Działy specjalne produkcji rolnej | Interpretacje podatkowe

Działy specjalne produkcji rolnej | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to działy specjalne produkcji rolnej. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej.
Fragment:
O zamiarze założenia ksiąg podatnik jest obowiązany zawiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego przed rozpoczęciem roku podatkowego albo przed rozpoczęciem prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli nastąpiło ono w ciągu roku, z zastrzeżeniem ust. 2. Zgodnie z art. 15 ust. 2 ww. ustawy: w przypadku gdy obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych wynika z przepisów o rachunkowości, przychód z działów specjalnych produkcji rolnej ustala się na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych według zasad określonych w art. 14. W takim przypadku nie ma obowiązku zawiadamiania właściwego naczelnika urzędu skarbowego o założeniu ksiąg rachunkowych. Natomiast zasady ustalania dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej określa przepis art. 24 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowi, że: dochodem (stratą) z działów specjalnych produkcji rolnej jest różnica pomiędzy przychodem z tytułu prowadzenia tych działów a poniesionymi kosztami uzyskania, powiększona o wartość przyrostu stada zwierząt na koniec roku podatkowego w porównaniu ze stanem na początek roku i pomniejszona o wartość ubytków w tym stadzie w ciągu roku podatkowego. Dochód z działów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli podatnik nie prowadzi ksiąg, o których mowa w art. 15, ustala się przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu z określonej powierzchni upraw lub jednostki produkcji zwierzęcej, określonych w załączniku nr 2.
2017
4
lut

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej.
Fragment:
O zamiarze założenia ksiąg podatnik jest obowiązany zawiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego przed rozpoczęciem roku podatkowego albo przed rozpoczęciem prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli nastąpiło ono w ciągu roku, z zastrzeżeniem ust. 2. Zgodnie z art. 15 ust. 2 ww. ustawy: w przypadku gdy obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych wynika z przepisów o rachunkowości, przychód z działów specjalnych produkcji rolnej ustala się na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych według zasad określonych w art. 14. W takim przypadku nie ma obowiązku zawiadamiania właściwego naczelnika urzędu skarbowego o założeniu ksiąg rachunkowych. Natomiast zasady ustalania dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej określa przepis art. 24 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowi, że: dochodem (stratą) z działów specjalnych produkcji rolnej jest różnica pomiędzy przychodem z tytułu prowadzenia tych działów a poniesionymi kosztami uzyskania, powiększona o wartość przyrostu stada zwierząt na koniec roku podatkowego w porównaniu ze stanem na początek roku i pomniejszona o wartość ubytków w tym stadzie w ciągu roku podatkowego. Dochód z działów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli podatnik nie prowadzi ksiąg, o których mowa w art. 15, ustala się przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu z określonej powierzchni upraw lub jednostki produkcji zwierzęcej, określonych w załączniku nr 2.
2017
4
lut

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej.
Fragment:
O zamiarze założenia ksiąg podatnik jest obowiązany zawiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego przed rozpoczęciem roku podatkowego albo przed rozpoczęciem prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli nastąpiło ono w ciągu roku, z zastrzeżeniem ust. 2. Zgodnie z art. 15 ust. 2 ww. ustawy: w przypadku gdy obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych wynika z przepisów o rachunkowości, przychód z działów specjalnych produkcji rolnej ustala się na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych według zasad określonych w art. 14. W takim przypadku nie ma obowiązku zawiadamiania właściwego naczelnika urzędu skarbowego o założeniu ksiąg rachunkowych. Natomiast zasady ustalania dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej określa przepis art. 24 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowi, że: dochodem (stratą) z działów specjalnych produkcji rolnej jest różnica pomiędzy przychodem z tytułu prowadzenia tych działów a poniesionymi kosztami uzyskania, powiększona o wartość przyrostu stada zwierząt na koniec roku podatkowego w porównaniu ze stanem na początek roku i pomniejszona o wartość ubytków w tym stadzie w ciągu roku podatkowego. Dochód z działów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli podatnik nie prowadzi ksiąg, o których mowa w art. 15, ustala się przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu z określonej powierzchni upraw lub jednostki produkcji zwierzęcej, określonych w załączniku nr 2.
2017
4
lut

Istota:
W zakresie skutków podatkowych sprzedaży kurcząt
Fragment:
Natomiast zgodnie z art. 2 ust. 3a ustawy nie stanowią działów specjalnych produkcji rolnej uprawy, hodowla i chów zwierząt w rozmiarach nieprzekraczających wielkości określonych w załączniku nr 2 do ustawy. Załącznik nr 2 pozwala także na określenie czy danego rodzaju działalność zaliczana jest do działów specjalnych produkcji rolnej. Jeżeli bowiem danego rodzaju uprawa czy też chów lub hodowla zwierząt nie są wymienione w treści załącznika, to należy uznać, że tego rodzaju działalność jest działalnością rolniczą, niebędącą działem specjalnej produkcji rolnej. W konsekwencji - do przychodów z tej działalności nie znajdą zastosowania przepisy ustawy. W Tabeli rodzajów i rozmiarów działów specjalnych produkcji rolnej oraz norm szacunkowych dochodu rocznego, której treść została podana na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 października 2015 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1717),która określa jakie uprawy, hodowla i chów zwierząt z uwagi na ich rozmiary stanowią działy specjalne produkcji rolnej, w pkt 5 i 6 wymienia się: drób rzeźny - powyżej 100 szt.: kurczęta gęsi kaczki indyki. drób nieśny - powyżej 80 szt.: kury nieśne (w stadzie reprodukcyjnym) kury mięsne (w stadzie reprodukcyjnym) gęsi (w stadzie reprodukcyjnym) kaczki (w stadzie reprodukcyjnym) indyki (w stadzie reprodukcyjnym) kury (produkcja jaj konsumpcyjnych).
2017
11
sty

