ITPP1/443-336/13/AP | Interpretacja indywidualna

Brak opodatkowania zbycia nieruchomości gruntowej.
ITPP1/443-336/13/APinterpretacja indywidualna
  1. dostawa
  2. działki
  3. grunty
  4. majątek osobisty
  5. nieruchomości
  6. plan zagospodarowania przestrzennego
  7. stawki podatku
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Przepisy ogólne -> Definicje legalne
  3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 3 kwietnia 2013 r. (data wpływu 9 kwietnia 2013 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania zbycia nieruchomości gruntowej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 kwietnia 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania zbycia nieruchomości gruntowej.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W 2001 r. odziedziczył Pan działki gruntu, określone jako „teren upraw polowych, użytki zielone i częściowo teren podmokłych nieużytków”. Na mocy aktu notarialnego nr ... z dnia ... zniesiono współwłasność nieruchomości, w związku z tym stał się Pan właścicielem działki niezabudowanej nr 325/11. Następnie postanowieniem Zarządu uzgodniono projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji zlokalizowanej na działce nr 325/11. Postanowieniem Starostwa Powiatowego z dnia ... uzgodniono ustalone warunki zabudowy dla inwestycji budowy zespołu do trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolno stojących wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce 325/11, w zakresie zgodności z przepisami o ochronie gruntów rolnych. Decyzją Starostwa Powiatowego z dnia ... zezwolono na wyłączenie części działki 325/11 z produkcji rolniczej gruntów rolnych i zezwolono na zagospodarowanie we własnym zakresie warstwy próchnicznej gleby, zdjętej z terenu inwestycji. W styczniu 2012 roku dokonano zmiany zapisu w księdze wieczystej, zamiast działki 325/11 pojawił się zapis od 325/23 do 325/25. Decyzją Wójta Gminy z dnia ... orzeczono, iż działka 325/11 przed podziałem stanowiła teren zurbanizowany przeznaczony pod zabudowę mieszkalno-usługową, o przeciętnym położeniu i kształcie, co stanowiło podstawę do wyceny przez rzeczoznawcę i obliczenia nowej wartości rynkowej. W dniu 25 marca 2013 r. na mocy aktu notarialnego nr ... dokonano sprzedaży własności działki 325/23 (działka niezabudowana, w skład której wchodzą Bp – tereny zurbanizowane niezabudowane, łąki trwałe klasy ŁV i rowy klasy W/ŁV) oraz udziałów we własności nieruchomości (służebność gruntowa).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w związku z dokonaniem sprzedaży działki, która może być traktowana jako teren budowlany oraz przeznaczony pod zabudowę, a zaliczonej do majątku prywatnego podatnika, nie prowadzącego działalności gospodarczej i nie będącego rolnikiem ryczałtowym występuje obowiązek zapłaty VAT...

Pana zdaniem grunt, o którym mowa w zapytaniu, stanowił przedmiot spadku, wykorzystywany był na własne potrzeby podatnika. W rozumieniu art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o podatku od towarów i usług nie prowadził Pan działalności gospodarczej, nie dokonywał i nie dokonuje sprzedaży gruntów w sposób ciągły dla celów zarobkowych, a część działki została sprzedana z uwagi na życiowe okoliczności. Ponadto suma uzyskana ze sprzedaży gruntu była niższa od 150.000 zł a według art. 113 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie ww. kwoty. W związku z powyższym stoi Pan na stanowisku, iż zaistniałe zdarzenie, tj. sprzedaż działki nie rodzi obowiązku zapłaty podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 2 pkt 6 cyt. ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Art. 7 ust. 1 cytowanej ustawy stanowi, iż przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Nie każda czynność stanowiąca dostawę w rozumieniu art. 7 powołanej wyżej ustawy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem aby dana czynność była opodatkowana tym podatkiem, musi być wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem był podatnikiem podatku od towarów i usług.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pojęcie działalności gospodarczej zostało zdefiniowane w ust. 2 ww. artykułu – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Na podstawie art. 1 pkt 12 lit. a) ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 35) cytowany powyżej art. 15 ust. 2 otrzymuje z dniem 1 kwietnia 2013 r. następujące brzmienie: „Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych”.

