ITPB2/4511-890/15/MM | Interpretacja indywidualna

Czy wydatkowanie przychodu ze sprzedaży lokalu mieszkalnego na zakup od córki działki zabudowanej budynkiem gospodarczym i wiatą uprawnia do zastosowania zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
ITPB2/4511-890/15/MMinterpretacja indywidualna
 1. cele mieszkaniowe
 2. działki
 3. odpłatne zbycie
 4. sprzedaż
 5. zbycie
 6. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie i wysokość kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Przedmiot opodatkowania
 4. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe
 5. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów
 6. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody ze sprzedaży nieruchomości

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni, przedstawione we wniosku z dnia 21 września 2015 r. (wpływ do tutejszego organu 23 września 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 20 października 2015 r. (wpływ do tutejszego organu 23 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania zwolnienia przedmiotowego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 września 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania zwolnienia przedmiotowego.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Dnia 17 września 2013 r. Wnioskodawczyni nabyła w drodze dziedziczenia po zmarłej w dniu 8 marca 2013 r. matce lokal mieszkalny o powierzchni 35,13 m. kw. wraz z udziałem 16/100 w części wspólnej budynku. Spadkodawczyni była jedynym właścicielem ww. mieszkania. Spadkobierców było dwoje, tj. Wnioskodawczyni i jej brat, dlatego zostali współwłaścicielami opisanej we wniosku nieruchomości (lokalu mieszkalnego) w udziałach wynoszących 1/2 części. Dnia 17 września 2013 r. notarialną umową o dział spadku ww. lokal mieszkalny Wnioskodawczyni nabyła w całości (stając się jedynym jego właścicielem). Wartość przedmiotu działu spadku określono wówczas na 30.000 zł. Tego samego dnia oraz za taką samą wartość Wnioskodawczyni sprzedała ww. lokal mieszkalny.

Dnia 29 kwietnia 2014 r. Wnioskodawczyni złożyła w Urzędzie Skarbowym PIT-39, w którym wykazała kwotę dochodu – jako zwolnioną z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Natomiast dnia 23 lipca 2015 r. Wnioskodawczyni kupiła od swojej córki nieruchomość obejmującą działkę nr 22/1 o powierzchni 0,3097 ha. Nieruchomość ta należała tylko do majątku córki i nie toczyło się postępowanie dotyczące ww. nieruchomości mające wpływ na skuteczność rozporządzania przez córkę tą nieruchomością oraz nie istniały ograniczenia w rozporządzaniu, a ponadto córka nie zawierała żadnej innej umowy, której przedmiotem byłoby zobowiązanie do zbycia tej nieruchomości.

Na kupionej działce znajduje się budynek gospodarczy i wiata. Cena nieruchomości wyniosła 35.000 zł i Wnioskodawczyni nabyła ją do majątku osobistego, gdyż umową majątkową małżeńską zawartą w 2008 r. ustanowiona została rozdzielność majątkową z jej mężem.

Według wypisu z rejestru gruntu z dnia 23 lipca 2015 r. wydanego przez Starostę działka 22/1 położona jest w obrębie X i stanowi rodzaj użytków „Ps”. Wydane zostało także zaświadczenie nr ... Burmistrza z dnia 25 czerwca 2015 r. stwierdzające, że zgodnie z uchwałą nr ... Rady Miejskiej z dnia 24 października 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego obręby geodezyjne X i Y działka, między innymi, nr 22/1 położona w obrębie geodezyjnym X stanowi tereny usług turystycznych z uzupełniającą funkcją gospodarki rybackiej, na którym ustala się przeznaczenie podstawowe - funkcję usług turystycznych wraz z funkcją gospodarki rybackiej. W ramach tej funkcji zakłada się realizację zabudowy usługowej w powiazaniu ze zbiornikiem wody powierzchniowej, służącymi rekreacji i wypoczynkowi turystów. Dopuszcza się również funkcję mieszkaniową. Zbiorniki wody powierzchniowej równorzędnie służyć mogą do prowadzenia gospodarki rybackiej.

Celem nabycia przez Wnioskodawczynię nieruchomości obejmującej działkę nr 22/1 była realizacja jej własnego celu mieszkaniowego, czyli budowa budynku mieszkalnego w miejsce istniejącego budynku gospodarczego.

