Działy specjalne produkcji rolnej | Interpretacje podatkowe

Działy specjalne produkcji rolnej | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to działy specjalne produkcji rolnej. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodu z produkcji rolnej z 2015 roku.
Fragment:
Natomiast nie stanowią działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu tej ustawy uprawy, hodowla i chów zwierząt w rozmiarach nieprzekraczających wielkości określonych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 2 ust. 3a ustawy). Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłami przychodów są działy specjalne produkcji rolnej. W myśl art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (w brzmieniu obowiązującym w 2015 r.), przychód z działów specjalnych produkcji rolnej ustala się według zasad określonych w art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli podatnik prowadzi księgi wykazujące te przychody. O zamiarze założenia ksiąg podatnik jest obowiązany zawiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego przed rozpoczęciem roku podatkowego albo przed rozpoczęciem prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli nastąpiło ono w ciągu roku. Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.
2016
3
sie

Istota:
Czy Wnioskodawca będzie mógł odliczyć od miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy z prowadzonej działalności pozarolniczej kwotę stanowiącą 7,75% wysokości opłaconej składki zdrowotnej wymierzonej przez KRUS z tytułu prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej? Jeśli tak, to czy składki zdrowotne Wnioskodawca będzie mógł odliczać od miesięcznych zaliczek, czy może dopiero w rozliczeniu rocznym PIT-28?
Fragment:
W bieżącym roku Wnioskodawca zamierza rozpocząć prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej – hodowla szynszyli. W związku z tym będzie zobowiązany opłacać składkę zdrowotną, której do tej pory nie był zobowiązany płacić, z uwagi na zbyt mały areał gruntów. Z działów specjalnych Wnioskodawca będzie opłacać podatek dochodowy według norm szacunkowych. Hodowla Wnioskodawcy w pierwszym roku będzie na poziomie do 120 sztuk samic stada podstawowego. Mając na uwadze przedstawiony opis zdarzenia przyszłego oraz powołane przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że skoro Wnioskodawca uzyskuje dochody z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz z działów specjalnych produkcji rolnej, które podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, to w obu przypadkach ma prawo odliczyć zapłaconą składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Zatem, w sytuacji gdy nie wystąpią zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych z działów specjalnych produkcji rolnej (jak wskazano we wniosku), to Wnioskodawca będzie mógł zmniejszyć miesięczne zaliczki zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej o zapłacone do KRUS składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości nieprzekraczającej 7,75% podstawy wymiaru tej składki.
2016
21
lip

Istota:
1) Czy przychody ze sprzedaży rybek akwariowych (GUPIK, MOLINEZJA, MIECZYK) stanowią działalność rolniczą i są wyłączone z opodatkowania podatkiem dochodowym, od osób prawnych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1, jako przychody z działalności rolniczej?
2. Czy przychody ze sprzedaży rybek akwariowych stanowią dział specjalny produkcji rolnej (baseny są posadowione na terenie innego gospodarstwa rolnego) i podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
Rodzaje i rozmiary działów specjalnych produkcji rolnej określone zostały w załączniku nr 2 -Tabela rodzajów i rozmiarów działów specjalnych produkcji rolnej podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Zatem uprawa określonych roślin, hodowla lub chów zwierząt stanowi dział specjalny produkcji rolnej, o ile ich rozmiary przekraczają wielkości określone w ww. Załączniku (Tabeli). Informacje zawarte w ww. Załączniku (Tabeli) mają znaczenie w zakresie oceny, czy danego rodzaju działalność ma charakter działów specjalnych produkcji rolnej. Jeżeli dany rodzaj uprawy, czy też chów lub hodowla określonego gatunku zwierząt nie jest wymieniona w treści ww. Załącznika (Tabeli), to należy uznać, że ta uprawa, hodowla czy też chów jest działalnością rolniczą, nie będącą działem specjalnym produkcji rolnej. W konsekwencji do przychodów z tej działalności nie znajdują zastosowania przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W załączniku tym, tj. w ww. Tabeli rodzajów i rozmiarów działów specjalnych produkcji rolnej podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, pod poz. 14 widnieje: Hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym, natomiast pod lit. j, ujęto hodowlę ryb akwariowych powyżej 700 dm 3 objętości akwarium, obliczonej według wewnętrznych długości krawędzi.
2016
21
lip

