ITPP2/443-853/13/AP | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie sprzedaży działek.
ITPP2/443-853/13/APinterpretacja indywidualna
  1. działki
  2. grunty
  3. opodatkowanie
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 7 sierpnia 2013 r. (data wpływu 19 sierpnia 2013 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku opodatkowania sprzedaży gruntu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 sierpnia 2013 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku opodatkowania sprzedaży gruntu.

W złożonym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawczyni jest właścicielem gospodarstwa rolnego o łącznej powierzchni 17,3239 ha użytków rolnych, w skład którego wchodzi m.in. działka gruntu oznaczona numerem geodezyjnym 1/15 o powierzchni 9,1982 ha oraz działka gruntu oznaczona numerem geodezyjnym 1/29 o powierzchni 5,05 ha. Wnioskodawczyni prowadzi gospodarstwo rolne od 2002 r., a działkę nr 1/15 nabyła w dniu 19 grudnia 2006 r. od Agencji Nieruchomości Rolnych, w celu powiększenia tego gospodarstwa. Od 18 stycznia 2003 r. działka ta była od Agencji dzierżawiona, i została objęta umową zawartą 16 grudnia 2004 r. pomiędzy Wnioskodawczynią i spółką „E”, w trybie przepisów ustawy o rolnictwie ekologicznym. Od dnia zawarcia tej umowy Wnioskodawczyni został nadany indywidualny numer działalności w rolnictwie ekologicznym. Działalność ta jest do chwili obecnej prowadzona i kontrolowana przez jednostkę certyfikującą. Obecnie całe gospodarstwo rolne zostało objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z którym teren oznaczony jest na powierzchni 3,14 ha jako teren usług turystyki pobytowej, teren usług innych i na powierzchni 6,77 ha jako teren zabudowy letniskowej i mieszkaniowej jednorodzinnej. Wnioskodawczyni nie podejmowała żadnych działań zmierzających do uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego. Informację o planowanym przeznaczeniu gospodarstwa uzyskała na etapie poprzedzającym wyłożenie planu do publicznej wiadomości. Zamierza zrezygnować z prowadzonej działalności rolniczej, pozostawiając sobie na własne potrzeby jedynie grunty o powierzchni ok. 5 ha położone w najbliższym sąsiedztwie siedliska. Chciałaby sprzedać jednorazowo całą działkę nr 1/15, a na wypadek gdyby nie udało się znaleźć nabywcy na całą nieruchomość, bierze pod uwagę sprzedaż oddzielnie części przeznaczonej pod usługi turystyczne i inne oraz oddzielnie części przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, a dopiero w ostatniej kolejności – poszukiwanie nabywców na mniejsze działki wydzielone zgodnie z zasadami wynikającymi z planu zagospodarowania przestrzennego. Wnioskodawczyni zależy na dokonaniu sprzedaży w całości w jak najkrótszym czasie. Zamierza dać ogłoszenie o sprzedaży w miejscowej gazecie internetowej oraz umieścić tablicę o sprzedaży na sprzedawanym gruncie.

Wnioskodawczyni jest rolnikiem rozliczającym się na zasadach ogólnych, niekorzystającym ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy planowana sprzedaż w każdym z opisanych wyżej wariantów będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawczyni, planowana sprzedaż w żadnym z opisanych wariantów nie spowoduje powstania obowiązku zapłaty podatku, gdyż:

  • Dokonując tej sprzedaży nie będzie podatnikiem w rozumieniu art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o podatku od towarów i usług, ponieważ nieruchomość, którą zamierza sprzedać nie jest towarem wykorzystywanym w sposób ciągły dla celów zarobkowych (do chwili obecnej nie sprzedała żadnych nieruchomości z posiadanego gospodarstwa, przeciwnie – było ono powiększane),
  • Planowana sprzedaż mieści się w ramach zarządu posiadanym majątkiem, który gromadziła przez znaczną część życia w celu pozostawienia dzieciom. Zmiana planów wiąże się z faktem, że dzieci zorganizowały sobie życie w inny sposób i zmieniły miejsce zamieszkania.
  • Chciałaby sprzedać jednorazowo całą nieruchomość i dopuszcza możliwość sprzedaży mniejszych części tylko w przypadku, gdyby sprzedaż całości okazała się niemożliwa – nie zakłada więc prowadzenia tej działalności w sposób ciągły. Rozłożenie sprzedaży w czasie może być jedynie wynikiem braku nabywcy, a nie z góry powziętym zamiarem.
  • Zamieszczenie ogłoszeń w prasie lub na terenie sprzedawanej nieruchomości nie jest podejmowaniem takich działań i angażowaniem takich środków, jakie wykorzystują handlowcy, jest powszechnie stosowane także przez osoby niebędące handlowcami i stanowi minimum inicjatywy niezbędnej w celu zbycia czegokolwiek,
  • Przekształcenie gospodarstwa rolnego w tereny budowlane nastąpiło bez żadnej Jej inicjatywy i beż żadnych konsultacji co do charakteru tego przekształcenia.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Według art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Według art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, należy rozumieć przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Nie każda czynność stanowiąca dostawę w rozumieniu art. 7 ustawy o podatku od towarów i usług podlega opodatkowaniu, ale tylko taka, która wykonana jest przez podmiot, który w związku z jej realizacją występuje w charakterze podatnika podatku od towarów i usług.

