Działy specjalne produkcji rolnej | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to działy specjalne produkcji rolnej. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
22
gru

Istota:

Czy działalność polegająca na odchowie kurek ogólnoużytkowych podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, czy też jest traktowana jako działalność rolnicza?

Fragment:

Natomiast zgodnie z art. 2 ust. 3a ustawy nie stanowią działów specjalnych produkcji rolnej uprawy, hodowla i chów zwierząt w rozmiarach nieprzekraczających wielkości określonych w załączniku nr 2 do ustawy. Załącznik nr 2 pozwala także na określenie czy danego rodzaju działalność zaliczana jest do działów specjalnych produkcji rolnej. Jeżeli bowiem danego rodzaju uprawa czy też chów lub hodowla zwierząt nie są wymienione w treści załącznika, to należy uznać, że tego rodzaju działalność jest działalnością rolniczą, niebędącą działem specjalnej produkcji rolnej. W konsekwencji - do przychodów z tej działalności nie znajdą zastosowania przepisy ustawy. W Tabeli rodzajów i rozmiarów działów specjalnych produkcji rolnej oraz norm szacunkowych dochodu rocznego, która określa jakie uprawy, hodowla i chów zwierząt z uwagi na ich rozmiary stanowią działy specjalne produkcji rolnej, w pkt 6 wymienia się drób nieśny - powyżej 80 szt.: kury nieśne (w stadzie reprodukcyjnym) kury mięsne (w stadzie reprodukcyjnym) gęsi (w stadzie reprodukcyjnym) kaczki (w stadzie reprodukcyjnym) indyki (w stadzie reprodukcyjnym) kury (produkcja jaj konsumpcyjnych). W świetle powyższego, stwierdzić należy, że hodowla i chów drobiu stanowią działalność rolniczą.

2018
13
gru

Istota:

Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych z hodowli węży

Fragment:

Ponadto, jak wynika z przepisu art. 2 ust. 3a wyżej cytowanej ustawy, nie stanowią działów specjalnych produkcji rolnej uprawy, hodowla i chów zwierząt w rozmiarach nie przekraczających wielkości określonych w załączniku nr 2 do ustawy, zwanym „ załącznikiem nr 2 ”. Należy zauważyć, że załącznik Nr 2 „ Tabela rodzajów i rozmiarów działów specjalnych produkcji rolnej oraz norm szacunkowych dochodu rocznego ” określa jakie uprawy, hodowla i chów zwierząt z uwagi na ich rozmiary nie stanowią działów specjalnych produkcji rolnej, a także normy szacunkowe dochodu rocznego odnoszące się do jednostek powierzchni upraw i innych jednostek poszczególnych rodzaj ów produkcji zwierzęcej. Do działów specjalnych produkcji rolnej nie zalicza się hodowli boa dusiciela, bowiem w Tabeli, o której mowa powyżej, w specyfice rodzajowej tego typu hodowla nie została wymieniona. Na podstawie przeanalizowanych powyżej regulacji prawnych stwierdzić należy, że – hodowla boa dusiciela jest działalnością rolniczą. Działalność Wnioskodawcy polega na sprzedaży zwierząt, pochodzących z własnej hodowli. Z uwagi na taką kwalifikację, dochody uzyskiwane z tej hodowli nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

2018
8
gru

Istota:

Czy Wnioskodawca, jako współwłaściciel gospodarstwa rolnego prowadzący działy specjalne produkcji rolnej (chów gęsi rzeźnych), może z tytułu prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej rozliczyć podatek dochodowy według norm szacunkowych za lata 2016, 2017 i 2018, pomimo niezgłoszenia tego faktu Naczelnikowi Urzędu Skarbowego w terminie i na zasadach przewidzianych w art. 43 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Fragment:

Od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. normy szacunkowe określone były w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 9 października 2015 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1717). Od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. normy szacunkowe określone były w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 2058). Natomiast od dnia 1 stycznia 2018 r. normy szacunkowe określono w załączniku do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2393). Zatem, w zależności od dokonanego przez podatnika wyboru, dochód z działów specjalnych produkcji rolnej może być ustalany na dwa sposoby: metodą szacunkową, w oparciu o prowadzone przez podatnika księgi (podatkową księgę przychodów i rozchodów lub księgi rachunkowe). Natomiast zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2016 r.), podatnicy, którzy dochody z działów specjalnych produkcji rolnej ustalają przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu z określonej powierzchni upraw lub jednostki produkcji zwierzęcej, określonych w załączniku nr 2, są obowiązani składać w terminie do dnia 20 stycznia roku podatkowego urzędowi skarbowemu deklarację według ustalonego wzoru o rodzajach i rozmiarach zamierzonej produkcji w roku podatkowym (PIT-6).

