1061-IPTPB1.4511.341.2016.1.KU | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Czy Wnioskodawca będzie mógł odliczyć od miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy z prowadzonej działalności pozarolniczej kwotę stanowiącą 7,75% wysokości opłaconej składki zdrowotnej wymierzonej przez KRUS z tytułu prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej? Jeśli tak, to czy składki zdrowotne Wnioskodawca będzie mógł odliczać od miesięcznych zaliczek, czy może dopiero w rozliczeniu rocznym PIT-28?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643, z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 4 kwietnia 2016 r. (data wpływu 8 kwietnia 2016 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie możliwości odliczenia od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne wpłacanych do KRUS – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 kwietnia 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest rolnikiem oraz prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą. Z tytułu działalności gospodarczej opłaca podatek w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Jako rolnik podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w KRUS (w podwójnej wysokości składki społecznej z tytułu prowadzenia działalności pozarolniczej). Wnioskodawca nie jest zarejestrowany jako podatnik podatku VAT, ani z działalności pozarolniczej, ani z rolnictwa. Prowadzona przez Wnioskodawcę działalność jest jednoosobowa – nie zatrudnia pracowników. W 2016 r. Wnioskodawca zamierza rozpocząć prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej – hodowla szynszyli. Zgłaszając do KRUS, na podstawie decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego o wymiarze podatku, informację o prowadzeniu działów specjalnych, Wnioskodawca będzie zobowiązany opłacać składkę zdrowotną, której do tej pory nie był zobowiązany płacić, z uwagi na zbyt mały areał gruntów. Z działów specjalnych Wnioskodawca będzie opłacać podatek dochodowy według norm szacunkowych. Hodowla Wnioskodawcy w pierwszym roku będzie na poziomie do 120 sztuk samic stada podstawowego. Z wyliczeń Wnioskodawcy, zgodnie z publikacją Ministra Finansów w sprawie norm szacunkowych (...) wynika: 120 samic x 24,02 zł = 2 882 zł.

Zdaniem Wnioskodawcy, jest to kwota wolna od podatku, więc najprawdopodobniej w 2016 r. Wnioskodawca nie będzie zobowiązany odprowadzać podatku w formie zaliczek.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

Czy Wnioskodawca będzie mógł odliczyć od miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy z prowadzonej działalności pozarolniczej kwotę stanowiącą 7,75% wysokości opłaconej składki zdrowotnej wymierzonej przez KRUS z tytułu prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej... Jeśli tak, to czy składki zdrowotne Wnioskodawca będzie mógł odliczać od miesięcznych zaliczek, czy może dopiero w rozliczeniu rocznym PIT-28...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (...), ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w pierwszej kolejności ulega obniżeniu o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacanej przez podatnika, o której mowa w art. 27b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym, jeżeli nie została odliczona od podatku dochodowego. W związku z tym, że działy specjalne podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zaś składka zdrowotna, zgodnie z przepisami podlega odliczeniu od podatku (w części 7,75%), w przypadku braku możliwości odliczenia jej od podatku dochodowego z działów specjalnych, jeśli takowy w roku podatkowym nie wystąpi, Wnioskodawca może odliczyć ją od zaliczek miesięcznych na podatek dochodowy zryczałtowany z pozarolniczej działalności gospodarczej. Ponadto Wnioskodawca będąc zarówno rolnikiem, jak i przedsiębiorcą oraz chcąc prowadzić działy specjalne, podlega ubezpieczeniu społecznemu i zdrowotnemu w KRUS ze wszystkich tytułów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do treści art. 10 ust. 1 pkt 4 powołanej ustawy, działy specjalne produkcji rolnej są odrębnym źródłem przychodów.

Zgodnie z art. 15 ww. ustawy, przychód z działów specjalnych produkcji rolnej ustala się według zasad określonych w art. 14, jeżeli podatnik prowadzi księgi wykazujące te przychody. O zamiarze założenia ksiąg podatnik jest obowiązany zawiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego przed rozpoczęciem roku podatkowego albo przed rozpoczęciem prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli nastąpiło ono w ciągu roku, z zastrzeżeniem ust. 2.

Przepis art. 27b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że podatek dochodowy, obliczony zgodnie z art. 27 lub art. 30c, w pierwszej kolejności ulega obniżeniu o kwotę:

 1. składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 581, z późn. zm.):
  1. opłaconej w roku podatkowym bezpośrednio przez podatnika zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
  2. pobranej w roku podatkowym przez płatnika zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
  -obniżenie nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie ustawy oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku;
 2. składki zapłaconej w roku podatkowym ze środków podatnika na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne podatnika lub osób z nim współpracujących, zgodnie z przepisami dotyczącymi obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego obowiązującymi w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, lub w Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem ust. 4.