Dla działki 22/1 wydane zostały dwie decyzje Starosty ..., czyli decyzja Nr ... z 20 maja 2013 r. – na zamianę sposobu użytkowania wiaty z przeznaczeniem na budynek gospodarczy oraz dobudowę budynku mieszkalnego i wiaty na działce 22/1, nr 22/4, nr 21/9 i nr 21/1 obręb X, zmieniona decyzją z dnia 11 sierpnia 2014 r. (rezygnacja z dobudowy budynku mieszkalnego, dobudowa budynku gospodarczego w miejsce budynku mieszkalnego – o tych samych wymiarach).

Już jako właścicielka nieruchomości Wnioskodawczyni przygotowała projekt budowlany budynku mieszkalnego i wystąpiła do Starosty ... celem zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zatwierdzonego projektu budowlanego. W efekcie czego otrzymała decyzję z dnia 3 września 2015 r., która swoim postanowieniem zmienia dotychczas wydane decyzje Starosty i zezwala na budowę budynku mieszkalnego w miejsce budynku gospodarczego na działce nr 22/1 obręb X.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy zakup nieruchomości opisanej w stanie faktycznym wniosku uznać można jako realizację własnych celów mieszkaniowych, zgodnie z art. 21 ust. 25 pkt 1 i 2 ustawy, co uprawnia Wnioskodawczynię do zwolnienia z podatku dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości, tj. lokalu mieszkalnego o powierzchni 35,13 m. kw. wraz z udziałem 16/100 w częściach wspólnych budynku...

Zdaniem Wnioskodawczyni, do dochodu przez nią uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego o powierzchni 35,13 m. kw. wraz z udziałem 16/100 w częściach wspólnych budynku znajduje zastosowanie zwolnienie przedmiotowe, albowiem nieruchomość (działka nr 22/1) zakupiona została na realizację celu mieszkaniowego, czyli budowę budynku mieszkalnego oraz Wnioskodawczyni uzyskała decyzję Starosty ... zezwalającą na budowę budynku mieszkalnego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 4. innych rzeczy
 • jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) przed upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło ich nabycie lub wybudowanie a w przypadku innych rzeczy pół roku licząc od końca miesiąca w którym nastąpiło nabycie, w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Zatem odpłatne zbycie nieruchomości i ww. praw majątkowych stanowi źródło przychodu w rozumieniu zacytowanego wyżej art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, jeżeli następuje przed upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie i nie zostaje dokonane w wykonywaniu działalności gospodarczej.

Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego, dnia 17 września 2013 r. Wnioskodawczyni nabyła w drodze dziedziczenia po zmarłej w dniu 8 marca 2013 r. matce lokal mieszkalny o powierzchni 35,13 m. kw. wraz z udziałem 16/100 w części wspólnej budynku. Spadkodawczyni była jedynym właścicielem ww. mieszkania. Spadkobierców było dwoje, tj. Wnioskodawczyni i jej brat, dlatego zostali współwłaścicielami opisanej we wniosku nieruchomości (lokalu mieszkalnego) w udziałach wynoszących 1/2 części. Dnia 17 września 2013 r. notarialną umową o dział spadku ww. lokal mieszkalny Wnioskodawczyni nabyła w całości (stając się jedynym jego właścicielem). Wartość przedmiotu działu spadku określono wówczas na 30.000 zł. Tego samego dnia oraz za taką samą wartość Wnioskodawczyni sprzedała ww. lokal mieszkalny.

Dnia 29 kwietnia 2014 r. Wnioskodawczyni złożyła w Urzędzie Skarbowym PIT-39, w którym wykazała kwotę dochodu – jako zwolnioną z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Natomiast dnia 23 lipca 2015 r. Wnioskodawczyni kupiła od swojej córki nieruchomość obejmującą działkę nr 22/1 o powierzchni 0,3097 ha. Nieruchomość ta należała tylko do majątku córki i nie toczyło się postępowanie dotyczące ww. nieruchomości mające wpływ na skuteczność rozporządzania przez córkę tą nieruchomością oraz nie istniały ograniczenia w rozporządzaniu, a ponadto córka nie zawierała żadnej innej umowy, której przedmiotem byłoby zobowiązanie do zbycia tej nieruchomości.

Na kupionej działce znajduje się budynek gospodarczy i wiata. Cena nieruchomości wyniosła 35.000 zł i Wnioskodawczyni nabyła ją do majątku osobistego, gdyż umową majątkową małżeńską zawartą w 2008 r. ustanowiona została rozdzielność majątkowa z jej mężem.

