Działy specjalne produkcji rolnej | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to działy specjalne produkcji rolnej. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
13
cze

Istota:

Możliwości uznania przychodów uzyskiwanych ze sprzedaży kurcząt za przychody z działalności rolniczej

Fragment:

Rozmiary norm szacunkowych obowiązujące w 2018 r. określone zostały w załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 2393), wydanym na podstawie art. 24 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Załącznik ten, tj. Tabela rodzajów i rozmiarów działów specjalnych produkcji rolnej oraz norm szacunkowych dochodu rocznego, określa jakie uprawy, hodowla i chów zwierząt z uwagi na ich rozmiary stanowią działy specjalne produkcji rolnej. Zatem uprawa określonych roślin, hodowla lub chów zwierząt stanowi dział specjalny produkcji rolnej, o ile ich rozmiary przekraczają wielkości określone w ww. Załączniku (Tabeli). Informacje zawarte w ww. Załączniku (Tabeli) mają znaczenie w zakresie oceny, czy danego rodzaju działalność ma charakter działów specjalnych produkcji rolnej. Jeżeli dany rodzaj uprawy, czy też chów lub hodowla określonego gatunku zwierząt nie jest wymieniona w treści ww. Załącznika (Tabeli), to należy uznać, że ta uprawa, hodowla, czy też chów jest działalnością rolniczą, nie będącą działem specjalnym produkcji rolnej. W konsekwencji do przychodów z tej działalności nie znajdują zastosowania przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W załączniku tym, pod pozycją 5 wymieniono – drób rzeźny – powyżej 100 szt.: kurczęta, gęsi, kaczki, indyki, a pod poz. 6 – drób nieśny powyżej 80 szt.: kury nieśne (w stadzie reprodukcyjnym), kury mięsne (w stadzie reprodukcyjnym), gęsi (w stadzie reprodukcyjnym), kaczki (w stadzie reprodukcyjnym), indyki (w stadzie reprodukcyjnym,) kury (produkcja jaj konsumpcyjnych).

2018
20
maj

Istota:

Zwolnienie z opodatkowania odszkodowania związanego z prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej.

Fragment:

U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 14 marca 2018 r. (data wpływu 23 marca 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania odszkodowania związanego z prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 23 marca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek – uzupełniony pismem z 27 kwietnia 2018 r. (data wpływu 2 maja 2018 r.) – o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania odszkodowania związanego z prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Wnioskodawczyni prowadzi hodowlę indyków w ramach działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowaną wg norm szacunkowych na podstawie decyzji naczelnika urzędu skarbowego. W 2017 r. Decyzją Powiatowy Lekarz Weterynarii na podstawie art. 49 ustawy z 11.03.2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2014 r., poz. 1539) oraz art. 104 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) po wykonaniu decyzji z dnia 4 stycznia 2017 r. nakazującej zabicie stada 1 – 11250 sztuk indyków – przyznał odszkodowanie ze środków budżetu państwa w wysokości 693 366,33 zł (nakaz Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 4 stycznia 2017 r.).

2018
15
kwi

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej.

Fragment:

Stosownie do treści art. 10 ust. 1 pkt 4 powołanej ustawy, działy specjalne produkcji rolnej są odrębnym źródłem przychodów. Zgodnie z art. 15 ww. ustawy, przychód z działów specjalnych produkcji rolnej ustala się według zasad określonych w art. 14 (a więc zasad właściwych dla pozarolniczej działalności gospodarczej), jeżeli podatnik prowadzi księgi wykazujące te przychody. O zamiarze założenia ksiąg podatnik jest obowiązany zawiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego przed rozpoczęciem roku podatkowego albo przed rozpoczęciem prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli nastąpiło ono w ciągu roku. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ww. ustawy u podatników, którzy prowadzą księgi rachunkowe, za dochód z działalności gospodarczej uważa się dochód wykazany na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg, zmniejszony o dochody wolne od podatku i zwiększony o wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów, zaliczone uprzednio w ciężar kosztów uzyskania przychodów. Stosownie do treści art. 24 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochodem (stratą) z działów specjalnych produkcji rolnej jest różnica pomiędzy przychodem z tytułu prowadzenia tych działów a poniesionymi kosztami uzyskania, powiększona o wartość przyrostu stada zwierząt na koniec roku podatkowego w porównaniu ze stanem na początek roku i pomniejszona o wartość ubytków w tym stadzie w ciągu roku podatkowego.

2018
9
mar

Istota:

1) Na jakich zasadach opodatkować skóry wytworzone w 2016 r. i sprzedane w 2017 r.?
2) Jakie deklaracje związane z podatkiem dochodowym należy złożyć w ramach prowadzonych działów specjalnych w 2017 r. i za 2017 r.?

