IPTPP4/443-909/14-4/BM | Interpretacja indywidualna

Brak zwolnienia dla sprzedaży działki niezabudowanej.
IPTPP4/443-909/14-4/BMinterpretacja indywidualna
 1. działki
 2. gmina
 3. grunt niezabudowany
 4. nieruchomości
 5. sprzedaż
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku
 4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 19 grudnia 2014 r. (data wpływu 22 grudnia 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 9 marca 2015 r. (data wpływu 10 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku dostawy działki niezabudowanej – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku dostawy działki niezabudowanej.

Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 9 marca 2015 r. (data wpływu 10 marca 2015 r.) o doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina jest właścicielem działki niezabudowanej, oznaczonej numerem 448/6 km 2, położonej w obrębie ewidencyjnym ....., którą zamierza sprzedać w przetargu nieograniczonym. Według zapisów ewidencji gruntów łączna powierzchnia działki wynosi 0,8180ha, która składa się w części 0,4171 ha z łąk trwałych ŁV, w części 0,3007ha z gruntów ornych RV oraz w części 0,1002ha z rowów W.

Dla terenu, na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość uchwalony został Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzony uchwałą Rady Gminy nr .... z 03.02.2006 roku, w którym w części opisowej planu wyznaczone zostały tereny istniejącej i planowanej zieleni urządzonej, oznaczone na rysunku planu symbolem ZP1 - teren zabytkowego parku, ZP2 - teren zieleńców oraz ZP3 - teren zieleni urządzonej. Zgodnie z wyżej wymienionym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego przedmiotowa działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem ZP1 - teren zabytkowego parku, dla którego przewiduje się przeznaczenie terenu na zieleń o funkcji ozdobnej i rekreacyjno-wypoczynkowej z małą architekturą i urządzeniami wzbogacającymi podstawową funkcję terenu. Zagospodarowanie parku na danym terenie ZP1, w tym układ zieleni, ścieżek oraz cieków i zbiorników wodnych, powinno być zgodne z historycznym założeniem parkowym oraz uwzględniać ochronę krajobrazu związanego z historycznym założeniem zamkowo-folwarcznym, a także ochronę istniejących siedlisk przyrodniczych prawnie chronionych i stanowisk roślin rzadkich. Teren, na którym położona jest działka objęty jest ochroną konserwatorską typu „B”, drzewostan na nieruchomości nie posiada charakteru parkowego i zabytkowego, drzewostan nie stanowi pomników przyrody.

Gmina - będąca wnioskodawcą jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towaru i usług. Gminie z tytułu nabycia działki będącej przedmiotem pytania nie przysługiwało prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Przedmiotowa działka została nieodpłatnie nabyta w drodze komunalizacji w 1991 roku - Decyzja Nr ....Wojewody z 10 grudnia 1991 roku. W odpowiedzi na pytanie tut. Organu zawarte w wezwaniu, do jakich czynności była/jest wykorzystywana działka będąca przedmiotem pytania, tj. czy do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, czynności zwolnionych z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, Wnioskodawca wskazał, iż przedmiotowa działka, nie była i nie jest wykorzystywana do żadnych czynności - opodatkowanych, zwolnionych czy też niepodlegających opodatkowaniu. Stanowi część składową mienia gminnego otrzymanego nieodpłatnie w drodze komunalizacji, które gmina nie przeznaczała i nie przeznacza do dzierżawy czy innej czynności określonej w ustawę o podatku od towaru i usług. Przedmiotowa działka zgodnie z ust. 3 nie jest wykorzystywana do żadnych czynności.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w związku z faktem, iż planowana jest transakcja sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, dla której obowiązujący w dniu wniesienia niniejszego wniosku miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod teren zabytkowego parku, to sprzedaż ta zwolniona jest od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towaru i usług, opodatkowaniem ww. podatkiem podlegają m.in odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju (,..).

Za dostawę towarów na mocy art. 7 ust 1 ustawy, uważa się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Z kolei wg art. 2 pkt 6 ustawy, towarami są m.in. grunty. Zwolnieniem od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy objęta jest dostawa terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę. O charakterze danego gruntu winien rozstrzygać odpowiedni zapis w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, który jako dokument prawa miejscowego decyduje o kwalifikacji gruntu.

W związku z powyższym, Gmina Popielów stoi na stanowisku, iż ze zwolnienia o którym mowa w art. 43 ust 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług, będą mogły korzystać tereny, które w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego posiadają status inny niż budowlane i przeznaczone pod zabudowę, czyli. np. tereny rolnicze, tereny leśne, tereny przeznaczone pod zieleń publiczną, czy też teren przeznaczony na zieleń o funkcji ozdobnej i rekreacyjno-wypoczynkowej z małą architekturą i urządzeniami wzbogacającymi podstawową funkcję terenu.