Istota:
Opodatkowanie przychodów uzyskiwanych z działów specjalnych produkcji rolnej
Fragment:
Przy czym, w myśl art. 2 ust. 3a cyt. ustawy, nie stanowią działów specjalnych produkcji rolnej uprawy, hodowla i chów zwierząt w rozmiarach nieprzekraczających wielkości określonych w załączniku nr 2 do ustawy, zwanym „ załącznikiem nr 2 ”. Stosownie do treści art. 10 ust. 1 pkt 4 powołanej ustawy, działy specjalne produkcji rolnej są odrębnym źródłem przychodów. Zasady ustalania przychodu z działów specjalnych produkcji rolnej określa przepis art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ww. ustawy, przychód z działów specjalnych produkcji rolnej ustala się według zasad określonych w art. 14 (a więc zasad właściwych dla pozarolniczej działalności gospodarczej), jeżeli podatnik prowadzi księgi wykazujące te przychody. O zamiarze założenia ksiąg podatnik jest obowiązany zawiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego przed rozpoczęciem roku podatkowego albo przed rozpoczęciem prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli nastąpiło ono w ciągu roku, z zastrzeżeniem ust. 2. Natomiast, w myśl art. 15 ust. 2 ww. ustawy, w przypadku, gdy obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych wynika z przepisów o rachunkowości, przychód z działów specjalnych produkcji rolnej ustala się na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych według zasad określonych w art. 14.
2016
20
lip

Istota:
Działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych w stanie nieprzetworzonym (w tym uprawa warzyw) na wolnym powietrzu lub w nieogrzewanych tunelach foliowych, będzie zaliczana do działalności rolniczej, wyłączonej z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych.
Fragment:
Definicję działów specjalnych produkcji rolnej, z których uzyskiwane dochody podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, zawiera art. 2 ust. 3 omawianej ustawy. Zgodnie z tym przepisem, działami specjalnymi produkcji rolnej są: uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin „ in vitro ”, fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowla dżdżownic, hodowla entomofagów, hodowla jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym. Stosownie do art. 2 ust. 5 ustawy, nie stanowią działów specjalnych produkcji rolnej uprawy, hodowla i chów zwierząt w rozmiarach nieprzekraczających wielkości określonych w załączniku nr 2 do ustawy. Należy zauważyć, że załącznik nr 2 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych „ Tabela rodzajów i rozmiarów działów specjalnych produkcji rolnej podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych ” określa jakie uprawy, hodowla i chów zwierząt z uwagi na ich rozmiary nie stanowią działów specjalnych produkcji rolnej, a także normy szacunkowe dochodu rocznego odnoszące się do jednostek powierzchni upraw i innych jednostek poszczególnych rodzaj ów produkcji zwierzęcej.
2016
19
lip

Istota:
Czy w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2016 r. podatnikowi prowadzącemu działy specjalne produkcji rolnej, który osiągnął w roku obrotowym obrót w kwocie stanowiącej równowartość 1.200.000 euro, ale nie zgłosił zamiaru prowadzenia ksiąg rachunkowych, przysługuje prawo rozliczania podatku na podstawie norm szacunkowych bez względu na wysokość osiągniętego obrotu?
Fragment:
Natomiast w myśl art. 15 ust. 2 powoływanej ustawy, obowiązującego od 1 stycznia 2016 r., w przypadku gdy obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych wynika z przepisów o rachunkowości, przychód z działów specjalnych produkcji rolnej ustala się na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych według zasad określonych w art. 14. W takim przypadku nie ma obowiązku zawiadamiania właściwego naczelnika urzędu skarbowego o założeniu ksiąg rachunkowych. Stosownie do treści art. 24 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochodem (stratą) z działów specjalnych produkcji rolnej jest różnica pomiędzy przychodem z tytułu prowadzenia tych działów a poniesionymi kosztami uzyskania, powiększona o wartość przyrostu stada zwierząt na koniec roku podatkowego w porównaniu ze stanem na początek roku i pomniejszona o wartość ubytków w tym stadzie w ciągu roku podatkowego. Dochód z działów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli podatnik nie prowadzi ksiąg, o których mowa w art. 15, ustala się przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu z określonej powierzchni upraw lub jednostki produkcji zwierzęcej, określonych w załączniku nr 2. Zatem dochód z działów specjalnych produkcji rolnej może być ustalany na dwa sposoby: metodą szacunkową; w oparciu o prowadzone przez podatnika księgi (podatkową księgę przychodów i rozchodów lub księgi rachunkowe).
2016
29
cze