Istota:
Jak obliczyć indywidualny przychód Wnioskodawcy dla ustalenia limitu 1.200.000 euro za 2016 r. w sytuacji, gdy z żoną łączy go wspólność majątkowa i prowadzi sprzedaż z działów specjalnych produkcji rolnej bez umowy spółki?
Fragment:
Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca wspólnie z żoną prowadzi gospodarstwo rolne oraz działy specjalne produkcji rolnej. Łączy ich wspólność majątkowa małżeńska. Deklaracje PIT-6 do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej Wnioskodawca i jego żona składali oddzielnie do 2016 r., a co za tym idzie naczelnik urzędu skarbowego dla każdego z małżonków wydawał dwie odrębne decyzje w sprawie wymiaru zaliczek na podatek dochodowy od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej – według udziału 50%. Rok 2015 to ostatni rok, dla którego została wydana dla Wnioskodawcy decyzja podatkowa z tego tytułu. W roku podatkowym 2015 Wnioskodawca wystawił faktury VAT z działów specjalnych produkcji rolnej na kwotę netto przekraczającą łącznie wartość 1.200.000 euro. Faktury były wystawiane tylko na nazwisko Wnioskodawcy i tylko Wnioskodawca był zgłoszony jako czynny podatnik VAT, przy czym obejmowały one łączne przychody z działów specjalnych produkcji rolnej prowadzonych przez obojga małżonków. Małżonka Wnioskodawcy nie wystawiła ani jednej faktury sprzedażowej z działów specjalnych produkcji rolnej, pomimo złożonej deklaracji PIT-6. Nie uzyskiwała z tego tytułu innych przychodów, ani innych przychodów zarówno z gospodarstwa rolnego jak też innych źródeł.
2016
15
gru

Istota:
Czy dochody uzyskiwane przez Wnioskodawcę, ze sprzedaż owadów karmowych oraz zwierząt egzotycznych, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Z kolei art. 2 ust. 3 updof do działów specjalnych produkcji rolnej zalicza hodowlę entomofagów. Z ww. przepisów wynika, że sprzedaż produktów zwierzęcych pochodzących z własnej hodowli (o ile hodowla nie stanowi działów specjalnych produkcji rolnej) nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawczyni prowadzi hodowlę owadów karmowych jw., co stanowi działalność rolniczą w rozumieniu art. 2 ust. 2 updof, nienależącą jednocześnie do działów specjalnych produkcji rolnej. W konsekwencji, do dochodów uzyskanych z tej działalności nie stosuje się przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochód, jaki Wnioskodawczyni uzyska ze sprzedaży zwierząt wyklutych w prowadzonej przez Nią hodowli, będzie wyłączony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Natomiast w przypadku entomofagów, dochody z ich hodowli są opodatkowane na zasadach przewidzianych dla działów specjalnych produkcji rolnej. Sformułowanie „ entomofagi ” nie jest wyjaśnione w ustawie; chodzi tu o zwierzęta drapieżne i pasożytnicze, jak również larwy owadów odżywiające się żywymi owadami (A. Bartosiewicz, Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2016
29
lis

Istota:
Czy dochody uzyskiwane przez Wnioskodawcę, ze sprzedaż owadów karmowych oraz zwierząt egzotycznych, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Z kolei art. 2 ust. 3 updof do działów specjalnych produkcji rolnej zalicza hodowlę entomofagów. Z ww. przepisów wynika, że sprzedaż produktów zwierzęcych pochodzących z własnej hodowli (o ile hodowla nie stanowi działów specjalnych produkcji rolnej) nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawca prowadzi hodowlę owadów karmowych jw., co stanowi działalność rolniczą w rozumieniu art. 2 ust. 2 updof, nienależącą jednocześnie do działów specjalnych produkcji rolnej. W konsekwencji, do dochodów uzyskanych z tej działalności nie stosuje się przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochód, jaki Wnioskodawca uzyska ze sprzedaży zwierząt wyklutych w prowadzonej przez Niego hodowli, będzie wyłączony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Natomiast w przypadku entomofagów, dochody z ich hodowli są opodatkowane na zasadach przewidzianych dla działów specjalnych produkcji rolnej. Sformułowanie „ entomofagi ” nie jest wyjaśnione w ustawie; chodzi tu o zwierzęta drapieżne i pasożytnicze, jak również larwy owadów odżywiające się żywymi owadami (A. Bartosiewicz, Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2016
29
lis

