IBPBI/1/415-1344/14/WRz | Interpretacja indywidualna

Jak opodatkować przychód uzyskiwany ze sprzedaży odpadów (żużla paleniskowego?
IBPBI/1/415-1344/14/WRzinterpretacja indywidualna
  1. działy specjalne produkcji rolnej
  2. odpady (śmieci)
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 29 października 2014 r. (data wpływu do tut. Biura 30 października 2014 r.), uzupełnionym 26 stycznia 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych ze sprzedażą produktu ubocznego (żużla paleniskowego) – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 października 2014 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych ze sprzedażą produktu ubocznego (żużla paleniskowego). Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 14 stycznia 2015 r. Znak: IBPBI/1/415-1344/14/WRz, IBPP1/443-1115/14/BM wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 26 stycznia 2015 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi działy specjalne produkcji rolnej, w rozumieniu art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w zakresie uprawy warzyw w szklarniach i tunelach foliowych. Nie prowadzi pozarolniczej działalności gospodarczej. Od 1996 r. jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, z tyt. działalności rolniczej. Dochód z działów specjalnych produkcji rolnej jest ustalany przy zastosowaniu tzw. norm szacunkowych. Na potrzeby ww. upraw Wnioskodawca kupuje miał węglowy, z którego uzyskuje energię cieplną w gospodarstwie. W wyniku spalania tego miału powstaje żużel paleniskowy. Dotychczas nie dokonywał on sprzedaży żużla paleniskowego, jednakże może on zostać sprzedany na rzecz podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, który jest też czynnym podatnikiem podatku VAT.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytania:

Czy przychód uzyskany ze sprzedaży ww. żużla paleniskowego opodatkowany jest w ramach prowadzonej działalności rolniczej, co oznacza że nie podlega opodatkowaniu dodatkowym podatkiem...

Zdaniem Wnioskodawcy, jest to przychód uzyskany z działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowany w ramach norm szacunkowych.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam, co następuje:

W myśl z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej. Zgodnie z art. 2 ust. 2 ww. ustawy, działalnością rolniczą w rozumieniu ust. 1 pkt 1, jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej:

  1. miesiąc - w przypadku roślin,
  2. 16 dni - w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi lub kaczek,
  3. 6 tygodni - w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego,
  4. 2 miesiące - w przypadku pozostałych zwierząt

-licząc od dnia nabycia.

Stosownie do art. 2 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, działami specjalnymi produkcji rolnej są: uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin "in vitro", fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowla dżdżownic, hodowla entomofagów, hodowla jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym. Zgodnie natomiast z art. 2 ust. 3a ww. ustawy, nie stanowią działów specjalnych produkcji rolnej uprawy, hodowla i chów zwierząt w rozmiarach nieprzekraczających wielkości określonych w załączniku nr 2 do ustawy, zwanym "załącznikiem nr 2".

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca prowadzi działy specjalne produkcji rolnej (uprawy warzyw w tunelach foliowych i szklarniach). Dochód uzyskiwany z ww. źródła przychodów, ustala przy zastosowaniu tzw. norm szacunkowych. Na potrzeby ww. upraw Wnioskodawca kupuje miał węglowy, z którego uzyskuje energię cieplną w gospodarstwie. Na rzecz podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą zamierza sprzedawać żużel paleniskowy stanowiący produkt odpadowy (uboczny) pozyskiwany w wyniku spalania miału na potrzeby prowadzonego gospodarstwa.

Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, że chociaż powstanie odpadów w postaci żużla paleniskowego jest związane z prowadzeniem wskazanych we wniosku upraw, stanowiących działy specjalne produkcji rolnej (a więc specyficzny rodzaj działalności rolniczej), to nie stanowi wytworu produkcji rolnej (przedmiotu tychże działów specjalnych). Powstania ww. odpadów nie można bowiem uznać za wytworzenie produktu rolnego, a sprzedaży tychże odpadów za sprzedaż produktów rolnych. Nie sposób więc przyjąć, że pozyskany w wyniku spalania miału żużel paleniskowy jest produktem działalności rolniczej, czy też wytworem produkcji rolnej. Efektem prowadzenia działalności rolniczej (a więc i działów specjalnych produkcji rolnej) są bowiem wyłącznie produkty rolne (bezpośrednie efekty tej działalności), a nie (pośrednie) powstałe niejako „przy okazji” prowadzenia tej działalności. W konsekwencji, przychody ze sprzedaży żużla paleniskowego nie stanowią przychodów z działalności rolniczej, a więc i z działów specjalnych produkcji rolnej, a dochody uzyskiwane z tego tytułu podlegają opodatkowaniu na tzw. zasadach ogólnych, a więc zgodnie z określoną w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych skalą podatkową.

Wobec powyższego, w świetle wyżej przytoczonych przepisów, należy stwierdzić, że stanowisko Wnioskodawcy że przychód ze sprzedaży żużla paleniskowego jest przychodem uzyskiwanym z działów specjalnych produkcji rolnej, opodatkowanym w ramach norm szacunkowych jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

działy specjalne produkcji rolnej
ITPB1/415-939/14/AK | Interpretacja indywidualna

odpady (śmieci)
IBPP2/443-844/13/IK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.