ITPP1/4512-53/15/JP | Interpretacja indywidualna

Czy od działek będących w działalności gospodarczej, które chce Pani podarować dzieciom będzie obowiązek odprowadzić podatek VAT?
ITPP1/4512-53/15/JPinterpretacja indywidualna
  1. działki
  2. grunt niezabudowany
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów
  3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 14 stycznia 2015 r. (data wpływu 19 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku opodatkowania darowizny nieruchomości niezabudowanych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 stycznia 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku opodatkowania darowizny nieruchomości niezabudowanych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe.

W xxx roku zakupiła Pani wraz z mężem działkę (gruntu) o powierzchni xxxx ha za cenę xxxx zł brutto z myślą wybudowania domu na części działki. Pozostała część działki miała być wykorzystywana rolniczo. W tym czasie ani Pani, ani mąż nie prowadziliście działalności gospodarczej i nie byliście podatnikami podatku VAT. Zakupiona działka nabyta była bez podatku VAT. W xxxx we wrześniu założyła Pani biuro nieruchomości, które prowadzone jest do dnia dzisiejszego. W x września xxx roku uzyskali Państwo pozwolenie na budowę domu, a na wiosnę 2004 roku zamieszkali Państwo w nim. W trakcie budowy musieli Państwo podjąć decyzję o podziale pozostałego gruntu na działki rolne. Decyzja podziałowa została zatwierdzona w czerwcu xxx roku. Teren podziału nie był objęty planem zagospodarowania przestrzennego. Został on uchwalony w xxx roku (Uchwała nr XLI/250/05 Rady Miejskiej w xxx). Od tego czasu są to działki mieszkalne i usługowe, również od tego czasu od każdej sprzedanej działki odprowadzany jest podatek VAT. Przez szereg lat uważała Pani, że jest to majątek prywatny i sprzedaż rozliczała Pani jako osoba prywatna nie jako firma. Jednak ostatnia kontrola w Pani firmie całkowicie „wyprowadziła Panią z błędnego myślenia”. Sprzedaż prywatnych działek zaliczana jest do działalności gospodarczej. Zamierza Pani każdemu z dzieci (jest ich dwoje) podarować po trzy działki z przeznaczeniem pod usługi nieuciążliwe.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy od działek będących w działalności gospodarczej, które chce Pani podarować dzieciom będzie obowiązek odprowadzić podatek VAT...

Zdaniem Pani działka została zakupiona bez podatku VAT, w związku z czym jeżeli nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w tej sytuacji nie powinna Pani podlegać ustawie o podatku od towarów i usług. Krótko mówiąc, darując dzieciom działki nie powinna Pani naliczać i odprowadzać podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionych zdarzeń przyszłych uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przepis art. 7 ust. 1 ustawy stanowi, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Zgodnie z ust. 2 ww. artykułu, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

  1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
  2. wszelkie inne darowizny

- jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Powyższe oznacza, że nieodpłatne przekazanie towarów (np. darowiznę) uznaje się za odpłatną dostawę towarów, jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z ich nabyciem lub wytworzeniem.

Zatem, niespełnienie powyższego warunku jest podstawą do traktowania nieodpłatnego przekazania towarów (w tym darowizny) – w świetle brzmienia art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy – jako wyłączonego spod zakresu działania ustawy o podatku od towarów i usług, bez względu na cel, na który zostały one przekazane (darowane).

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 888 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r, poz. 121), przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku.

Umowa darowizny jest czynnością prawną, na mocy której darczyńca zobowiązuje się do jednostronnego bezpłatnego świadczenia kosztem swojego majątku na rzecz obdarowanego, przy równoczesnym braku nałożenia na niego obowiązku świadczenia w zamian za uczynioną darowiznę. Korzyść osiągana przez jedną stronę umowy nie znajduje odpowiednika po drugiej stronie. Darowizna jest zaliczana do szczególnie wykształconych, nieograniczonych do wyspecjalizowanych szczególnych form prawnych, czynności prawnych nieodpłatnych (S. Grzybowski, System prawa cywilnego, t. III, cz. 2, s. 223).

Świadczenie na rzecz obdarowanego polega na dokonaniu przysporzenia majątkowego, może w szczególności polegać na przeniesieniu określonych praw z majątku darczyńcy do majątku obdarowanego (np. prawa własności), na zapłacie określonej sumy pieniężnej, ustanowieniu pewnych praw majątkowych (np. na ustanowieniu służebności osobistej), na zwolnieniu obdarowanego z długu (Zdzisław Gawlik, Komentarz do art. 888 Kodeksu cywilnego, publikacja elektroniczna LEX).

Z treści złożonego wniosku wynika, że zamierza Pani przekazać w drodze darowizny na rzecz dzieci po trzy działki z przeznaczeniem pod usługi nieuciążliwe. Przedmiotowy grunt zakupiła Pani wraz z mężem celem wybudowania na nim domu, pozostała część miała być wykorzystywana rolniczo. W trakcie budowy domu została podjęta decyzja o podziale pozostałego gruntu na działki rolne, które nie były objęte planem zagospodarowania przestrzennego. Dopiero w 2005 roku uchwałą działki zmieniły przeznaczenie na działki mieszkalne i usługowe. W 1998 roku założyła Pani biuro nieruchomości, które prowadzone jest do dnia dzisiejszego. Ostatnia kontrola w Pani firmie wykazała, że sprzedaż prywatnych działek zaliczana jest do działalności gospodarczej. Przy ich nabyciu nie korzystała Pani z prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Na tym tle powzięła Pani wątpliwość dotyczącą obowiązku opodatkowania darowizny ww. działek.

Przenosząc powołane przepisy na grunt niniejszej sprawy należy stwierdzić, że w związku z planowaną darowizną gruntów niezabudowanych, czynność ta nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem nie spełnia przesłanek do uznania jej za dostawę towaru, o której mowa w art. 7 ust. 2 ustawy. W opisanej sytuacji nie przysługiwało Pani prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia gruntu, zatem - jak słusznie wskazano - darowizna ww. nieruchomości nie będzie stanowiła czynności podlegającej opodatkowaniu.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

działki
IPPB4/4511-653/15-2/MS | Interpretacja indywidualna

grunt niezabudowany
IBPP1/4512-581/15/ES | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.