ITPP2/443-1641/14/EB | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego od nabycia działki gruntu.
ITPP2/443-1641/14/EBinterpretacja indywidualna
 1. działki
 2. grunt niezabudowany
 3. odliczenie podatku
 4. zwolnienia podatkowe
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 30 października 2014 r. (data wpływu 2 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego od nabycia działki gruntu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego od nabycia działki gruntu.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W dniu 14 lipca 2014 r. w formie aktu notarialnego nabył Pan od Gminy S. w trybie przetargowym działkę gruntu o powierzchni 0,1919 ha. Wylicytowana w przetargu cena wynosiła 65.120 zł. Do tej kwoty Gmina doliczyła podatek od towarów i usług w stawce 23%, w kwocie 14.977,60 zł. Uiszczenie kwoty stanowiącej wylicytowaną w przetargu cenę wraz z podatkiem nastąpiło przed podpisaniem aktu notarialnego. Było to warunkiem Gminy koniecznym do podpisania takiego aktu. Wskazał Pan Gminie, że w przypadku tej nieruchomości taki podatek nie powinien być doliczony, jednak Gmina nie uwzględniała Pana argumentów i bez uiszczenia tego podatku nie chciała podpisać aktu. Jak wynika ze złożonych przy akcie notarialnym dokumentów:

 1. nabywana działka jest niezabudowana,
 2. dla terenu, na którym położona jest ta działka, nie obowiązuje aktualny plan zagospodarowania przestrzennego,
 3. w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego teren ten określany jest jako teren zabudowy mieszkaniowej, usługowej,
 4. dla tej działki nie wydano decyzji o warunkach zabudowy,
 5. z wypisu z rejestru gruntów wynika, że działka ta ma charakter użytków rolnych (R),
 6. działka znajduje się na obszarze i terenie górniczym o nazwie S. S. I, ustanowionym decyzją Ministra Środowiska dla złoża S. S. wody termalne i wpisana jest do rejestru obszarów górniczych.

Pomimo powyższego Gmina pobrała od Pana podatek od towarów i usług. Zamierza Pan prowadzić działalność gospodarczą, natomiast ww. działka gruntu została przez Pana nabyta w związku z tą działalnością i będzie wykorzystywana do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w związku z tym, że Gmina pobrała od Pana podatek od towarów i usług doliczony do wylicytowanej ceny sprzedaży, pomimo zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, może Pan na podstawie art. 86 i następne ustawy o podatku od towarów i usług dokonać obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego...

Zdaniem Wnioskodawcy, dokonanie obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 86 i następne ustawy o podatku od towarów i usług nie będzie możliwe. W tym przypadku została nabyta działka niezabudowana, która nie jest terenem budowlanym. Przesądzający jest aktualny plan zagospodarowania przestrzennego, zaś w razie jego braku – przeznaczenie w ewidencji gruntów. W tej sprawie brak jest planu, brak też decyzji o warunkach zabudowy, zaś w ewidencji gruntów działka oznaczona jest jako użytki rolne (R). To powoduje, że dla takiej działki ma zastosowanie zwolnienie przewidziane w art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług. W tej sytuacji, Pana zdaniem, w prowadzonej działalności gospodarczej nie będzie możliwe obniżenie kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, albowiem samo pobranie tego podatku przy sprzedaży przez Gminę tej działki było nieprawidłowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej „podatkiem”, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii, o czym stanowi art. 2 pkt 6 ww. ustawy.

Jak stanowi art. 7 ust. 1 tej ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stawka podatku – zgodnie z art. 41 ust. 1 ww. ustawy – wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

W świetle art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23 %.

Od zasady opodatkowania według stawki podstawowej przewidziano jednak pewne wyjątki. Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług ujęte zostały między innymi w art. 43 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Według art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

Przez tereny budowlane – na podstawie art. 2 pkt 33 ustawy – rozumie się grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu – zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treści przywołanych przepisów prawa podatkowego prowadzi do stwierdzenia, że dokonana w dniu 14 lipca 2014 r. na Pana rzecz dostawa działki gruntu podlegała zwolnieniu od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług. Ww. działka położona jest na obszarze, dla którego nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz nie wydano dla niej decyzji o warunkach zabudowy, zatem nie jest terenem budowlanym w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy.

Wobec tego należy stwierdzić – przy uwzględnieniu treści art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy – że nie przysługuje Panu prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupu tej działki.

Podkreślić należy, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionych we wniosku okoliczności, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.