ITPP2/4512-992/15/AD | Interpretacja indywidualna

Sprzedaż działek otrzymanych w wyniku spadku nie podlega opodatkowaniu VAT.
ITPP2/4512-992/15/ADinterpretacja indywidualna
 1. działki
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 6 października 2015 r. (data wpływu 15 września 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania sprzedaży udziałów w działkach gruntu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 września 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania sprzedaży udziałów w działkach gruntu.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Postanowieniem Sądu Rejonowego z dnia 15 lipca 2015 r. nabyła Pani spadek po zmarłej w dniu 9 września 2014 r. matce w wysokości 1/4 części i również w takich samych częściach nabyło Pani rodzeństwo. Tak stała się Pani współwłaścicielką w:

 1. (...) części nieruchomości oznaczonej działkami nr ..., ... i ... o łącznej pow. 2.9484 ha (udział matki 1/8 części),
 2. ... części w nieruchomości oznaczonej jako działka nr ... o pow. 0,5140 ha (udział matki 5/8 części),
 3. ... części w nieruchomości oznaczonej jako działka nr ... o pow. 0,0187 ha (udział matki 5/8 części).

Historia powyższych nieruchomości, których jest Pani obecnie jedną ze współwłaścicielek przedstawia się następująco.

W dniu 18 lipca 1986 r., na podstawie aktu notarialnego w trybie i na zasadach wywłaszczenia nieruchomości, wykupione zostały na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości rodziców, oznaczone nr działek ..., ... i ... o łącznej pow. 10,12 ha. W późniejszym czasie numeracja uległa zmianie (odnowienie ewidencji, podziały). Do ww. umowy dołączono decyzję Wojewody z dnia 14 maja 1980 r. w sprawie planu realizacyjnego budowy osiedla J. (osiedle O.) oraz zezwolenie na przeznaczenie nieruchomości na cele nierolnicze. Po 18 latach od wywłaszczenia nastąpił zwrot tych nieruchomości, gdyż stały się one zbędne do celów wywłaszczenia. Nieruchomość nie została zagospodarowana, a w 1997 r. teren ten objęto miejscowym planem zagospodarowania o odmiennym przeznaczeniu niż cel wywłaszczenia. Nowy plan z 1997 r. obowiązuje do dnia dzisiejszego i zgodnie z nim teren przeznaczony jest pod szkolnictwo specjalne z rekreacją i funkcją towarzyszącą wg opracowań szczegółowych o symbolu UO2, parkingi obsługujące tereny rekreacji i usług o symbolu P. Na tych terenach rodzina, ani Pani nie prowadziła/nie prowadzi działalności gospodarczej, działki nie są/nie były przedmiotem najmu, dzierżawy, ani innej czynności o podobnym charakterze. Na tym terenie nie dokonywano uzbrojenia terenu, prac projektowych zmierzających do uzyskania pozwolenia na budowę. Działka nr ... zabudowana jest budynkiem mieszkalnym i gospodarczym wzniesionymi przez rodziców przed wywłaszczeniem. Oba budynki są w ruinie, odłączone od mediów i przeznaczone do rozbiórki. Po wywłaszczeniu i ich zwrocie nie były/nie są wykorzystywane. Obecnie jest Pani na etapie przygotowywania się do sprzedaży udziałów w nieruchomościach. W tej sprawie rozmowy prowadzi Pani siostra (będąca pełnomocnikiem) z pośrednikiem w obrocie nieruchomościami, któremu zleci Pani czynności pośrednictwa w sprzedażu. Obecnie teren ten od 2012 r. włączony jest do obszaru objętego zmianą planu zagospodarowania przestrzennego z 1997 r. Udział w nieruchomościach, który otrzymała Pani w wyniku spadkobrania, stanowi majątek osobisty. Według Pani, w myśl art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, ww. grunty stanowią tereny budowlane. Nie występowała Pani o decyzję o warunkach zabudowy. Przy zwrocie nieruchomości matka dokonała wpłaty odszkodowania na rzecz gminy,

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy z tytułu zbycia udziałów w działkach o nr ..., ..., ..., ... i ... będzie Pani „płatnikiem” podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie powinien być „płatnikiem” podatku od towarów i usług przy sprzedaży swoich udziałów w ww. działkach, ponieważ:

 1. stały się one własnością po przeprowadzeniu postępowania spadkowego po zmarłej matce, która swój udział uzyskała w wyniku zwrotu od Skarbu Państwa i po przeprowadzeniu postępowania spadkowego po zmarłym mężu,
 2. stanowią majątek osobisty,
 3. nie zamierza dokonywać podziałów,
 4. nie dokonywał uzbrojenia terenu,
 5. nie przystąpił do czynności projektowych celem uzyskania pozwolenia na budowę,
 6. sprzedaż w imieniu Wnioskodawcy będzie prowadził pośrednik w obrocie nieruchomościami,
 7. działka nr ... zabudowana była jeszcze przed wywłaszczeniem przez rodziców, działki są przez całe lata nieużytkowane, zdewastowane, odcięte od mediów i przeznaczone do rozbiórki,
 8. grunt od momentu zwrotu nie był wykorzystywany do działalności,
 9. nie występował o warunki zabudowy.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej „podatkiem”, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Artykuł 7 ust. 1 ww. ustawy stanowi, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii, o czym stanowi art. 2 pkt 6 ww. ustawy.

