Działy specjalne produkcji rolnej | Interpretacje podatkowe

Działy specjalne produkcji rolnej | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to działy specjalne produkcji rolnej. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy dochody uzyskiwane przez Wnioskodawcę, ze sprzedaż owadów karmowych oraz zwierząt egzotycznych, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Z kolei art. 2 ust. 3 updof do działów specjalnych produkcji rolnej zalicza hodowlę entomofagów. Z ww. przepisów wynika, że sprzedaż produktów zwierzęcych pochodzących z własnej hodowli (o ile hodowla nie stanowi działów specjalnych produkcji rolnej) nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawczyni prowadzi hodowlę owadów karmowych jw., co stanowi działalność rolniczą w rozumieniu art. 2 ust. 2 updof, nienależącą jednocześnie do działów specjalnych produkcji rolnej. W konsekwencji, do dochodów uzyskanych z tej działalności nie stosuje się przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochód, jaki Wnioskodawczyni uzyska ze sprzedaży zwierząt wyklutych w prowadzonej przez Nią hodowli, będzie wyłączony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Natomiast w przypadku entomofagów, dochody z ich hodowli są opodatkowane na zasadach przewidzianych dla działów specjalnych produkcji rolnej. Sformułowanie „ entomofagi ” nie jest wyjaśnione w ustawie; chodzi tu o zwierzęta drapieżne i pasożytnicze, jak również larwy owadów odżywiające się żywymi owadami (A. Bartosiewicz, Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2016
29
lis

Istota:
Czy dochody uzyskiwane przez Wnioskodawcę, ze sprzedaż owadów karmowych oraz zwierząt egzotycznych, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Z kolei art. 2 ust. 3 updof do działów specjalnych produkcji rolnej zalicza hodowlę entomofagów. Z ww. przepisów wynika, że sprzedaż produktów zwierzęcych pochodzących z własnej hodowli (o ile hodowla nie stanowi działów specjalnych produkcji rolnej) nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawca prowadzi hodowlę owadów karmowych jw., co stanowi działalność rolniczą w rozumieniu art. 2 ust. 2 updof, nienależącą jednocześnie do działów specjalnych produkcji rolnej. W konsekwencji, do dochodów uzyskanych z tej działalności nie stosuje się przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochód, jaki Wnioskodawca uzyska ze sprzedaży zwierząt wyklutych w prowadzonej przez Niego hodowli, będzie wyłączony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Natomiast w przypadku entomofagów, dochody z ich hodowli są opodatkowane na zasadach przewidzianych dla działów specjalnych produkcji rolnej. Sformułowanie „ entomofagi ” nie jest wyjaśnione w ustawie; chodzi tu o zwierzęta drapieżne i pasożytnicze, jak również larwy owadów odżywiające się żywymi owadami (A. Bartosiewicz, Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2016
29
lis

Istota:
Możliwość opodatkowania dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej przy zastosowaniu norm szacunkowych
Fragment:
W sytuacji prowadzenia przez osobę fizyczną indywidualnej działalności w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej oraz działalności rolniczej przy ocenie, czy wystąpi obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych, pod uwagę bierze się przychody w rozumieniu ustawy o rachunkowości, co oznacza uwzględnienie łącznej sumy przychodów z prowadzonej działalności, zarówno z działalności rolniczej jak i z działów specjalnych produkcji rolnej. Reasumując, w przedmiotowej sprawie zastosowanie znajdzie przepis art. 15 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatnik, który prowadzi jednocześnie działy specjalne produkcji rolnej oraz działalność rolniczą, a przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1.200.000 euro, to w kolejnym roku obrotowym obowiązany jest na podstawie ustawy o rachunkowości prowadzić księgi rachunkowe. Nie ma przy tym znaczenia, w jakiej części na kwotę 1.200.000 euro składają się przychody osiągnięte w ramach działów specjalnych produkcji rolnej, a w jakiej z działalności rolniczej. Odnosząc zatem powołane wyżej uregulowania prawne do przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdza się, że zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości, w przypadku osiągnięcia w danym roku obrotowym przychodu netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych wynoszącego co najmniej równowartość w walucie polskiej 1.200.000 euro na Wnioskodawczyni ciąży obowiązek (a nie uprawnienie) prowadzenia w kolejnym roku obrotowym ksiąg rachunkowych.
2016
28
lis

