ITPB1/4511-83/15/AK | Interpretacja indywidualna

1. Czy sprzedaż działek, jeżeli nie będzie jeszcze uchwalonego planu zagospodarowania przestrzennego, będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?2. Czy po uchwaleniu planu zagospodarowania przestrzennego przez Gminę sprzedaż działek, będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
ITPB1/4511-83/15/AKinterpretacja indywidualna
 1. działki
 2. gospodarstwo rolne
 3. plan
 4. plan miejscowy
 5. plan zagospodarowania przestrzennego
 6. podział
 7. zbycie nieruchomości
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 21 stycznia 2015 r. (data wpływu 27 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zbycia działek – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zbycia działek.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca wraz z żoną w 2007 r. zakupili do majątku, stanowiącego wspólność ustawową małżeńską, nieruchomość gruntową, o powierzchni 9,052 m2, składającą się z graniczących ze sobą działek. Powyższe działki stanowią teren niezabudowany, nieuzbrojony, posiadający dostęp do drogi publicznej. Dla zakupionej nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy księga wieczysta. Do dnia 31 grudnia 2003 r. działki te w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego były przeznaczone na cele rolne. Obecnie teren ten nie posiada obowiązującego planu zagospodarowania. W projekcie przyszłego planu zagospodarowania przestrzennego – ustalanego przez Urząd Gminy ww. działki opisane są jako tereny zabudowy rekreacyjnej, budowlanej i agroturystyczne. Opisana powyżej nieruchomość została zakupiona przez małżonków z zamiarem wykorzystania pod budowę własnego budynku mieszkalnego. Na przestrzeni czasu plany mieszkaniowe oraz sytuacja finansowa uległa zmianie. Obecnie Wnioskodawca wraz z żoną rozważają możliwość sprzedaży działki. Ponieważ nie ma popytu na całą działkę zamierzają dokonać podziału na kilka mniejszych (5-7). Wnioskodawca jest wspólnikiem w spółce cywilnej, której przedmiotem działalności nie jest profesjonalny obrót nieruchomościami. Spółka ta jest płatnikiem podatku od towarów i usług.

Wnioskodawca wskazuje, że zakupione w 2007 r. działki nigdy nie były wykorzystywane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (spółki cywilnej), nigdy nie stanowiły jej środków trwałych. Przy ich nabyciu Wnioskodawca wraz z żoną nie korzystali z jakichkolwiek ulg podatkowych i odliczeń. Na zakupionych działkach nie prowadzili żadnej aktywności gospodarczej. Nie były one udostępniane innym osobom na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia itp. Przed planowaną sprzedażą Wnioskodawca nie zamierza uzbrajać działek w przyłącza wodnokanalizacyjne, energetyczne, gazowe, występować o decyzję o warunkach zabudowy. Wnioskodawca nie zamierza również korzystać z pośrednictwa biura obrotu nieruchomościami, ogłaszać w radiu, telewizji, Internecie. Działka od dnia zakupu należy do majątku osobistego i jako majątek osobisty Wnioskodawca zamierza ją sprzedać.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy sprzedaż działek, jeżeli nie będzie jeszcze uchwalonego planu zagospodarowania przestrzennego, będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...
 2. Czy po uchwaleniu planu zagospodarowania przestrzennego przez Gminę sprzedaż działek, będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku sprzedaży działek, o których mowa we wniosku, Wnioskodawca nie będzie musiał płacić podatku dochodowego od osób fizycznych, bowiem od momentu nabycia nieruchomości, do jej ewentualnego zbycia upłynęło powyżej 5 lat. Odpłatne zbycie nieruchomości nie nastąpi również w wykonywaniu działalności gospodarczej (nie stanowi przedmiotu działalności gospodarczej). Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wymagają, aby czynności wykonywane były w sposób zorganizowany i ciągły sprzedaż nie będzie nosiła ww. znamion, gdyż Wnioskodawca wraz z żoną nie będą uzbrajać ww. działek w energię, gaz czy wodę oraz nie zamierzają podejmować żadnych działań marketingowych związanych z ich sprzedażą. Powyższa czynność również nie będzie wykonywana w sposób ciągły, ponieważ oprócz ww. działek nie posiadają innych nieruchomości rolnych, które mogłyby być przedmiotem sprzedaży. Nie zamierzają również w najbliższej przyszłości dokonywać zakupu innych gruntów.

W związku z tym, na podstawie obowiązujących przepisów, kwota uzyskana ze sprzedaży nie jest traktowana jako przychód w ramach prowadzenia działalności gospodarczej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy źródłem przychodu jest – z zastrzeżeniem ust. 2 odpłatne zbycie:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
  - jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Powyższy przepis formułuje generalną zasadę, że sprzedaż nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie skutkuje powstaniem przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym jeżeli sprzedaż nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości nastąpi po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie – nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 powołanej ustawy, a tym samym przychód uzyskany z odpłatnego zbycia nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości nie podlega opodatkowaniu.