Istota:
Natomiast, jeżeli w 2016 r. przychody netto ze sprzedaży osiągnięte przez spółkę cywilną utworzoną w 2016 r., przekroczą równowartość w walucie polskiej 1.200.000 euro, to spółka ta zobowiązana będzie prowadzić księgi rachunkowe, nawet jeżeli przychód każdego ze wspólników spółki nie przekroczy limitu określonego w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości, tj. równowartości 1.200000 euro. W takiej sytuacji wspólnicy tej spółki zobowiązani będą do ustalenia przychodu osiągniętego z tej spółki na zasadach określonych w art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie prowadzonych przez spółkę ksiąg rachunkowych, a nie przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu z określonej powierzchni upraw lub jednostki produkcji zwierzęcej, określonych w załączniku nr 2. Przy czym na powyższe zasady ustalania przychodu (dochodu) z działów specjalnych produkcji rolnej w ramach spółki cywilnej nie ma żadnego znaczenia, data powstania tej spółki (rozpoczęcia działalności), to jest okoliczność, że spółka powstanie przed 19 maja 2016 r. lub w późniejszym okresie w roku 2016.
Fragment:
O zamiarze założenia ksiąg podatnik jest obowiązany zawiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego przed rozpoczęciem roku podatkowego albo przed rozpoczęciem prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli nastąpiło ono w ciągu roku, z zastrzeżeniem ust. 2. Natomiast w myśl art. 15 ust. 2 powoływanej ustawy, obowiązującego od 1 stycznia 2016 r., w przypadku, gdy obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych wynika z przepisów o rachunkowości, przychód z działów specjalnych produkcji rolnej ustala się na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych według zasad określonych w art. 14. W takim przypadku nie ma obowiązku zawiadamiania właściwego naczelnika urzędu skarbowego o założeniu ksiąg rachunkowych. Zasady ustalania dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej określa przepis art. 24 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowi, że dochodem (stratą) z działów specjalnych produkcji rolnej jest różnica pomiędzy przychodem z tytułu prowadzenia tych działów, a poniesionymi kosztami uzyskania, powiększona o wartość przyrostu stada zwierząt na koniec roku podatkowego w porównaniu ze stanem na początek roku i pomniejszona o wartość ubytków w tym stadzie w ciągu roku podatkowego. Dochód z działów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli podatnik nie prowadzi ksiąg, o których mowa w art. 15, ustala się przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu z określonej powierzchni upraw lub jednostki produkcji zwierzęcej, określonych w załączniku nr 2.
2016
23
cze

Istota:
Czy prowadzący działy specjalne produkcji rolnej obowiązany jest do zaprowadzenia księgi rachunkowej?
Fragment:
U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), zwanej dalej „ ustawą ”, przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej. Działy specjalne produkcji rolnej stanowią odrębne źródło przychodu określone w art. 10 ust. 1 pkt 4 wskazanej ustawy. Działami specjalnymi produkcji rolnej, w myśl art. 2 ust. 3 ustawy, są: uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin „ in vitro ”, fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowla dżdżownic, hodowla entomofagów, hodowla jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym. Zasady ustalania dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej określa przepis art. 24 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowi, iż dochodem (stratą) z działów specjalnych produkcji rolnej jest różnica pomiędzy przychodem z tytułu prowadzenia tych działów a poniesionymi kosztami uzyskania, powiększona o wartość przyrostu stada zwierząt na koniec roku podatkowego w porównaniu ze stanem na początek roku i pomniejszona o wartość ubytków w tym stadzie w ciągu roku podatkowego. Dochód z działów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli podatnik nie prowadzi ksiąg, o których mowa w art. 15, ustala się przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu z określonej powierzchni upraw lub jednostki produkcji zwierzęcej, określonych w załączniku nr 2.
2016
2
cze

