Działy specjalne produkcji rolnej | Interpretacje podatkowe

Działy specjalne produkcji rolnej | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to działy specjalne produkcji rolnej. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W jaki sposób opodatkować sprzedaż skór norczych w 2017 r., które zostały wyprodukowane w 2016 r.? Czy powinny one zostać opodatkowane na podstawie podatku liniowego obowiązującego Wnioskodawcę w 2016 r., czy też na podstawie norm szacunkowych, którym podlega Wnioskodawca w 2017 r.?
Fragment:
Jednakże przepisów tej ustawy, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1, nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej. Działy specjalne produkcji rolnej stanowią źródło przychodu określone w art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W tym miejscu wskazać należy, że ustawą z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 699, z późn. zm), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2016 r., zmieniono zasady opodatkowania przychodów (dochodów) z działów specjalnych produkcji rolnej wprowadzając zmianę brzmienia m.in. treści art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z tym, zgodnie z art. 15 ust. 1 cyt. ustawy, przychód z działów specjalnych produkcji rolnej ustala się według zasad określonych w art. 14, jeżeli podatnik prowadzi księgi wykazujące te przychody. O zamiarze założenia ksiąg podatnik jest obowiązany zawiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego przed rozpoczęciem roku podatkowego albo przed rozpoczęciem prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli nastąpiło ono w ciągu roku, z zastrzeżeniem ust. 2. Natomiast w myśl art. 15 ust. 2 powoływanej ustawy, obowiązującego od 1 stycznia 2016 r., w przypadku, gdy obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych wynika z przepisów o rachunkowości, przychód z działów specjalnych produkcji rolnej ustala się na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych według zasad określonych w art. 14.
2017
7
lip

Istota:
Opodatkowania przychodów pochodzących z działalności polegającej na uboju drobiu z własnego chowu oraz sprzedaży tusz i podrobów drobiowych
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy sprzedaż wyhodowanego przez Wnioskodawcę drobiu po uboju będzie opodatkowana na zasadach właściwych dla działów specjalnych produkcji rolnej, zgodnie z art . 24. ust. 4 ustawy o podatku dochodowy od osób fizycznych? Czy sprzedaż poubojowa z własnej hodowli, zgłoszonej jako działy specjalne produkcji rolnej - części kurczaków i podrobów drobiowych z tych kurczaków - będzie traktowana jako sprzedaż w ramach działów specjalnych produkcji rolnej? Czy jeżeli taka sprzedaż nie może być uznana za działy specjalne produkcji rolnej, to czy stosuje się zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 71 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy jeżeli taka sprzedaż nie może być uznana za działy specjalne produkcji rolnej i nie podlega zwolnieniu z art. 21 ust. 1 pkt 71 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to stosuje się zasady określone w art. 20 ust. lc ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym przychód może być opodatkowany 2% zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych – na podstawie art. 6 ust. ld oraz art. 12 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne? Przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania oznaczonego we wniosku Nr 1 ostatecznie sformułowanego w uzupełnieniu wniosku.
2017
26
cze

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej.
Fragment:
Czy przychód tej osoby fizycznej ze sprzedaży jaj przepiórczych z własnej hodowli będzie podlegał pod działy specjalne produkcji rolnej, czy może pod ryczałt bądź podatnik powinien uwzględnić w swoim rozliczeniu rocznym przychód ze sprzedaży jaj (PIT-36)? Zdaniem Wnioskodawcy, działem specjalnym produkcji rolnej nie jest hodowla przepiórek, bowiem tabela stanowiąca załącznik nr 2 do ustawy o działach specjalnych produkcji rolnej, w specyfice rodzajowej tego typu hodowli nie wymienia. Definicja działów specjalnych produkcji rolnej, którymi są: uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawa roślin „ in vitro ”, fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowla dżdżownic, hodowla entomofagów, hodowla jedwabników, prowadzenia pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym. Aby hodowla mogła być zaliczana do tego źródła przychodu muszą odpowiadać rodzajom i rozmiarom działów specjalnych produkcji rolnej objętym ww. tabelą. Więc podatnik nie powinien rozliczać się jak z działów specjalnych produkcji rolnej. Również dochody z hodowli ze sprzedaży jaj zaliczone będą do działalności rolniczej a tym samym nie będą podlegały ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2017
22
cze