2018
30
lis

Istota:

Zatem należy stwierdzić, że prowadzona przez Wnioskodawcę działalność polegająca na nabywaniu jednodniowych kurcząt oraz ich odchowie przez okres do 16 tygodnia życia, a następnie ich sprzedaż stanowi, zgodnie z przepisami ustawy działalność rolniczą zaliczoną ze względu na jej rozmiary do źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy, tj. działy specjalne produkcji rolnej. Działalność ta podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w ustawie. W konsekwencji na Wnioskodawcy ciąży obowiązek wynikający z art. 43 ust. 3 ustawy tj. zawiadomienia właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie 7 dni o zaistnieniu zmian w prowadzonej produkcji w stosunku do podanej w deklaracji.

Fragment:

Natomiast zgodnie z art. 2 ust. 3a ustawy nie stanowią działów specjalnych produkcji rolnej uprawy, hodowla i chów zwierząt w rozmiarach nieprzekraczających wielkości określonych w załączniku nr 2 do ustawy. Załącznik nr 2 pozwala także na określenie czy danego rodzaju działalność zaliczana jest do działów specjalnych produkcji rolnej. Jeżeli bowiem danego rodzaju uprawa czy też chów lub hodowla zwierząt nie są wymienione w treści załącznika, to należy uznać, że tego rodzaju działalność jest działalnością rolniczą, niebędącą działem specjalnej produkcji rolnej. W konsekwencji - do przychodów z tej działalności nie znajdą zastosowania przepisy ustawy. W Tabeli rodzajów i rozmiarów działów specjalnych produkcji rolnej oraz norm szacunkowych dochodu rocznego, której treść została podana na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 października 2015 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1717), która określa jakie uprawy, hodowla i chów zwierząt z uwagi na ich rozmiary stanowią działy specjalne produkcji rolnej, w pkt 5 i 6 wymienia się: drób rzeźny - powyżej 100 szt.: kurczęta gęsi kaczki indyki. drób nieśny - powyżej 80 szt.: kury nieśne (w stadzie reprodukcyjnym) kury mięsne (w stadzie reprodukcyjnym) gęsi (w stadzie reprodukcyjnym) kaczki (w stadzie reprodukcyjnym) indyki (w stadzie reprodukcyjnym) kury (produkcja jaj konsumpcyjnych).

2018
30
lis

Istota:

Skutki podatkowe prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej.

Fragment:

Stosownie do treści art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, działy specjalne produkcji rolnej są odrębnym źródłem przychodów. W myśl art. 15 ust. 1 cyt. ustawy, przychód z działów specjalnych produkcji rolnej ustala się według zasad określonych w art. 14, jeżeli podatnik prowadzi księgi wykazujące te przychody. O zamiarze założenia ksiąg podatnik jest obowiązany zawiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego przed rozpoczęciem roku podatkowego albo przed rozpoczęciem prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli nastąpiło ono w ciągu roku, z zastrzeżeniem ust. 2. W myśl art. 15 ust. 2 ww. ustawy, w przypadku gdy obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych wynika z przepisów o rachunkowości, przychód z działów specjalnych produkcji rolnej ustala się na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych według zasad określonych w art. 14. W takim przypadku nie ma obowiązku zawiadamiania właściwego naczelnika urzędu skarbowego o założeniu ksiąg rachunkowych. W przedmiotowej sprawie kluczowe znaczenie dla prawidłowe ustalenia zasad opodatkowania przychodów (dochodów) uzyskiwanych z tytułu prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej (zarówno samodzielnie jak i w ramach spółki cywilnej) ma treść znowelizowanego art. 15 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który do określenia limitu przychodów zobowiązującego do prowadzenia ksiąg rachunkowych odsyła do przepisów ustawy o rachunkowości.

2018
24
paź

Istota:

Podstawa opodatkowania dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej w opisanym wyżej stanie faktycznym jest liczba wszystkich Indyków w zależności od docelowego przeznaczenia, z uwzględnieniem zmian ilościowych w trakcie roku podatkowego, proporcjonalnie do okresu (liczby miesięcy), w których określona ilość Indyków znajdowała się w Fermie Reprodukcyjnej.

