Działy specjalne produkcji rolnej | Interpretacje podatkowe

Działy specjalne produkcji rolnej | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to działy specjalne produkcji rolnej. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
1) Na jakich zasadach opodatkować skóry wytworzone w 2016 r. i sprzedane w 2017 r.?
2) Jakie deklaracje związane z podatkiem dochodowym należy złożyć w ramach prowadzonych działów specjalnych w 2017 r. i za 2017 r.?
Fragment:
O zamiarze założenia ksiąg podatnik jest obowiązany zawiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego przed rozpoczęciem roku podatkowego albo przed rozpoczęciem prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli nastąpiło ono w ciągu roku, z zastrzeżeniem ust. 2. Zgodnie z art. 15 ust. 2 ww. ustawy, w przypadku gdy obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych wynika z przepisów o rachunkowości, przychód z działów specjalnych produkcji rolnej ustala się na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych według zasad określonych w art. 14. W takim przypadku nie ma obowiązku zawiadamiania właściwego naczelnika urzędu skarbowego o założeniu ksiąg rachunkowych. Natomiast zasady ustalania dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej określa przepis art. 24 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowi, że dochodem (stratą) z działów specjalnych produkcji rolnej jest różnica pomiędzy przychodem z tytułu prowadzenia tych działów a poniesionymi kosztami uzyskania, powiększona o wartość przyrostu stada zwierząt na koniec roku podatkowego w porównaniu ze stanem na początek roku i pomniejszona o wartość ubytków w tym stadzie w ciągu roku podatkowego. Dochód z działów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli podatnik nie prowadzi ksiąg, o których mowa w art. 15, ustala się przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu z określonej powierzchni upraw lub jednostki produkcji zwierzęcej, określonych w załączniku nr 2.
2018
9
mar

Istota:
Forma opodatkowania dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej
Fragment:
Zgodnie z art. 15 ustawy o PIT, przychód z działów specjalnych produkcji rolnej ustala się według zasad określonych w art. 14 ustawy o PIT (a więc zasad właściwych dla pozarolniczej działalności gospodarczej). Przy czym, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o PIT, przychód z działów specjalnych produkcji rolnej ustala się według zasad określonych w art. 14 ustawy o PIT, jeżeli podatnik prowadzi księgi wykazujące te przychody. O zamiarze założenia ksiąg podatnik jest obowiązany zawiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego przed rozpoczęciem roku podatkowego albo przed rozpoczęciem prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli nastąpiło ono w ciągu roku, z zastrzeżeniem art. 15 ust. 2 ustawy o PIT. Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o PIT w przypadku, gdy obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych wynika z przepisów o rachunkowości, przychód z działów specjalnych produkcji rolnej ustala się na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych według zasad określonych w art. 14 ustawy o PIT. W takim przypadku nie ma obowiązku zawiadamiania właściwego naczelnika urzędu skarbowego o założeniu ksiąg rachunkowych. Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy o PIT, dochód z działów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli podatnik nie prowadzi ksiąg, o których mowa w art. 15 ustawy o PIT, ustala się przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu z określonej powierzchni upraw lub jednostki produkcji zwierzęcej, określonych w załączniku nr 2 do ustawy o PIT.
2018
1
lut

Istota:
Prowadzenie ksiąg podatkowych w związku z osiąganiem dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawczyni wskazujące, że w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we wniosku, nie będzie Ona miała prawa w 2018 r. do opodatkowywania podatkiem PIT dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej z Rodzinnego Gospodarstwa Rolnego, na podstawie norm szacunkowych, jeżeli przychody netto Wnioskodawczyni z Gospodarstwa Rolnego w 2017 r. przekroczą w złotych polskich próg 2 000 000 Euro, powinna natomiast rozliczać na zasadach 19% podatku liniowego podatku PIT – ¼ dochodu przypadającego na Wnioskodawczynię z prowadzonego wspólnie z członkami rodziny Rodzinnego Gospodarstwa Rolnego? Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawczyni wskazujące, że w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we wniosku, członkowie rodziny Wnioskodawczyni, z którymi Wnioskodawczyni od dnia 1 stycznia 2018 r. będzie prowadziła Rodzinne Gospodarstwo Rolne, tj. małżonek Wnioskodawczyni oraz rodzice Wnioskodawczyni, będą mieli prawo do opodatkowywania podatkiem PIT dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej Rodzinnego Gospodarstwa Rolnego, na podstawie norm szacunkowych, ze względu na fakt, że w 2017 r. członkowie rodziny Wnioskodawczyni, z którymi Wnioskodawczyni od dnia 1 stycznia 2018 r. będzie prowadziła Rodzinne Gospodarstwo Rolne, tj. małżonek Wnioskodawczyni oraz rodzice Wnioskodawczyni, nie prowadzili gospodarstwa rolnego ani rodzinnego (...)
2018
1
lut

