ITPP1/443-664/14/AP | Interpretacja indywidualna

Czy dokonując sprzedaży przedmiotowych działek Wnioskodawca będzie działał w charakterze podatnika podatku od towarów i usług?
ITPP1/443-664/14/APinterpretacja indywidualna
 1. dostawa
 2. działki
 3. grunty
 4. majątek osobisty
 5. nieruchomości
 6. plan zagospodarowania przestrzennego
 7. sprzedaż gruntów
 8. stawki podatku
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Przepisy ogólne -> Definicje legalne
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów
 4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 11 czerwca 2014 r. (data wpływu 16 czerwca 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania sprzedaży gruntów niezabudowanych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 czerwca 2014 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży gruntów niezabudowanych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Na mocy zawartej w formie aktu notarialnego umowy przekazania gospodarstwa rolnego Wnioskodawca nabył w dniu 12 stycznia 1987 r. nieodpłatnie od swoich rodziców, gospodarstwo rolne składające się z zabudowanej działki siedliskowej oraz kilku działek gruntów rolnych, w tym działkę nr 330 – wszystkie położone w obrębie geodezyjnym S., gmina P. Od dnia przekazania gospodarstwa do chwili obecnej Wnioskodawca nieprzerwanie prowadzi przedmiotowe gospodarstwo, które ma obszar 10,03 ha. Z tytułu prowadzenia działalności rolniczej Wnioskodawca jest podatnikiem podatku od towarów i usług, przy czym od września 2012 roku jest podatnikiem VAT czynnym. Wnioskodawca nie prowadził, nie prowadzi i nie zamierza prowadzić pozarolniczej działalności gospodarczej z użyciem w niej posiadanych nieruchomości rolnych. Grunty rolne nie były, nie są i nie planuje się ich udostępniać innym osobom do prowadzenia na nich pozarolniczej działalności gospodarczej. W dniu 6 grudnia 2006 r. Rada Gminy, w wyniku działania podjętego z urzędu, uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego S. Przedmiotowy plan określa przeznaczenie obszaru około 350 ha, z tego na cele zabudowy mieszkaniowej i usług przeznaczono w tym planie około 280 ha. Należąca do Wnioskodawcy działka nr 330 o pow. 1,63 ha znalazła się w obszarze, dla którego plan miejscowy określił przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową. Z inicjatywy Wnioskodawcy, na mocy decyzji wójta gminy z dnia ... działka nr 330 została podzielona na 16 mniejszych działek, z których 15 - przewidzianych jest do zabudowy, zaś jedna - stanowi część drogi wewnętrznej, mającej zapewnić dostęp do wszystkich wydzielonych działek budowlanych. Wnioskodawca w związku z dokonywanym podziałem nieruchomości nabywał usługi geodezyjne, jednak nabywając je nie zgłaszał żądania wystawienia faktury, gdyż nie identyfikował tych usług jako związanych ze swoimi czynnościami opodatkowanymi. Wydzielone działki nie są uzbrojone i ogrodzone. Wnioskodawca nie założył dla nowo wydzielonych działek odrębnych ksiąg wieczystych. Teren nie został formalnie wyłączony z produkcji rolnej Wnioskodawca nie podjął i nie planuje podejmować żadnych działań mających na celu podniesienie wartości działek, w szczególności ich uzbrojenia i ogrodzenia oraz utwardzenia drogi wewnętrznej. Wnioskodawca zamierza przekazać nieodpłatnie (darowizna) jedną lub dwie działki synowi, zaś pozostałe działki zamierza sprzedać. Zamiar sprzedaży Wnioskodawca planuje ogłosić publicznie, w sposób zwyczajowo przyjęty: ogłoszenia w internecie, zgłoszenie do biura nieruchomości, wywieszenie na tablicach ogłoszeń, itp.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy dokonując sprzedaży przedmiotowych działek Wnioskodawca będzie działał w charakterze podatnika podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy opodatkowaniu – co zasady – podlega zarówno odpłatne, jak i nieodpłatne zbycie towarów, przy czym zbycie nieodpłatne podlega opodatkowaniu przy spełnieniu warunków określonych w art. 7 ust. 2 ustawy. W niniejszej sprawie przekazanie synowi Wnioskodawcy, w drodze darowizny, 1 lub 2 działek nie będzie podlegało opodatkowaniu, gdyż Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku, co wynika z faktu, iż Wnioskodawca nabył gospodarstwo w czasie przed wprowadzaniem podatku od towarów i usług. Ta kwestia nie budzi wątpliwości i nie jest przedmiotem zapytania. Na gruncie zadanego zapytania istotne jest ustalenie, czy dokonując odpłatnego zbycia działek budowlanych Wnioskodawca będzie występował w charakterze podatnika podatku od towarów i usług. Zbycie działek budowlanych nie mieści się w ustawowo zdefiniowanym pojęciu „działalność rolnicza”, więc fakt prowadzenia przez Wnioskodawcę działalności rolniczej pozostaje bez wpływu na obowiązki podatkowe z tytułu zbycia działek budowlanych. Wnioskodawca nie będzie podejmował żadnych aktywnych działań w zakresie obrotu nieruchomościami. Aktywność Wnioskodawcy ogranicza się wyłącznie do tych czynności, które są niezbędne do dokonania zbycia. Taki zakres działań mieści się w ramach zarządu majątkiem prywatnym, nie wypełniając znamion działalności gospodarczej, o której mowa w art. 15 ust. 1 i 2 ustawy. W szczególności, sprzedaż działek nie będzie działalnością handlową Wnioskodawcy, gdyż ani nie nabywał on nieruchomości z zamiarem późniejszej odsprzedaży, ani nie ponosił nakładów zmierzających do podniesienia wartości działek przeznaczonych do sprzedaży.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 2 pkt 6 cyt. ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Art. 7 ust. 1 cytowanej ustawy stanowi, iż przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Nie każda czynność stanowiąca dostawę w rozumieniu art. 7 powołanej wyżej ustawy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem aby dana czynność była opodatkowana tym podatkiem, musi być wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem był podatnikiem podatku od towarów i usług.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pojęcie działalności gospodarczej zostało zdefiniowane w ust. 2 ww. artykułu – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Warunkiem opodatkowania danej czynności podatkiem od towarów i usług w świetle powyższych przepisów jest spełnienie dwóch przesłanek łącznie: po pierwsze dana czynność ujęta jest w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, po drugie - czynność została wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