Fragment:

W Tabeli rodzajów i rozmiarów działów specjalnych produkcji rolnej oraz norm szacunkowych dochodu rocznego, której treść została podana na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2393), która określa jakie uprawy, hodowla i chów zwierząt z uwagi na ich rozmiary stanowią działy specjalne produkcji rolnej, w pkt 5 i 6 wymienia się: drób rzeźny - powyżej 100 szt.: kurczęta gęsi kaczki indyki. drób nieśny - powyżej 80 szt.: kury nieśne (w stadzie reprodukcyjnym) kury mięsne (w stadzie reprodukcyjnym) gęsi (w stadzie reprodukcyjnym) kaczki (w stadzie reprodukcyjnym) indyki (w stadzie reprodukcyjnym) kury (produkcja jaj konsumpcyjnych). W myśl art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jednym ze źródeł przychodów są działy specjalne produkcji rolnej. Zasady ustalania dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej określa przepis art. 24 ust. 4 ww. ustawy, który stanowi, że dochodem (stratą) z działów specjalnych produkcji rolnej jest różnica pomiędzy przychodem z tytułu prowadzenia tych działów a poniesionymi kosztami uzyskania, powiększona o wartość przyrostu stada zwierząt na koniec roku podatkowego w porównaniu ze stanem na początek roku i pomniejszona o wartość ubytków w tym stadzie w ciągu roku podatkowego. Dochód z działów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli podatnik nie prowadzi ksiąg, o których mowa w art. 15, ustala się przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu z określonej powierzchni upraw lub jednostki produkcji zwierzęcej, określonych w załączniku nr 2.

2018
24
paź

Istota:

Podstawa opodatkowania dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej w opisanym wyżej stanie faktycznym jest liczba wszystkich Indyków w zależności od docelowego przeznaczenia, z uwzględnieniem zmian ilościowych w trakcie roku podatkowego, proporcjonalnie do okresu (liczby miesięcy), w których określona ilość Indyków znajdowała się w Fermie Reprodukcyjnej.

Fragment:

W Tabeli rodzajów i rozmiarów działów specjalnych produkcji rolnej oraz norm szacunkowych dochodu rocznego, której treść została podana na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2393), która określa jakie uprawy, hodowla i chów zwierząt z uwagi na ich rozmiary stanowią działy specjalne produkcji rolnej, w pkt 5 i 6 wymienia się: drób rzeźny - powyżej 100 szt.: kurczęta gęsi kaczki indyki. drób nieśny - powyżej 80 szt.: kury nieśne (w stadzie reprodukcyjnym) kury mięsne (w stadzie reprodukcyjnym) gęsi (w stadzie reprodukcyjnym) kaczki (w stadzie reprodukcyjnym) indyki (w stadzie reprodukcyjnym) kury (produkcja jaj konsumpcyjnych). W myśl art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jednym ze źródeł przychodów są działy specjalne produkcji rolnej. Zasady ustalania dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej określa przepis art. 24 ust. 4 ww. ustawy, który stanowi, że dochodem (stratą) z działów specjalnych produkcji rolnej jest różnica pomiędzy przychodem z tytułu prowadzenia tych działów a poniesionymi kosztami uzyskania, powiększona o wartość przyrostu stada zwierząt na koniec roku podatkowego w porównaniu ze stanem na początek roku i pomniejszona o wartość ubytków w tym stadzie w ciągu roku podatkowego. Dochód z działów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli podatnik nie prowadzi ksiąg, o których mowa w art. 15, ustala się przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu z określonej powierzchni upraw lub jednostki produkcji zwierzęcej, określonych w załączniku nr 2.

2018
17
paź

Istota:

Działy specjalne produkcji rolnej – dochód - normy szacunkowe.

Fragment:

Zasady ustalania dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej określa przepis art. 24 ust. 4 ww. ustawy, który stanowi, że dochodem (stratą) z działów specjalnych produkcji rolnej jest różnica pomiędzy przychodem z tytułu prowadzenia tych działów a poniesionymi kosztami uzyskania, powiększona o wartość przyrostu stada zwierząt na koniec roku podatkowego w porównaniu ze stanem na początek roku i pomniejszona o wartość ubytków w tym stadzie w ciągu roku podatkowego. Dochód z działów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli podatnik nie prowadzi ksiąg, o których mowa w art. 15, ustala się przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu z określonej powierzchni upraw lub jednostki produkcji zwierzęcej, określonych w załączniku nr 2. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychód z działów specjalnych produkcji rolnej ustala się według zasad określonych w art. 14, jeżeli podatnik prowadzi księgi wykazujące te przychody. O zamiarze założenia ksiąg podatnik jest obowiązany zawiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego przed rozpoczęciem roku podatkowego albo przed rozpoczęciem prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli nastąpiło ono w ciągu roku, z zastrzeżeniem ust. 2.

