IBPBI/1/415-1454/14/ZK | Interpretacja indywidualna

Czy Wnioskodawca prowadzący działy specjalne produkcji rolnej, składając Deklarację do wymiaru Zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej, może odliczyć powierzchnię szklarni przeznaczoną na halę roboczą, pakownię wraz z rampą oraz ciągi komunikacyjne?
IBPBI/1/415-1454/14/ZKinterpretacja indywidualna
  1. działy specjalne produkcji rolnej
  2. zaliczka na podatek
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 26 listopada 2014 r. (data wpływu do tut. Biura 3 grudnia 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie sposobu ustalenia dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 grudnia 2014 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie sposobu ustalenia dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi gospodarstwo ogrodnicze, działy specjalne produkcji rolnej, w skład którego wchodzą ogrzewane szklarnie i tunele foliowe, w których uprawia się rośliny ozdobne. Wnioskodawca z tytułu prowadzenia działalności opłaca podatek od osób fizycznych na podstawie decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego ustalającej wysokość miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z działów specjalnych produkcji rolnej. Decyzję wydaje się na podstawie uprzednio złożonej deklaracji do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej (PIT - 6).

W ramach prowadzonego gospodarstwa ogrodniczego, na potrzeby tego gospodarstwa, Wnioskodawca przeznaczył część szklarni na halę roboczą (gdzie usytuowane są maszyny i linia do napełniania doniczek substratem torfowym i sadzenia), część szklarni została wyłączona z produkcji i przeznaczona na pakownię wraz z rampą załadunkową - miejsce przygotowania towaru do wysyłki oraz miejsce załadunku samochodów. Część szklarni została przeznaczona na stację nawadniającą - zbiorniki na wodę, pożywkę do kwiatów o łącznej wielkości ok. 200 m3. Dodatkowo w tej części znajdują się zbiorniki na nawozy oraz ich magazyn, stacja pomp oraz wielkogabarytowe filtry odsączające wraz ze zbiornikami oczyszczonej pożywki do powtórnego użycia. W związku z kilku etapowym powiększaniem powierzchni szklarni (dobudowa kolejnych części w istniejących szklarniach) zaistniała potrzeba wyłączenia części powierzchni i przeznaczenia jej na ciągi komunikacyjne pomiędzy poszczególnymi oddziałami szklarni, służące do transportu między szklarniami. Są to szerokie ciągi komunikacyjne o szerokości 3-4 metry i długości od 100 m do 150 m.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca prowadzący działy specjalne produkcji rolnej, składając Deklarację do wymiaru Zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej, może odliczyć powierzchnię szklarni przeznaczoną na halę roboczą, pakownię wraz z rampą oraz ciągi komunikacyjne...

Zdaniem Wnioskodawcy, z art. 24 ust. 4 wynika, że dochód z działów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli podatnik nie prowadzi ksiąg, o których mowa w art. 15, ustala się przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu z określonej powierzchni upraw. W związku z powyższym nie można wliczać do rozmiaru powierzchni podawanej w deklaracji do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od działów specjalnych produkcji rolnej innych powierzchni, gdzie nie jest prowadzona uprawa (powierzchnie: hal roboczych, pakownie, ciągi komunikacyjne itp.).

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam, co następuje:

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), odrębnym źródłem przychodów są działy specjalne produkcji rolnej.

Działami specjalnymi produkcji rolnej, w myśl art. 2 ust. 3 ww. ustawy, są uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin "in vitro", fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowla dżdżownic, hodowla entomofagów, hodowla jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym. Przy czym, jak wynika z art. 2 ust. 3a tej ustawy, nie stanowią działów specjalnych produkcji rolnej uprawy, hodowla i chów zwierząt w rozmiarach nie przekraczających wielkości określonych w załączniku nr 2 do ustawy, zwanym „załącznikiem nr 2”.

Stosownie do art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychód z działów specjalnych produkcji rolnej ustala się według zasad określonych w art. 14, jeżeli podatnik prowadzi księgi wykazujące te przychody. O zamiarze założenia ksiąg podatnik jest obowiązany zawiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego przed rozpoczęciem roku podatkowego albo przed rozpoczęciem prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli nastąpiło ono w ciągu roku.