Nie każda czynność stanowiąca dostawę w rozumieniu art. 7 ustawy o podatku od towarów i usług podlega opodatkowaniu. Żeby dana czynność podlegała opodatkowaniu tym podatkiem, musi być wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

W świetle zapisów art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – zgodnie z ust. 2 powołanego artykułu – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Powyższe przepisy stanowią odzwierciedlenie przepisu art. 9 ust. 1 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347, str. 1, z późn. zm.). zgodnie z którym „podatnikiem” jest każda osoba prowadząca samodzielnie w dowolnym miejscu jakąkolwiek działalność gospodarczą, bez względu na cel, czy też rezultaty takiej działalności. „Działalność gospodarcza” obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, włącznie z górnictwem, działalnością rolniczą i wykonywaniem wolnych zawodów lub uznanych za takie. Za działalność gospodarczą uznaje się w szczególności wykorzystywanie w sposób ciągły, majątku rzeczowego lub wartości niematerialnych w celu uzyskania z tego tytułu dochodu.

W art. 12 ust. 1 lit. b) Dyrektywy wskazano, że państwa członkowskie mogą uznać za podatnika każdego, kto okazjonalnie dokonuje transakcji związanej z działalnością, o której mowa w art. 9 ust. 1 akapit drugi, w szczególności dostawy terenu budowlanego.

Teren budowlany” to każdy grunt nieuzbrojony lub uzbrojony, uznawany za teren budowlany przez państwa członkowskie (art. 12 ust. 3 Dyrektywy).

Warunkiem opodatkowania danej czynności podatkiem od towarów i usług – w świetle powyższych przepisów – jest łączne spełnienie dwóch przesłanek: po pierwsze, czynność winna być ujęta w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, po drugie - musi być dokonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

Zatem jeśli osoba fizyczna dokonuje sprzedaży swojego majątku osobistego, a czynność ta wykonywana jest okazjonalnie i nie zmierza do nadania jej stałego charakteru, nie oznacza to prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz treści przywołanych przepisów prawa prowadzi do stwierdzenia, że zbycie udziałów w działkach gruntu otrzymanych w drodze spadku, nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, ponieważ nie wystąpi Pani w charakterze handlowca. Z okoliczności sprawy wynika bowiem, że nie wystąpiła Pani z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla działek gruntu, nie uzbroiła ich w „media”, nie były one przedmiotem najmu, dzierżawy, ani innej czynności o podobnym charakterze, a jedynie ich sprzedaż zleciła, za pośrednictwem siostry, biuru obrotu nieruchomościami. Zatem nie wykonała Pani żadnych czynności mogących mieć wpływ na wzrost ich wartości, tzn. nie podejmowała zorganizowanych działań charakterystycznych dla handlowca, mających na celu przygotowanie działek gruntu do zbycia. Ponadto budynki znajdujące się na jednej z działek (...) wzniesione zostały jeszcze przez Pani rodziców i są w ruinie, odłączone od mediów, przeznaczone do rozbiórki. W konsekwencji, sprzedaż udziałów w działkach gruntu będzie stanowiła czynność zwykłego zarządu majątkiem osobistym, do której unormowania ustawy o podatku od towarów i usług nie będą miały zastosowania.

Podsumowując należy stwierdzić – przy uwzględnieniu aktualnego orzecznictwa sądowego, w tym wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 15 września 2011 r. w sprawach połączonych Jarosław Słaby (C-180/10) i Emilian Kuć, Halina Jeziorska-Kuć (C-181/10) – że planowana przez Panią sprzedaż nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż brak jest normatywnych przesłanek, aby uznać Panią za podatnika tego podatku.

Podkreślić należy, że powołane orzeczenie TSUE wyznacza aktualnie kierunki interpretacyjne i stanowi podstawę orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkich Sądów Administracyjny, np. NSA z dnia 23 stycznia 2014 r. (sygn. akt I FSK 143/13), z dnia 17 grudnia 2013 r. (sygn. akt I FSK 114/13), z dnia 9 listopada 2011 r. (sygn. akt. I FSK 1656/11 i 1658/11) oraz WSA z dnia 10 października 2013 r. (sygn. akt I SA/Po 379/13), z dnia 14 grudnia 2011 r. (sygn. akt I SA/Po 730/11), które zapadły na tle wyroku Trybunału.

Z powyższych wyroków wynika, że podejmowanie zorganizowanych działań, takich jak uzbrojenie terenu, wydzielenie dróg wewnętrznych, uzyskanie przed sprzedażą decyzji o warunkach zabudowy, wykonywanie czynności marketingowych świadczy o tym, że czynności te przybierają formę zawodową (profesjonalną), a ponieważ w rozpatrywanej sprawie nie mamy do czynienia ze zbiorem tych zorganizowanych działań –planowana sprzedaż udziałów w działkach gruntu, o których mowa we wniosku, należących do majątku prywatnego, nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Należy wskazać, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie opisu zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Wskazać należy, że niniejsza interpretacja przepisów prawa podatkowego została wydana w Pani indywidualnej sprawie, gdyż Pani jest stroną wniosku. Z tych też względów inni spadkobiercy chcąc uzyskać interpretację indywidualną, powinni wystąpić z odrębnymi wnioskami o jej udzielenie. W konsekwencji, regulacje zawarte w art. 14k-14n ustawy Ordynacja podatkowa nie będą miały zastosowania w stosunku do tych spadkobierców.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

działki
ILPP5/4512-1-236/15-2/KS | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.