ITPP2/443-1055/14/AW | Interpretacja indywidualna

Sposób opodatkowania dostawy prawa użytkowania wieczystego 3 działek gruntu.
ITPP2/443-1055/14/AWinterpretacja indywidualna
 1. działki
 2. nieruchomość niezabudowana
 3. nieruchomość zabudowana
 4. użytkowanie wieczyste
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podstawa opodatkowania
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 29 lipca 2014 r. (data wpływu 4 sierpnia 2014 r.), uzupełnionym w dniu 4 listopada 2014 r. (data wpływu), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu opodatkowania dostawy prawa użytkowania wieczystego 3 działek gruntu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 4 listopada 2014 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu opodatkowania dostawy prawa użytkowania wieczystego 3 działek gruntu.

We wniosku oraz jego uzupełnieniu, przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółdzielnia Mieszkaniowa zamierza dokonać zbycia prawa wieczystego użytkowania 3 działek gruntu znajdujących się w miejscowości C. przy ul. R. ... .

W 2006 r. Spółdzielnia, na podstawie aktu notarialnego, nabyła nieodpłatnie prawo wieczystego użytkowania 4 działek gruntu:

 • zabudowanej działki o obszarze 1.316 m2, na której posadowiony jest budynek mieszkalny wielorodzinny (zarządzany wówczas przez Spółdzielnię),
 • niezabudowanej działki o obszarze 1.377 m2 przeznaczonej pod ogródki działkowe,
 • zabudowanej działki o obszarze 800 m2, na której znajdują się garaże murowane,
 • niezabudowanej działki o obszarze 461 m2 stanowiącej drogę dojazdową do pozostałych działek.

W 2011 r. mieszkańcy budynku wielorodzinnego utworzyli Wspólnotę Mieszkaniową i przejęli zarządzanie budynkiem. W budynku pozostało kilka lokali mieszkalnych, których właścicielem jest Spółdzielnia.

Garaże zostały wybudowane przez mieszkańców budynku i Spółdzielnia nie poniosła z tego tytułu żadnych nakładów. Z ogródków działkowych i garaży korzystają członkowie Spółdzielni, jak również osoby, którym Spółdzielnia nie zaspokaja potrzeb mieszkaniowych.

Obecnie Spółdzielnia nosi się z zamiarem zbycia prawa wieczystego użytkowania 3 działek gruntu:

 • niezabudowanej działki o obszarze 1.377 m2 przeznaczonej pod ogródki działkowe,
 • zabudowanej działki o obszarze 800 m2, na której znajdują się garaże murowane,
 • niezabudowanej działki o obszarze 461 m2 stanowiącej drogę dojazdową do pozostałych działek.

Jedną z tych działek jest droga, która stanowi dojazd do działki zabudowanej garażami oraz do „działki niezabudowanej ogródkami działkowymi”. W związku z tym zbycie tych 3 działek musi nastąpić łącznie. Dla terenu, na którym znajduje się niezabudowana działka przeznaczona pod ogródki działkowe oraz działka stanowiąca drogę dojazdową do pozostałych działek, nie uchwalono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nie toczy się żadna procedura planistyczna, nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy i decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy sprzedaż prawa wieczystego użytkowania 3 działek gruntu jako całości jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług w wysokości 23%, a może należałoby sprzedaż tych działek potraktować indywidualnie, w zależności od sposobu ich zagospodarowania, i na fakturze zastosować zróżnicowaną stawkę podatku VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku zbycia prawa wieczystego użytkowania działki, na której znajdują się garaże, nie dojdzie do dostawy budynków w rozumieniu przepisów art. 14 ust. 1 Dyrektywy VAT oraz art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, lecz jedynie do dostawy prawa użytkowania wieczystego gruntu, ponieważ Spółdzielnia nie jest właścicielem garaży, zarówno w sensie ekonomicznym jak i cywilnoprawnym, a co za tym idzie nie może przenieść na nabywcę prawa do rozporządzania nimi jak właściciel, czy też nawet prawa kontroli i możliwości faktycznego korzystania z nich. Jeżeli transakcja obejmuje tylko dostawę gruntu, to podstawę opodatkowania stanowi wyłącznie wartość gruntu z wyłączeniem wartości budynków (garaży). W konsekwencji, przepis art. 29a ust. 8 ustawy o VAT, jak również przepisy art. 43 ust. l pkt 10 i 10a ww. ustawy nie będą miały zastosowania, gdyż nie nastąpi dostawa towaru, jakim są budynki, a jedynie dostawa prawa użytkowania wieczystego gruntu. Powyższa regulacja wskazuje, że grunt z którym trwale złączone są budynki lub budowle opodatkowany jest wedle tej samej stawki, co budynki czy budowle.

Uwzględniając powyższe, Spółdzielnia stoi na stanowisku, że zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu działki, na której znajdują się garaże należy opodatkować podatkiem od towarów i usług w wysokości 23%. W przypadku pozostałych 2 działek niezabudowanych: jednej przeznaczonej pod ogródki działkowe i drugiej stanowiącej drogę dojazdową należy zastosować zwolnienie na podstawie art. 43 ust. l pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Informuje się, że niniejszej interpretacji udzielono przy założeniu, że na działce stanowiącej drogę dojazdową do pozostałych działek nie znajduje/znajdują się budowla/budowle w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.).

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.