IBPBI/1/415-263/13/WRz | Interpretacja indywidualna

Czy rozmiar hodowli jaj kurzych można oszacować z pominięciem deklarowanych prze podatnika rozmiarów produkcji?
IBPBI/1/415-263/13/WRzinterpretacja indywidualna
 1. działy specjalne produkcji rolnej
 2. hodowla
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Wyłączenia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni, przedstawione we wniosku z dnia 25 listopada 2012 r. (data wpływu do tut. Biura dnia 6 grudnia 2012 r.), uzupełnionym w dniach 22, 25 lutego 2013 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej, tj. określenia liczebności stada kur w produkcji jaj konsumpcyjnych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 grudnia 2012 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej, tj. określenia liczebności stada kur w produkcji jaj konsumpcyjnych. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z dnia 8 lutego 2013 r. Znak: IBPBI/1/415-1544/12/WRz wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło w dniach 22 i 25 lutego 2013 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawczyni wspólnie z mężem prowadzi fermę drobiu, specjalizującą się w hodowli kur niosek (produkcja jaj konsumpcyjnych) w systemie ściółkowym. Razem z nim dysponuje czterema halami produkcyjnymi, z których trzy są obsadzone nioskami, a czwarta hala jest wykorzystywana do odchowu kurek na potrzeby wymiany stad podstawowych. Maksymalna obsada niosek to 20.000 szt. na wszystkich halach. W deklaracji PIT- 6 małżonkowie zgłaszają po 10.000 szt. kur na osobę przez cały rok. Z uwagi na fakt, że decyzja o wymianie stada podejmowana jest w zależności od jego kondycji oraz sytuacji rynkowej, w zgłoszeniu nie są uwzględniane kilku, a czasami nawet kilku tygodniowe przerwy w produkcji, wynikające z przygotowania kurnika do kolejnego cyklu produkcyjnego. Wnioskodawczyni nadmienia, iż każde z trzech stad, jest w różnym wieku produkcyjnym, a wiec jest wymieniane w innym terminie. Jest to bardzo istotny problem, ponieważ składając w listopadzie deklarację o rodzajach i rozmiarach zamierzonej produkcji w roku następnym, nie można dokładnie określić terminu wymiany poszczególnych stad. Pozwala to również uniknąć ciągłego składania w urzędzie skarbowym zawiadomień o zaistniałych zmianach w produkcji. Wnioskodawczyni uzyskała jednak informację, iż należy każdorazowo zawiadamiać urząd o wymianie stada i potraktować go jako, dodatkową ilość kur w danym roku podatkowym, tj. jeżeli w 2013 r. zadeklarowano wielkość produkcji na poziomie 20.000 szt. niosek, to wymieniając np. w kwietniu jedno stado, w ilości 7.000 szt. należy je uwzględnić w deklaracji podatkowej i zgłosić nie 20.000 szt., lecz 27.000 szt. do wyliczenia dochodu rocznego. Jest to dla Wnioskodawczyni niezrozumiałe, gdyż najpierw oddaje się na ubój jedno stado, aby na jego miejsce wstawić nowe w takiej samej ilości. Nigdy nie zachodzi taka sytuacja, aby w trakcie produkcji było 27.000 kur jednocześnie. Zakupione w zakładzie wylęgowym pisklęta odchowuje się do wieku 16 tygodni i następnie przenosi na halę przeznaczoną dla kur niosek, po wcześniejszej likwidacji wymienionego stada. Nowe stado rozpoczyna nieśność w wieku około 23 tygodni i do tej pory nie przynosi dochodu, lecz stanowi koszt poniesiony w celu utrzymania podstawowej produkcji.

W uzupełnieniu wniosku, ujętym w piśmie z dnia 20 lutego 2013 r. wskazano, iż kury nioski mają określoną możliwość produkcji jaj konsumpcyjnych, które są cechą indywidualną dla każdego stada zależną od: rasy, kondycji zdrowotnej, warunków środowiskowych, itp. Przeciętnie na fermie utrzymuje się kury nioski przez ok. 50-60 tygodni, a następnie sprzedaje się do zakładu ubojowego, jako kury nioski poprodukcyjne.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Ile kur należy wskazać w deklaracji PIT-6...

Czy należy odzwierciedlić odchów kur niosek prowadzony jedynie dla potrzeb wymiany własnych stad podstawowych...

Zdaniem Wnioskodawczyni, w deklaracji o rozmiarach i rodzajach zamierzonej produkcji w roku następnym (PIT-6) winna zadeklarować 10.000 szt. niosek. Nie można bowiem deklarować i płacić podatku od czegoś, czego nie ma. Wyliczony dochód uwzględniający odchowane kury na potrzeby wymiany własnych stad podstawowych nie odzwierciedla faktycznego stanu produkcji, lecz przedstawia poziom produkcji, który nigdy nie jest osiągany.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), jednym ze źródeł przychodów są działy specjalne produkcji rolnej.

Stosownie do art. 2 ust. 3 ww. ustawy, działami specjalnymi produkcji rolnej są: uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin "in vitro", fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowla dżdżownic, hodowla entomofagów, hodowla jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym. Zgodnie natomiast z art. 2 ust. 3a ww. ustawy, nie stanowią działów specjalnych produkcji rolnej uprawy, hodowla i chów zwierząt w rozmiarach nieprzekraczających wielkości określonych w załączniku nr 2 do ustawy, zwanym "załącznikiem nr 2".