Według wypisu z rejestru gruntu z dnia 23 lipca 2015 r. wydanego przez Starostę działka 22/1 położona jest w obrębie X i stanowi rodzaj użytków „Ps”. Wydane zostało także zaświadczenie nr ... Burmistrza z dnia 25 czerwca 2015 r. stwierdzające, że zgodnie z uchwałą nr .. Rady Miejskiej z dnia 24 października 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego obręby geodezyjne X i Y działka, między innymi, nr 22/1 położona w obrębie geodezyjnym Y stanowi tereny usług turystycznych z uzupełniającą funkcją gospodarki rybackiej, na którym ustala się przeznaczenie podstawowe - funkcję usług turystycznych wraz z funkcją gospodarki rybackiej. W ramach tej funkcji zakłada się realizację zabudowy usługowej w powiazaniu ze zbiornikiem wody powierzchniowej, służącymi rekreacji i wypoczynkowi turystów. Dopuszcza się również funkcję mieszkaniową. Zbiorniki wody powierzchniowej równorzędnie służyć mogą do prowadzenia gospodarki rybackiej.

Celem nabycia przez Wnioskodawczynię nieruchomości obejmującej działkę nr 22/1 była realizacja jej własnego celu mieszkaniowego, czyli budowa budynku mieszkalnego w miejsce istniejącego budynku gospodarczego.

Dla działki 22/1 wydane zostały dwie decyzje Starosty ..., czyli decyzja Nr ... 20 maja 2013 r. – na zamianę sposobu użytkowania wiaty z przeznaczeniem na budynek gospodarczy oraz dobudowę budynku mieszkalnego i wiaty na działce 22/1, nr 22/4, nr 21/9 i nr 21/1 obręb X, zmieniona decyzją z dnia 11 sierpnia 2014 r. (rezygnacja z dobudowy budynku mieszkalnego, dobudowa budynku gospodarczego w miejsce budynku mieszkalnego – o tych samych wymiarach).

Już jako właścicielka nieruchomości Wnioskodawczyni przygotowała projekt budowlany budynku mieszkalnego i wystąpiła do Starosty ... celem zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zatwierdzonego projektu budowlanego. W efekcie czego otrzymała decyzję z dnia 3 września 2015 r., która swoim postanowieniem zmienia dotychczas wydane decyzje Starosty i zezwala na budowę budynku mieszkalnego w miejsce budynku gospodarczego na działce nr 22/1 obręb.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że sprzedaż w 2013 r. lokalu mieszkalnego - który Wnioskodawczyni nabyła w tym samym roku w spadku i w drodze działu spadku – stanowi źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W myśl art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Podstawą obliczenia podatku, o której mowa w ust. 1, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw (art. 30e ust. 2 ustawy).

Na mocy art. 30e ust. 4 ww. ustawy, po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3, wykazać:

 1. dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) i obliczyć należny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131, lub
 2. dochody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131.

Natomiast, zgodnie z art. 30e ust. 7 tejże ustawy, w przypadku niewypełnienia warunków określonych w art. 21 ust. 1 pkt 131 podatnik jest obowiązany do złożenia korekty zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3, i do zapłaty podatku wraz z odsetkami za zwłokę; odsetki nalicza się od następnego dnia po upływie terminu, o którym mowa w art. 45 ust. 4 pkt 4, do dnia zapłaty podatku włącznie.

Stosownie do art. 30e ust. 5 tej ustawy, dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) nie łączy się z dochodami (przychodami) z innych źródeł.

Przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 – jak stanowi art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej. Przepis art. 14 ust. 1 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

Zgodnie z art. 19 ust. 3 ww. ustawy wartość rynkową, o której mowa w ust. 1, rzeczy lub praw majątkowych określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca odpłatnego zbycia. Natomiast jeżeli wartość wyrażona w cenie określonej w umowie odpłatnego zbycia znacznie odbiega od wartości rynkowej nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej wezwie strony umowy do zmiany tej wartości lub wskazania przyczyn uzasadniających podanie ceny znacznie odbiegającej od wartości rynkowej. W razie nieudzielenia odpowiedzi, niedokonania zmiany wartości lub niewskazania przyczyn, które uzasadniają podanie ceny znacznie odbiegającej od wartości rynkowej, organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej określi wartość z uwzględnieniem opinii biegłego lub biegłych. Jeżeli wartość ustalona w ten sposób odbiega co najmniej o 33% od wartości wyrażonej w cenie, koszty opinii biegłego lub biegłych ponosi zbywający (art. 19 ust. 4 ustawy).

W myśl art. 22 ust. 6c ustawy, koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, z zastrzeżeniem ust. 6d, stanowią udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania.