Art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towaru i usług nie precyzuje, o jaką zabudowę chodzi, z tego względu można przyjąć jak zauważył Dyrektor IS w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 15.05.2006 r. nr ILPP2/443-172/08-2/EWW, opublikowanej na stronie Ministerstwa Finansów „(...) że pojęcie "tereny przeznaczone pod zabudowę" obejmuje obszary, na których przewidziane są różne formy zabudowy, począwszy od zabudowy mieszkaniowej, przez tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej, aż po tereny zabudowy zagrodowej włącznie”.

Podobne stanowisko zostało również wyrażone w interpretacji indywidualnej Dyrektora IS w Warszawie z 16.11.2010 r., nr IPPP1-443-910/10-3/A5, który wskazał „(...) Tereny zieleni parkowej nie stanowią gruntów, na których dopuszczone są (...) formy zabudowy, takie jak zabudowa mieszkaniowa, techniczno-produkcyjna czy zagrodowa (...) Nie są one zatem gruntami budowlanymi lub przeznaczonymi pod zabudowę, o których mowa w ustawie o podatku od towarów i usług”.

Reasumując, zdaniem Gminy Popielów, dostawa nieruchomości - działki niezabudowanej, oznaczonej numerem 448/6 km 2, położonej w obrębie ewidencyjnym 0125 Karłowice oznaczonej w mpzp jako tereny ZP1 - teren zabytkowego parku, dla którego przewiduje się przeznaczenie terenu na zieleń o funkcji ozdobnej i rekreacyjno-wypoczynkowej z małą architekturą i urządzeniami wzbogacającymi podstawową funkcję terenu - korzysta ze zwolnienia na mocy art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy. Działka ta leży w obszarze, który zdaniem Gminy Popielów stanowi teren niezabudowany inny niż teren budowlany oraz inny niż przeznaczony pod zabudowę wg. ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Pojęcie towaru ustawodawca zdefiniował w art. 2 pkt 6 ustawy. Zgodnie z zapisem zawartym w tym przepisie, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W świetle przedstawionych powyżej przepisów, grunt spełnia definicję towaru wynikającą z art. 2 pkt 6 ustawy, a jego sprzedaż stanowi dostawę towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy.

Zakres opodatkowania podatkiem VAT wyznacza nie tylko czynnik przedmiotowy – opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów lub odpłatne świadczenie usług, ale także czynnik podmiotowy – czynności muszą być wykonywane przez podatnika.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do treści art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Należy zauważyć, że w świetle art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże, w świetle unormowań prawa wspólnotowego w przypadku, gdy organy władzy publicznej bądź urzędy obsługujące te organy podejmują takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań, lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy, itd., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych).

Z opisu sprawy wynika, iż Gmina, będąca zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towaru i usług, jest właścicielem dziadki niezabudowanej, którą zamierza sprzedać w przetargu nieograniczonym. Dla terenu, na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość uchwalony został Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, w którym w części opisowej planu wyznaczone zostały tereny istniejącej i planowanej zieleni urządzonej, oznaczone na rysunku planu symbolem ZP1 - teren zabytkowego parku, ZP2 - teren zieleńców oraz ZP3 - teren zieleni urządzonej. Zgodnie z wyżej wymienionym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego przedmiotowa dziadka położona jest na terenie oznaczonym symbolem ZP1 - teren zabytkowego parku, dla którego przewiduje się przeznaczenie terenu na zieleń o funkcji ozdobnej i rekreacyjno-wypoczynkowej z małą architekturą i urządzeniami wzbogacającymi podstawową funkcję terenu. Zagospodarowanie parku na danym terenie ZP1, w tym układ zieleni, ścieżek oraz cieków i zbiorników wodnych, powinno być zgodne z historycznym założeniem parkowym oraz uwzględniać ochronę krajobrazu związanego z historycznym założeniem zamkowo-folwarcznym, a także ochronę istniejących siedlisk przyrodniczych prawnie chronionych i stanowisk roślin rzadkich.

Gminie tytułu nabycia działki będącej przedmiotem pytania nie przysługiwało prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Przedmiotowa działka została nieodpłatnie nabyta w drodze komunalizacji w 1991 roku. Przedmiotowa działka, nie była i nie jest wykorzystywana do żadnych czynności - opodatkowanych, zwolnionych czy też niepodlegających opodatkowaniu. Stanowi część składową mienia gminnego otrzymanego nieodpłatnie w drodze komunalizacji, które gmina nie przeznaczała i nie przeznacza do dzierżawy czy innej czynności określonej w ustawę o podatku od towaru i usług. Przedmiotowa działka zgodnie z ust. 3 nie jest wykorzystywana do żadnych czynności.