Przenosząc powyższe na grunt niniejszej sprawy trudno uznać Wnioskodawcę za podatnika podatku od towarów i usług, w związku z planowaną sprzedażą niezabudowanych działek gruntu. Pomimo, iż grunt spełnia definicję towaru, o którym mowa w art. 2 pkt 6 ustawy, to nie można uznać, że dokonując sprzedaży tego gruntu Wnioskodawca działać będzie w charakterze handlowca. Nabycie działek gruntu - jak wskazano - nie nastąpiło bowiem w celach zarobkowych. Wnioskodawca otrzymał niniejszą nieruchomość nieodpłatnie od rodziców. Nie wykorzystywał jej i nie zamierza wykorzystywać do prowadzenia działalności gospodarczej. Ponadto nie podjął i nie planuje podejmować żadnych działań mających na celu podniesienie wartości działek, w szczególności ich uzbrojenia i ogrodzenia oraz utwardzenia drogi wewnętrznej. W konsekwencji sprzedając nieruchomości gruntowe, Wnioskodawca korzystać będzie z przysługującego mu prawa do rozporządzania własnym majątkiem. Zatem ww. czynności sprzedaży oznaczają działanie w sferze prywatnej, do której unormowania ustawy o podatku od towarów i usług nie mają zastosowania. Wnioskodawca dokonywać będzie zbycia gruntu należącego do majątku prywatnego.

Reasumując należy stwierdzić - mając również na uwadze aktualne orzecznictwo sądowe <w tym wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 15 września 2011 r. w sprawach połączonych Jarosław Słaby (C-180/10) i Emilian Kuć, Halina Jeziorska-Kuć (C-181/10)> - że sprzedaż nieruchomości gruntowej, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż brak jest normatywnych przesłanek, aby uznać Pana za podatnika tego podatku.

Podkreślić należy, iż powyższe orzeczenie TSUE wyznacza aktualnie kierunki interpretacyjne i stanowi podstawę orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, np. NSA z dnia 18 października 2011 r. (sygn. akt I FSK 1536/10), z dnia 9 listopada 2011 r. (sygn. akt I FSK 1658/11), z dnia 9 listopada 2011 r. (sygn. akt. I FSK 1656/11) oraz WSA z dnia 1 grudnia 2011 r. (sygn. akt I SA/Po 670/11), z dnia 14 grudnia 2011 r. (sygn. akt I SA/Po 730/11), które zapadły na tle wyroku Trybunału.

Z powyższych wyroków wynika, że podejmowanie zorganizowanych działań, takich jak podział gruntu na mniejsze działki, uzbrojenie terenu, wydzielenie dróg wewnętrznych, uzyskanie przed sprzedażą decyzji o warunkach zabudowy, wykonywanie czynności marketingowych, świadczy o tym, że czynności te przybierają formę zawodową (profesjonalną). Z uwagi na fakt, iż z opisanego stanu faktycznego wynika, że nie wykonywał Pan takich zorganizowanych działań, sprzedaż działek gruntu, otrzymanych nieodpłatnie od rodziców, należących do Pana majątku prywatnego, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Jednocześnie podkreślenia wymaga fakt, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.