2018
12
paź

Istota:

Podstawa opodatkowania dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej w opisanym wyżej stanie faktycznym jest liczba wszystkich Indyków w zależności od docelowego przeznaczenia, z uwzględnieniem zmian ilościowych w trakcie roku podatkowego, proporcjonalnie do okresu (liczby miesięcy), w których określona ilość Indyków znajdowała się w Fermie Reprodukcyjnej.

Fragment:

W Tabeli rodzajów i rozmiarów działów specjalnych produkcji rolnej oraz norm szacunkowych dochodu rocznego, której treść została podana na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2393), która określa jakie uprawy, hodowla i chów zwierząt z uwagi na ich rozmiary stanowią działy specjalne produkcji rolnej, w pkt 5 i 6 wymienia się: drób rzeźny – powyżej 100 szt.: kurczęta gęsi kaczki indyki. drób nieśny – powyżej 80 szt.: kury nieśne (w stadzie reprodukcyjnym) kury mięsne (w stadzie reprodukcyjnym) gęsi (w stadzie reprodukcyjnym) kaczki (w stadzie reprodukcyjnym) indyki (w stadzie reprodukcyjnym) kury (produkcja jaj konsumpcyjnych). W myśl art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jednym ze źródeł przychodów są działy specjalne produkcji rolnej. Zasady ustalania dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej określa przepis art. 24 ust. 4 ww. ustawy, który stanowi, że dochodem (stratą) z działów specjalnych produkcji rolnej jest różnica pomiędzy przychodem z tytułu prowadzenia tych działów a poniesionymi kosztami uzyskania, powiększona o wartość przyrostu stada zwierząt na koniec roku podatkowego w porównaniu ze stanem na początek roku i pomniejszona o wartość ubytków w tym stadzie w ciągu roku podatkowego. Dochód z działów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli podatnik nie prowadzi ksiąg, o których mowa w art. 15, ustala się przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu z określonej powierzchni upraw lub jednostki produkcji zwierzęcej, określonych w załączniku nr 2.

2018
7
paź

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie podstawy opodatkowania, w zakresie obowiązku zgłaszania na formularzu PIT-6 i opodatkowania zarówno Indyków Nieśnych jak i Indyków Sprzedawanych, w zakresie obowiązku informowania Naczelnika Urzędu o zmianie w produkcji oraz w zakresie obowiązku zgłaszania na formularzu PIT-6 stad Indyków przeznaczonych na potrzeby wymiany własnych stad reprodukcyjnych.

Fragment:

W Tabeli rodzajów i rozmiarów działów specjalnych produkcji rolnej oraz norm szacunkowych dochodu rocznego, której treść została podana na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2393), która określa jakie uprawy, hodowla i chów zwierząt z uwagi na ich rozmiary stanowią działy specjalne produkcji rolnej, w pkt 5 i 6 wymienia się: drób rzeźny - powyżej 100 szt.: kurczęta gęsi kaczki indyki. drób nieśny - powyżej 80 szt.: kury nieśne (w stadzie reprodukcyjnym) kury mięsne (w stadzie reprodukcyjnym) gęsi (w stadzie reprodukcyjnym) kaczki (w stadzie reprodukcyjnym) indyki (w stadzie reprodukcyjnym) kury (produkcja jaj konsumpcyjnych). W myśl art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jednym ze źródeł przychodów są działy specjalne produkcji rolnej. Zasady ustalania dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej określa przepis art. 24 ust. 4 ww. ustawy, który stanowi, że dochodem (stratą) z działów specjalnych produkcji rolnej jest różnica pomiędzy przychodem z tytułu prowadzenia tych działów a poniesionymi kosztami uzyskania, powiększona o wartość przyrostu stada zwierząt na koniec roku podatkowego w porównaniu ze stanem na początek roku i pomniejszona o wartość ubytków w tym stadzie w ciągu roku podatkowego. Dochód z działów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli podatnik nie prowadzi ksiąg, o których mowa w art. 15, ustala się przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu z określonej powierzchni upraw lub jednostki produkcji zwierzęcej, określonych w załączniku nr 2.