ITPP1/443-673/11/MS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Czy sprzedaż działek rolnych z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe, nabytych w drodze darowizny od rodziny, będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 11 maja 2011 r. (data wpływu 13 maja 2011 r.), uzupełnionym w dniu 22 lipca 2011 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości gruntowych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 maja 2011 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości gruntowych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W dniu 26 czerwca 2009 r. na podstawie aktu notarialnego, otrzymała Pani w drodze darowizny od rodziny działkę rolną nr 1129/1 o powierzchni 0,8557 ha. Następnie wystąpiła Pani o wydanie warunków zabudowy i podział tej działki. Warunki zostały wydane, a w wyniku podziału wydzielono 8 mniejszych działek i drogę wewnętrzną. Do chwili obecnej, sprzedała Pani 1 działkę, a 1 przekazała siostrze w drodze darowizny, zawierając akt notarialny. Pozostałe działki zamierza Pani również sprzedać. Wskazała Pani, iż działki stanowią Pani majątek prywatny, a pieniądze z ich sprzedaży były przeznaczone na budowę domu. Ponadto w uzupełnieniu do wniosku wskazała Pani, iż:

  • przedmiotowe działki nie były wykorzystywane w działalności, bowiem nie prowadziła i nie prowadzi żadnej działalności, produkcji i chowu,
  • w przeszłości, tj. w 2006 r. kupiła Pani wraz z mężem działkę, podatek od zakupu został odprowadzony, przedmiotowa działka jest wykorzystywana na drogę dojazdową do posesji i nie jest przeznaczona na dalszą sprzedaż,
  • z ośmiu wydzielonych działek, sprzedała Pani 3, a 1 została przekazana w drodze darowizny, pozostałe działki sprzeda Pani w przyszłości, a pieniądze otrzymane z ich sprzedaży przeznaczy na budowę domu, jedna działkę planuje Pani zatrzymać aby przekazać dzieciom,
  • nie zamierza Pani podejmować żadnych czynności w celu przygotowania gruntu do sprzedaży.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy sprzedaż opisanych działek rolnych z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe, nabytych w drodze darowizny od rodziny, będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT...

Pani zdaniem, przedmiotowe działki stanowią Pani majątek prywatny, a sprzedając je korzysta Pani z przysługującego prawa do rozporządzania majątkiem własnym. A zatem nie można uznać zbycia takiego gruntu za częstotliwą dostawę nieruchomości, a tym samym dostawa ta nie mieści się w pojęciu działalności gospodarczej zawartej w art., 15 ust. 2 ustawy o VAT, tym samym sprzedaż tych gruntów nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zgodnie z treścią art. 2 pkt 6 cyt. ustawy, obowiązującej od dnia 1 stycznia 2011 r., przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Art. 7 ust. 1 cytowanej ustawy stanowi, iż przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Nie każda czynność stanowiąca dostawę w rozumieniu art. 7 powołanej wyżej ustawy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem aby dana czynność była opodatkowana tym podatkiem, musi być wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem był podatnikiem podatku od towarów i usług.

W myśl art. 15 ust. 1 cyt. ustawy podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel i rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art.15 ust. 2).

W związku z powyższym, aby dostawę towarów uznać za działalność gospodarczą, należy wykazać, że w momencie jej realizacji podatnik miał zamiar dokonywać takich czynności wielokrotnie, a wykorzystywane przez niego towary czy usługi zostały nabyte w celu spożytkowania ich do wykonywania tej czynności.

Warunkiem opodatkowania danej czynności podatkiem od towarów i usług w świetle powyższych przepisów jest spełnienie dwóch przesłanek łącznie: po pierwsze dana czynność ujęta jest w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, po drugie - czynność została wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

Z opisu stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż w czerwcu 2009 r. otrzymała Pani w drodze darowizny od rodziny działkę rolną o powierzchni 0,8557 ha. Następnie wystąpiła Pani o wydanie warunków zabudowy. Warunki zostały wydane, a w wyniku podziału wydzielono 8 mniejszych działek i drogę wewnętrzną. Z ośmiu wydzielonych działek, sprzedała Pani trzy, jedną w drodze darowizny przekazała siostrze, a jedną planuje Pani zatrzymać aby przekazać dzieciom. Pozostałe działki zamierza Pani również sprzedać. Pieniądze ze sprzedaży działek przeznacza Pani na budowę domu. Ponadto przedmiotowe działki nie były wykorzystywane przez Panią w działalności gospodarczej, bowiem nie prowadziła Pani i nie prowadzi żadnej „działalności, produkcji i chowu”. Nie zamierza Pani podejmować żadnych czynności w celu przygotowania gruntu do sprzedaży.

A zatem w przedstawionym stanie faktycznym trudno uznać, iż jest Pani podatnikiem podatku od towarów i usług, w związku ze sprzedażą przedmiotowych nieruchomości gruntowych. Nic nie wskazuje na to, aby dokonując sprzedaży nieruchomości działała Pani w charakterze handlowca. Nie można bowiem stwierdzić, że nabyła Pani działkę w celu odsprzedaży, ponieważ pochodzi on z majątku prywatnego, otrzymanego w drodze darowizny. Ponadto okoliczności będące przyczyną transakcji sprzedaży nieruchomości gruntowych, nie wskazują, iż miałyby być one czynione z zamiarem wykonywania w sposób częstotliwy.

Dokonywanie określonych czynności incydentalnie, poza sferą prowadzonej działalności gospodarczej, nie pozwala na uznanie danego podmiotu za podatnika w zakresie tych czynności.

Oznacza to zatem działanie Strony w sferze prywatnej, do której unormowania ustawy o podatku od towarów i usług nie mają zastosowania. Zamierza Pani dokonać sprzedaży gruntu otrzymanego w drodze darowizny i należącego do majątku prywatnego.

Reasumując uznać należy, iż w tym konkretnym przypadku sprzedaż działek wydzielonych z nieruchomości nabytej w drodze darowizny, nie będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Krajowe Biuro Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.