IBPBI/1/415-718/13/ZK | Interpretacja indywidualna

Czy Wnioskodawca może być zwolniony z uiszczania podatku dochodowego od osób fizycznych z ww. działalności?
IBPBI/1/415-718/13/ZKinterpretacja indywidualna
 1. działalność rolnicza
 2. działy specjalne produkcji rolnej
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 08 maja 2013 r. (data wpływu do tut. Biura 10 maja 2013 r.), uzupełnionym w dniu 17 lipca 2013 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie konieczności opodatkowania tym podatkiem dochodów uzyskiwanych ze sprzedaży roślin i ryb akwariowych, sadzonek drzew i krzewów oraz nieprzetworzonych części roślin – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 maja 2013 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie konieczności opodatkowania tym podatkiem dochodów uzyskiwanych ze sprzedaży roślin i ryb akwariowych, sadzonek drzew i krzewów oraz nieprzetworzonych części roślin. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z dnia 12 lipca 2013 r. Znak: IBPBI/1/415-455/13/ZK wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło w dniu 17 lipca 2013 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca pracuje na pełnym etacie. Ponadto zamierza rozpocząć jednoosobową działalność gospodarczą zajmującą się detaliczną sprzedażą roślin akwariowych i ryb akwariowych z własnych zbiorników oraz roślin i ich części z przydomowego ogródka. Przedmiotem tej działalności oraz sprzedaży będą:

 1. hodowla roślin akwariowych (zbiorniki o pojemności do 250 litrów) - sprzedaż l-3 miesięcznych sadzonek,
 2. hodowla ryb akwariowych (zbiorniki o pojemności do 300 litrów) - sprzedaż 3-6 miesięcznego narybku,
 3. sprzedaż sadzonek drzew i krzewów ozdobnych trzymanych w doniczkach na otwartej przestrzeni 20 m2 (0,2 ara) przez okres 1-6 miesięcy,
 4. sprzedaż nieprzetworzonych części roślin z przydomowego ogródka (liście dębu, szyszki olchy) z drzew kilkuletnich.

Wnioskodawca nie posiada gospodarstwa rolnego, nie jest rolnikiem i nie płaci podatku rolnego.

W uzupełnieniu wniosku, ujętym w piśmie z dnia 16 lipca 2013 r. wskazano m.in., iż:

 • sprzedaż będzie prowadzona z domu przez internetowe serwisy aukcyjne Allegro i eBay,
 • Wnioskodawca nie zamierza otwierać żadnego stacjonarnego punktu handlowego,
 • ryby akwariowe będą hodowane w 2 zbiornikach o łącznej objętości 300 dm3 (300 litrów), a rośliny akwariowe w jednym zbiorniku o objętości 240 dm3 (240 litrów),
 • Wnioskodawca zamierza zarejestrować działalność i prowadzić ją w sposób ciągły i zorganizowany, jako zajęcie dodatkowe pracując na etacie.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy mogę być zwolniony z uiszczania podatku dochodowego od osób fizycznych z ww. działalności...

Zdaniem Wnioskodawcy, wyżej wymieniona działalność, tzn. sprzedaż ryb akwariowych i roślin akwariowych z własnej hodowli, a także sprzedaż drzew i krzewów oraz ich nieprzetworzonych części (tj. liści dębu, szyszek olchy) może być zaliczana do działalności rolniczej i z tego tytułu zwolniona z uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ww. działalności nie stanowią także działów specjalnych produkcji rolnej w myśl art. 2 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej. Zgodnie z art. 2 ust. 2 ww. ustawy, działalnością rolniczą w rozumieniu ust. 1 pkt 1, jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej:

 1. miesiąc - w przypadku roślin,
 2. 16 dni - w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi lub kaczek,
 3. 6 tygodni - w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego,
 4. 2 miesiące - w przypadku pozostałych zwierząt

-licząc od dnia nabycia.

Stosownie do art. 2 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, działami specjalnymi produkcji rolnej są: uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin "in vitro", fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowla dżdżownic, hodowla entomofagów, hodowla jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym. Zgodnie natomiast z art. 2 ust. 3a ww. ustawy, nie stanowią działów specjalnych produkcji rolnej uprawy, hodowla i chów zwierząt w rozmiarach nieprzekraczających wielkości określonych w załączniku nr 2 do ustawy, zwanym "załącznikiem nr 2".

