ITPP2/4512-891/15/AGW | Interpretacja indywidualna

Czy przekazanie nieodpłatne jednej z działek na cele osobiste wspólnika będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług u Wnioskodawcy?
ITPP2/4512-891/15/AGWinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. działki
 3. przekazanie nieodpłatne
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 31 sierpnia 2015 r. (data wpływu 11 września 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania czynności nieodpłatnego przeniesienia własności działki gruntu z majątku spółki do majątku jednego z jej wspólników- jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 września 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania czynności nieodpłatnego przeniesienia własności działki gruntu z majątku spółki jawnej do majątku jednego z jej wspólników.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką jawną, której właścicielami są dwaj wspólnicy, posiadający po 50% udziałów. Wspólnicy spółki z osiąganych dochodów opodatkowani są podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a Spółka jest czynnym podatnikiem VAT.

W 2002 r. Wnioskodawca „jako wspólnicy spółki jawnej” nabyli aktem notarialnym niezabudowany grunt rolny od osób fizycznych niebędących podatnikami podatku od towarów i usług.

Grunt ten na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 17 ustawy o rachunkowości zakwalifikowano do inwestycji w celu osiągnięcia korzyści z przyrostu ich wartości lub innych pożytków. Grunt do tej pory nie był użytkowany przez Spółkę - Wnioskodawca nie osiągnął z tytułu jego posiadania żadnych przychodów. Ustawa o rachunkowości wyraźnie rozdziela pojęcie środków trwałych i inwestycji, rozróżniając je ze względu na ich przeznaczenie, tj. środki trwałe przeznaczone na potrzeby jednostki, inwestycje przeznaczone na osiąganie korzyści z przyrostu ich wartości lub innych pożytków. Natomiast ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera takiego podziału. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie podaje wprost definicji środka trwałego, a jedynie wskazuje w art. 22a składniki majątku, które po spełnieniu określonych warunków można uznać za środki trwałe podlegające amortyzacji i w art. 22c środki trwałe, które nie podlegają amortyzacji, między innymi grunty i prawa wieczystego użytkowania gruntów. Ww. nieruchomość ze względu na brzmienie przepisu art. 22c ustawy o p.d.o.f. nie była przez Spółkę amortyzowana. Po zakupie przedmiotowego gruntu Spółka również nie dokonywała na ww. grunt jakichkolwiek nakładów mogących być przedmiotem amortyzacji. Na mocy decyzji planu zagospodarowania przestrzennego zakupiony grunt stał się działką budowlaną i został podzielony na osiem mniejszych działek budowlanych. Spółka nie zamierza również w przyszłości wykorzystywać tych działek w prowadzonej działalności gospodarczej. „Wnioskodawca wraz ze wspólnikiem” zamierzają na mocy uchwały wycofać jedną z działek (aktem notarialnym, z uwagi na przedmiot czynności i konieczność dokonania wpisów w księdze wieczystej) ze spółki jawnej. Umowa ta nie przyjmie formy umowy darowizny, gdyż oznaczałoby to darowanie sobie rzeczy, której jest się właścicielem. Dokonanie przekazania składnika majątku spółki, o którym mowa w złożonym wniosku, do majątku osobistego wspólnika spółki będzie miało charakter nieodpłatny. W związku z przekazaniem przedmiotowej działki do majątku osobistego wspólnika jego wkład w Spółce, której majątkiem jest aktualnie przedmiotowa działka, nie ulegnie obniżeniu. W wyniku nieodpłatnego przekazania nie nastąpi także nabycie przez osobę fizyczną własności rzeczy lub praw, gdyż powyższą nieruchomość wspólnicy - osoby fizyczne już nabyły w roku 2002.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy przekazanie nieodpłatne jednej z działek na cele osobiste wspólnika będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług u Wnioskodawcy...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług przez dostawę towarów rozumie się również przekazanie nieodpłatne przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

 • przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
 • wszelkie inne darowizny,

jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych. Wnioskodawcy przy nabyciu gruntu nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, a ponadto na nieruchomości nie były ponoszone żadne nakłady finansowe, czynność nieodpłatnego przekazania nieruchomości gruntowej na rzecz wspólnika spółki jawnej - zdaniem Wnioskodawcy - nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii, o czym stanowi art. 2 pkt 6 ww. ustawy.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W ust. 2 powołanego artykułu wskazano, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

 1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
 2. wszelkie inne darowizny

- jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Z powyższych przepisów wynika, że aby doszło do opodatkowania nieodpłatnego przekazania towarów, muszą być spełnione łącznie następujące warunki:

 • dokonującym nieodpłatnego przekazania jest podatnik podatku od towarów i usług,
 • przekazane przez podatnika towary należą do jego przedsiębiorstwa,
 • przedmiotem nieodpłatnego przekazania jest towar, w stosunku do którego podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy jego nabyciu, imporcie lub wytworzeniu.

Analiza przedstawionych okoliczności sprawy i treści powołanych uregulowań prawnych prowadzi do stwierdzenia, że - zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy - nieodpłatne przekazanie przez Spółkę na rzecz jej wspólnika jednej z działek gruntu, nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż przy jej nabyciu Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Podkreślić należy, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

działalność gospodarcza
IPPB4/4511-1019/15-2/MS | Interpretacja indywidualna

działki
IBPP1/443-1180/14/MS | Interpretacja indywidualna

przekazanie nieodpłatne
ITPP1/4512-227/15/DM | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.