ITPP1/443-336/13/AP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Brak opodatkowania zbycia nieruchomości gruntowej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 3 kwietnia 2013 r. (data wpływu 9 kwietnia 2013 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania zbycia nieruchomości gruntowej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 kwietnia 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania zbycia nieruchomości gruntowej.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W 2001 r. odziedziczył Pan działki gruntu, określone jako „teren upraw polowych, użytki zielone i częściowo teren podmokłych nieużytków”. Na mocy aktu notarialnego nr ... z dnia ... zniesiono współwłasność nieruchomości, w związku z tym stał się Pan właścicielem działki niezabudowanej nr 325/11. Następnie postanowieniem Zarządu uzgodniono projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji zlokalizowanej na działce nr 325/11. Postanowieniem Starostwa Powiatowego z dnia ... uzgodniono ustalone warunki zabudowy dla inwestycji budowy zespołu do trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolno stojących wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce 325/11, w zakresie zgodności z przepisami o ochronie gruntów rolnych. Decyzją Starostwa Powiatowego z dnia ... zezwolono na wyłączenie części działki 325/11 z produkcji rolniczej gruntów rolnych i zezwolono na zagospodarowanie we własnym zakresie warstwy próchnicznej gleby, zdjętej z terenu inwestycji. W styczniu 2012 roku dokonano zmiany zapisu w księdze wieczystej, zamiast działki 325/11 pojawił się zapis od 325/23 do 325/25. Decyzją Wójta Gminy z dnia ... orzeczono, iż działka 325/11 przed podziałem stanowiła teren zurbanizowany przeznaczony pod zabudowę mieszkalno-usługową, o przeciętnym położeniu i kształcie, co stanowiło podstawę do wyceny przez rzeczoznawcę i obliczenia nowej wartości rynkowej. W dniu 25 marca 2013 r. na mocy aktu notarialnego nr ... dokonano sprzedaży własności działki 325/23 (działka niezabudowana, w skład której wchodzą Bp – tereny zurbanizowane niezabudowane, łąki trwałe klasy ŁV i rowy klasy W/ŁV) oraz udziałów we własności nieruchomości (służebność gruntowa).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w związku z dokonaniem sprzedaży działki, która może być traktowana jako teren budowlany oraz przeznaczony pod zabudowę, a zaliczonej do majątku prywatnego podatnika, nie prowadzącego działalności gospodarczej i nie będącego rolnikiem ryczałtowym występuje obowiązek zapłaty VAT...

Pana zdaniem grunt, o którym mowa w zapytaniu, stanowił przedmiot spadku, wykorzystywany był na własne potrzeby podatnika. W rozumieniu art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o podatku od towarów i usług nie prowadził Pan działalności gospodarczej, nie dokonywał i nie dokonuje sprzedaży gruntów w sposób ciągły dla celów zarobkowych, a część działki została sprzedana z uwagi na życiowe okoliczności. Ponadto suma uzyskana ze sprzedaży gruntu była niższa od 150.000 zł a według art. 113 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie ww. kwoty. W związku z powyższym stoi Pan na stanowisku, iż zaistniałe zdarzenie, tj. sprzedaż działki nie rodzi obowiązku zapłaty podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 2 pkt 6 cyt. ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Art. 7 ust. 1 cytowanej ustawy stanowi, iż przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Nie każda czynność stanowiąca dostawę w rozumieniu art. 7 powołanej wyżej ustawy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem aby dana czynność była opodatkowana tym podatkiem, musi być wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem był podatnikiem podatku od towarów i usług.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pojęcie działalności gospodarczej zostało zdefiniowane w ust. 2 ww. artykułu – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Na podstawie art. 1 pkt 12 lit. a) ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 35) cytowany powyżej art. 15 ust. 2 otrzymuje z dniem 1 kwietnia 2013 r. następujące brzmienie: „Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych”.

W związku z powyższym, aby dostawę towarów uznać za działalność gospodarczą, należy wykazać, że w momencie jej realizacji podatnik miał zamiar dokonywać takich czynności wielokrotnie, a wykorzystywane przez niego towary, czy usługi zostały nabyte w celu spożytkowania ich do wykonywania tej czynności.

