IPTPP4/4512-64/15-4/ALN | Interpretacja indywidualna

Czy sprzedaż przedmiotowej działki, jako całości będzie opodatkowana podatkiem VAT?
IPTPP4/4512-64/15-4/ALNinterpretacja indywidualna
  1. działki
  2. podatnik
  3. sprzedaż działek
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 27 stycznia 2015 r. (data wpływu 2 lutego 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 2 kwietnia 2015 r. (data wpływu 7 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku opodatkowania sprzedaży działki – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku opodatkowania sprzedaży działki.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 2 kwietnia 2015 r. (data wpływu 7 kwietnia 2015 r.) w zakresie doprecyzowania opisu zdarzenia przyszłego, przedstawienia stanowiska i opłatę.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.(ostatecznie doprecyzowane w uzupełnieniu wniosku)

Wnioskodawca na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr .... nabył działkę o obszarze 1,8899 ha stanowiącą rolę, łąkę, pastwisko, lasy i grunty leśne.

Nabyta działka stanowi majątek osobisty i nie służy prowadzeniu działalności gospodarczej.

Od momentu nabycia przedmiotowej działki Wnioskodawca użytkował ją jako łąkę a zbierane siano przeznaczał na dokarmianie zwierzyny leśnej. Wnioskodawca podał, że myślał o budowie w przyszłości domu dla swoich dzieci.

Urząd Gminy X, na terenie którego znajduje się przedmiotowa działka uchwalił uchwałę nr .... w dniu 5 listopada 2010 studium, w którym przedmiotowa działka ma oznaczenie „Mu”, „R”, „KDZ” oraz stanowisko archeologiczne.

Wnioskodawca podał, że w związku z pogarszającym się stanem zdrowia, zdecydował się sprzedać działkę.

Wnioskodawca nadmienił, że nie jest płatnikiem podatku VAT, jak również podatnikiem VAT czynnym. Wnioskodawca nie posiada innych niż wskazane we wniosku nieruchomości gruntowych przeznaczonych w przyszłości do sprzedaży.

Działka, o której mowa we wniosku, nie była i nie jest przedmiotem umów najmu, dzierżawy lub umów o podobnym charakterze.

W momencie sprzedaży przedmiotowa działka, częściowo (w 1/3) będzie stanowić grunt pod zabudowę.

Wnioskodawca nadmienił, że nie jest i nie był podatnikiem ryczałtowym.

W poprzednich latach Wnioskodawca sprzedał 3 działki:0,0700 ha roli, 0,0896 ha roli oraz 0,0699 ha roli –Wnioskodawca odzyskał z tego tytułu VAT, gdyż działki stanowiły majątek osobisty i nie służyły prowadzonej działalności gospodarczej. Rzecz miała miejsce w 2006 roku.

Wnioskodawca na chwilę obecną nie jest w stanie określić, na co zostaną przeznaczone środki ze sprzedaży działki.

Wnioskodawca podał, że jestem czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Na moment sprzedaży działka nie zostanie podzielona. Wnioskodawca nie będzie występował o podział działki. Działka jest niezabudowana. Część działki na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest przeznaczona pod zabudowę (1,25 ha), natomiast pozostałość to nieużytki. Dla działki nie wydano decyzji o warunkach zabudowy. Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Na pytanie do jakich czynności Wnioskodawca wykorzystywał działkę jako całość i każdą z „ewentualnie” wydzielonych działek, które objęte są zakresem pytań: opodatkowanych podatkiem od towarów i usług czy zwolnionych z opodatkowania podatkiem VAT czy niepodlegających opodatkowaniu tym podatkiem, Wnioskodawca wskazał, że działki były nieużywane, gdyż są nieużytkami rolnymi. W związku z tym nie były opodatkowane podatkiem VAT. W tym punkcie Wnioskodawca zaznaczył, że działki nie były wykorzystywane do żadnych działalności. Są to nieużytki rolne.

Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie obrotu nieruchomościami.

Na pytanie, czy Wnioskodawca poniósł jakiekolwiek czynności w celu przygotowania dostawy przedmiotowej działki jako całości i każdej z „ewentualnie” wydzielonych działek, a jeżeli tak, to należy wskazać jakie czynności odrębnie dla działki jako całości i każdej z „ewentualnie” wydzielonych działek, Wnioskodawca wskazał, że jedynymi czynnościami jakich dokonał było złożenie wniosku o przekształcenie działki z rolnej na budowlaną. Działka nie była i nie jest przedmiotem najmu na rzecz osób trzecich.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.(w uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że występuje wyłącznie z niżej postawionym pytaniem)

Czy sprzedaż przedmiotowej działki, jako całości będzie opodatkowana podatkiem VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy: Wnioskodawca uważa, że czynności sprzedaży działki (działek) nie oznacza wykonywania działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT.

