazuje faktycznie uzyskany dochód roczny z prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej uwzględniając decyzję w sprawie wymiaru zaliczek na podatek dochodowy wydaną przez naczelnika urzędu skarbowego oraz zmiany w prowadzonej hodowli.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Prawidłowo zatem Wnioskodawca uważa, że podatek z działów specjalnych produkcji rolnej (tu: od kur produkujących jaja) należy zapłacić w formie wyrównania. Kwota wyrównania wynikać będzie z rocznego zeznania podatkowego, składanego za dany rok podatkowy, w którym działy specjalne produkcji rolnej były prowadzone.

Jednakże należy zaznaczyć, że jeżeli właściwy naczelnik urzędu skarbowego, na podstawie przysługujących mu uprawnień, po poinformowaniu go na podstawie art. 43 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych o rozpoczęciu, likwidacji bądź wszelkich zmianach w rozmiarach i zakresie prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej, wyda bądź zmieni uprzednio wydaną decyzję w sprawie wymiaru zaliczek na podatek dochodowy od działów specjalnych produkcji rolnej, zaliczki wynikające z tej decyzji podatnik obowiązany jest uiszczać w ustawowych terminach, zaś po zakończeniu roku podatkowego dokonać wyrównania uiszczonych zaliczek na podatek dochodowy do wysokości należnego, rocznego zobowiązania podatkowego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tutejszy Organ informuje, że wniosek w zakresie odchowu piskląt jednodniowych oraz w zakresie zaniechania poboru zaliczki na podatek dochodowy został rozstrzygnięty w dniu 10 października 2014 r. odrębnymi pismami nr ILPB1/415-659/14-5/IM, ILPB1/415-659/14-6/IM.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

działy specjalne produkcji rolnej
ILPB1/415-659/14-5/IM | Interpretacja indywidualna

zaliczka na podatek
IBPBII/1/415-924/14/BP | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.