ITPP2/4512-80/15/KK | Interpretacja indywidualna

Brak opodatkowania zbycia nieruchomości gruntowych nabytych w drodze spadku.
ITPP2/4512-80/15/KKinterpretacja indywidualna
  1. działki
  2. nabycie spadku
  3. zbycie
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 25 stycznia 2016 r. (data wpływu 28 stycznia 2016 r.) uzupełnionym dnia 11 kwietnia 2016 r. (data wpływu), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania zbycia nieruchomości gruntowych nabytych w drodze spadku – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 stycznia 2016 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 11 kwietnia 2016 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania zbycia nieruchomości gruntowych nabytych w drodze spadku.

We wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

Jest Pani właścicielką dwóch działek o powierzchni 1.48 ha, o numerze 243/21 o powierzchni 0.89 ha i 243/13 o powierzchni 0.59 ha, które otrzymała Pani aktem notarialnym po rodzicach w dniu 7 czerwca 1995 r., położonych w obrębie O. Działki te były oddalone od siebie w odległości 90 m, wąskie paski, o szerokości 19 m, 16 m i 420 m długości. Mieściły się one w sąsiedztwie z działkami Pani brata. Obok Pani działki 243/21 znajdowała się działka brata o numerze 243/20 i powierzchni 0.59 ha, natomiast obok działki brata w odległości 90 m znajdowała się Pani działka o numerze 243/13, o powierzchni 0.59 ha. Ziemia na tych działkach jest uprawiana, wysiewa Pani nasiona zbóż i mieszanki. W dniu 30 października 2014 r. aktem notarialnym, umową zamiany, zamieniła Pani z bratem działkę o numerze 243/13 na działkę 243/20, która sąsiadowała z Pani działką 243/21. Umowa zamiany dokonana była bez żadnych dopłat na rzecz którejkolwiek ze stron, pomimo, że różniły się o 8 m2 ziemi. W ubiegłym roku, 10 marca 2015 r., na działkach 243/20 i 243/21 dokonała Pani częściowego podziału geodezyjnego na działki wielkości około 900 m2. W listopadzie 2015 r., sprzedała Pani jedna działkę o powierzchni 850 m2. Pieniądze chce Pani przeznaczyć na zakup mieszkania o większym metrażu. Obecnie zajmuje Pani mieszkanie o powierzchni 31 m2. Dnia 15 stycznia 2016 r. podpisała Pani umowę przedwstępną na mieszkanie w stanie deweloperskim z wpłatami o różnym terminie płatności. Pieniądze z poprzedniej działki przeznaczyła Pani na opłatę adiacencką i koszty poniesione z wcześniejszym podziałem działek.

Sprzedana działka nigdy nie była wykorzystywana od chwili jej nabycia w drodze darowizny do celów prowadzenia działalności gospodarczej oraz nie była przedmiotem najmu, dzierżawy lub innej czynności o podobnych charakterze. W chwili sprzedaży i od początku istnienia tych działek, nigdy nie był to teren budowlany w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Przed sprzedażą działki nigdy nie dokonywała Pani czynności mających na celu przygotowanie działki do sprzedaży, to jest zbrojenie terenu i „nigdy innych czynności”. Natomiast oferowanie działki gruntu na rynku nieruchomości, odbyło się przez biuro nieruchomości.

Planowane działki do sprzedaży nie były i nie są wykorzystywane od chwili ich nabycia do celów prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz nie były przedmiotem najmu i dzierżawy. Nie są terenem budowlanym w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Przed planowaną sprzedażą działek gruntu, nie zamierza Pani dokonywać czynności mających na celu przygotowanie działek do sprzedaży, tj. uzbrojenie terenu, wystąpienie o uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy, innych czynności. Obecnie oferuje Pani działki do sprzedaży poprzez biuro nieruchomości i przez portale internetowe.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
  1. Czy jako użytkownik 20 letni, nabywający w drodze spadku grunty, jako osoba prywatna dokonująca sprzedaży swojego majątku prywatnego (kilku działek) wykonując tym samym swoje prawo własności, stała się Pani podatnikiem VAT...
  2. Czy przy sprzedaży dwóch działek rolnych w roku można stać się podatnikiem VAT-u...
  3. Czy w roku kalendarzowym przysługuje status zwolnienia od wartości sprzedaży opodatkowanej VAT...
  4. Czy bez rejestracji w urzędzie gminy może Pani stać się przy sprzedaży działek podatnikiem VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, powinno być wolne od podatku VAT, ponieważ pracował na tej ziemi od młodych lat, pomagał rodzicom w uprawie roli, a od 1995 r. został właścicielem tej ziemi, a w przypadku sprzedaży, dokonał jedynie sprzedaży majątku prywatnego, wykonując tym samym swoje prawo własności. Pragnie Pani zaznaczyć, że Pani działki otrzymane od rodziców były i są działkami rolnymi.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Towarami – według art. 2 pkt 6 ustawy – są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W świetle zapisów art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – zgodnie z ust. 2 powyższego artykułu – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Warunkiem opodatkowania danej czynności podatkiem od towarów i usług – w świetle powyższych przepisów – jest łączne spełnienie dwóch przesłanek: po pierwsze, czynność winna być ujęta w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, po drugie - musi być dokonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