Istota:
W zakresie skutków podatkowych hodowli królików ras mięsnych
Fragment:
Ponadto, jak wynika z przepisu art. 2 ust. 3a cytowanej wyżej ustawy, nie stanowią działów specjalnych produkcji rolnej uprawy, hodowla i chów zwierząt w rozmiarach nieprzekraczających wielkości określonych w załączniku nr 2 do ustawy, zwanym „ załącznikiem nr 2 ”. Zatem, uprawa określonych roślin, hodowla lub chów zwierząt stanowi dział specjalny produkcji rolnej, o ile ich rozmiary przekraczają wielkości określone w ww. Załączniku. Informacje zawarte w wyżej wymienionym Załączniku mają znaczenie w zakresie oceny, czy danego rodzaju działalność ma charakter działów specjalnych produkcji rolnej. Jeżeli dany rodzaj uprawy, czy też chów lub hodowla określonego gatunku zwierząt nie jest wymieniona w treści Załącznika, to należy uznać, że ta uprawa, hodowla, czy też chów jest działalnością rolniczą, nie będącą działem specjalnym produkcji rolnej. W konsekwencji, do przychodów z tej działalności nie znajdują zastosowania przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Załącznik nr 2 tj. Tabela rodzajów i rozmiarów działów specjalnych produkcji rolnej oraz norm szacunkowych dochodu rocznego, określa jakie uprawy, hodowla i chów zwierząt z uwagi na ich rozmiary stanowią działy specjalne produkcji rolnej.
2018
26
sty

Istota:
1. Czy istnieje konieczność powtórnego opodatkowania skór wytworzonych w roku 2016 a sprzedanych w roku 2017?
2. W jaki sposób opodatkować skóry wytworzone w roku 2017, które zostaną sprzedane w 2018 roku?
Fragment:
Natomiast jak wynika z przepisu art. 2 ust. 3a wyżej cytowanej ustawy nie stanowią działów specjalnych produkcji rolnej uprawy, hodowla i chów zwierząt w rozmiarach nieprzekraczających wielkości określonych w załączniku nr 2 do ustawy, tj. w Tabeli rodzajów i rozmiarów działów specjalnych produkcji rolnej oraz norm szacunkowych dochodu rocznego, zwanym „ załącznikiem nr 2 ”. Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy działy specjalne produkcji rolnej są odrębnym źródłem przychodów. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychód z działów specjalnych produkcji rolnej ustala się według zasad określonych w art. 14, jeżeli podatnik prowadzi księgi wykazujące te przychody. O zamiarze założenia ksiąg podatnik jest obowiązany zawiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego przed rozpoczęciem roku podatkowego albo przed rozpoczęciem prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli nastąpiło ono w ciągu roku, z zastrzeżeniem ust. 2. W myśl art. 15 ust. 2 ww. ustawy, w przypadku gdy obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych wynika z przepisów o rachunkowości, przychód z działów specjalnych produkcji rolnej ustala się na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych według zasad określonych w art. 14.
2018
13
sty

Istota:
Działy specjalne produkcji rolnej
Fragment:
Mąż Wnioskodawczyni będzie uzyskiwał przychody z działalności rolniczej oraz z działów specjalnych produkcji rolnej. Przychody netto z działów specjalnych produkcji rolnej prowadzonych przez męża Wnioskodawczyni przekroczą równowartość w walucie polskiej 1 200 000 euro. Wnioskodawczyni nie będzie prowadziła działalności gospodarczej w formie Spółki cywilnej z mężem. Wnioskodawczyni będzie prowadziła działy specjalne produkcji rolnej w zakresie produkcji pieczarek. Mąż Wnioskodawczyni będzie prowadził działy specjalne produkcji rolnej w zakresie produkcji pieczarek oraz hodowli drobiu. W piśmie z dnia 18 października 2017 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku dodano, że Wnioskodawczyni poza prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej nie będzie prowadziła samodzielnie innej działalności rolniczej. Zatem, skoro Wnioskodawczyni nie będzie prowadziła samodzielnie działalności rolniczej, to Wnioskodawczyni nie będzie uzyskiwała z tego tytułu przychodów. Wnioskodawczyni będzie uzyskiwała wyłącznie przychody z działów specjalnych produkcji rolnej. Gospodarstwo Rolne Wnioskodawczyni jest prowadzone przez Nią samodzielnie. W ramach Gospodarstwa Rolnego Wnioskodawczyni planuje prowadzić działy specjalne produkcji rolnej.
2017
22
gru

Istota:
Działy specjalne produkcji rolnej.
Fragment:
Oznacza to, że skoro Wnioskodawca będzie prowadził działalność stanowiącą jeden z działów specjalnych produkcji rolnej w myśl ustawy o PIT, to też przychód Wnioskodawcy będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem PIT wg zasad właściwych dla źródła „ działy specjalne produkcji rolnej ” – art. 10 ust. 1 pkt 4) w zw. z art. 15 ustawy o PIT (tak interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 12 marca 2015 r., nr IPTPB1/415-711/14-5/SJ ). II.2. Wnioskodawca zauważa, iż art. 15 ust. 1 ustawy o PIT w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2016 r. stanowi, iż w sytuacji, gdy podatnik podatku PIT osiągający przychody z działów specjalnych produkcji rolnej prowadzi księgi rachunkowe (nawet bez prawnego obowiązku prowadzenia tych ksiąg), w których wykazuje osiągane przychody – wówczas wysokość takiego przychodu ustala się według zasad właściwych dla określania przychodów ze źródła przychodów „ pozarolnicza działalność gospodarcza ” (zgodnie z art. 14 ustawy o PIT). Także w przypadku, gdy obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych wynika z przepisów ustawy o rachunkowości, przychód w podatku PIT z działów specjalnych produkcji rolnej ustala się na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych według zasad określonych w art. 14 ustawy o PIT.
2017
27
paź