W związku z powyższym, aby dostawę towarów uznać za działalność gospodarczą, należy wykazać, że w momencie jej realizacji podatnik miał zamiar dokonywać takich czynności wielokrotnie, a wykorzystywane przez niego towary, czy usługi zostały nabyte w celu spożytkowania ich do wykonywania tej czynności.

Warunkiem opodatkowania danej czynności podatkiem od towarów i usług w świetle powyższych przepisów jest spełnienie dwóch przesłanek łącznie: po pierwsze dana czynność ujęta jest w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, po drugie - czynność została wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

Z przedstawionego opisu stanu faktycznego wynika, że w 2001 r. otrzymał Pan w drodze spadku działki gruntu, określone jako „teren upraw polowych, użytki zielone i częściowo teren podmokłych nieużytków”. Postanowieniem Zarządu uzgodniono projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji zlokalizowanej na działce nr 325/11. Decyzją Starostwa Powiatowego z dnia ... zezwolono natomiast na wyłączenie części działki 325/11 z produkcji rolniczej gruntów rolnych. W styczniu 2012 roku dokonano zmiany zapisu w księdze wieczystej, zamiast działki 325/11 pojawił się zapis: od 325/23 do 325/25. Decyzją Wójta Gminy z dnia ....orzeczono, iż działka 325/11 przed podziałem stanowiła teren zurbanizowany przeznaczony pod zabudowę mieszkalno-usługową. W dniu 25 marca 2013 r. dokonał Pan sprzedaży własności działki 325/23 oraz udziałów we własności nieruchomości (służebność gruntowa). Zauważył Pan, że przedmiotowy grunt wykorzystywany był na własne potrzeby. W rozumieniu art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o podatku od towarów i usług nie prowadził Pan działalności gospodarczej, nie dokonywał i nie dokonuje sprzedaży gruntów w sposób ciągły dla celów zarobkowych, a część działki została sprzedana z uwagi na życiowe okoliczności.

W przedstawionym stanie faktycznym trudno zatem uznać Pana za podatnika podatku od towarów i usług, w związku z planowaną sprzedażą przedmiotowych nieruchomości. Pomimo, iż grunt spełnia definicję towaru, o którym mowa w art. 2 pkt 6 ustawy, to nie można uznać, że dokonując sprzedaży przedmiotowej działki działał Pan w charakterze handlowca. Nabycie gruntu nie nastąpiło bowiem w celach zarobkowych. W konsekwencji sprzedając działkę budowlaną, korzysta Pan z przysługującego mu prawa do rozporządzania własnym majątkiem. Zatem ww. czynności sprzedaży oznaczają działanie w sferze prywatnej, do której unormowania ustawy o podatku od towarów i usług nie mają zastosowania. Dokonał Pan zbycia gruntu otrzymanego w drodze spadku i należącego do majątku prywatnego.

Reasumując należy stwierdzić - mając również na uwadze aktualne orzecznictwo sądowe <w tym wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 15 września 2011 r. w sprawach połączonych Jarosław Słaby (C-180/10) i Emilian Kuć, Halina Jeziorska-Kuć (C-181/10)> - że okazjonalna sprzedaż nieruchomości gruntowej, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż brak jest normatywnych przesłanek, aby uznać Pana za podatnika tego podatku.

Podkreślić należy, iż powyższe orzeczenie TSUE wyznacza aktualnie kierunki interpretacyjne i stanowi podstawę orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, np. NSA z dnia 18 października 2011 r. (sygn. akt I FSK 1536/10), z dnia 9 listopada 2011 r. (sygn. akt I FSK 1658/11), z dnia 9 listopada 2011 r. (sygn. akt. I FSK 1656/11) oraz WSA z dnia 1 grudnia 2011 r. (sygn. akt I SA/Po 670/11), z dnia 14 grudnia 2011 r. (sygn. akt I SA/Po 730/11), które zapadły na tle wyroku Trybunału.

Z powyższych wyroków wynika, że podejmowanie zorganizowanych działań, takich jak podział gruntu na mniejsze działki, uzbrojenie terenu, wydzielenie dróg wewnętrznych, uzyskanie przed sprzedażą decyzji o warunkach zabudowy, wykonywanie czynności marketingowych, świadczy o tym, że czynności te przybierają formę zawodową (profesjonalną), a ponieważ w przedmiotowej sprawie nie mamy do czynienia ze zbiorem tych zorganizowanych działań – sprzedaż nieruchomości gruntowej nabytej w drodze spadku – nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska nr 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.