Warunkiem opodatkowania danej czynności podatkiem od towarów i usług w świetle powyższych przepisów jest spełnienie dwóch przesłanek łącznie: po pierwsze dana czynność ujęta jest w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, po drugie - czynność została wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

Z przedstawionego opisu stanu faktycznego wynika, że w 2001 r. otrzymał Pan w drodze spadku działki gruntu, określone jako „teren upraw polowych, użytki zielone i częściowo teren podmokłych nieużytków”. Postanowieniem Zarządu uzgodniono projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji zlokalizowanej na działce nr 325/11. Decyzją Starostwa Powiatowego z dnia ... zezwolono natomiast na wyłączenie części działki 325/11 z produkcji rolniczej gruntów rolnych. W styczniu 2012 roku dokonano zmiany zapisu w księdze wieczystej, zamiast działki 325/11 pojawił się zapis: od 325/23 do 325/25. Decyzją Wójta Gminy z dnia ....orzeczono, iż działka 325/11 przed podziałem stanowiła teren zurbanizowany przeznaczony pod zabudowę mieszkalno-usługową. W dniu 25 marca 2013 r. dokonał Pan sprzedaży własności działki 325/23 oraz udziałów we własności nieruchomości (służebność gruntowa). Zauważył Pan, że przedmiotowy grunt wykorzystywany był na własne potrzeby. W rozumieniu art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o podatku od towarów i usług nie prowadził Pan działalności gospodarczej, nie dokonywał i nie dokonuje sprzedaży gruntów w sposób ciągły dla celów zarobkowych, a część działki została sprzedana z uwagi na życiowe okoliczności.

W przedstawionym stanie faktycznym trudno zatem uznać Pana za podatnika podatku od towarów i usług, w związku z planowaną sprzedażą przedmiotowych nieruchomości. Pomimo, iż grunt spełnia definicję towaru, o którym mowa w art. 2 pkt 6 ustawy, to nie można uznać, że dokonując sprzedaży przedmiotowej działki działał Pan w charakterze handlowca. Nabycie gruntu nie nastąpiło bowiem w celach zarobkowych. W konsekwencji sprzedając działkę budowlaną, korzysta Pan z przysługującego mu prawa do rozporządzania własnym majątkiem. Zatem ww. czynności sprzedaży oznaczają działanie w sferze prywatnej, do której unormowania ustawy o podatku od towarów i usług nie mają zastosowania. Dokonał Pan zbycia gruntu otrzymanego w drodze spadku i należącego do majątku prywatnego.

Reasumując należy stwierdzić - mając również na uwadze aktualne orzecznictwo sądowe <w tym wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 15 września 2011 r. w sprawach połączonych Jarosław Słaby (C-180/10) i Emilian Kuć, Halina Jeziorska-Kuć (C-181/10)> - że okazjonalna sprzedaż nieruchomości gruntowej, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż brak jest normatywnych przesłanek, aby uznać Pana za podatnika tego podatku.

Podkreślić należy, iż powyższe orzeczenie TSUE wyznacza aktualnie kierunki interpretacyjne i stanowi podstawę orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, np. NSA z dnia 18 października 2011 r. (sygn. akt I FSK 1536/10), z dnia 9 listopada 2011 r. (sygn. akt I FSK 1658/11), z dnia 9 listopada 2011 r. (sygn. akt. I FSK 1656/11) oraz WSA z dnia 1 grudnia 2011 r. (sygn. akt I SA/Po 670/11), z dnia 14 grudnia 2011 r. (sygn. akt I SA/Po 730/11), które zapadły na tle wyroku Trybunału.

Z powyższych wyroków wynika, że podejmowanie zorganizowanych działań, takich jak podział gruntu na mniejsze działki, uzbrojenie terenu, wydzielenie dróg wewnętrznych, uzyskanie przed sprzedażą decyzji o warunkach zabudowy, wykonywanie czynności marketingowych, świadczy o tym, że czynności te przybierają formę zawodową (profesjonalną), a ponieważ w przedmiotowej sprawie nie mamy do czynienia ze zbiorem tych zorganizowanych działań – sprzedaż nieruchomości gruntowej nabytej w drodze spadku – nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska nr 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.