ITPB2/4511-409/16/AB | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Sprzedaż działki wydzielonej z nieruchomości stanowiącej gospodarstwo rolne nie będzie stanowić źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 14 kwietnia 2016 r. (data wpływu 18 kwietnia 2016 r.), uzupełnionym w dniu 31 maja 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 kwietnia 2016 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 31 maja 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.

We wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Od dnia 1 stycznia 2000 r. Wnioskodawca dzierżawił gospodarstwo rolne o powierzchni 5,95 ha, które nabył na własność w lutym 2009 r.

Z uwagi na pogarszający się stan zdrowia (Wnioskodawca jest po dwóch operacjach kręgosłupa) część posiadanego gruntu przekształcił na 3 działki z możliwością zabudowy jednorodzinnej o powierzchni:

  1. .../4 – 0,1262 ha;
  2. .../5 – 0,1154 ha;
  3. .../6 – 0,1124 ha.

Przedmiotowe działki nie są uzbrojone.

Obecnie Wnioskodawca zamierza dokonać sprzedaży jednej z przekształconych działek (nr .../6). Potencjalnym nabywcą działki jest osoba z najbliższego otoczenia. Wnioskodawca otrzymane pieniądze zamierza przeznaczyć na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.

W uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, że wydzielenia działek oznaczonymi numerami .../4, .../5 i .../6 dokonał w dniu 4 grudnia 2013 r. Wyżej wymienione działki od momentu nabycia tj. od 2009 r., jak u poprzedniego właściciela, wykorzystywane były jako łąki z przeznaczeniem pod zasadzenie drzew owocowych. Z uwagi na pogarszający się stan zdrowia oraz ograniczone środki finansowe, Wnioskodawca nie był w stanie zagospodarować tego terenu według przyjętych wcześniej założeń. Po przekształceniu ww. terenu pozostaje on w stanie niezmienionym oraz nie został zagospodarowany. Przekształcenia przedmiotowych działek na cele zabudowy jednorodzinnej nastąpiło na mocy decyzji z dnia 4 grudnia 2013 r., o którą Wnioskodawca wystąpił do Wójta Gminy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w związku ze sprzedażą nieruchomości Wnioskodawca będzie zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z upływem 5 lat od daty nabycia gospodarstwa rolnego nie ma obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
  4. innych rzeczy,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

W świetle powyższego, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości lub ww. praw majątkowych następuje przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie i nie zostaje dokonane w wykonaniu działalności gospodarczej stanowi źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego oraz jego uzupełnienia wynika, że od dnia 1 stycznia 2000 r. Wnioskodawca dzierżawił gospodarstwo rolne o powierzchni 5,95 ha, które nabył na własność w lutym 2009 r.

Z uwagi na pogarszający się stan zdrowia (Wnioskodawca jest po dwóch operacjach kręgosłupa) część posiadanego gruntu przekształcił na 3 działki z możliwością zabudowy jednorodzinnej o powierzchni:

  1. .../4 – 0,1262 ha;
  2. .../5 – 0,1154 ha;
  3. .../6 – 0,1124 ha.

Przedmiotowe działki nie są uzbrojone.

Obecnie Wnioskodawca zamierza dokonać sprzedaży jednej z przekształconych działek (nr .../6). Potencjalnym nabywcą działki jest osoba z najbliższego otoczenia. Wnioskodawca otrzymane pieniądze zamierza przeznaczyć na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Wydzielenia działek oznaczonymi numerami .../4, .../5 i .../6 dokonał w dniu 4 grudnia 2013 r. Wyżej wymienione działki od momentu nabycia tj. od 2009 r., jak u poprzedniego właściciela, wykorzystywane były jako łąki z przeznaczeniem pod zasadzenie drzew owocowych. Jak wskazuje Wnioskodawca, z uwagi na pogarszający się stan zdrowia oraz ograniczone środki finansowe, terenu tego nie był w stanie zagospodarować według przyjętych wcześniej założeń. Po przekształceniu ww. terenu pozostaje on w stanie niezmienionym oraz nie został zagospodarowany. Przekształcenia przedmiotowych działek na cele zabudowy jednorodzinnej nastąpiło na mocy decyzji z dnia 4 grudnia 2013 r., o którą Wnioskodawca wystąpił do Wójta Gminy.

Mając na uwadze tak przedstawiony opis zdarzenia przyszłego oraz zacytowane przepisy ustawy uznać należy, że sprzedaż działki nr .../6 wydzielonej z nieruchomości stanowiącej gospodarstwo rolne, której właścicielem Wnioskodawca jest od 2009 r., wykorzystywanej jako łąki, nie będzie stanowić źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Sprzedaż ww. działki nastąpi bowiem po upływie okresu pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie. Tym samym nie będzie rodzić po stronie Wnioskodawcy obowiązku zapłaty podatku dochodowego.

Wobec powyższego rozstrzygnięcia wskazać należy, iż w przedstawionym zdarzeniu przyszłym nie znajdzie zastosowania zwolnienie, wynikające z art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem jak wyjaśniono powyżej dokonanie odpłatnego zbycia opisanej we wniosku działki nie skutkuje powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu. Zwolnienie z opodatkowania znajduje zastosowanie wyłącznie w sytuacji, gdy na skutek określonego zdarzenia powstaje obowiązek podatkowy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.