Zasady ustalania dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej określa art. 24 ust. 4 ww. ustawy, który stanowi, że dochodem (stratą) z działów specjalnych produkcji rolnej jest różnica pomiędzy przychodem z tytułu prowadzenia tych działów a poniesionymi kosztami uzyskania, powiększona o wartość przyrostu stada zwierząt na koniec roku podatkowego w porównaniu ze stanem na początek roku i pomniejszona o wartość ubytków w tym stadzie w ciągu roku podatkowego. Dochód z działów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli podatnik nie prowadzi ksiąg, o których mowa w art. 15, ustala się przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu z określonej powierzchni upraw lub jednostki produkcji zwierzęcej, określonych w załączniku nr 2. Wobec powyższego, jeśli podatnik nie prowadzi ksiąg podatkowych, to dochód z działów specjalnych produkcji rolnej ustala się przy zastosowaniu norm szacunkowych, tj. na zasadach ryczałtowo-szacunkowych, określonych w art. 24 ust. 4-4e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 24 ust. 4a pkt 1 ww. ustawy, normy szacunkowe dochodu rocznego stosuje się od jednostek powierzchni upraw lub innych jednostek rodzajów produkcji określonych w kolumnie 3 załącznika nr 2, z tym że w przypadku upraw w szklarniach i tunelach foliowych - od 1 m2 powierzchni ogólnej obliczanej według wewnętrznej długości ścian.

W myśl z art. 24 ust. 4b tej ustawy, jeżeli rozmiary działów specjalnych produkcji rolnej przekraczają wielkości określone w załączniku nr 2, opodatkowaniu podlegają dochody uzyskane w roku podatkowym z całej powierzchni upraw lub wszystkich jednostek produkcji.

Zgodnie z art. 24 ust. 4c ww. ustawy, jeżeli w ciągu rocznego cyklu produkcji na tej samej powierzchni są prowadzone różne uprawy, dla których są ustalane różne normy szacunkowe dochodu, dochód z każdego rodzaju uprawy oblicza się z zastrzeżeniem ust. 4e, przy zastosowaniu właściwej dla niej normy, proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których była prowadzona taka uprawa, wliczając w to okres przygotowania do zaprowadzenia tej uprawy. Przepis ust. 4c stosuje się również w razie rozpoczęcia lub zaprzestania w ciągu roku prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej (art. 24 ust. 4d ustawy).

Normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej obowiązujące w 2015 r. zostały określone w Tabeli rodzajów i rozmiarów działów specjalnych produkcji rolnej oraz norm szacunkowych dochodu rocznego, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31października 2014 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1558), wydanego na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 24 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Pod poz. 1 i 3 tej Tabeli wymieniono:

-Uprawy w szklarniach ogrzewanych powyżej 25 m2:

  1. rośliny ozdobne
  2. pozostałe

-Uprawy w tunelach foliowych ogrzewanych powyżej 50 m2:

  1. rośliny ozdobne
  2. pozostałe.

Stosownie do art. 43 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnicy, którzy osiągają dochody z działów specjalnych produkcji rolnej, są obowiązani składać w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok podatkowy urzędowi skarbowemu deklaracje według ustalonego wzoru o rodzajach i rozmiarach zamierzonej produkcji w roku następnym.

Ponadto zgodnie z art. 43 ust. 3 ww. ustawy, podatnicy, o których mowa w art. 1, są obowiązani zawiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie 7 dni o:

  1. zaistnieniu zmian w prowadzonej produkcji w stosunku do podanej w deklaracji,
  2. zaprzestaniu lub rozpoczęciu w ciągu roku eksploatacji obiektów umożliwiających całoroczny cykl produkcji,
  3. rozpoczęciu w ciągu roku podatkowego prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej; w tym wypadku podatnicy ci składają deklaracje, o których mowa w ust. 1, o rodzajach i rozmiarach zamierzonej produkcji w tym roku.

Po złożeniu deklaracji, o której mowa w ww. art. 43 ust. 1 ww. ustawy, podatnik otrzymuje od naczelnika urzędu skarbowego decyzję ustalającą wysokość dochodu szacunkowego oraz wysokość zaliczek na podatek dochodowy.