W przypadku odpłatnego zbycia (sprzedaży) nieruchomości decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ma więc ustalenie daty i formy nabycia nieruchomości, daty jej zbycia oraz tego, czy nie nastąpi ono w wykonywaniu działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej – oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych,
  - prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskiwane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2, 4-9.

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca wraz z żoną w 2007 r. zakupili do majątku stanowiącego wspólność ustawową małżeńską nieruchomość gruntową, o powierzchni 9,052 m2, składającą się z graniczących ze sobą działek. Powyższe działki stanowią teren niezabudowany, nieuzbrojony, posiadający dostęp do drogi publicznej. Do dnia 31 grudnia 2003 r. działki te w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego były przeznaczone na cele rolne. Obecnie teren ten nie posiada obowiązującego planu zagospodarowania. W projekcie przyszłego planu zagospodarowania przestrzennego – ustalanego przez Urząd Gminy ww. działki opisane są jako tereny zabudowy rekreacyjnej, budowlanej i agroturystyczne. Opisana powyżej nieruchomość została zakupiona przez małżonków z zamiarem wykorzystania pod budowę własnego budynku mieszkalnego. Na przestrzeni czasu plany mieszkaniowe oraz sytuacja finansowa uległa zmianie. Obecnie Wnioskodawca wraz z żoną rozważają możliwość sprzedaży działki. Ponieważ nie ma popytu na całą działkę zamierzają dokonać podziału na kilka mniejszych (5-7). Wnioskodawca jest wspólnikiem w spółce cywilnej, której przedmiotem działalności nie jest profesjonalny obrót nieruchomościami. Spółka ta jest płatnikiem podatku od towarów i usług.

Wnioskodawca wskazuje, że zakupione w 2007 r. działki nigdy nie były wykorzystywane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (spółki cywilnej), nigdy nie stanowiły jej środków trwałych. Przy ich nabyciu Wnioskodawca wraz z żoną nie korzystali z jakichkolwiek ulg podatkowych i odliczeń. Na zakupionych działkach nie prowadzili żadnej aktywności gospodarczej. Nie były one udostępniane innym osobom na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia itp. Przed planowaną sprzedażą Wnioskodawca nie zamierza uzbrajać działek w przyłącza wodnokanalizacyjne, energetyczne, gazowe, występować o decyzję o warunkach zabudowy. Wnioskodawca nie zamierza również korzystać z pośrednictwa biura obrotu nieruchomościami, ogłaszać w radiu, telewizji, Internecie. Działka od dnia zakupu należy do majątku osobistego i jako majątek osobisty Wnioskodawca zamierza ją sprzedać.

Na podstawie treści wniosku należy przyjąć, że sprzedaż działek nie będzie następowała w wykonywaniu działalności gospodarczej, wobec czego jej skutki podatkowe należy ocenić w oparciu o kryteria wynikające z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jak już wspomniano wyżej, powstanie przychodu z tytułu sprzedaży nieruchomości uzależnione jest między innymi od daty jej nabycia, które należy utożsamiać z chwilą przeniesienia własności w rozumieniu cywilnoprawnym. Należy przy tym zauważyć, że wydzielenie działek z gospodarstwa rolnego nie powoduje zmiany ich właściciela. Na skutek dokonania tej czynności nie następuje przeniesienie prawa własności działek, a więc nie dochodzi do ich nabycia.

W przedmiotowej sprawie nabycie nieruchomości nastąpiło w 2007 r., a zatem pięcioletni termin, o którym mowa w powołanym przepisie, należy liczyć do końca 2007 r.

Reasumując, w opisanym zdarzeniu przyszłym sprzedaż działek, dokonana zostanie po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło ich nabycie, a ponadto nie nastąpi w wykonywaniu działalności gospodarczej. Nie będzie więc stanowić źródła przychodów. Wobec tego dochód z tego tytułu nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Należy także podkreślić, że ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie uzależnia powstania przychodu ze sprzedaży nieruchomości od konieczności istnienia planu zagospodarowania przestrzennego, z którego będzie wynikało przeznaczenie gruntu. Jak wykazano przychód nie powstaje, gdy zostały spełnione dwa warunki: sprzedaż nieruchomości nastąpi po upływie 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie i nie nastąpi w wykonywaniu działalności gospodarczej.

Należy przy tym zastrzec, że przy wydawaniu niniejszej interpretacji tutejszy organ dokonał wyłącznie analizy okoliczności podanych we wniosku. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) jest zgodny ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Jeżeli zatem przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe będzie różniło się od zdarzenia przyszłego występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego zdarzenia przyszłego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-563 Olsztyn po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.