Istota:
W zakresie skutków podatkowych prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej
Fragment:
Do końca 2016 r. przychody uzyskane z działalności opodatkowane były według norm szacunkowych dla działów specjalnych produkcji rolnej. W 2016 roku przychody Wnioskodawczyni z tej działalności przekroczyły 2.000.000 euro w przeliczeniu na złote. Wobec powyższego – na tle przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego –stwierdzić należy, że jeżeli w istocie w roku 2016 przychody netto ze sprzedaży towarów, produkcji i operacji finansowych osiągnięte przez Wnioskodawczynię w ramach działów specjalnych produkcji rolnej przekroczyły kwotę 1 200 000 euro, Wnioskodawczyni ma obowiązek ustalenia przychodów w 2017 r. na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych. Przy czym dokonanie w 2017 r. przez Wnioskodawczynię sprzedaży jaj wylęgowych kurzych mięsnych, niesionych przez stado wstawione w 2016 r. oraz sprzedaży stada kur nieśnych (stada reprodukcyjnego) wstawionego w 2016 r. od których dochód z działów specjalnych produkcji rolnej został ustalony w 2016 r. na podstawie norm szacunkowych dochodu – nie powoduje powstania ponownie w 2017 r. podlegającego opodatkowaniu dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej. Dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych dochód z ww. sprzedaży związany z produkcją objętą działem specjalnym produkcji rolnej, która w 2016 r. ustalona była na podstawie norm szacunkowych dochodu – zostanie bowiem opodatkowany w rozliczeniu za 2016 r. nawet jeśli w roku ich sprzedaży Wnioskodawczyni będzie zobowiązana do prowadzenia ksiąg rachunkowych.
2017
14
cze

Istota:
Skutki podatkowe związane z prowadzeniem działalności polegającej na uprawie borówki amerykańskiej w 2017 r.
Fragment:
Przy czym, w myśl art. 2 ust. 3a cyt. ustawy, nie stanowią działów specjalnych produkcji rolnej uprawy, hodowla i chów zwierząt w rozmiarach nieprzekraczających wielkości określonych w załączniku nr 2 do ustawy, zwanym „ załącznikiem nr 2 ”. Rodzaje i rozmiary działów specjalnych produkcji rolnej obowiązujące w 2017 r. określone zostały w załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej (Dz. U. z 2016 r., poz. 2058), wydanym na podstawie art. 24 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z załącznikiem nr 2 Tabeli rodzajów i rozmiarów działów specjalnych produkcji rolnej oraz norm szacunkowych dochodu rocznego, do działów specjalnych produkcji rolnej zaliczane są uprawy w szklarniach nieogrzewanych o powierzchni powyżej 25 m 2 . W świetle ww. przepisów, jeżeli rośliny są uprawiane w szklarniach lub ogrzewanych tunelach foliowych, to dochody uzyskane z ich sprzedaży stanowią dochody z działów specjalnych produkcji rolnej. Z informacji zawartych we wniosku wynika, że w. Wnioskodawczyni obsadziła powierzchnię zajmowaną przez konstrukcję szklarni sadzonką borówki amerykańskiej.
2017
27
maj

Istota:
Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych
Fragment:
Stosownie do treści art. 10 ust. 1 pkt 4 powołanej ustawy, działy specjalne produkcji rolnej są odrębnym źródłem przychodów. Zgodnie z art. 15 ww. ustawy, przychód z działów specjalnych produkcji rolnej ustala się według zasad określonych w art. 14 (a więc zasad właściwych dla pozarolniczej działalności gospodarczej), jeżeli podatnik prowadzi księgi wykazujące te przychody. O zamiarze założenia ksiąg podatnik jest obowiązany zawiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego przed rozpoczęciem roku podatkowego albo przed rozpoczęciem prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli nastąpiło ono w ciągu roku, z zastrzeżeniem ust. 2. Natomiast, w myśl art. 15 ust. 2 ww. ustawy, w przypadku, gdy obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych wynika z przepisów o rachunkowości, przychód z działów specjalnych produkcji rolnej ustala się na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych według zasad określonych w art. 14. W takim przypadku nie ma obowiązku zawiadamiania właściwego naczelnika urzędu skarbowego o założeniu ksiąg rachunkowych. Stosownie do treści art. 24 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochodem (stratą) z działów specjalnych produkcji rolnej jest różnica pomiędzy przychodem z tytułu prowadzenia tych działów a poniesionymi kosztami uzyskania, powiększona o wartość przyrostu stada zwierząt na koniec roku podatkowego w porównaniu ze stanem na początek roku i pomniejszona o wartość ubytków w tym stadzie w ciągu roku podatkowego.
2017
18
maj

Istota:
Działy specjalne produkcji rolnej, małżonek, wspólność ustawowa
Fragment:
Z informacji zawartych we wniosku wynika, że Wnioskodawca prowadzi gospodarstwo rolne, w ramach którego prowadzi działalność rolniczą zaliczającą się do działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W ramach Gospodarstwa Rolnego prowadzi działalność w postaci działów specjalnych produkcji rolnej, wykorzystując majątek podlegający małżeńskiej wspólności majątkowej. Wnioskodawca będzie uzyskiwał przychody z działalności rolniczej oraz z działów specjalnych produkcji rolnej Dla działów specjalnych produkcji rolnej Wnioskodawca prowadzi księgi rachunkowe, zgodnie z ustawą o rachunkowości. Żona Wnioskodawcy, z którą pozostaje On w małżeńskiej wspólności majątkowej zamierza się podjąć prowadzenia gospodarstwa rolnego i prowadzić w ramach tego gospodarstwa działalność rolniczą zaliczającą się do działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Będzie Ona uzyskiwała przychody z działów specjalnych produkcji rolnej oraz być może z działalności rolniczej. Żona Wnioskodawcy złoży odrębną od Wnioskodawcy deklarację dotyczącą wymiaru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej. Stosunki majątkowe pomiędzy małżonkami zostały uregulowane w ustawie z dnia 25 lutego 1964 r.
2017
18
maj