Pojęcia „podatnik” i „działalność gospodarcza”, na potrzeby podatku od towarów i usług, zdefiniowane zostały w art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy. Podatnikami - według zapisu art. 15 ust. 1 - są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel i rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza, zgodnie z ust. 2 tego artykułu - obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Powyższe przepisy wskazują, że warunkiem uznania dostawy towarów za działalność gospodarczą, jest łączne spełnienie dwóch przesłanek: po pierwsze czynność winna być ujęta w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, po drugie – musi być zrealizowana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

W świetle powyższego należy stwierdzić, że osoba fizyczna nieprowadząca regularnej, czy zorganizowanej działalności gospodarczej, dokonująca jednorazowej lub okazjonalnych transakcji, nie występuje w charakterze podatnika od towarów i usług. Zatem jeśli osoba fizyczna dokonuje sprzedaży swojego majątku osobistego (np. działek gruntu), a czynność ta wykonywana jest okazjonalnie i nie zmierza do nadania jej stałego charakteru, nie oznacza prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz cytowanych regulacji prawnych prowadzi do stwierdzenia, że sprzedaż działki nr 1/15 (lub działek z niej wydzielonych) nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Z wniosku wynika, że ww. działka została nabyta w celu powiększenia gospodarstwa rolnego – majątku, który gromadziła Pani w celu pozostawienia dzieciom. Nie planowała Pani sprzedaży tego gruntu i nie występowała o zmianę jego przeznaczenia (zmiana ta wynikała z uchwalenia przez gminę planu zagospodarowania przestrzennego). Z wniosku nie wynika, aby dokonywała w przeszłości sprzedaży gruntów. Podziału działki 1/15 dokona jedynie w przypadku, gdy nie znajdzie nabywcy na całą działkę. Ponadto z wniosku nie wynika, aby zamierzała dokonywać czynności mających na celu podniesienie atrakcyjności gruntu, np. wydzielenia drogi, uzbrojenia w sieć elektryczną, wodociągowo-kanalizacyjną.

Powyższe okoliczności wskazują, że sprzedając ww. działkę/działki nie będzie Pani działała w charakterze handlowca. Będzie korzystała z przysługującego prawa do rozporządzania własnym majątkiem. Taka czynność sprzedaży oznacza działanie w sferze prywatnej, do której unormowania ustawy o podatku od towarów i usług nie mają zastosowania.

Wobec powyższego należy stwierdzić - mając również na uwadze aktualne orzecznictwo sądowe <w tym wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 15 września 2011 r. w sprawach połączonych Jarosław Słaby (C-180/10) i Emilian Kuć, Halina Jeziorska-Kuć (C-181/10)> - że brak jest normatywnych przesłanek, aby w zakresie ww. transakcji uznać Panią za podatnika podatku, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy.

Podkreślić należy, że powyższe orzeczenie TSUE wyznacza aktualnie kierunki interpretacyjne i stanowi podstawę orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkich Sądów Administracyjny, np. NSA z dnia 18 października 2011 r. (sygn. akt I FSK 1536/10), z dnia 9 listopada 2011 r. (sygn. akt I FSK 1658/11), z dnia 9 listopada 2011 r. (sygn. akt. I FSK 1656/11) oraz WSA z dnia 1 grudnia 2011 r. (sygn. akt I SA/Po 670/11), z dnia 14 grudnia 2011 r. (sygn. akt I SA/Po 730/11), które zapadły na tle wyroku Trybunału.

Z powyższych wyroków wynika, że podejmowanie zorganizowanych działań, takich jak podział gruntu na mniejsze działki, uzbrojenie terenu, wydzielenie dróg wewnętrznych, uzyskanie przed sprzedażą decyzji o warunkach zabudowy, wykonywanie czynności marketingowych, świadczy o tym, że czynności te przybierają formę zawodową (profesjonalną), a ponieważ w przedmiotowej sprawie nie zamierza Pani podejmować takich zorganizowanych działań – planowana sprzedaż gruntu nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Końcowo zaznaczyć należy, że niniejsza interpretacja indywidualna wydana została w oparciu o przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.