Rodzaje i rozmiary działów specjalnych produkcji rolnej obowiązujące w 2013 r. określone zostały w załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1272), wydanym na podstawie art. 24 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Załącznik ten, tj. Tabela rodzajów i rozmiarów działów specjalnych produkcji rolnej oraz norm szacunkowych dochodu rocznego, określa jakie uprawy, hodowla i chów zwierząt z uwagi na ich rozmiary stanowią działy specjalne produkcji rolnej.

Zatem uprawa określonych roślin, hodowla lub chów zwierząt stanowi dział specjalny produkcji rolnej, o ile ich rozmiary przekraczają wielkości określone w ww. Załączniku (Tabeli). Informacje zawarte w ww. Załączniku (Tabeli) mają znaczenie w zakresie oceny, czy danego rodzaju działalność ma charakter działów specjalnych produkcji rolnej. Jeżeli dany rodzaj uprawy, czy też chów lub hodowla określonego gatunku zwierząt nie jest wymieniona w treści ww. Załącznika (Tabeli), to należy uznać, że ta uprawa, hodowla czy też chów jest działalnością rolniczą, nie będącą działem specjalnym produkcji rolnej. W konsekwencji do przychodów z tej działalności nie znajdują zastosowania przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W załączniku tym, tj. w ww. Tabeli rodzajów i rozmiarów działów specjalnych produkcji rolnej oraz norm szacunkowych dochodu rocznego, pod poz. 15 lit. j, ujęto hodowlę ryb akwariowych powyżej 700 dm3 objętości akwarium, obliczonej według wewnętrznych długości krawędzi.

Z przestawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego oraz jego uzupełnienia, wynika, iż Wnioskodawca zamierza rozpocząć dodatkową działalność, polegającą na detalicznej sprzedaży z własnych zbiorników roślin akwariowych (jeden zbiornik o objętości 240 dm3) i ryb akwariowych (2 zbiorniki o łącznej objętości 300 dm3) oraz roślin (sadzonek drzew i krzewów ozdobnych uprawianych w doniczkach na otwartej przestrzeni - 20 m2 przez okres 1-6 miesięcy)

i części roślin z przydomowego ogródka (liści dębu, szyszek olchy) z drzew kilkuletnich. Wnioskodawca nie posiada gospodarstwa rolnego, nie jest rolnikiem.

Mając na względzie powyższe stwierdzić należy, iż działalność, którą zamierza wykonywać Wnioskodawca, mieści się w przytoczonej powyżej definicji działalności rolniczej (o ile okres przechowywania roślin (sadzonek drzew i krzewów ozdobnych, w którym następuje ich wzrost) będzie wynosić co najmniej miesiąc), nie będąc jednocześnie zaliczana do działów specjalnych produkcji rolnej. Jak wynika bowiem z wniosku, Wnioskodawca będzie hodował ryby akwariowe w dwóch akwariach, których łączna objętość będzie wynosić 300 dm3, a zatem w rozmiarze nieprzekraczającym wielkości określonych w ww. Tabeli rodzajów i rozmiarów działów specjalnych produkcji rolnej. Natomiast pozostałe opisane przez Niego rodzaje działalności, jako niewymienione w tej Tabeli nie będą stanowić działów specjalnych produkcji rolnej. W tej sytuacji do przychodów z opisanej przez Wnioskodawcę działalności nie znajdą zastosowania przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Od dochodów (przychodów) uzyskiwanych ze sprzedaży rybek i roślin akwariowych, sadzonek drzew i krzewów, a także nieprzetworzonych części roślin (z drzew) z przydomowego ogródka Wnioskodawca nie będzie zatem zobowiązany uiszczać podatku dochodowego od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Traugutta 2a.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

działalność rolnicza
ILPB1/4511-1-1498/15-2/AMN | Interpretacja indywidualna

działy specjalne produkcji rolnej
IBPBI/1/415-716/13/ZK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.