Istota:
Działy specjalne produkcji rolnej, limit, księgi rachunkowe
Fragment:
Wnioskodawczyni w ramach Gospodarstwa Rolnego planuje wydzierżawić od osoby trzeciej hale do produkcji zaliczanej do tzw. działów specjalnych produkcji rolnej. Gospodarstwo Rolne Wnioskodawczyni działać będzie jako odrębne od Jej męża gospodarstwo rolne (odrębny nr NIP, odrębny rachunek bankowy, odrębni pracownicy, odrębne środki produkcji itp.). Mąż Wnioskodawczyni, z którym pozostaje Ona w małżeńskiej wspólności majątkowej, prowadzi również działalność rolniczą m.in. w postaci działów specjalnych produkcji rolnej. Prowadzi On działalność w postaci działów specjalnych produkcji rolnej wykorzystując majątek wspólny małżonków. Wnioskodawczyni będzie uzyskiwała przychody z działów specjalnych produkcji rolnej oraz być może z działalności rolnej. Mąż Wnioskodawczyni będzie uzyskiwał przychody z działalności rolniczej oraz z działów specjalnych produkcji rolnej. Wnioskodawczyni zakłada, że przychody netto z prowadzonych przez Nią działów specjalnych produkcji rolnej oraz produkcji rolnej nie przekroczą równowartości w walucie polskiej 1 200 000 euro. Wnioskodawczyni złoży odrębną od Jej męża deklarację do wymiaru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej. Przystępując do oceny skutków podatkowych opisanej we wniosku sytuacji w pierwszej kolejności wskazać należy, że ustalenia określonego w ustawie o rachunkowości limitu przychodów zobowiązujących do założenia ksiąg rachunkowych - każdy z małżonków powinien dokonać odrębnie.
2017
18
maj

Istota:
W zakresie opodatkowania dochodów uzyskiwanych z hodowli węży
Fragment:
Ponadto, jak wynika z przepisu art. 2 ust. 3a wyżej cytowanej ustawy, nie stanowią działów specjalnych produkcji rolnej uprawy, hodowla i chów zwierząt w rozmiarach nie przekraczających wielkości określonych w załączniku nr 2 do ustawy, zwanym “załącznikiem nr 2”. Należy zauważyć, że załącznik Nr 2 „ Tabela rodzajów i rozmiarów działów specjalnych produkcji rolnej oraz norm szacunkowych dochodu rocznego ” określa jakie uprawy, hodowla i chów zwierząt z uwagi na ich rozmiary nie stanowią działów specjalnych produkcji rolnej, a także normy szacunkowe dochodu rocznego odnoszące się do jednostek powierzchni upraw i innych jednostek poszczególnych rodzaj ów produkcji zwierzęcej. Do działów specjalnych produkcji rolnej nie zalicza się hodowli pytona królewskiego, bowiem w Tabeli, o której mowa powyżej, w specyfice rodzajowej tego typu hodowla nie została wymieniona. Na podstawie przeanalizowanych powyżej regulacji prawnych stwierdzić należy, że – hodowla pytona królewskiego jest działalnością rolniczą. Działalność Wnioskodawcy polega na sprzedaży zwierząt, pochodzących z własnej hodowli. Z uwagi na taką kwalifikację, dochody uzyskiwane z tej hodowli nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
2017
18
maj

Istota:
Zasady rozliczania dochodów uzyskiwanych z działów specjalnych produkcji rolnej.
Fragment:
Czy w opisanym stanie faktycznym w przypadku osiągnięcia przez Wnioskodawczynię w 2015 roku przychodu przekraczającego równowartość 1.200.000 euro – limit ten rozciąga się na osobę, która wspólnie z Wnioskodawczynią prowadzi gospodarstwo rolne, przez co Wnioskodawczyni utraci możliwość ryczałtowego rozliczenia przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej? W przypadku ustalenia, iż Wnioskodawczyni utraciła możliwość rozliczania się z tytułu działów specjalnych produkcji rolnej na podstawie norm szacunkowych dochodu, czy podstawą do ustalenia dochodu dla celów podatkowych są księgi rachunkowe (w rozumieniu ustawy o rachunkowości) zaprowadzone dla jednego gospodarstwa prowadzonego przez Wnioskodawczynię i jej małżonka, czy też Wnioskodawczyni celem ustalenia swego dochodu winna zaprowadzić odrębne księgi rachunkowe od ksiąg współmałżonka – w których odnotowywać będzie w sposób proporcjonalny przychody i koszty uzyskania przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej? Czy przychód uzyskany z tytułu prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowany na zasadach wynikających z art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych łączy się z innymi przychodami uzyskiwanymi z innych źródeł niż działy specjalne produkcji rolnej? Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 361) działy specjalne produkcji rolnej stanowią odrębne źródło przychodów.
2017
17
maj
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.