ITPP1/443-1554/14/JP | Interpretacja indywidualna

Czy sprzedaż niezabudowanej nieruchomości korzystać będzie ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, na mocy art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, mając na uwadze fakt, że brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (stanowisko Wojewody o nieważności ww. planu), nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu ani decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, a w ewidencji gruntowi budynków przedmiotowa działka sklasyfikowana jest jako grunty orne „R” klasy IIIb, IVa, IVb i V?
ITPP1/443-1554/14/JPinterpretacja indywidualna
  1. działki
  2. grunt niezabudowany
  3. nieruchomości
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów
  3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane
  4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe -> Przepisy przejściowe i końcowe -> Okresy przejściowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego(Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 4 grudnia 2014 r. (data wpływu 12 grudnia 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku dla sprzedaży gruntów niezabudowanych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 grudnia 2014 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży gruntów niezabudowanych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe.

Skarb Państwa reprezentowany przez Starostę xxx jako właściwy organ w sprawach gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa planuje sprzedać w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (przetarg nieograniczony) nieruchomość położoną w obrębie xxx gmina xxx oznaczoną działką nr xxx o pow. xxx ha. Przedmiotowa działka niezabudowana oznaczona jest w ewidencji gruntów i budynków jako grunty orne oznaczone symbolem R klasy IIIb, IVa, IVb, i V.

Zgodnie z posiadanym zaświadczeniem Wójta Gminy xxx z miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy xxx z wyłączeniem xxx, xxx, xxx i Płn. części xxx zatwierdzonego, uchwałą Rady Gminy xxx Nr xxx1 z dnia xx grudnia xxx r. ogłoszonym w Dz. Urz. Wojew. xxx nr 3 z dnia xx lutego xxx r. ze zmianą zatwierdzoną uchwałą Rady Gminy xxx nr xxx z dnia xxx grudnia xx r. ogłoszoną w Dz. Urz. Wojew. xxx nr 4 z dnia xx lutego xx r. - działka nr xx położona w obrębie xxx leży na terenie oznaczonym symbolem xxxx przeznaczonym pod: „osiedle budownictwa jednorodzinnego z usługami i rekreacją”, jednakże pismem nr AP-xxxx z dnia xx sierpnia xxx r. xxxx Urząd Wojewódzki w xxx Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej poinformował między innymi Starostę xxxx o nieważności ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy xxx przedstawiając szczegółową argumentacją popartą orzecznictwem sądów administracyjnych.

Mając na uwadze stanowisko Wojewody xxx w przedmiocie nieważności ww. planu, pismem nr xxx2014 z dnia xxx sierpnia xxx r. Starosta xxx zwrócił się do Wójta Gminy xxx o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie.

W odpowiedzi Wójt poinformował, iż ww. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy xxx obowiązuje i jest ważny.

Starosta xxx przyjął stanowisko Wojewody xxx jako organu nadzorującego za wiążące, dlatego pismem nr xxx z dnia xxxx 2014 r. zwrócił się do Urzędu Gminy xxx o wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy xxx na działkę nr xxx obr. xxx. W odpowiedzi uzyskano informację (pismo nr xxx z dnia xxx listopada xxx r.), że ww. działka w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy xxx zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy xxx Nr xxx z xxx lipca xxx r. zmienionym uchwałami nr xxx Rady Gminy xxx z dnia xx czerwca xx r., Nr xxx Rady Gminy xxx z dnia 3 marca 2010 r., Nr xxx Rady Gminy xxx z dnia xx sierpnia xx r., Nr xxx Rady Gminy xx z dnia xxx listopada xx r. leży na terenie oznaczonym symbolem MN i przeznaczonym pod projektowane funkcje: „MN” - mieszkalnictwo i usługi (inna działalność według ustaleń planów).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy sprzedaż opisywanej wyżej niezabudowanej nieruchomości korzystać będzie ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, na mocy art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, mając na uwadze fakt, że brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (stanowisko Wojewody xxx o nieważności ww. planu), nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu ani decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, a w ewidencji gruntowi budynków przedmiotowa działka sklasyfikowana jest jako grunty orne „R” klasy IIIb, IVa, IVb i V...

Zdaniem Wnioskodawcy sprzedaż niezabudowanej nieruchomości w drodze przetargu nieograniczonego położonej w obrębie xxx gmina xxx oznaczonej działką nr xxx o pow. xxx ha korzystać będzie ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, na mocy art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Uznano, że w przypadku, gdy brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (stanowisko Wojewody xxx o nieważności ww. mpzp) i nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu ani decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wiążące są zapisy w ewidencji gruntów i budynków. W ewidencji gruntów i budynków działka sklasyfikowana jest jako grunty orne „R” klasy IIIb, IVa, IVb i V co kwalifikuje zbycie przedmiotowej działki do zwolnienia od podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionych zdarzeń przyszłych uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 2 pkt 6 cyt. ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Art. 7 ust. 1 cytowanej ustawy stanowi, iż przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stawka podatku – zgodnie z art. 41 ust. 1 ww. ustawy – wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże w myśl art. 146a pkt 1 tej ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi, bądź zwolnienie od podatku.

Według art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

Przez tereny budowlane – na podstawie art. 2 pkt 33 ustawy – rozumie się grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu – zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz treści przywołanych przepisów prawa podatkowego prowadzi do stwierdzenia, że zbycie działki niezbudowanej nr xxx sklasyfikowanej jako grunty orne, będzie zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, o ile faktycznie na dzień sprzedaży grunt ten nie jest/nie będzie objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz nie została/nie zostanie dla niego wydana decyzja o warunkach zabudowy, co oznacza, że nie jest to teren budowlany, w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy o podatku do towarów i usług. W przeciwnym wypadku dostawa gruntów byłaby opodatkowana stawką VAT 23%.

Należy nadmienić, że tut. organ nie oceniał prawidłowości stwierdzeń zawartych w opisie zdarzenia przyszłego co do nieważności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, bowiem wykracza to poza art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej.

Niniejsza interpretacja została wydana w oparciu o przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe, co oznacza, iż w przypadku gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Ponadto wskazuje się, że zgodnie z art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, wyczerpujący opis stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego powinien wynikać z wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, a nie z załączonych do niego dokumentów, w związku z czym nie były one przedmiotem merytorycznej analizy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.