ITPP2/443-946/14/EB | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie sprzedaży działek.
ITPP2/443-946/14/EBinterpretacja indywidualna
  1. działki
  2. grunty
  3. nieruchomość niezabudowana
  4. podatnik
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. z zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 5 lipca 2014 r. (data wpływu 15 lipca 2014 r.), uzupełnionym w dniu 13 października 2014 r. (data wpływu), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie nieuznania za działalność gospodarczą sprzedaży niezabudowanych działek gruntu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 lipca 2014 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 13 października 2014 r., o wydanie interpretacji indywidualnej w sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie nieuznania za działalność gospodarczą sprzedaży niezabudowanych działek gruntu.

We wniosku oraz jego uzupełnieniu, przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

Od 1972 r. pracuje Pan w gospodarstwie rolnym, które przejął po ojcu. Od 1975 r. wspólnie z żoną zajmuje się prowadzeniem około 10 hektarowego gospodarstwa położonego w miejscowości P. prowadząc uprawę roślin rolniczych. W dniu 27 maja 1986 r. zakupił Pan wraz z żoną do wspólności majątkowej działki o numerach: 329, 527, 28/2, położone w miejscowości P., o łącznej powierzchni 9,88 ha, w celu powiększenia prowadzonego gospodarstwa rolnego. Dnia 7 października 1994 r. nabył Pan od Skarbu Państwa (Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa) działkę nr 405/17 o powierzchni 9,5137 ha położoną w miejscowości P., na której, tak jak na pozostałych nieruchomościach, prowadził uprawę roślin rolniczych. Od 2004 r. otrzymywał Pan i nadal otrzymuje dopłaty do prowadzonego gospodarstwa. W 2014 r. wspólnie z żoną dokonał Pan sprzedaży czterech działek o numerach: 405/114, 405/112, 405/79, 405/77, które zostały wydzielone z działki wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego. Sprzedane działki są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i są przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Od dokonanej sprzedaży nie naliczył Pan podatku od towarów i usług, ani go nie odprowadził, gdyż nie prowadził działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży nieruchomości, lecz dokonywał czynności związanych z zarządzaniem majątkiem wspólnym. Wraz z żoną posiada Pan również inne wydzielone i niesprzedane działki przeznaczone pod zabudowę, które zamierza stopniowo wyprzedawać. Do czasu sprzedaży poszczególnych dziełek prowadzona jest przez Pana działalność rolnicza. Nie występował Pan z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, ani nie wykonywał żadnych czynności marketingowych związanych z tą sprzedażą. Przed sprzedażą kolejnych działek nie zamierza Pan wykonywać czynności mających na celu przygotowanie przedmiotowego gruntu do sprzedaży, nie będzie Pan występować z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, ani nie będzie podejmować czynności marketingowych związanych z tą sprzedażą. Wraz z żoną dokonał Pan podziału części gospodarstwa na mniejsze działki z uwagi na swój wiek i stan zdrowia oraz związane m.in. z tym coraz gorsze warunki prowadzenia gospodarstwa rolnego i niemożność utrzymania się wyłącznie z pracy na roli. Powodem wydzielenia działek było również opracowane w 2001 r. „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy P.”, w którym odnośnie obszarów, na których położone były i są wspólne działki Pana i żony wskazano, że: „Zabudowę terenów leżących po prawej stronie drogi krajowej nr .... w kierunku autostrady A-1, przeznacza się pod zabudowę. Z uwagi na ich lokalizację pomiędzy ważnymi szlakami komunikacyjnymi, należy przyjąć je jako ofertę, w zależności od zapotrzebowania inwestorów”. Pan i żona nadal posiadają kilkanaście hektarów gospodarstwa rolnego, na którym prowadzą działalność rolniczą. Nie uzbrajał Pan działek, ani nie umieszczał ogłoszeń o ich sprzedaży. W 2013 r. żona uległa wypadkowi oraz został u niej wykryty nowotwór złośliwy. Żona została poddana intensywnemu leczeniu. Konieczność sprawowania opieki nad żoną utrudnia Panu samodzielne prowadzenie działalności rolniczej, a w celu pokrycia kosztów leczenia żony zamierza Pan dokonać dalszej sprzedaży posiadanych nieruchomości. Ponadto pozostało Panu 5 lat do przejścia na emeryturę, która będzie wypłacana z KRUS, a warunkiem jej uzyskania w pełnym wymiarze jest wyzbycie się nieruchomości rolnych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy dokonana przez Pana sprzedaż przedstawiona w opisanym stanie faktycznym i przyszła sprzedaż działek stanowiących tereny budowlane stanowiła i będzie stanowić wykonywanie samodzielnie działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż wydzielonych działek stanowiących tereny budowlane zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego następowała i będzie następować w wyniku zarządu majątkiem objętym wspólnością majątkową małżeńską i nie stanowiła i nie będzie stanowić w świetle obowiązujących przepisów ustawy o podatku od towarów i usług sprzedaży