ITPP1/443-1268/14/BS | Interpretacja indywidualna

Brak obowiązku opodatkowania dostawy nieruchomości gruntowych.
ITPP1/443-1268/14/BSinterpretacja indywidualna
  1. działki
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 14 października 2014 r. (data wpływu 15 października 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku opodatkowania dostawy nieruchomości gruntowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 października 2014 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania dostawy nieruchomości gruntowych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W 1990 roku, Wnioskodawca aktem darowizny sporządzonym w formie aktu notarialnego, otrzymał od rodziców gospodarstwo rolne, w skład którego wchodziły dwie działki o łącznej powierzchni 2.6922 ha, w tym jedna w części zabudowana budynkami. Grunty te Wnioskodawca otrzymał jako majątek osobisty na potrzeby prywatne, niezwiązane z prowadzoną od 1989 roku działalnością gospodarczą. Wnioskodawca od 1989 roku prowadzi działalność gospodarczą, a od 1994 roku jest czynnym podatnikiem podatku VAT z tytułu wykonywanej działalności gospodarczej, której głównym przedmiotem jest produkcja oraz handel hurtowy i detaliczny biżuterią. Zarówno wcześniej, jak i obecnie Wnioskodawca nie prowadził działalności gospodarczej w zakresie obrotu nieruchomościami.

W 1993 roku Wnioskodawca wydzielił geodezyjnie oraz sprzedał część jednej działki wraz z posadowionymi na niej budynkami (siedlisko). Otrzymane w darowiźnie grunty rolne nie były nigdy wykorzystywane w działalności gospodarczej, nie były przedmiotem umowy najmu lub dzierżawy. Otrzymane w darowiźnie grunty wchodziły w skład otrzymanego w darowiźnie gospodarstwa rolnego i w okresie od otrzymania darowizny do dnia złożenia wniosku o interpretację, nie były wykorzystywane w działalności rolniczej w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług, a także nie były wykorzystywane do świadczenia usług rolniczych. Przedmiotowe grunty w okresie od ich otrzymania od 1990 roku do 1993 roku (sprzedaż budynków) były wykorzystywane do upraw warzyw i owoców na potrzeby własne i rodziny Wnioskodawcy, a po 1993 roku, jak i obecnie przedmiotowe grunty nie są użytkowane w żaden sposób i w dalszym ciągu stanowią prywatny (osobisty majątek) Wnioskodawcy. Zgodnie ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego dokonanego w 1998 roku na posiadanym gruncie przewiduje się zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i wielorodzinna oraz komercyjną.

W 2004 roku decyzją Prezydenta Miasta ... posiadane przez Wnioskodawcę nieruchomości gruntowe zostały podzielone w związku z przejęciem, z mocy prawa (wywłaszczenie) części gruntów przez Gminę Miasta ... pod budowę nowych dróg. W związku z nowym podziałem geodezyjnym (po wyodrębnieniu działek pod budowę nowych dróg) z posiadanych przez Wnioskodawcę dwóch działek powstały cztery działki.

W 2005 roku na podstawie porozumienia z Gminą Miasta ... . Wnioskodawca dokonał sprzedaży części dwóch z czterech pozostających w Jego posiadaniu działek gruntowych, które zostały przez Gminę Miasta ... przeznaczone na cele komunalne tj. poszerzenie istniejących dróg. W 2011 roku, w związku z robotami budowlanymi dotyczącymi modernizacji wodociągów, które częściowo znajdowały się w obszarze jednej z działek gruntowych Wnioskodawcy, Gmina Miasta ... dokonała zamiany (wzajemne umowy kupna i sprzedaży) jednej z części czterech działek na inną działkę położoną w jej sąsiedztwie. Z powyższym faktem wiązała się potrzeba nowego podziału geodezyjnego części gruntu będącego własnością Wnioskodawcy.

Zamiana polegała na tym, że z jednej z istniejących działek gruntowych została wydzielona część gruntu, który stał się własnością Gminy Miasta ..., natomiast pozostała część działki została połączona z sąsiednią działką należącą do Gminy Miasta ..., którą Wnioskodawca nabył w ramach powyższej zamiany, wraz z częściową zapłatą w gotówce wynikającą z różnicy w wartości zamienianych działek.

Wnioskiem z dnia 18 czerwca 2009 r. Wnioskodawca wystąpił o interpretacje w zakresie opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży opisanych powyżej gruntów (w tym sprzedaży na rzecz Gminy Miasta ... części działki w wykonaniu umowy zamiany gruntów). Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w indywidualnej interpretacji podatkowej ... z dnia 4 czerwca 2010 r. uznał stanowisko Wnioskodawcy w zakresie braku obowiązku opodatkowania dostawy wyżej wymienionych nieruchomości gruntowych jako prawidłowe.