Zgodnie z art. 27b ust. 2 ww. ustawy, kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się podatek, nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki.

Stosownie do art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 581 z późn. zm.), obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają osoby spełniające warunki do objęcia ubezpieczeniami społecznymi lub ubezpieczeniem społecznym rolników, które są rolnikami lub ich domownikami w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2016 r. poz. 277 ), rolnik lub domownik, który podlegając ubezpieczeniu w pełnym zakresie z mocy ustawy nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata, rozpocznie prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej lub rozpocznie współpracę przy prowadzeniu tej działalności, podlega nadal temu ubezpieczeniu w okresie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej lub współpracy przy prowadzeniu tej działalności, jeżeli spełnia jednocześnie następujące warunki:

 1. złoży w Kasie oświadczenie o kontynuowaniu tego ubezpieczenia w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej lub współpracy przy tej działalności;
 2. jednocześnie nadal prowadzi działalność rolniczą lub stale pracuje w gospodarstwie rolnym, obejmującym obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego, lub w dziale specjalnym;
 3. nie jest pracownikiem i nie pozostaje w stosunku służbowym;
 4. nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych;
 5. kwota należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie przekracza kwoty 2 528 zł.

Stosownie do treści art. 43 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnicy którzy osiągają dochody z działów specjalnych produkcji rolnej są obowiązani wpłacać do kasy lub na rachunek urzędu skarbowego zaliczki miesięczne w wysokości ustalonej decyzją naczelnika tego urzędu skarbowego obniżone o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w art. 27b, opłaconej w tym miesiącu przez podatnika w terminach określonych w art. 44 ust. 6.

Zgodnie z art. 44 ust. 6 ww. ustawy, zaliczki miesięczne od dochodów wymienionych w ust. 1, wpłaca się w terminie do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Zaliczki kwartalne podatnicy wpłacają w terminie do 20 dnia każdego miesiąca następującego po kwartale, za który wpłacana jest zaliczka. Zaliczkę za ostatni miesiąc lub ostatni kwartał roku podatkowego podatnik wpłaca w terminie do 20 stycznia następnego roku podatkowego. Podatnik nie wpłaca zaliczki za ostatni miesiąc lub odpowiednio kwartał, jeżeli przed upływem terminu do jej wpłaty złoży zeznanie i dokona zapłaty podatku na zasadach określonych w art. 45.

Zgodnie z art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r. Nr 144, poz. 930 ze zm.), ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Przy czym w myśl art. 4 ust. 1 pkt 12 ww. ustawy przez pozarolniczą działalność gospodarczą należy rozumieć pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w pierwszej kolejności ulega obniżeniu o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne opłaconej przez podatnika, o której mowa w art. 27b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym, jeżeli nie została odliczona od podatku dochodowego.

Z powyższego wynika, że z odliczenia składek zdrowotnych mogą skorzystać zarówno podatnicy opodatkowani na zasadach ogólnych, podatnicy opodatkowani zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a także podatnicy opłacający składki zdrowotne do KRUS, których podstawą wymiaru jest kwota zadeklarowanego dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej, a nie działalność rolnicza.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest rolnikiem oraz prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą. Z tytułu działalności gospodarczej opłaca podatek w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Jako rolnik podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w KRUS (w podwójnej wysokości składki społecznej z tytułu prowadzenia działalności pozarolniczej). Prowadzona przez Wnioskodawcę działalność jest jednoosobowa. W bieżącym roku Wnioskodawca zamierza rozpocząć prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej – hodowla szynszyli. W związku z tym będzie zobowiązany opłacać składkę zdrowotną, której do tej pory nie był zobowiązany płacić, z uwagi na zbyt mały areał gruntów. Z działów specjalnych Wnioskodawca będzie opłacać podatek dochodowy według norm szacunkowych. Hodowla Wnioskodawcy w pierwszym roku będzie na poziomie do 120 sztuk samic stada podstawowego.

Mając na uwadze przedstawiony opis zdarzenia przyszłego oraz powołane przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że skoro Wnioskodawca uzyskuje dochody z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz z działów specjalnych produkcji rolnej, które podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, to w obu przypadkach ma prawo odliczyć zapłaconą składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

Zatem, w sytuacji gdy nie wystąpią zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych z działów specjalnych produkcji rolnej (jak wskazano we wniosku), to Wnioskodawca będzie mógł zmniejszyć miesięczne zaliczki zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej o zapłacone do KRUS składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości nieprzekraczającej 7,75% podstawy wymiaru tej składki.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ....., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.