Stosownie natomiast do art. 22 ust. 6d ww. ustawy, za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

Natomiast zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Cele mieszkaniowe, których sfinansowanie przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych uprawnia do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania, wymienione zostały w art. 21 ust. 25 cytowanej ustawy.

Stosownie do art. 21 ust. 25 pkt 1 ww. ustawy, za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się wydatki poniesione na:

 1. nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,
 2. nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,
 3. nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego,
 4. budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego,
 5. rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego
 • położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej.

Przy czym, przez własny budynek, lokal lub pomieszczenie, o których mowa w ust. 25 pkt 1 lit. d) i e), rozumie się budynek, lokal lub pomieszczenie stanowiące własność lub współwłasność podatnika lub do którego podatnikowi przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udział w takich prawach (art. 21 ust. 26 ww. ustawy).

W myśl art. 21 ust. 28 ww. ustawy za wydatki, o których mowa w ust. 25, nie uważa się wydatków poniesionych na:

 1. nabycie gruntu lub udziału w gruncie, prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie, budynku, jego części lub udziału w budynku, lub
 2. budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, adaptację lub remont budynku albo jego części
 • przeznaczonych na cele rekreacyjne.

Zawarte w przepisie art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wyliczenie wydatków mieszkaniowych ma charakter wyczerpujący, w związku z czym tylko realizacja w wymaganym terminie celów w nim wymienionych pozwala na zwolnienie z opodatkowania dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości.

Za wydatki na własne cele mieszkaniowe, zgodnie z art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. c) ww. ustawy uważa się nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego.

Podkreślenia wymaga, że skoro ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 w związku z art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. c) mają prawo korzystać podatnicy, którzy przeznaczyli przychód uzyskany z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego na nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego, to uznać należy, że poniesienie wydatku na zakup gruntu przeznaczonego na inny cel nie będzie uprawniało do zastosowania omawianego zwolnienia.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera wyjaśnienia, co stanowi podstawę do określenia przeznaczenia gruntu. W związku z tym konieczne jest odniesienie się, w tym zakresie, do przepisów zawartych w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.).

W myśl art. 4 ust. 1 ww. ustawy, ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 tej ustawy, w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, przy czym:

 1. lokalizację inwestycji celu publicznego ustala się w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego;
 2. sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla innych inwestycji ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

Stosownie do art. 2 pkt 12 ww. ustawy ilekroć w ustawie jest mowa o „działce budowlanej” – należy przez to rozumieć nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego.

Charakter gruntu musi być zatem oceniony zarówno w kontekście rzeczywistej i realnej możliwości jego zabudowy jak i zamiaru nabywcy co do przeznaczenia tego gruntu.

Skoro w przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawczyni zakupiła na własne cele mieszkaniowe nieruchomość, tj. działkę gruntu zabudowaną budynkiem gospodarczym oraz wiatą i na zakupionym gruncie zamierza wybudować budynek mieszkalny, co jest prawnie dopuszczalne, albowiem na terenie, na którym położona jest ww. działka - zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego – dopuszcza się również funkcję mieszkaniową, a ponadto w dniu 3 września 2015 r. (czyli przed upływem dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie lokalu mieszkalnego) Wnioskodawczyni otrzymała decyzję Starosty ... zezwalającą na budowę na ww. działce budynku mieszkalnego, to zakup ww. gruntu można uznać jako realizację celu mieszkaniowego, o którym mowa w art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji – w związku z ww. zakupem - Wnioskodawczyni nabyła prawo do zastosowania zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednakże do zastosowania ww. zwolnienia nie uprawniają wydatki poniesione na nabycie budynku gospodarczego i wiaty posadowionych na ww. gruncie.

W opisanym stanie faktycznym zwolnieniu z opodatkowania podlega zatem dochód, w wysokości odpowiadającej iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na „własne cele mieszkaniowe”, tj. na nabycie ww. gruntu pod budowę budynku mieszkalnego, który będzie zaspokajał własne cele mieszkaniowe Wnioskodawczyni w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości.

Jednocześnie tut. organ zauważa że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretację opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku - nie prowadzi postępowania dowodowego. Przedmiotem interpretacji wydanej na podstawie art. 14b ustawy Ordynacja podatkowa jest sam przepis prawa. Jeżeli zatem stan faktyczny opisany we wniosku różni się od występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawczyni w zakresie rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bydgoszczy, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.