ITPP3/443-450/13/AT | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie czynności sprzedaży działek gruntu.
ITPP3/443-450/13/ATinterpretacja indywidualna
  1. dostawa
  2. działki
  3. grunty
  4. majątek osobisty
  5. nieruchomości
  6. plan zagospodarowania przestrzennego
  7. podatnik
  8. sprzedaż gruntów
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 12 czerwca 2013 r. (data wpływu 16 września 2013 r.), uzupełnionym w dniu 11 grudnia 2013 r. (data wpływu 16 grudnia 2013 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania, po stronie Wnioskodawcy, czynności sprzedaży działek – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 września 2013 r. złożono ww. wniosek, uzupełniony w dniu 16 grudnia 2013 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług m.in. w zakresie opodatkowania, po stronie Wnioskodawcy, czynności sprzedaży działek.

We wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Jest Pani osobą fizyczną, nieprowadzącą działalności gospodarczej i nie jest czynnym podatnikiem VAT. W 1992 r. wraz z mężem zakupiła, w obrocie prywatnym, od osób fizycznych, niezabudowaną nieruchomość gruntową – rolną o powierzchni ... ha o nr ..., położonej w ...., z przeznaczeniem na budowę wolnostojącego domu, co wcześniej potwierdzono otrzymaniem zaświadczenia z UMiG w .... o przeznaczeniu działki w planie zagospodarowania przestrzennego. Mimo posiadania takiego zamiaru w kolejnych latach, z powodu braku wystarczających środków finansowych, współwłaściciele nie zrealizowali swego planu inwestycyjnego. W międzyczasie inne podmioty (..., Gmina ....) w pobliżu wykonały linię światłowodową oraz sieć wodną i kanalizacyjną, dostęp do których może uzyskać nieruchomość Wnioskodawcy. W miesiącu lipcu 2004 r. Wnioskodawca został poinformowany przez gminę, że zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w sprawie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy ...., w części dotyczącej miejscowości ...., działka nr ... znajduje się w obrębie terenów elementarnych oznaczonych w planie symbolem ... i ..., a ustalona funkcja zabudowy to zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – wolnostojąca.

W związku ze zmianą swych planów życiowych, chęcią zamieszkiwania bliżej dzieci, w 2006 r. Wnioskodawca wraz z małżonkiem złożyli wniosek o dokonanie podziału nabytej działki na mniejsze, co nastąpiło w miesiącu marcu 2008 r. W efekcie podziału powstało ... działek, z czego kilka z nich zostało wyłączonych z funkcji inwestycyjnej, z uwagi na konieczność komunikacji, przyłączenia nieruchomości sąsiednich, itp. Działki powstałe z podziału nie zostały przez Wnioskodawcę i Jej męża uzbrojone, a w najbliższym czasie Wnioskodawca wraz ze swym mężem zamierzają przystąpić do zbywania ww. działek powstałych z podziału działki o nr ....

Działka” po nabyciu nie była wykorzystywana. Dwa lata temu sprzedano ... działki. Podział i przeznaczenie w planie miejscowym dokonane zostało przez gminę, bez wniosku właścicieli.

Podatniczka żadnych działań nie podejmowała i nie podejmuje. Na działce wisi jedynie baner o możliwości sprzedaży z podanym kontaktem telefonicznym. Od wielu miesięcy nikt się nie kontaktuje.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy zbycie opisanych powyżej działek będzie obciążone podatkiem od towarów i usług...

Pani zdaniem, zbycie opisanych działek nie będzie obciążone podatkiem od towarów i usług, ponieważ pomimo, że transakcji zbycia będzie kilka, będą one mieć charakter powtarzalny, w rozumieniu właściwych przepisów ustawy o VAT sprzedawane nieruchomości mają charakter „terenów budowlanych” (art. 2 pkt 33 ustawy o VAT), Wnioskodawca wraz ze swym mężem zbywać będą majątek osobisty i nie będą z tego tytułu podatnikami w rozumieniu art. 15 ust. 1 wymienionej ustawy. Realizując tę sprzedaż nie będą wykonywać działalności gospodarczej w rozumieniu podanego przepisu, gdyż zgodnie z nim, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, a taką osobą Pani nie jest. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych, co w przypadku Wnioskodawcy i jej małżonka nie będzie mieć miejsca. Poza zaplanowaną sprzedażą opisanych działek Wnioskodawca nie zajmuje się sprzedażą innych nieruchomości.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Na wstępie zaznacza się, że niniejsza interpretacja stanowi wyłącznie ocenę stanowiska na tle zdarzenia przyszłego odnoszącego się wyłącznie do Wnioskodawcy.

