ITPP2/443-1143/14/AJ | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie od podatku dostawy gruntu niezabudowanego.
ITPP2/443-1143/14/AJinterpretacja indywidualna
  1. działki
  2. gmina
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 22 sierpnia 2014 r. (data wpływu 26 sierpnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku dostawy gruntu niezabudowanego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku dostawy gruntu niezabudowanego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina planuje zbyć działkę niezabudowaną nr 107/3 o pow. 234 m2, położoną w miejscowości W. Zbycie nastąpi w drodze zamiany na działkę nr 165/9 o pow. 328 m2 położoną w miejscowości K., stanowiącą własność osób fizycznych. Zamiana nastąpi za dopłatą różnicy wartości zamienianych nieruchomości. Wartość działki gruntu nr 107/3 została określona przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 22.310,00 zł (dwadzieścia dwa tysiące trzysta dziesięć złotych 00/100). Wartość działki gruntu nr 165/9 została określona na kwotę 20.960,00 zł (dwadzieścia tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych 00/100).

Zgodnie z decyzją Burmistrza Miasta W. z dnia 1 lipca 2014 r., zatwierdzającą podział działki nr 107/2 w obrębie W., powstała po podziale działka nr 107/3, przeznaczona jest na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości oznaczonej jako działki nr 107/1 oraz 99/2 o łącznej pow. 3231 m2. Działka 107/3 jest niezabudowana, przylega bezpośrednio do nieruchomości zabudowanej dwoma domami mieszkalnymi oraz ośmioma budynkami niemieszkalnymi. Działka nr 107/3 nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego, ani nie wydano dla niej decyzji o warunkach zabudowy. W ewidencji gruntów i budynków oznaczonych symbolem użytku N. Niezabudowana działka nr 107/1, przylegająca bezpośrednio do działki nr 107/3, również ma symbol użytku N, a zabudowana działka nr 99/2 posiada symbole użytków B-RV oraz B-RVI. Działki nr 99/2 oraz 107/1 stanowią jedną nieruchomość. Po zbyciu przez Gminę działki nr 107/3, działka ta zostanie włączona do nieruchomości oznaczonej jako działki nr 99/2 oraz 107/1, zabudowanej dwoma domami mieszkalnymi oraz ośmioma budynkami niemieszkalnymi.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy dostawę działki nr 107/3 należy uznać za dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane, a w konsekwencji za transakcję zwolnioną z opodatkowania, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, wskazującego w polu nr 61 art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), dla działki nr 107/3 nie istnieje aktualny plan zagospodarowania przestrzennego, ani nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy. W ewidencji gruntów powyższa działka sklasyfikowana jest jako nieużytek N. Według art. 2 pkt 33 ustawy o podatku od towarów i usług, tereny budowlane to grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu – zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Przepis ten kładzie nacisk na przesłankę przeznaczenia danego terenu „pod zabudowę” wskazując jednocześnie na źródło danych pozwalających ustalić spełnienie tej przesłanki, czyli miejscowy plan lub decyzja o warunkach zabudowy. Brak obu elementów (planu i decyzji) należy odczytać, jako przesłankę uniemożliwiającą spełnienie wymogów definicji terenu budowlanego. Należy również wskazać, ze definicja art. 2 pkt 33 ww. ustawy, ma charakter zamknięty i nie daje podstaw do poszukiwania informacji na temat przeznaczenia lub charakteru danej nieruchomości w innych źródłach, takich jak Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz ewidencja gruntów i budynków. Z uwagi na powyższe, dostawę działki nr 107/3 w miejscowości W. należy uznać za dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane, a w konsekwencji za transakcję zwolnioną z opodatkowania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Zaznaczenia wymaga, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, co oznacza, że w przypadku gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.