Zatem zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeżeli podatnik nie prowadzi ksiąg rachunkowych, a dochód ustala przy zastosowaniu norm szacunkowych, tj. na podstawie rozmiarów zamierzonej produkcji - dochód ustalany jest, jako iloczyn jednostek określających wielkość działu specjalnego produkcji rolnej oraz współczynnika dochodowości wynikającego z Tabeli rodzajów i rozmiarów działów specjalnych produkcji rolnej oraz norm szacunkowych dochodu rocznego. Przy czym, jak jednoznacznie wynika z powołanego art. 24 ust. 4a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przypadku upraw w szklarniach i tunelach foliowych normy szacunkowe dochodu rocznego ustala się od 1 m2 powierzchni ogólnej obliczanej według wewnętrznej długości ścian. Przepis ten jest przepisem szczególnym, jednoznacznie określającym sposób ustalenia powierzchni upraw w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, niezależnie od powierzchni zajętej na uprawy. Nie przewiduje zatem wyłączenia z ogólnej powierzchni szklarni obliczanej według wewnętrznej długości ścian, części szklarni faktycznie nie zajętej stricte na uprawy. Należy mieć na uwadze, że jeżeli rozmiary działów specjalnych produkcji rolnej przekraczają wielkości określone w załączniku nr 2, opodatkowaniu podlegają dochody uzyskane w roku podatkowym z całej powierzchni upraw lub wszystkich jednostek produkcji.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca prowadzi gospodarstwo ogrodnicze - działy specjalne produkcji rolnej, w skład którego wchodzą ogrzewane szklarnie i tunele foliowe, w których uprawiane są rośliny ozdobne. Dochód z działów specjalnych produkcji rolnej ustalany jest przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu. W ciągu roku podatkowego Wnioskodawca wpłaca zaliczki miesięczne na podatek dochodowy od osób fizycznych z działów specjalnych produkcji rolnej w wysokości ustalonej w decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego wydanej na podstawie uprzednio złożonej deklaracji o rodzajach i rozmiarach zamierzonej produkcji. Na potrzeby prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej Wnioskodawca przeznaczył część szklarni na halę roboczą (gdzie usytuowane są maszyny i linia do napełniania doniczek substratem torfowym i sadzenia), część szklarni została wyłączona z produkcji i przeznaczona na pakownię wraz z rampą załadunkową - miejsce przygotowania towaru do wysyłki oraz miejsce załadunku samochodów. Część szklarni została przeznaczona na stację nawadniającą - zbiorniki na wodę, pożywkę do kwiatów o łącznej wielkości ok. 200 m3. Dodatkowo w tej części znajdują się zbiorniki na nawozy oraz ich magazyn, stacja pomp oraz wielkogabarytowe filtry odsączające wraz ze zbiornikami oczyszczonej pożywki do powtórnego użycia. W związku z kilku etapowym powiększaniem powierzchni szklarni (dobudowa kolejnych części w istniejących szklarniach) zaistniała potrzeba wyłączenia części powierzchni i przeznaczenia jej na ciągi komunikacyjne pomiędzy poszczególnymi oddziałami szklarni służące do transportu między szklarniami. Są to szerokie ciągi komunikacyjne o szerokości 3-4 metry i długości od 100 m do 150 m.

Mając powyższe na względzie, stwierdzić należy, że skoro z art. 24 ust. 4a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jednoznacznie wynika, że w przypadku działów specjalnych produkcji rolnej, jakimi są uprawy w ogrzewanych szklarniach i tunelach foliowych, normy szacunkowe dochodu rocznego stosuje się od 1 m2 powierzchni ogólnej obliczanej według wewnętrznej długości ścian, to ustalając tą powierzchnię nie należy z niej wyłączać powierzchni faktycznie nie zajętej przez uprawy. Zauważyć przy tym należy, że wskazane we wniosku wyłączone z upraw części powierzchni szklarni są niezbędne dla prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej, służą bowiem prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności rolniczej. Reasumując stwierdzić należy, że zgodnie w ww. przepisem, dla celów ustalenia powierzchni upraw w szklarniach ogrzewanych Wnioskodawca powinien wziąć pod uwagę powierzchnię ogólną szklarni obliczaną według wewnętrznej długości ścian, bez wyłączenia wskazanych we wniosku powierzchni tych szklarni (tj. powierzchni hali roboczej, pakowni wraz z rampą oraz ciągów komunikacyjnych), zważywszy przy tym, że powierzchnie te są niezbędne i związane z prowadzoną działalnością rolniczą.

W świetle powołanych przepisów i w odniesieniu do przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego stanowisko Wnioskodawcy jest zatem nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Traugutta 2a.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

działy specjalne produkcji rolnej
IBPBI/1/415-1344/14/WRz | Interpretacja indywidualna

zaliczka na podatek
IPPB1/415-825/14-2/ES | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.