Istota:
Możliwość opodatkowania dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej przy zastosowaniu norm szacunkowych
Fragment:
W sytuacji prowadzenia przez osobę fizyczną indywidualnej działalności w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej oraz działalności rolniczej przy ocenie, czy wystąpi obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych, pod uwagę bierze się przychody w rozumieniu ustawy o rachunkowości, co oznacza uwzględnienie łącznej sumy przychodów z prowadzonej działalności, zarówno z działalności rolniczej jak i z działów specjalnych produkcji rolnej. Reasumując, w przedmiotowej sprawie zastosowanie znajdzie przepis art. 15 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatnik, który prowadzi jednocześnie działy specjalne produkcji rolnej oraz działalność rolniczą, a przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1.200.000 euro, to w kolejnym roku obrotowym obowiązany jest na podstawie ustawy o rachunkowości prowadzić księgi rachunkowe. Nie ma przy tym znaczenia, w jakiej części na kwotę 1.200.000 euro składają się przychody osiągnięte w ramach działów specjalnych produkcji rolnej, a w jakiej z działalności rolniczej. Odnosząc zatem powołane wyżej uregulowania prawne do przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdza się, że zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości, w przypadku osiągnięcia w danym roku obrotowym przychodu netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych wynoszącego co najmniej równowartość w walucie polskiej 1.200.000 euro na Wnioskodawcy ciąży obowiązek (a nie uprawnienie) prowadzenia w kolejnym roku obrotowym ksiąg rachunkowych.
2016
28
lis

Istota:
Działalność, którą Pani wykonuje, mieści się w przytoczonej powyżej definicji działalności rolniczej, nie będąc jednocześnie zaliczana do działów specjalnych produkcji rolnej. W konsekwencji do ww. przychodów, zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie znajdują zastosowania cytowanej ustawy.
Fragment:
Od dnia 1 stycznia 2011 r. ww. normy szacunkowe zostały określone w Załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 września 2010 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej (Dz. U. Nr 188, poz. 1264), wydanym na podstawie art. 24 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Załącznikiem tym jest "Tabela rodzajów i rozmiarów działów specjalnych produkcji rolnej oraz norm szacunkowych dochodu rocznego", która określa jakie uprawy, hodowla i chów zwierząt z uwagi na ich rozmiary stanowią działy specjalne produkcji rolnej. Zatem uprawa określonych roślin, hodowla lub chów zwierząt stanowi dział specjalny produkcji rolnej, o ile ich rozmiary przekraczają wielkości określone w ww. załączniku. Informacje zawarte w wyżej wymienionym załączniku mają znaczenie w zakresie oceny, czy danego rodzaju działalność ma charakter działów specjalnych produkcji rolnej. Jeżeli dany rodzaj uprawy czy też chów lub hodowla określonego gatunku zwierząt nie jest wymieniona w treści załącznika, to należy uznać, że ta uprawa, hodowla czy też chów jest działalnością rolniczą, nie będącą działem specjalnym produkcji rolnej. W konsekwencji do przychodów z tej działalności nie znajdują zastosowania przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Mając zatem na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane przepisy prawa, należy stwierdzić, iż działalność, którą Pani wykonuje, mieści się w przytoczonej powyżej definicji działalności rolniczej, nie będąc jednocześnie zaliczana do działów specjalnych produkcji rolnej.
2016
28
lis

Istota:
Możliwość opodatkowania dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej przy zastosowaniu norm szacunkowych
Fragment:
W sytuacji prowadzenia przez osobę fizyczną indywidualnej działalności w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej oraz z działalności rolniczej przy ocenie, czy wystąpi obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych, pod uwagę bierze się przychody w rozumieniu ustawy o rachunkowości, co oznacza uwzględnienie łącznej sumy przychodów z prowadzonej działalności, zarówno z działalności rolniczej jak i z działów specjalnych produkcji rolnej. Reasumując, w przedmiotowej sprawie zastosowanie znajdzie przepis art. 15 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatnik, który prowadzi jednocześnie działy specjalne produkcji rolnej oraz działalność rolniczą, a przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1.200.000 euro, to w kolejnym roku obrotowym obowiązany jest na podstawie ustawy o rachunkowości prowadzić księgi rachunkowe. Nie ma przy tym znaczenia, w jakiej części na kwotę 1.200.000 składają się przychody osiągnięte w ramach działów specjalnych produkcji rolnej, a w jakiej z działalności rolniczej. Odnosząc zatem powołane wyżej uregulowania prawne do przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdza się, że zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości, w przypadku osiągnięcia przychodu netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za 2016 rok wynoszącego co najmniej równowartość w walucie polskiej 1.200.000 euro na Wnioskodawcy ciąży obowiązek (a nie uprawnienie) prowadzenia w kolejnym roku obrotowym (kalendarzowym - tj. 2017r.) ksiąg rachunkowych.
2016
27
lis