Fragment:

O zamiarze założenia ksiąg podatnik jest obowiązany zawiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego przed rozpoczęciem roku podatkowego albo przed rozpoczęciem prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli nastąpiło ono w ciągu roku, z zastrzeżeniem ust. 2. Zgodnie z art. 15 ust. 2 ww. ustawy, w przypadku gdy obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych wynika z przepisów o rachunkowości, przychód z działów specjalnych produkcji rolnej ustala się na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych według zasad określonych w art. 14. W takim przypadku nie ma obowiązku zawiadamiania właściwego naczelnika urzędu skarbowego o założeniu ksiąg rachunkowych. Natomiast zasady ustalania dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej określa przepis art. 24 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowi, że dochodem (stratą) z działów specjalnych produkcji rolnej jest różnica pomiędzy przychodem z tytułu prowadzenia tych działów a poniesionymi kosztami uzyskania, powiększona o wartość przyrostu stada zwierząt na koniec roku podatkowego w porównaniu ze stanem na początek roku i pomniejszona o wartość ubytków w tym stadzie w ciągu roku podatkowego. Dochód z działów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli podatnik nie prowadzi ksiąg, o których mowa w art. 15, ustala się przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu z określonej powierzchni upraw lub jednostki produkcji zwierzęcej, określonych w załączniku nr 2.

2018
1
lut

Istota:

Forma opodatkowania dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej

Fragment:

Zgodnie z art. 15 ustawy o PIT, przychód z działów specjalnych produkcji rolnej ustala się według zasad określonych w art. 14 ustawy o PIT (a więc zasad właściwych dla pozarolniczej działalności gospodarczej). Przy czym, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o PIT, przychód z działów specjalnych produkcji rolnej ustala się według zasad określonych w art. 14 ustawy o PIT, jeżeli podatnik prowadzi księgi wykazujące te przychody. O zamiarze założenia ksiąg podatnik jest obowiązany zawiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego przed rozpoczęciem roku podatkowego albo przed rozpoczęciem prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli nastąpiło ono w ciągu roku, z zastrzeżeniem art. 15 ust. 2 ustawy o PIT. Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o PIT w przypadku, gdy obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych wynika z przepisów o rachunkowości, przychód z działów specjalnych produkcji rolnej ustala się na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych według zasad określonych w art. 14 ustawy o PIT. W takim przypadku nie ma obowiązku zawiadamiania właściwego naczelnika urzędu skarbowego o założeniu ksiąg rachunkowych. Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy o PIT, dochód z działów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli podatnik nie prowadzi ksiąg, o których mowa w art. 15 ustawy o PIT, ustala się przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu z określonej powierzchni upraw lub jednostki produkcji zwierzęcej, określonych w załączniku nr 2 do ustawy o PIT.

2018
1
lut

Istota:

Prowadzenie ksiąg podatkowych w związku z osiąganiem dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej

Fragment:

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawczyni wskazujące, że w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we wniosku, nie będzie Ona miała prawa w 2018 r. do opodatkowywania podatkiem PIT dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej z Rodzinnego Gospodarstwa Rolnego, na podstawie norm szacunkowych, jeżeli przychody netto Wnioskodawczyni z Gospodarstwa Rolnego w 2017 r. przekroczą w złotych polskich próg 2 000 000 Euro, powinna natomiast rozliczać na zasadach 19% podatku liniowego podatku PIT – ¼ dochodu przypadającego na Wnioskodawczynię z prowadzonego wspólnie z członkami rodziny Rodzinnego Gospodarstwa Rolnego? Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawczyni wskazujące, że w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we wniosku, członkowie rodziny Wnioskodawczyni, z którymi Wnioskodawczyni od dnia 1 stycznia 2018 r. będzie prowadziła Rodzinne Gospodarstwo Rolne, tj. małżonek Wnioskodawczyni oraz rodzice Wnioskodawczyni, będą mieli prawo do opodatkowywania podatkiem PIT dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej Rodzinnego Gospodarstwa Rolnego, na podstawie norm szacunkowych, ze względu na fakt, że w 2017 r. członkowie rodziny Wnioskodawczyni, z którymi Wnioskodawczyni od dnia 1 stycznia 2018 r. będzie prowadziła Rodzinne Gospodarstwo Rolne, tj. małżonek Wnioskodawczyni oraz rodzice Wnioskodawczyni, nie prowadzili gospodarstwa rolnego ani rodzinnego (...)

2018
26
sty

Istota:

W zakresie skutków podatkowych hodowli królików ras mięsnych

Fragment:

Ponadto, jak wynika z przepisu art. 2 ust. 3a cytowanej wyżej ustawy, nie stanowią działów specjalnych produkcji rolnej uprawy, hodowla i chów zwierząt w rozmiarach nieprzekraczających wielkości określonych w załączniku nr 2 do ustawy, zwanym „ załącznikiem nr 2 ”. Zatem, uprawa określonych roślin, hodowla lub chów zwierząt stanowi dział specjalny produkcji rolnej, o ile ich rozmiary przekraczają wielkości określone w ww. Załączniku. Informacje zawarte w wyżej wymienionym Załączniku mają znaczenie w zakresie oceny, czy danego rodzaju działalność ma charakter działów specjalnych produkcji rolnej. Jeżeli dany rodzaj uprawy, czy też chów lub hodowla określonego gatunku zwierząt nie jest wymieniona w treści Załącznika, to należy uznać, że ta uprawa, hodowla, czy też chów jest działalnością rolniczą, nie będącą działem specjalnym produkcji rolnej. W konsekwencji, do przychodów z tej działalności nie znajdują zastosowania przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Załącznik nr 2 tj. Tabela rodzajów i rozmiarów działów specjalnych produkcji rolnej oraz norm szacunkowych dochodu rocznego, określa jakie uprawy, hodowla i chów zwierząt z uwagi na ich rozmiary stanowią działy specjalne produkcji rolnej.