Z dniem 1 kwietnia 2013r. został zmieniony art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, stanowiący jedną z podstaw prawnych wydanej w dniu 4 czerwca 2010 roku indywidualnej interpretacji.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:
  1. Czy będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT sprzedaż (w wyniku jednej lub kilku przeprowadzonych transakcji sprzedaży) posiadanych przeze Wnioskodawcę nieruchomości tj. czterech posiadanych obecnie działek gruntowych opisanych w niniejszym wniosku, w tym sprzedaż na rzecz Gminy Miasta ... części działki, która będzie wydzielona pod drogę...
  2. Czy po dokonaniu podziału każdej z działek na kilka do kilkunastu działek budowlanych zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego, sprzedaż (w wyniku jednej lub wielu przeprowadzonych transakcji sprzedaży) działek budowlanych będzie opodatkowana podatkiem VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, w obecnie obowiązującym stanie prawnym, sprzedaż nieruchomości (zarówno w wyniku jednej jak i wielu przeprowadzonych transakcji) będących obecnie w posiadaniu Wnioskodawcy, nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Również sprzedaż na rzecz Gminy Miasta ... części działki wydzielonej pod drogę nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Również w przypadku dokonania podziału nieruchomości na kilka do kilkunastu działek budowlanych zgodnie z planie zagospodarowania przestrzennego, ich sprzedaż nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Wynika to z faktu, że działki nabyte aktem darowizny kilkanaście lat temu stanowią majątek osobisty (prywatny) Wnioskodawcy, a sprzedaż własnego majątku prywatnego nie może być traktowana jako działalność gospodarcza. Posiadane grunty nie były i nie są wykorzystywane w prowadzonej działalności gospodarczej, a ich nabycie nie nastąpiło w celu dalszej odsprzedaży.

Prawidłowość takiego stanowiska potwierdza pogląd siedmioosobowego składu sędziów Naczelnego Sadu Administracyjnego (wyrok z dnia 29.10.2007r., sygn. akt I FPS 3/07) stwierdzającego, że: „działanie poza zakresem działalności gospodarczej występuje w sytuacji, gdy przedmiotem sprzedaży jest majątek prywatny - osobisty danej osoby, ponieważ został nabyty na własne potrzeby danej osoby, a nie z przeznaczeniem do działalności handlowej”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 2 pkt 6 cyt. ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Art. 7 ust. 1 cytowanej ustawy stanowi, iż przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Nie każda czynność stanowiąca dostawę w rozumieniu art. 7 powołanej wyżej ustawy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem aby dana czynność była opodatkowana tym podatkiem, musi być wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem był podatnikiem podatku od towarów i usług.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pojęcie działalności gospodarczej zostało zdefiniowane w ust. 2 ww. artykułu – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Warunkiem opodatkowania danej czynności podatkiem od towarów i usług w świetle powyższych przepisów jest spełnienie dwóch przesłanek łącznie: po pierwsze dana czynność ujęta jest w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, po drugie - czynność została wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

Przenosząc powyższe na grunt niniejszej sprawy trudno uznać Pana za podatnika podatku od towarów i usług, w związku z planowaną sprzedażą działek gruntu. Pomimo, iż grunt spełnia definicję towaru, o którym mowa w art. 2 pkt 6 ustawy, to nie można uznać, że dokonując sprzedaży tego gruntu działać będzie Pan w charakterze handlowca. Nabycie działek gruntu - jak wskazano - nie nastąpiło bowiem w celach zarobkowych. Otrzymał Pan niniejszą nieruchomość w drodze darowizny od rodziców. Nie wykorzystywał tego gruntu do prowadzenia działalności gospodarczej. W konsekwencji sprzedając nieruchomości gruntowe, korzystać będzie Pan z przysługującego mu prawa do rozporządzania własnym majątkiem. Zatem ww. czynności sprzedaży oznaczają działanie w sferze prywatnej, do której unormowania ustawy o podatku od towarów i usług nie mają zastosowania. Dokonywać będzie Pan zbycia gruntu należącego do majątku prywatnego.

Reasumując należy stwierdzić - mając również na uwadze aktualne orzecznictwo sądowe <w tym wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 15 września 2011 r. w sprawach połączonych Jarosław Słaby (C-180/10) i Emilian Kuć, Halina Jeziorska-Kuć (C-181/10)> - że sprzedaż nieruchomości gruntowej, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż brak jest normatywnych przesłanek, aby uznać Pana za podatnika tego podatku.

Podkreślić należy, iż powyższe orzeczenie TSUE wyznacza aktualnie kierunki interpretacyjne i stanowi podstawę orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, np. NSA z dnia 18 października 2011 r. (sygn. akt I FSK 1536/10), z dnia 9 listopada 2011 r. (sygn. akt I FSK 1658/11), z dnia 9 listopada 2011 r. (sygn. akt. I FSK 1656/11) oraz WSA z dnia 1 grudnia 2011 r. (sygn. akt I SA/Po 670/11), z dnia 14 grudnia 2011 r. (sygn. akt I SA/Po 730/11), które zapadły na tle wyroku Trybunału.

Z powyższych wyroków wynika, że podejmowanie zorganizowanych działań, takich jak podział gruntu na mniejsze działki, uzbrojenie terenu, wydzielenie dróg wewnętrznych, uzyskanie przed sprzedażą decyzji o warunkach zabudowy, wykonywanie czynności marketingowych, świadczy o tym, że czynności te przybierają formę zawodową (profesjonalną), a z opisanego stanu faktycznego nie wynika, aby wykonywał Pan takie zorganizowane działania, dlatego też sprzedaż działek gruntu, otrzymanych w drodze darowizny od rodziców, należących do Pana majątku prywatnego nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Jednocześnie podkreślenia wymaga fakt, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy przedstawionego zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

działki
IBPBII/2/415-360/14/NG | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.