w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Jakkolwiek sprzedaż działek ma charakter powtarzalny i będzie kontynuowana, to jednak nie będą spełnione inne okoliczności, które mogłyby wskazywać na prowadzenie działalności w rozumieniu art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Nie prowadzi Pan bowiem zorganizowanej działalności w zakresie sprzedaży działek. Sprzedawane działki były wydzielane z nieruchomości zakupionych przez współmałżonków na cele prowadzenia działalności rolnej. Działalność rolna jest prowadzona na nieruchomościach od niemalże 30 lat. Pan i żona od 2004 r. stale uzyskują dopłaty unijne do prowadzonej działalności rolniczej. Wydzielenie działek przeznaczonych do sprzedaży z części nieruchomości rolnych było podyktowane wyznaczonym kierunkiem zagospodarowania Gminy oraz trudnościami w prowadzeniu działalności rolnej wynikającej z wieku i zdrowia podatnika i jego żony oraz z uwagi na konieczność wyzbycia się nieruchomości w celu uzyskania emerytury z KRUS. Podatnik i jego żona nie uzbrajali działek, a informacja o możliwości ich zakupu nie była ogłaszana w sposób profesjonalny, ale rozniosła się wśród sąsiadów i znajomych. Wydzielone działki, które zamierza Pan sprzedawać znajdują się w rejonie dotychczasowej zabudowy miejscowości P., w odległości około 1 km od centrum i teren ten w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy z 2001 r. jest przeznaczony pod zabudowę. Zgodnie z kierunkami wskazanymi w studium uchwalony został miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, w którym sprzedane i przeznaczone do sprzedaży działki przeznaczono pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Przeznaczenie pod zabudowę przedmiotowych działek nastąpiło więc po wielu latach od zakupu nieruchomości przez podatnika i jego żonę. Pana zdaniem, w Jego sprawie zgodnie ze stanowiskiem zajętym przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 15 września 2011 r. w sprawach połączonych C-180/10 (J. przeciwko Ministrowi Finansów) i C-181/10 (E. i H. przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Warszawie), będącym odpowiedzią na zadane przez Naczelny Sąd Administracyjny pytania prejudycjalne w zakresie dostawy działek budowlanych, dojdzie do zarządu majątkiem prywatnym podatnika i jego żony. W przywołanym wyroku TSUE stwierdził, że nie można uznać za podatnika podatku od wartości dodanej osoby fizycznej, która dokonuje sprzedaży gruntu, jeżeli sprzedaż ta następuje w ramach zarządu majątkiem prywatnym tej osoby. Natomiast jeżeli osoba ta, w celu dokonania wspomnianej sprzedaży, podejmuje aktywne działania w zakresie obrotu nieruchomościami, angażując środki podobne do wykorzystywanych przez producentów, handlowców i usługodawców, należy uznać ją za podmiot prowadzący „działalność gospodarczą”, a więc za podatnika podatku od wartości dodanej. Takie aktywne działania mogą polegać na przykład na uzbrojeniu terenu albo na działaniach marketingowych, których podatnik i jego żona nie prowadzili. Tak więc ich działania należą do zakresu zwykłego zarządu majątkiem prywatnym, w związku z czym w takiej sytuacji dostawy terenów budowlanych można uznać za czynność związaną ze zwykłym wykonywaniem prawa własności. Również w wyroku w składzie siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 października 2007 r. sygn. akt I FPS 3/07, wskazano na kryteria, jakimi należy kierować się przy określaniu, czy w danym przypadku mamy do czynienia z działalnością gospodarczą, czy też z zarządem majątkiem prywatnym. Sąd wskazał, że stwierdzenie, czy dany podmiot w odniesieniu do konkretnej czynności działa jako podatnik podatku od towarów i usług wymaga oceny każdorazowo odnoszącej się do okoliczności faktycznych danej sprawy. Przyjęcie, że dana osoba fizyczna sprzedając działki budowlane działa w charakterze podatnika prowadzącego handlową działalność gospodarczą (jako handlowiec) wymaga ustalenia, że jej działalność w tym zakresie przybiera formę zawodową (profesjonalną). Podatnik i jego żona dokonując sprzedaży gruntów nie zachowywali się jak handlowcy, lecz z uwagi na zmianę warunków życiowych i osobistych ograniczając działalność rolną, zamierzają wyzbyć się nieruchomości do tej pory wykorzystywanych do prowadzenia działalności rolnej. W świetle powyższego uważa Pan, że dotychczasowa i dalsza sprzedaż działek nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o podatku od towarów i usług oraz w konsekwencji nie będzie opodatkowana tym podatkiem.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Podkreślić należy, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionych we wniosku okoliczności, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Końcowo należy wskazać, że niniejsza interpretacja nie ma mocy wiążącej dla Pana żony, która chcąc uzyskać interpretację indywidualną winna wystąpić z odrębnym wnioskiem o jej udzielenie. W konsekwencji regulacje zawarte w art. 14k-14n ustawy – Ordynacja podatkowa nie będą miały zastosowania dla Pana żony.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia, a w przypadku zdarzenia przyszłego – stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.