2018
13
sty

Istota:

1. Czy istnieje konieczność powtórnego opodatkowania skór wytworzonych w roku 2016 a sprzedanych w roku 2017?
2. W jaki sposób opodatkować skóry wytworzone w roku 2017, które zostaną sprzedane w 2018 roku?

Fragment:

Natomiast jak wynika z przepisu art. 2 ust. 3a wyżej cytowanej ustawy nie stanowią działów specjalnych produkcji rolnej uprawy, hodowla i chów zwierząt w rozmiarach nieprzekraczających wielkości określonych w załączniku nr 2 do ustawy, tj. w Tabeli rodzajów i rozmiarów działów specjalnych produkcji rolnej oraz norm szacunkowych dochodu rocznego, zwanym „ załącznikiem nr 2 ”. Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy działy specjalne produkcji rolnej są odrębnym źródłem przychodów. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychód z działów specjalnych produkcji rolnej ustala się według zasad określonych w art. 14, jeżeli podatnik prowadzi księgi wykazujące te przychody. O zamiarze założenia ksiąg podatnik jest obowiązany zawiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego przed rozpoczęciem roku podatkowego albo przed rozpoczęciem prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli nastąpiło ono w ciągu roku, z zastrzeżeniem ust. 2. W myśl art. 15 ust. 2 ww. ustawy, w przypadku gdy obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych wynika z przepisów o rachunkowości, przychód z działów specjalnych produkcji rolnej ustala się na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych według zasad określonych w art. 14.

2017
22
gru

Istota:

Działy specjalne produkcji rolnej

Fragment:

Mąż Wnioskodawczyni będzie uzyskiwał przychody z działalności rolniczej oraz z działów specjalnych produkcji rolnej. Przychody netto z działów specjalnych produkcji rolnej prowadzonych przez męża Wnioskodawczyni przekroczą równowartość w walucie polskiej 1 200 000 euro. Wnioskodawczyni nie będzie prowadziła działalności gospodarczej w formie Spółki cywilnej z mężem. Wnioskodawczyni będzie prowadziła działy specjalne produkcji rolnej w zakresie produkcji pieczarek. Mąż Wnioskodawczyni będzie prowadził działy specjalne produkcji rolnej w zakresie produkcji pieczarek oraz hodowli drobiu. W piśmie z dnia 18 października 2017 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku dodano, że Wnioskodawczyni poza prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej nie będzie prowadziła samodzielnie innej działalności rolniczej. Zatem, skoro Wnioskodawczyni nie będzie prowadziła samodzielnie działalności rolniczej, to Wnioskodawczyni nie będzie uzyskiwała z tego tytułu przychodów. Wnioskodawczyni będzie uzyskiwała wyłącznie przychody z działów specjalnych produkcji rolnej. Gospodarstwo Rolne Wnioskodawczyni jest prowadzone przez Nią samodzielnie. W ramach Gospodarstwa Rolnego Wnioskodawczyni planuje prowadzić działy specjalne produkcji rolnej.

2017
27
paź

Istota:

Działy specjalne produkcji rolnej.

Fragment:

Oznacza to, że skoro Wnioskodawca będzie prowadził działalność stanowiącą jeden z działów specjalnych produkcji rolnej w myśl ustawy o PIT, to też przychód Wnioskodawcy będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem PIT wg zasad właściwych dla źródła „ działy specjalne produkcji rolnej ” – art. 10 ust. 1 pkt 4) w zw. z art. 15 ustawy o PIT (tak interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 12 marca 2015 r., nr IPTPB1/415-711/14-5/SJ ). II.2. Wnioskodawca zauważa, iż art. 15 ust. 1 ustawy o PIT w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2016 r. stanowi, iż w sytuacji, gdy podatnik podatku PIT osiągający przychody z działów specjalnych produkcji rolnej prowadzi księgi rachunkowe (nawet bez prawnego obowiązku prowadzenia tych ksiąg), w których wykazuje osiągane przychody – wówczas wysokość takiego przychodu ustala się według zasad właściwych dla określania przychodów ze źródła przychodów „ pozarolnicza działalność gospodarcza ” (zgodnie z art. 14 ustawy o PIT). Także w przypadku, gdy obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych wynika z przepisów ustawy o rachunkowości, przychód w podatku PIT z działów specjalnych produkcji rolnej ustala się na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych według zasad określonych w art. 14 ustawy o PIT.