Istota:
Działy specjalne produkcji rolnej.
Fragment:
Oznacza to, że skoro Wnioskodawca będzie prowadził działalność stanowiącą jeden z działów specjalnych produkcji rolnej w myśl ustawy o PIT, to też przychód Wnioskodawcy będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem PIT wg zasad właściwych dla źródła „ działy specjalne produkcji rolnej ” – art. 10 ust. 1 pkt 4) w zw. z art. 15 ustawy o PIT (tak interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 12 marca 2015 r., nr IPTPB1/415-711/14-5/SJ ). II.2 Wnioskodawca zauważa, iż art. 15 ust. 1 ustawy o PIT w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2016 r. stanowi, iż w sytuacji, gdy podatnik podatku PIT osiągający przychody z działów specjalnych produkcji rolnej prowadzi księgi rachunkowe (nawet bez prawnego obowiązku prowadzenia tych ksiąg), w których wykazuje osiągane przychody – wówczas wysokość takiego przychodu ustala się według zasad właściwych dla określania przychodów ze źródła przychodów „ pozarolnicza działalność gospodarcza ” (zgodnie z art. 14 ustawy o PIT). Także w przypadku, gdy obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych wynika z przepisów ustawy o rachunkowości, przychód w podatku PIT z działów specjalnych produkcji rolnej ustala się na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych według zasad określonych w art. 14 ustawy o PIT.
2017
27
paź

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ustalenia wartości początkowej środków trwałych w przypadku zmiany formy opodatkowania działów specjalnych produkcji rolnej, dokonywania odpisów amortyzacyjnych w przypadku zmiany formy opodatkowania działów specjalnych produkcji rolnej.
Fragment:
(...) działów specjalnych produkcji rolnej – jest nieprawidłowe, dokonywania odpisów amortyzacyjnych w przypadku zmiany formy opodatkowania działów specjalnych produkcji rolnej – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 27 lipca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek – uzupełniony pismem z 8 sierpnia 2017 r. (data wpływu 16 sierpnia 2017 r.) – o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie: ustalenia wartości początkowej środków trwałych w przypadku zmiany formy opodatkowania działów specjalnych produkcji rolnej, dokonywania odpisów amortyzacyjnych w przypadku zmiany formy opodatkowania działów specjalnych produkcji rolnej. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca prowadzi działalność rolniczą (posiada ziemię i ją uprawia), a także prowadzi działy specjalne produkcji rolnej w zakresie chowu, wylęgu i hodowli drobiu. Działalność ta obejmuje: chów i hodowle stad reprodukcyjnych, których finalnym produktem jest jajko wylęgowe, które trafia do prowadzonej przez Wnioskodawcę wylęgarni drobiu. Drób wchodzący w skład stad reprodukcyjnych pozostaje w cyklu: odchowu od 1-go dnia życia do 24 tygodnia życia i w cyklu produkcji jaj od 25 tygodnia życia do około 60 tygodnia.
2017
12
paź

Istota:
W jaki sposób opodatkować skóry wytworzone w 2016 r., natomiast sprzedane w 2017 r. oraz jakie deklaracje związane z podatkiem dochodowym należy złożyć w ramach prowadzenia hodowli norek (działów specjalnych produkcji rolnej) w 2017 r. i za 2017 r.?
Fragment:
O zamiarze założenia ksiąg podatnik jest obowiązany zawiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego przed rozpoczęciem roku podatkowego albo przed rozpoczęciem prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli nastąpiło ono w ciągu roku, z zastrzeżeniem ust. 2. Zgodnie z art. 15 ust. 2 ww. ustawy, w przypadku gdy obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych wynika z przepisów o rachunkowości, przychód z działów specjalnych produkcji rolnej ustala się na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych według zasad określonych w art. 14. W takim przypadku nie ma obowiązku zawiadamiania właściwego naczelnika urzędu skarbowego o założeniu ksiąg rachunkowych. Natomiast zasady ustalania dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej określa przepis art. 24 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowi, że dochodem (stratą) z działów specjalnych produkcji rolnej jest różnica pomiędzy przychodem z tytułu prowadzenia tych działów a poniesionymi kosztami uzyskania, powiększona o wartość przyrostu stada zwierząt na koniec roku podatkowego w porównaniu ze stanem na początek roku i pomniejszona o wartość ubytków w tym stadzie w ciągu roku podatkowego. Dochód z działów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli podatnik nie prowadzi ksiąg, o których mowa w art. 15, ustala się przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu z określonej powierzchni upraw lub jednostki produkcji zwierzęcej, określonych w załączniku nr 2.
2017
12
paź
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.