Zgodnie z dyspozycją art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 2 pkt 6 cyt. ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Art. 7 ust. 1 cytowanej ustawy stanowi, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Nie każda czynność stanowiąca dostawę w rozumieniu art. 7 powołanej wyżej ustawy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem aby dana czynność była opodatkowana tym podatkiem, musi być wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem był podatnikiem podatku od towarów i usług.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pojęcie działalności gospodarczej zostało zdefiniowane w ust. 2 ww. artykułu – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Warunkiem opodatkowania danej czynności podatkiem od towarów i usług w świetle powyższych przepisów jest spełnienie dwóch przesłanek łącznie: po pierwsze dana czynność ujęta jest w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, po drugie - czynność została wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

Przenosząc powyższe na grunt niniejszej sprawy trudno uznać Panią za podatnika podatku od towarów i usług, w związku z planowaną sprzedażą przedmiotowych działek. Pomimo, że grunt spełnia definicję towaru, o którym mowa w art. 2 pkt 6 ustawy, to nie można uznać, że dokonując sprzedaży tych działek działa Pani w charakterze handlowca. Nabycie gruntu – jak wskazano – nie nastąpiło bowiem w celach zarobkowych, lecz w celu wybudowania domu. W konsekwencji sprzedając działki gruntu, korzysta Pani z przysługującego jej prawa do rozporządzania własnym majątkiem. Zatem ww. czynności sprzedaży oznaczają działanie w sferze prywatnej, do której unormowania ustawy o podatku od towarów i usług nie mają zastosowania. Dokonywać będzie Pani zbycia gruntu należącego do majątku prywatnego.

Reasumując należy stwierdzić – mając również na uwadze aktualne orzecznictwo sądowe <w tym wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 15 września 2011 r. w sprawach połączonych Jarosław Słaby (C-180/10) i Emilian Kuć, Halina Jeziorska-Kuć (C-181/10)> - że okazjonalna sprzedaż nieruchomości gruntowej, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż brak jest normatywnych przesłanek, aby uznać Panią za podatnika tego podatku.

Podkreślić należy, iż powyższe orzeczenie TSUE wyznacza aktualnie kierunki interpretacyjne i stanowi podstawę orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, np. NSA z dnia 18 października 2011 r. (sygn. akt I FSK 1536/10), z dnia 9 listopada 2011 r. (sygn. akt I FSK 1658/11), z dnia 9 listopada 2011 r. (sygn. akt. I FSK 1656/11) oraz WSA z dnia 1 grudnia 2011 r. (sygn. akt I SA/Po 670/11), z dnia 14 grudnia 2011 r. (sygn. akt I SA/Po 730/11), które zapadły na tle wyroku Trybunału.

Z powyższych wyroków wynika, że podejmowanie zorganizowanych działań, takich jak podział gruntu na mniejsze działki, uzbrojenie terenu, wydzielenie dróg wewnętrznych, uzyskanie przed sprzedażą decyzji o warunkach zabudowy, wykonywanie czynności marketingowych, świadczy o tym, że czynności te przybierają formę zawodową (profesjonalną) a ponieważ w przedmiotowej sprawie nie mamy do czynienia ze zbiorem tych zorganizowanych działań – sprzedaż nieruchomości gruntowej należącej do majątku prywatnego – nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Podkreślić należy, że niniejsza interpretacja została wydana w oparciu o przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe, co oznacza, że w przypadku gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Jednocześnie zaznacza się, że niniejsza interpretacja nie wywołuje skutków podatkowoprawnych względem Pani małżonka, jak również nie rozstrzyga o jego prawach i obowiązkach podatkowoprawnych w tym zakresie. W tej sytuacji jako wnioskodawca występuje Pani i tylko w tym zakresie (w zakresie Pani praw i obowiązków) udzielono interpretacji. Interpretacja, z Pani wniosku, wskazanych kwestii podatkowoprawnych w aspekcie praw i obowiązków Pani małżonka wykracza poza dyspozycję art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa.

Końcowo wskazuje się, że analiza załączonych do wniosku dokumentów nie została ujęta w normie art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, stąd nie były one przedmiotem merytorycznej analizy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.