ITPP1/443-1135/13/AP | Interpretacja indywidualna

Brak opodatkowania sprzedaży działek.
ITPP1/443-1135/13/APinterpretacja indywidualna
 1. dostawa
 2. działki
 3. grunty
 4. majątek osobisty
 5. nieruchomości
 6. plan zagospodarowania przestrzennego
 7. sprzedaż gruntów
 8. stawki podatku
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Przepisy ogólne -> Definicje legalne
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów
 4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 28 października 2013 r. (data wpływu 4 listopada 2013 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania sprzedaży działek - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 listopada 2013 r. został złożony wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży działek.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Źródłem majątku będącego aktualnie w posiadaniu Wnioskodawcy jest majątek rodziców Wnioskodawcy, którzy wcześniej byli w posiadaniu udziału w wysokości 3/4 części gospodarstwa rolnego (pozostała 1/4 udziału w tym gospodarstwie należała do brata matki Wnioskodawcy, tj. jego wuja). Gospodarstwo rolne obejmowało działki 131 i 135/2 (którą to działkę podzielono później na trzy działki: 135/7, 135/9 i 135/10). Rodzice Wnioskodawcy posiadali także na wyłączną własność dodatkowo działki nr 129/2 i 129/6. W 2004 roku Wnioskodawca otrzymał w darowiźnie od swojego wuja dotychczasowy udział w gospodarstwie rolnym, tj. 1/4 części działki 131 i 1/4 części działki 135/2. W 2005 roku został zatwierdzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący ww. działki. Ostatecznie w 2007 roku Wnioskodawca otrzymał w darowiźnie od swoich rodziców wszystko co wówczas posiadali, tj. udział w gospodarstwie rolnym (3/4) na co składały się działki 131, 135/10 oraz prawo własności działek 129/2 i 129/6. Następnie działka nr 135/10 została podzielona na działki 135/11 i 135/12. Działka 135/11 – to miejsce, na którym zlokalizowane jest siedlisko rolne. W 2011 roku doszło do kolejnych podziałów działek, w wyniku czego powstało 11 działek, z czego trzy to drogi dojazdowe. Część działek Wnioskodawca darował swojej siostrze. Wskutek opisanych wyżej podziałów nieruchomości i majątkowych rozliczeń rodzinnych w posiadaniu Wnioskodawcy pozostały: działka 135/11 – siedlisko rolne oraz działki 131, 129/2 i 129/6 wykorzystywane na produkcję rolną, a ponadto 5 działek przeznaczonych pod zabudowę.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Jakim zasadom podlega opodatkowanie podatkiem od towarów i usług odpłatnego zbycia działek objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w warunkach, w których zbycie to ma charakter wyzbywania się majątku osobistego pochodzącego z dorobku rodziców i najbliższego członka rodziny (wuja), którzy za życia przekazali go w darowiźnie Wnioskodawcy...

Zdaniem Wnioskodawcy przedstawiony we wstępie stan faktyczny uprawnia do zastosowania wyłączenia tego rodzaju transakcji spod regulacji ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku tego rodzaju czynności zbywca przedmiotowych działek nie występuje jako podatnik podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 powołanej wcześniej ustawy podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Przy czym zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z wykładnią tego przepisu wspieraną przez liczne orzeczenia sądowe i interpretacje Ministra Finansów warunkiem opodatkowania konkretnej czynności podatkiem od towarów i usług jest łączne spełnienie dwóch przesłanek:

 • czynność powinna podlegać opodatkowaniu zgodnie z katalogiem czynności przewidzianym przez ustawę,
 • musi być zrealizowana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że jeśli osoba fizyczna nieprowadząca regularnej, czy zorganizowanej działalności gospodarczej wyzbywa się swojego majątku osobistego (uzyskanego w darowiźnie od rodziny i najbliższego członka rodziny), a czynność ta wykonywana jest okazjonalnie i nie zmierza do nadania jej stałego charakteru nie oznacza prowadzenia działalności, w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

Fakt posiadania kilku działek uzyskanych w wyniku podziału terenów rolniczych uzyskanych w darowiźnie od najbliższej rodziny w wyniku rozliczeń w obrębie najbliższej rodziny nie sprawia aby ich odpłatne zbycie wypełniało warunki definicji gospodarczej zawartej w art. 15 ust. 2 powołanej powyższej ustawy o podatku od towarów i usług.