Istota:
Prowadzenie ksiąg rachunkowych z działów specjalnych produkcji rolnej.
Fragment:
Wnioskodawca jest zobowiązany do rozliczania przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej na podstawie tych ksiąg rachunkowych. Wnioskodawca w 2016 r. nie zamierza osiągnąć przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej powodujących obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami o rachunkowości (pow. 1.200.000 euro). W 2017 roku Wnioskodawca nie będzie prowadził ksiąg rachunkowych ani podatkowej książki przychodów i rozchodów. Dochód z działów specjalnych produkcji rolnej zarówno Wnioskodawca jak i jego żona będą ustalać w 2017 r. przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu z określonej powierzchni upraw lub jednostki produkcji zwierzęcej na podstawie dwóch odrębnych decyzji z urzędu skarbowego w sprawie wymiaru podatku z działów specjalnych produkcji rolnej po złożeniu 2 deklaracji do wymiaru zaliczek podatku dochodowego na 2017 r. - PIT-6. Na potrzeby podatku od towarów i usług podatnikiem pozostanie tylko Wnioskodawca. W uzupełnieniu wniosku z dnia 14 czerwca 2016 r. Wnioskodawca wskazał, że 2017 roku działy specjalne produkcji rolnej będzie prowadzić Wnioskodawca oraz jego żona. Dochód z działów specjalnych produkcji rolnej, na potrzeby zaliczek podatku dochodowego, (...)
2016
26
lis

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodu z produkcji rolnej z 2015 roku.
Fragment:
Natomiast nie stanowią działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu tej ustawy uprawy, hodowla i chów zwierząt w rozmiarach nieprzekraczających wielkości określonych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 2 ust. 3a ustawy). Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłami przychodów są działy specjalne produkcji rolnej. W myśl art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (w brzmieniu obowiązującym w 2015 r.), przychód z działów specjalnych produkcji rolnej ustala się według zasad określonych w art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli podatnik prowadzi księgi wykazujące te przychody. O zamiarze założenia ksiąg podatnik jest obowiązany zawiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego przed rozpoczęciem roku podatkowego albo przed rozpoczęciem prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli nastąpiło ono w ciągu roku. Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.
2016
3
sie

Istota:
Czy Wnioskodawca będzie mógł odliczyć od miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy z prowadzonej działalności pozarolniczej kwotę stanowiącą 7,75% wysokości opłaconej składki zdrowotnej wymierzonej przez KRUS z tytułu prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej? Jeśli tak, to czy składki zdrowotne Wnioskodawca będzie mógł odliczać od miesięcznych zaliczek, czy może dopiero w rozliczeniu rocznym PIT-28?
Fragment:
W bieżącym roku Wnioskodawca zamierza rozpocząć prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej – hodowla szynszyli. W związku z tym będzie zobowiązany opłacać składkę zdrowotną, której do tej pory nie był zobowiązany płacić, z uwagi na zbyt mały areał gruntów. Z działów specjalnych Wnioskodawca będzie opłacać podatek dochodowy według norm szacunkowych. Hodowla Wnioskodawcy w pierwszym roku będzie na poziomie do 120 sztuk samic stada podstawowego. Mając na uwadze przedstawiony opis zdarzenia przyszłego oraz powołane przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że skoro Wnioskodawca uzyskuje dochody z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz z działów specjalnych produkcji rolnej, które podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, to w obu przypadkach ma prawo odliczyć zapłaconą składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Zatem, w sytuacji gdy nie wystąpią zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych z działów specjalnych produkcji rolnej (jak wskazano we wniosku), to Wnioskodawca będzie mógł zmniejszyć miesięczne zaliczki zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej o zapłacone do KRUS składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości nieprzekraczającej 7,75% podstawy wymiaru tej składki.
2016
21
lip

Istota:
1) Czy przychody ze sprzedaży rybek akwariowych (GUPIK, MOLINEZJA, MIECZYK) stanowią działalność rolniczą i są wyłączone z opodatkowania podatkiem dochodowym, od osób prawnych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1, jako przychody z działalności rolniczej?
2. Czy przychody ze sprzedaży rybek akwariowych stanowią dział specjalny produkcji rolnej (baseny są posadowione na terenie innego gospodarstwa rolnego) i podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
Rodzaje i rozmiary działów specjalnych produkcji rolnej określone zostały w załączniku nr 2 -Tabela rodzajów i rozmiarów działów specjalnych produkcji rolnej podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Zatem uprawa określonych roślin, hodowla lub chów zwierząt stanowi dział specjalny produkcji rolnej, o ile ich rozmiary przekraczają wielkości określone w ww. Załączniku (Tabeli). Informacje zawarte w ww. Załączniku (Tabeli) mają znaczenie w zakresie oceny, czy danego rodzaju działalność ma charakter działów specjalnych produkcji rolnej. Jeżeli dany rodzaj uprawy, czy też chów lub hodowla określonego gatunku zwierząt nie jest wymieniona w treści ww. Załącznika (Tabeli), to należy uznać, że ta uprawa, hodowla czy też chów jest działalnością rolniczą, nie będącą działem specjalnym produkcji rolnej. W konsekwencji do przychodów z tej działalności nie znajdują zastosowania przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W załączniku tym, tj. w ww. Tabeli rodzajów i rozmiarów działów specjalnych produkcji rolnej podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, pod poz. 14 widnieje: Hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym, natomiast pod lit. j, ujęto hodowlę ryb akwariowych powyżej 700 dm 3 objętości akwarium, obliczonej według wewnętrznych długości krawędzi.
2016
21
lip
© 2011-2016 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.