Rozmiary norm szacunkowych obowiązujące w 2013 r. określone zostały w Załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej (Dz. U. poz. 1272), stanowiącym Tabelę rodzajów i rozmiarów działów specjalnych produkcji rolnej oraz norm szacunkowych dochodu rocznego. Pod poz. 6 ww. załącznika ujęto drób nieśny powyżej 80 szt.:

 1. kury nieśne (w stadzie reprodukcyjnym),
 2. kury mięsne (w stadzie reprodukcyjnym),
 3. gęsi (w stadzie reprodukcyjnym),
 4. kaczki (w stadzie reprodukcyjnym),
 5. indyki (w stadzie reprodukcyjnym,)
 6. kury (produkcja jaj konsumpcyjnych).

W myśl art. 24 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochodem (stratą) z działów specjalnych produkcji rolnej jest różnica pomiędzy przychodem z tytułu prowadzenia tych działów a poniesionymi kosztami uzyskania, powiększona o wartość przyrostu stada zwierząt na koniec roku podatkowego w porównaniu ze stanem na początek roku i pomniejszona o wartość ubytków w tym stadzie w ciągu roku podatkowego. Dochód z działów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli podatnik nie prowadzi ksiąg, o których mowa w art. 15, ustala się przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu z określonej powierzchni upraw lub jednostki produkcji zwierzęcej, określonych w załączniku nr 2.

Zgodnie z art. 24 ust. 4a ww. ustawy, normy szacunkowe dochodu rocznego, o których mowa w ust. 4, stosuje się od jednostek powierzchni upraw lub innych jednostek rodzajów produkcji określonych w kolumnie 3 załącznika nr 2 (Tabeli rodzajów i rozmiarów działów specjalnych produkcji rolnej oraz norm szacunkowych dochodu rocznego) (...).

W myśl art. 24 ust. 4b ww. ustawy, jeżeli rozmiary działów specjalnych produkcji rolnej przekraczają wielkości określone w załączniku nr 2, opodatkowaniu podlegają dochody uzyskane w roku podatkowym z całej powierzchni upraw lub wszystkich jednostek produkcji.

Stosownie do treści art. 43 ust. 1 i 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnicy, którzy osiągają dochody z działów specjalnych produkcji rolnej, są obowiązani składać w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok podatkowy urzędowi skarbowemu deklaracje według ustalonego wzoru o rodzajach i rozmiarach zamierzonej produkcji w roku następnym (PIT-6). Ponadto, są obowiązani zawiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie 7 dni o:

 1. zaistnieniu zmian w prowadzonej produkcji w stosunku do podanej w deklaracji,
 2. zaprzestaniu lub rozpoczęciu w ciągu roku eksploatacji obiektów umożliwiających całoroczny cykl produkcji,
 3. rozpoczęciu w ciągu roku podatkowego prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej; w tym wypadku podatnicy ci składają deklaracje, o których mowa w ust. 1, o rodzajach i rozmiarach zamierzonej produkcji w tym roku.

W myśl art. 43 ust. 4 ww. ustawy, podatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani wpłacać do kasy lub na rachunek urzędu skarbowego zaliczki miesięczne w wysokości ustalonej decyzją naczelnika tego urzędu skarbowego obniżone o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w art. 27b, opłaconej w tym miesiącu przez podatnika w terminach określonych w art. 44 ust. 6.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego oraz opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawczyni wspólnie z mężem prowadzi fermę drobiu, specjalizującą się w produkcji jaj konsumpcyjnych. Maksymalna łączna obsada kur niosek wynosi 20.000 szt. W deklaracji PIT-6 małżonkowie zgłaszają rozmiar hodowli po 10.000 szt. na osobę przez cały rok. Z uwagi na fakt, że decyzję o wymianie stada podejmują w zależności od jego kondycji oraz sytuacji rynkowej, w zgłoszeniu nie uwzględniają kilku, a czasami nawet kilkunasto tygodniowych przerw w produkcji, wynikających z przygotowania kurnika do kolejnego cyklu produkcyjnego. W deklaracji PIT-6 nie są wykazywane kury, odchowywane w celu wymiany stada kur przeznaczonych do produkcji jaj konsumpcyjnych (do czasu uzyskania przez nie zdolności produkcyjnych). Kury nioski utrzymywane są przez okres około 50-60 tygodni, a następnie są sprzedawane do zakładu ubojowego, jako kury nioski poprodukcyjne.

Mając powyższe na względzie zauważyć należy, iż z powołanych przepisów art. 24 ust. 4-4b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wynika, iż w przypadku prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej w zakresie produkcji jaj konsumpcyjnych, normy szacunkowe ustala się jako iloczyn określonej w złotych normy szacunkowej dochodu rocznego wynikającej z ww. Tabeli rodzajów i rozmiarów działów specjalnych produkcji rolnej oraz norm szacunkowych dochodu rocznego oraz ilości sztuk kur w stadzie produkcyjnym (a więc zdolnym do produkcji jaj konsumpcyjnych).

W konsekwencji kury odchowywane wyłącznie w celu wymiany stada produkcyjnego jaj konsumpcyjnych (do czasu uzyskania przez nie zdolności produkcyjnych) nie mają wpływu na określenie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w związku z prowadzonymi przez Wnioskodawczynię działami specjalnymi produkcji rolnej w zakresie produkcji jaj konsumpcyjnych. Z tej też przyczyny, na gruncie przedmiotowej sprawy, w złożonej deklaracji PIT-6 winna wykazać 10.0000 kur przeznaczonych do produkcji jaj konsumpcyjnych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienić należy, iż zakresie dotyczącym męża Wnioskodawczyni wydano oddzielne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

działy specjalne produkcji rolnej
IBPBI/1/415-716/13/ZK | Interpretacja indywidualna

hodowla
1061-IPTPB1.4511.9.2016.2.DJD | Interpretacja indywidualna

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.