Wątpliwości Wnioskodawcy w niniejszej sprawie dotyczą kwestii opodatkowania podatkiem od towarów i usług dostawy nieruchomości niezabudowanej.

Z uwagi na fakt, że sprzedaż gruntów będzie miała charakter cywilnoprawny, nie jest możliwe wyłączenie Wnioskodawcy z grona podatników podatku VAT, a tym samym planowana dostawa nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Jak stanowi art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2 12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

W okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. – na podstawie art. 146a pkt 1 ustawy – z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Zarówno w treści wskazanej ustawy, jak i przepisów wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych towarów i czynności stawkami preferencyjnymi oraz zwolnienie od podatku.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone m.in. w art. 43 ustawy.

I tak, w myśl art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

Przez tereny budowlane – stosownie do treści art. 2 pkt 33 ustawy – rozumie się grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu – zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o którym mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Z powyższych przepisów wynika, że opodatkowaniu podlegają te dostawy, których przedmiotem są nieruchomości gruntowe zabudowane i niezabudowane, przy czym w przypadku gruntów niezabudowanych, tylko te, które stanowią tereny budowlane.

Z kolei, zwolnienie od podatku obejmuje zbycie nieruchomości niezabudowanych (gruntów), będących na przykład gruntami rolnymi, czy leśnymi.

Należy podkreślić, że zwolnione od podatku od towarów i usług w oparciu o powołany wyżej art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy są dostawy nieruchomości spełniające łącznie 2 warunki, tj.:

 1. przedmiotem dostawy musi być teren niezabudowany;
 2. teren ten nie może spełniać definicji terenu budowlanego, zawartej w art. 2 pkt 33 ustawy.

Rozpatrując pojęcie „pod zabudowę” należy odwołać się do definicji zawartych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z późn. zm.). W rozumieniu tej ustawy przez „budowę” należy rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.

W świetle art. 3 pkt 1 tej ustawy – przez obiekt budowlany należy rozumieć:

 1. budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
 2. budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
 3. obiekt małej architektury.

Jak stanowi art. 3 pkt 2 ww. ustawy – przez budynek należy rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Przez budowlę należy rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową (art. 3 pkt 3 cyt. ustawy).

Natomiast zgodnie z art. 3 pkt 4 niniejszej ustawy – przez obiekt małej architektury – należy rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności:

 1. kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,
 2. posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
 3. użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki.

Z powyższych przepisów wynika, że ustawa o podatku od towarów i usług nakazuje oceniać przeznaczenie określonego gruntu wyłącznie w oparciu o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub – w przypadku jego braku – o wydane decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Jak wynika z opisu sprawy, działka mająca być przedmiotem dostawy, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego położona jest na terenie oznaczonym symbolem ZP1 - teren zabytkowego parku, dla którego przewiduje się przeznaczenie terenu na zieleń o funkcji ozdobnej i rekreacyjno-wypoczynkowej z małą architekturą i urządzeniami wzbogacającymi podstawową funkcję terenu.

Mając zatem na uwadze, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dopuszcza na działce, mającej być przedmiotem dostawy, wznoszenie obiektów małej architektury i urządzeń wzbogacających podstawową funkcję terenu, należy stwierdzić, że działka ta stanowi grunt przeznaczony pod zabudowę, zatem jest terenem budowlanym.

W związku z powyższym dostawa przedmiotowej działki nie będzie korzystała ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy.

Ponieważ w przedmiotowej sprawie nie zaistniały przesłanki umożliwiające zastosowanie zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, należy rozpatrzeć warunki do zastosowania zwolnienia dla dostawy nieruchomości wynikające z przepisu art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy. Zgodnie z tym przepisem, zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jak wskazano w opisie sprawy, Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia ww. działki. Jednak – jak wskazał Wnioskodawca - przedmiotowa działka nie była wykorzystywana do żadnych czynności, zatem nie można uznać, iż była wykorzystywana wyłącznie do działalności zwolnionej. W konsekwencji dostawa tej działki nie będzie korzystała ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Mając na uwadze obowiązujące przepisy oraz przedstawione zdarzenie przyszłe, należy stwierdzić, iż planowana przez Wnioskodawcę sprzedaż ww. działki – jako terenu niezabudowanego, lecz przeznaczonego pod zabudowę, czyli terenu budowlanego nie będzie mogła korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 i pkt 9 ustawy, lecz będzie podlegała opodatkowaniu przy zastosowaniu podstawowej stawki podatku w wysokości 23%.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym sprzedaż działki korzysta ze zwolnienia na mocy art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, działka ta leży w obszarze, który zdaniem Gminy stanowi teren niezabudowany inny niż teren budowlany oraz inny niż przeznaczony pod zabudowę wg ustawy, należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.