Zatem jeśli osoba fizyczna dokonuje sprzedaży swojego majątku osobistego, a czynność ta wykonywana jest okazjonalnie i nie zmierza do nadania jej stałego charakteru, nie oznacza to prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

Analiza przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego oraz treści przywołanych przepisów prawa prowadzi do stwierdzenia, że zbycie nieruchomości gruntowych, nabytych w drodze spadku, nie podlegało/nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, ponieważ nie wystąpiła/nie wystąpi Pani w charakterze handlowca. Co prawda dokonała Pani częściowego podziału geodezyjnego przedmiotowych działek ale nie wykonała Pani żadnych innych czynności mogących mieć wpływ na wzrost ich wartości, tzn. nie podejmowała zorganizowanych działań charakterystycznych dla handlowca, mających na celu przygotowanie ich do zbycia (tj. uzbrojenie terenu, wystąpienie o uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i innych). W konsekwencji sprzedaż ww. nieruchomości stanowiła/będzie stanowić czynność zwykłego zarządu majątkiem osobistym, do której unormowania ustawy o podatku od towarów i usług nie miały/nie będą miały zastosowania.

Podsumowując należy stwierdzić – przy uwzględnieniu aktualnego orzecznictwa sądowego, w tym wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 15 września 2011 r. w sprawach połączonych Jarosław Słaby (C-180/10) i Emilian Kuć, Halina Jeziorska-Kuć (C-181/10) – że sprzedaż działki oraz planowana przez Panią sprzedaż kolejnych działek nie podlega/nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż brak jest normatywnych przesłanek, aby uznać Panią za podatnika tego podatku.

Podkreślić należy, że powołane orzeczenie TSUE wyznacza aktualnie kierunki interpretacyjne i stanowi podstawę orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkich Sądów Administracyjny, np. NSA z dnia 23 stycznia 2014 r. (sygn. akt I FSK 143/13), z dnia 17 grudnia 2013 r. (sygn. akt I FSK 114/13), z dnia 9 listopada 2011 r. (sygn. akt. I FSK 1656/11 i 1658/11) oraz WSA z dnia 10 października 2013 r. (sygn. akt I SA/Po 379/13), z dnia 14 grudnia 2011 r. (sygn. akt I SA/Po 730/11), które zapadły na tle wyroku Trybunału.

Z powyższych wyroków wynika, że podejmowanie zorganizowanych działań, takich jak uzbrojenie terenu, wydzielenie dróg wewnętrznych, uzyskanie przed sprzedażą decyzji o warunkach zabudowy, wykonywanie czynności marketingowych świadczy o tym, że czynności te przybierają formę zawodową (profesjonalną), a ponieważ w rozpatrywanej sprawie nie mamy do czynienia ze zbiorem tych zorganizowanych działań – sprzedaż i planowana sprzedaż nieruchomości gruntowych, o których mowa we wniosku, należących do majątku prywatnego, nie podlegała/nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Należy wskazać, że z uwagi na fakt, że w wydanym rozstrzygnięciu nie uznano Pani za podatnika podatku od towarów i usług, rozstrzygnięcie pozostałych kwestii poruszonych we wniosku w pytaniach nr 3 i 4 stało się bezprzedmiotowe.

Niniejsza interpretacja została wydana na podstawie opisu stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia, a w odniesieniu do zdarzenia przyszłego – stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul. Henryka Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – (Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.