0114-KDIP3-1.4011.503.2018.1.MJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych z hodowli węży

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 24 września 2018 r. (data wpływu 02 października 2018 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów uzyskiwanych z hodowli węży - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 02 październik 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów uzyskiwanych z hodowli węży.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca prowadzi amatorską hodowlę zwierząt egzotycznych - boa dusiciel (boa constrictor), z której Wnioskodawca doczekał się przychówku. Wnioskodawca zamierza sprzedawać młode jako nadwyżkę hodowlaną. Wszystkie zwierzęta są zarejestrowane w Urzędzie Starostwa, oraz posiadają dokumenty potwierdzające ich legalne pochodzenie.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, której przedmiotem jest działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura, którą Wnioskodawca rozszerzył o PKD 0149 Z ( chów i hodowla pozostałych zwierząt), chcąc opodatkować dochód z tytułu sprzedaży w/w węży. Wnioskodawca nie posiada 1 ha przeliczeniowego ziemi, więc nie jest zarejestrowany jako rolnik w KRUS. Jest zarejestrowany w ZUS, jako osoba prowadząca pozarolnicza działalność gospodarczą.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
  1. Czy w opisanej sytuacji istnieje obowiązek opłacania podatku dochodowego od osób fizycznych w wyniku sprzedaży wyhodowanych w hodowli Wnioskodawcy węży?
  2. Czy hodowla i sprzedaż urodzonych w hodowli Wnioskodawcy węży zalicza się do działów specjalnych produkcji rolnej?
  3. Czy sprzedaż będzie stanowiła działalność rolniczą w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, i będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem rolnym?

Niniejsza interpretacja dotyczy odpowiedzi na pytania nr 1,2 i 3 w części dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych. Natomiast odpowiedź na pytanie nr 3 w zakresie podatku rolnego udzielona zostanie w odrębnym rozstrzygnięciu.

Zdaniem Wnioskodawcy, nie powinien odprowadzać podatku dochodowego od sprzedaży urodzonych w swojej hodowli węży, ponieważ hodowla węży nie jest zaliczana do działów specjalnych produkcji rolnej, a jest działalnością rolniczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji bez względu na wysokość dochodów, nie stosuje się tutaj przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego - jest prawidłowe.

Zgodnie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1509, z późn. zm.), przepisów tej ustawy, nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej.

Konsekwencją uregulowań zawartych w powołanym przepisie jest wprowadzona dla celów tej ustawy - zawarta w art. 2 ust. 2 definicja działalności rolniczej oraz w art. 2 ust. 3 - definicja działów specjalnych produkcji rolnej, z których uzyskiwane dochody podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Stosownie do art. 2 ust. 2 ww. ustawy, działalnością rolniczą w rozumieniu ust. 1 pkt 1, jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej:

  1. miesiąc – w przypadku roślin,
  2. 16 dni - w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi lub kaczek,
  3. 6 tygodni – w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego,
  4. 2 miesiące – w przypadku pozostałych zwierząt

- licząc od dnia nabycia.

Powołany przepis art. 2 ust. 2 nie wskazuje na rodzaje przychodów, które uznaje się jako uzyskiwane z działalności rolniczej lecz rodzaje działalności rolniczej - w tym również uzyskiwanie produktów w stanie nieprzetworzonym z chowu i hodowli zwierząt, wytwarzanie materiału hodowlanego i reprodukcyjnego - z której przychody na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 zostały wyłączone z uregulowań w zakresie opodatkowania podatkiem dochodowym dochodów osób fizycznych.

Natomiast definicję działów specjalnych produkcji rolnej, z których uzyskiwane dochody podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zawierają przepisy art. 2 ust. 3 powoływanej ustawy.

Działami specjalnymi produkcji rolnej – w myśl art. 2 ust. 3 tej ustawy – są natomiast uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin „in vitro”, fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowla dżdżownic, hodowla entomofagów, hodowla jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym.

Ponadto, jak wynika z przepisu art. 2 ust. 3a wyżej cytowanej ustawy, nie stanowią działów specjalnych produkcji rolnej uprawy, hodowla i chów zwierząt w rozmiarach nie przekraczających wielkości określonych w załączniku nr 2 do ustawy, zwanym „załącznikiem nr 2”.

Należy zauważyć, że załącznik Nr 2 „Tabela rodzajów i rozmiarów działów specjalnych produkcji rolnej oraz norm szacunkowych dochodu rocznego” określa jakie uprawy, hodowla i chów zwierząt z uwagi na ich rozmiary nie stanowią działów specjalnych produkcji rolnej, a także normy szacunkowe dochodu rocznego odnoszące się do jednostek powierzchni upraw i innych jednostek poszczególnych rodzaj ów produkcji zwierzęcej.

Do działów specjalnych produkcji rolnej nie zalicza się hodowli boa dusiciela, bowiem w Tabeli, o której mowa powyżej, w specyfice rodzajowej tego typu hodowla nie została wymieniona.

Na podstawie przeanalizowanych powyżej regulacji prawnych stwierdzić należy, że – hodowla boa dusiciela jest działalnością rolniczą. Działalność Wnioskodawcy polega na sprzedaży zwierząt, pochodzących z własnej hodowli. Z uwagi na taką kwalifikację, dochody uzyskiwane z tej hodowli nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy uznaje się za prawidłowe.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302 z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.