Z przedstawionego stanu wynika, że źródłem posiadanego majątku (działek) Wnioskodawcy jest majątek zgromadzony wcześniej przez rodziców i bliską jego rodzinę i nie zostały nabyte przez niego w celu ich dalszej odsprzedaży. Wnioskodawca nie występuje zatem w tych transakcjach w roli handlowca. Prowadzi bowiem wyłącznie działalność rolniczą i jest to jego jedyne źródło utrzymania. Zatem zbywanie posiadanych działek należy uznać za rozporządzanie majątkiem osobistym, co nie może być uznane za wykonywanie działalności gospodarczej, w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy. Okoliczność ta sprawia, że w opisanym stanie faktycznym Wnioskodawca nie posiada atrybutu podatnika VAT, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ww. ustawy, a dostawa składników posiadanego majątku nie posiada cech czynności opodatkowanej, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Reasumując Wnioskodawca stwierdził, że planowana dostawa (sprzedaż) działek niezabudowanych, nawet jeśli znajdują się one na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania jako działki budowlane – w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy, nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż brak jest normatywnych przesłanek, aby uznać Wnioskodawcę za podatnika tego podatku od wyżej opisanych czynności.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 2 pkt 6 cyt. ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Art. 7 ust. 1 cytowanej ustawy stanowi, iż przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Nie każda czynność stanowiąca dostawę w rozumieniu art. 7 powołanej wyżej ustawy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem aby dana czynność była opodatkowana tym podatkiem, musi być wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem był podatnikiem podatku od towarów i usług.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pojęcie działalności gospodarczej zostało zdefiniowane w ust. 2 ww. artykułu – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Warunkiem opodatkowania danej czynności podatkiem od towarów i usług w świetle powyższych przepisów jest spełnienie dwóch przesłanek łącznie: po pierwsze dana czynność ujęta jest w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, po drugie - czynność została wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

Przenosząc powyższe na grunt niniejszej sprawy trudno uznać Pana za podatnika podatku od towarów i usług, w związku z planowaną sprzedażą przedmiotowej nieruchomości. Pomimo, iż grunt spełnia definicję towaru, o którym mowa w art. 2 pkt 6 ustawy, to nie można uznać, że dokonując sprzedaży przedmiotowej nieruchomości działa Pan w charakterze handlowca. Nabycie gruntu - jak wskazano - nie nastąpiło bowiem w celach zarobkowych. Otrzymał Pan bowiem niniejsze działki w darowiźnie od rodziców i wuja. W konsekwencji sprzedając nieruchomości gruntowe, korzysta Pan z przysługującego mu prawa do rozporządzania własnym majątkiem. Zatem ww. czynności sprzedaży oznaczają działanie w sferze prywatnej, do której unormowania ustawy o podatku od towarów i usług nie mają zastosowania. Dokonywać będzie Pan zbycia gruntu należącego do majątku prywatnego.

Reasumując należy stwierdzić - mając również na uwadze aktualne orzecznictwo sądowe <w tym wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 15 września 2011 r. w sprawach połączonych Jarosław Słaby (C-180/10) i Emilian Kuć, Halina Jeziorska-Kuć (C-181/10)> - że okazjonalna sprzedaż nieruchomości gruntowej, otrzymanej w drodze darowizny nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż brak jest normatywnych przesłanek, aby uznać Pana za podatnika tego podatku.

Podkreślić należy, iż powyższe orzeczenie TSUE wyznacza aktualnie kierunki interpretacyjne i stanowi podstawę orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, np. NSA z dnia 18 października 2011 r. (sygn. akt I FSK 1536/10), z dnia 9 listopada 2011 r. (sygn. akt I FSK 1658/11), z dnia 9 listopada 2011 r. (sygn. akt. I FSK 1656/11) oraz WSA z dnia 1 grudnia 2011 r. (sygn. akt I SA/Po 670/11), z dnia 14 grudnia 2011 r. (sygn. akt I SA/Po 730/11), które zapadły na tle wyroku Trybunału.

Z powyższych wyroków wynika, że podejmowanie zorganizowanych działań, takich jak podział gruntu na mniejsze działki, uzbrojenie terenu, wydzielenie dróg wewnętrznych, uzyskanie przed sprzedażą decyzji o warunkach zabudowy, wykonywanie czynności marketingowych, świadczy o tym, że czynności te przybierają formę zawodową (profesjonalną) a z opisanego stanu faktycznego nie wynika, że mamy do czynienia ze zbiorem takich zorganizowanych działań – sprzedaż nieruchomości gruntowej należącej do Pana majątku prywatnego – nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Podkreślić należy, iż niniejsza interpretacja została wydana w oparciu o przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe, co oznacza, iż w przypadku gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.