Istota:
Zakładając, że przychody netto ze sprzedaży osiągnięte przez Wnioskodawcę z działalności z działów specjalnych produkcji rolnej nie przekroczą równowartości w walucie polskiej 1 200 000 euro oraz zakładając, że przychody netto z udziałów ze sprzedaży osiągniętej z działalności Spółki jawnej w ramach działów specjalnych produkcji rolnej nie przekroczą równowartości w walucie polskiej 1 200 000 euro, ale prognozowane roczne łączne przychody netto osiągnięte przez Wnioskodawcę z działalności w ramach działów specjalnych produkcji rolnej oraz przychody uzyskane z udziałów ze sprzedaży ze Spółki jawnej jako wspólnika tej Spółki, przekroczą równowartość w walucie polskiej 1 200 000 euro, będzie miał możliwość w kolejnym roku obrotowym opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochodów osiągniętych przez Wnioskodawcę z działalności w gospodarstwie rolnym w ramach działów specjalnych wg norm szacunkowych?
Fragment:
Jednakże, ustalając limit przychodów w kwocie 1 200 000 euro należy uwzględnić przychody ze sprzedaży z wszystkich rodzajów działalności podatnika, zarówno przychody z działalności rolniczej, jak i przychody z działów specjalnych produkcji rolnej, jak również przychody uzyskane z udziałów w ramach Spółki jawnej z działów specjalnych produkcji rolnej. Przy czym należy podkreślić, że są to przychody określone w ustawie o rachunkowości. Zatem w sytuacji, gdy przychody Wnioskodawcy z działów specjalnych produkcji rolnej nie przekroczą limitu 1 200 000 euro oraz zakładając, że przychody netto z udziałów ze sprzedaży osiągniętej z działalności Spółki jawnej w ramach działów specjalnych produkcji rolnej nie przekroczą równowartości w walucie polskiej 1 200 000 euro, ale prognozowane roczne łączne przychody netto z Jego działalności w ramach działów specjalnych produkcji rolnej oraz Jego przychody uzyskane z udziałów ze sprzedaży ze Spółki jawnej jako wspólnika tej Spółki, przekroczą równowartość w walucie polskiej 1 200 000 euro, Wnioskodawca zobowiązany będzie do ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych przy pomocy ksiąg rachunkowych, a zatem nie będzie Wnioskodawca miał możliwości opodatkowania powyższych dochodów z działalności w ramach działów specjalnych produkcji rolnej przy zastosowaniu norm szacunkowych. A zatem stanowisko Wnioskodawcy w którym stwierdza, że do liczenia limitu przychodów, o którym mowa w ustawie o rachunkowości, zobowiązującego po jego przekroczeniu do prowadzenia ksiąg rachunkowych, nie należy uwzględniać przychodów z działalności rolniczej należało uznać za nieprawidłowe.
2016
25
maj

Istota:
W zakresie braku możliwości zakwalifikowania odchowu kurcząt (kurek) do źródła przychodów działy specjalne produkcji rolne
Fragment:
Uprawa określonych roślin, hodowla lub chów zwierząt stanowi dział specjalny produkcji rolnej o ile ich rozmiary przekraczają wielkości określone w załączniku Nr 2 do ustawy, a przede wszystkim są tam wymienione. Informacje zawarte w wyżej wymienionym załączniku mają znaczenie w dziedzinie oceny, czy danego rodzaju działalność ma charakter działów specjalnych produkcji rolnej. Załącznik nr 2 „ Tabela rodzajów i rozmiarów działów specjalnych produkcji rolnej oraz norm szacunkowych dochodu rocznego ” określa zatem jakie uprawy, hodowla i chów zwierząt z uwagi na ich rozmiary nie stanowią działów specjalnych produkcji rolnej, a także jakie normy szacunkowe dochodu rocznego odnoszące się do jednostek powierzchni upraw innych jednostek poszczególnych rodzajów produkcji zwierzęcej. Odchów jednodniowych lub kilkudniowych kurek (piskląt) do wieku ok. 16 tygodni nie został zawarty w definicji działów specjalnych produkcji rolnej, jak również w tabeli rodzajów i rozmiarów działów specjalnych produkcji rolnej oraz norm szacunkowych dochodu rocznego, stanowiącej załącznik nr 2 do ww. ustawy. W związku z powyższym, jeżeli odchowane pisklęta, które zostaną sprzedane, nie będą drobiem rzeźnym lub drobiem nieśnym, do działalności tej nie będą miały zastosowania zasady ustalania dochodu przy zastosowaniu norm szacunkowych.
2016
25
maj
© 2011-2016 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.