Istota:
Możliwość opodatkowania dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej przy zastosowaniu norm szacunkowych
Fragment:
W sytuacji prowadzenia przez osobę fizyczną indywidualnej działalności w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej oraz działalności rolniczej przy ocenie, czy wystąpi obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych, pod uwagę bierze się przychody w rozumieniu ustawy o rachunkowości, co oznacza uwzględnienie łącznej sumy przychodów z prowadzonej działalności, zarówno z działalności rolniczej jak i z działów specjalnych produkcji rolnej. Reasumując, w przedmiotowej sprawie zastosowanie znajdzie przepis art. 15 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatnik, który prowadzi jednocześnie działy specjalne produkcji rolnej oraz działalność rolniczą, a przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1.200.000 euro, to w kolejnym roku obrotowym obowiązany jest na podstawie ustawy o rachunkowości prowadzić księgi rachunkowe. Nie ma przy tym znaczenia, w jakiej części na kwotę 1.200.000 euro składają się przychody osiągnięte w ramach działów specjalnych produkcji rolnej, a w jakiej z działalności rolniczej. Odnosząc zatem powołane wyżej uregulowania prawne do przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdza się, że zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości, w przypadku osiągnięcia w danym roku obrotowym przychodu netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych wynoszącego co najmniej równowartość w walucie polskiej 1.200.000 euro na Wnioskodawczyni ciąży obowiązek (a nie uprawnienie) prowadzenia w kolejnym roku obrotowym ksiąg rachunkowych.
2016
28
lis

Istota:
Możliwość opodatkowania dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej przy zastosowaniu norm szacunkowych
Fragment:
W sytuacji prowadzenia przez osobę fizyczną indywidualnej działalności w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej oraz działalności rolniczej przy ocenie, czy wystąpi obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych, pod uwagę bierze się przychody w rozumieniu ustawy o rachunkowości, co oznacza uwzględnienie łącznej sumy przychodów z prowadzonej działalności, zarówno z działalności rolniczej jak i z działów specjalnych produkcji rolnej. Reasumując, w przedmiotowej sprawie zastosowanie znajdzie przepis art. 15 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatnik, który prowadzi jednocześnie działy specjalne produkcji rolnej oraz działalność rolniczą, a przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1.200.000 euro, to w kolejnym roku obrotowym obowiązany jest na podstawie ustawy o rachunkowości prowadzić księgi rachunkowe. Nie ma przy tym znaczenia, w jakiej części na kwotę 1.200.000 euro składają się przychody osiągnięte w ramach działów specjalnych produkcji rolnej, a w jakiej z działalności rolniczej. Odnosząc zatem powołane wyżej uregulowania prawne do przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdza się, że zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości, w przypadku osiągnięcia w danym roku obrotowym przychodu netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych wynoszącego co najmniej równowartość w walucie polskiej 1.200.000 euro na Wnioskodawcy ciąży obowiązek (a nie uprawnienie) prowadzenia w kolejnym roku obrotowym ksiąg rachunkowych.
2016
28
lis

Istota:
Działalność, którą Pani wykonuje, mieści się w przytoczonej powyżej definicji działalności rolniczej, nie będąc jednocześnie zaliczana do działów specjalnych produkcji rolnej. W konsekwencji do ww. przychodów, zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie znajdują zastosowania cytowanej ustawy.
Fragment:
Od dnia 1 stycznia 2011 r. ww. normy szacunkowe zostały określone w Załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 września 2010 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej (Dz. U. Nr 188, poz. 1264), wydanym na podstawie art. 24 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Załącznikiem tym jest "Tabela rodzajów i rozmiarów działów specjalnych produkcji rolnej oraz norm szacunkowych dochodu rocznego", która określa jakie uprawy, hodowla i chów zwierząt z uwagi na ich rozmiary stanowią działy specjalne produkcji rolnej. Zatem uprawa określonych roślin, hodowla lub chów zwierząt stanowi dział specjalny produkcji rolnej, o ile ich rozmiary przekraczają wielkości określone w ww. załączniku. Informacje zawarte w wyżej wymienionym załączniku mają znaczenie w zakresie oceny, czy danego rodzaju działalność ma charakter działów specjalnych produkcji rolnej. Jeżeli dany rodzaj uprawy czy też chów lub hodowla określonego gatunku zwierząt nie jest wymieniona w treści załącznika, to należy uznać, że ta uprawa, hodowla czy też chów jest działalnością rolniczą, nie będącą działem specjalnym produkcji rolnej. W konsekwencji do przychodów z tej działalności nie znajdują zastosowania przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Mając zatem na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane przepisy prawa, należy stwierdzić, iż działalność, którą Pani wykonuje, mieści się w przytoczonej powyżej definicji działalności rolniczej, nie będąc jednocześnie zaliczana do działów specjalnych produkcji rolnej.
2016
28
lis
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.