Jak wskazał Wnioskodawca tak orzekł m.in. Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 15.01.2007 sygn. akt III SA/Wa 3885/06. Ponadto przepis art. 9 ust. 1 Dyrektywy 2006/11/WE Rady z 28.11.2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE L nr 347/1 ze zm.) stanowi, że podatek VAT wiąże się z profesjonalnym obrotem gospodarczym, stąd należy wykluczyć z grona podatników VAT osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, choć wykonuje czynności dostawy towarów. W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca podał, że reprezentuje stanowisko jak wyżej, ewentualnie rozszerzenie o przepisy ustawy o podatku od towarów i usług – art. 43 ust. 9.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

W myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Pojęcie towaru ustawodawca zdefiniował w art. 2 pkt 6 ustawy. Zgodnie z tym przepisem przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Zatem, zgodnie z powołanymi przepisami, grunt spełnia definicję towaru wynikającą z art. 2 pkt 6 ustawy, a jego sprzedaż jest traktowana jako czynność odpłatnej dostawy towarów na terytorium kraju.

Jednakże nie każda czynność stanowiąca dostawę w rozumieniu art. 5 ustawy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby dana czynność była opodatkowana tym podatkiem musi być wykonana przez podatnika.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Z kolei na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Określony w ustawie zakres opodatkowania podatkiem od towarów i usług wskazuje, że aby faktycznie zaistniało opodatkowanie danej czynności konieczne jest, aby czynność podlegającą opodatkowaniu wykonał podmiot, który dla tej właśnie czynności będzie działał jako podatnik.

Definicja działalności gospodarczej zawarta w ustawie ma na tyle uniwersalny charakter, że pozwala na objęcie pojęciem „podatnika” te wszystkie podmioty, które prowadzą określoną działalność występując w profesjonalnym obrocie gospodarczym.

W świetle definicji zawartej w art. 15 ustawy, dla uznania określonych zachowań danego podmiotu za działalność gospodarczą istotne znaczenie ma ich zorganizowany charakter. Przy czym, taka działalność wystąpi również w przypadku wykorzystywania towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Zatem, dostawa towarów (w tym gruntów) będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w sytuacji, gdy działaniom podmiotu dokonującego tej dostawy, można przypisać znamiona prowadzenia działalności gospodarczej, co w efekcie przesądza o uzyskaniu przez niego statusu podatnika. Dodatkowo należy wskazać, że działalność gospodarcza powinna cechować się stałością, powtarzalnością i niezależnością jej wykonywania, gdyż związana jest z profesjonalnym obrotem gospodarczym.

W kwestii opodatkowania dostawy gruntów istotne znaczenie ma czy w świetle zaprezentowanego we wniosku zdarzenia przyszłego Wnioskodawca w celu dokonania sprzedaży działki, podjął aktywne działania w zakresie obrotu nieruchomościami, angażując środki podobne do wykorzystywanych przez producentów, handlowców i usługodawców w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, co skutkuje koniecznością uznania go za podmiot prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu tego przepisu, a więc za podatnika podatku od towarów i usług, czy też sprzedaż nastąpiła w ramach zarządu majątkiem prywatnym. Zwykłe nabycie lub sprzedaż rzeczy nie stanowi wykorzystywania w sposób ciągły majątku rzeczowego w celu uzyskania z tego tytułu dochodu, jako że jedynym przychodem z takich transakcji może być ewentualny zysk ze sprzedaży tej rzeczy. Natomiast, okoliczność podjęcia m.in. takich czynności jak uzbrojenie terenu, wydzielenie dróg wewnętrznych, uzyskanie przed sprzedażą decyzji o warunkach zagospodarowania terenu (zabudowy), wystąpienie o opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanego obszaru oraz działania marketingowe podjęte w celu sprzedaży działek, wykraczające poza zwykłe formy ogłoszenia, stanowią o takiej aktywności w zakresie obrotu nieruchomościami, które mogą wskazywać, że czynności sprzedającego przybierają formę zawodową (profesjonalną), a w konsekwencji zorganizowaną.

Problem odnoszący się do rozstrzygnięcia, czy sprzedaż działek jest sprzedażą majątku osobistego, czy też stanowi sprzedaż realizowaną przez podatnika prowadzącego w tym zakresie działalność gospodarczą, był przedmiotem orzeczenia z dnia 15 września 2011 r., TSUE w sprawach połączonych C-180/10 i C-181/10.

Z tezy powyższego orzeczenia wynika m.in., że „osoby fizycznej, która prowadziła działalność rolniczą na gruncie nabytym ze zwolnieniem z podatku od wartości dodanej i przekształconym wskutek zmiany planu zagospodarowania przestrzennego niezależnej od woli tej osoby w grunt przeznaczony pod zabudowę, nie można uznać za podatnika podatku od wartości dodanej w rozumieniu art. 9 ust. 1 i art. 12 ust. 1 dyrektywy 112, zmienionej dyrektywą 2006/138/WE, kiedy dokonuje ona sprzedaży tego gruntu, jeśli sprzedaż ta następuje w ramach zarządu majątkiem prywatnym tej osoby”. Trybunał zwrócił uwagę, iż inaczej jest w wypadku, gdy zainteresowany podejmuje aktywne działania w zakresie obrotu nieruchomościami, angażując środki podobne do wykorzystywanych przez producentów, handlowców i usługodawców w rozumieniu art. 9 ust. 1 akapit drugi Dyrektywy.

Trybunał orzekł ponadto, że liczba i zakres transakcji sprzedaży nie ma charakteru decydującego i nie może stanowić kryterium rozróżnienia między czynnościami dokonywanymi prywatnie, które znajdują się poza zakresem zastosowania dyrektywy, a czynnościami stanowiącymi działalność gospodarczą. Trybunał stwierdził, że dużych transakcji sprzedaży można dokonywać również jako czynności osobistych.

Zatem jak wynika z powyższego, kryterium decydującym o zaliczeniu transakcji sprzedaży nieruchomości przez osoby fizyczne do działalności gospodarczej jest podejmowanie aktywnych działań angażujących środki podobne do wykorzystywanych przez producentów, handlowców i usługodawców. W konsekwencji powyższego, dostawę gruntu przeznaczonego pod zabudowę należy uznać za objętą podatkiem od wartości dodanej, pod warunkiem, że transakcja ta nie stanowi jedynie czynności związanej ze zwykłym wykonywaniem prawa własności. W przypadku, gdy brak jest przesłanek świadczących o aktywności sprzedawcy w przedmiocie zbycia gruntu, która byłaby porównywalna do działań podmiotów zajmujących się profesjonalnie tego rodzaju obrotem – zbycie działki budowlanej nie stanowi działalności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, lecz mieści się w ramach zarządu majątkiem prywatnym.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca na podstawie aktu notarialnego nabył działkę o obszarze 1,8899 ha stanowiącą rolę, łąkę, pastwisko, lasy i grunty leśne. Nabyta działka stanowi majątek osobisty i nie służy prowadzeniu działalności gospodarczej. Wnioskodawca nie posiada innych niż wskazane we wniosku nieruchomości gruntowych przeznaczonych w przyszłości do sprzedaży. Działka, o której mowa we wniosku, nie była i nie jest przedmiotem umów najmu, dzierżawy lub umów o podobnym charakterze.

W poprzednich latach Wnioskodawca sprzedał 3 działki:0,0700 ha roli, 0,0896 ha roli oraz 0,0699 ha roli. Działki stanowiły majątek osobisty i nie służyły prowadzonej działalności gospodarczej. Rzecz miała miejsce w 2006 roku.

Na moment sprzedaży działka nie zostanie podzielona. Wnioskodawca nie będzie występował o podział działki. Działka jest niezabudowana. Część działki na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest przeznaczona pod zabudowę (1,25 ha), natomiast pozostałość to nieużytki. Dla działki nie wydano decyzji o warunkach zabudowy. Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Na pytanie do jakich czynności Wnioskodawca wykorzystywał działkę jako całość i każdą z „ewentualnie” wydzielonych działek, które objęte są zakresem pytań: opodatkowanych podatkiem od towarów i usług czy zwolnionych z opodatkowania podatkiem VAT czy niepodlegających opodatkowaniu tym podatkiem, Wnioskodawca wskazał, że działki były nieużywane, gdyż są nieużytkami rolnymi. Działki nie były wykorzystywane do żadnych działalności. Są to nieużytki rolne. Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie obrotu nieruchomościami.

Na pytanie, czy Wnioskodawca poniósł jakiekolwiek czynności w celu przygotowania dostawy przedmiotowej działki jako całości i każdej z „ewentualnie” wydzielonych działek, a jeżeli tak, to należy wskazać jakie czynności odrębnie dla działki jako całości i każdej z „ewentualnie” wydzielonych działek, Wnioskodawca wskazał, że jedynymi czynnościami jakich dokonał było złożenie wniosku o przekształcenie działki z rolnej na budowlaną. Działka nie była i nie jest przedmiotem najmu na rzecz osób trzecich.

Z zawartego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego nie wynika taka aktywność Zainteresowanego, która wykraczałaby poza ramy czynności związanych ze zwykłym wykonywaniem prawa własności. Wnioskodawca nie podjął ciągu działań, które wskazywałyby na aktywność w zakresie obrotu nieruchomościami.

W przedmiotowej sprawie należy zatem uznać, że Zainteresowany dokonując sprzedaży działki, nie będzie działał w charakterze podatnika, a czynność ta nie będzie nosiła znamion działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Sprzedaż ta będzie stanowiła zwykłe wykonywanie prawa własności. Skutkiem powyższego, transakcja zbycia przez Wnioskodawcę przedmiotowej działki, nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W oparciu o przedstawione przez Wnioskodawcę zdarzenie przyszłe oraz przepisy prawne mające w tym zakresie zastosowanie należy stwierdzić, że sprzedaż przedmiotowej działki, należy uznać jako czynność niemieszczącą się w definicji działalności gospodarczej, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy. Tym samym sprzedaż ta nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zainteresowany, w związku z tą dostawą będzie korzystał z przysługującego mu prawa do rozporządzania prywatnym majątkiem, co oznacza, że nie będzie wypełniał przesłanek zdefiniowanych w art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy i nie wystąpi w roli podatnika podatku od towarów i usług, pod warunkiem, że przed dokonaniem sprzedaży nie będzie podejmował działań wykraczających poza zakres zarządu majątkiem prywatnym.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.