IPTPP4/443-628/14-4/MK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Czy sprzedaż przedmiotowej działki będzie zwolniona od opodatkowania podatkiem od towarów i usług?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 28 sierpnia 2014 r. (data wpływu 1 września 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 7 listopada 2014 r. (data wpływu 10 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania sprzedaży działki zabudowanej – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania sprzedaży działki zabudowanej.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 7 listopada 2014 r. w zakresie doprecyzowania stanu faktycznego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny (ostatecznie przedstawiony w uzupełnieniu wniosku).

W 1982 r., umową darowizny, rodzice przekazali Wnioskodawcy nieodpłatnie gospodarstwo rolne. Od ponad 30 lat grunty te Wnioskodawca użytkuje jako rolnik. Od dnia 01.02.2011 r. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie działalności usługowej wspomagającej produkcje roślinną (PKD 01.61.Z). Jednocześnie z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej jak również z działalności rolniczej Wnioskodawca jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

W dniu 05.09.2007 r. aktem notarialnym Rep. A nr ..., Wnioskodawca nabył wraz z małżonką - na prawach wspólności ustawowej - zabudowaną nieruchomość rolną składającą się z działek o nr ... i ... o łącznym obszarze 5,52 ha w celu powiększenia posiadanego przez Wnioskodawcę i jego małżonkę gospodarstwa rolnego. Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów w dacie zakupu, przedmiotowe działki figurowały jako: grunty orne, użytki rolne zabudowane.

Sprzedawcy nieruchomości nie byli podatnikami podatku od towarów i usług, dlatego też podatek VAT nie został doliczony do ceny zakupu. W momencie zakupu przedmiotowej nieruchomości, Wnioskodawca również nie był czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Będąc właścicielem nieruchomości Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenie znajdujących się na niej zabudowań.

Działka ... została podzielona na dwie działki o numerach ... o obszarze 0,3397 ha oraz ... o obszarze 1,6130 ha.

W dniu 30.06.2014 r. aktem notarialnym nr Rep A nr ... Wnioskodawca wraz z żoną dokonał sprzedaży działki nr ....

Nabywcy nieruchomości nie byli zarejestrowanymi czynnymi podatnikami podatku od towarów i usług. Zgodnie z rejestrem gruntów, w skład sprzedanej nieruchomości, wchodzą użytki rolne zabudowane. Przedmiotowa działka nie posiada aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ponadto działka ta nie jest objęta decyzją o warunkach zabudowy, który spowodowałby zmianę zagospodarowania terenu. Grunty służyły działalności rolniczej.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, iż działka nr ... jest nieruchomością zabudowaną na której znajdują się poniższe zabudowania:

 • drewniany budynek mieszkalny kryty eternitem,
 • murowana obora,
 • drewniana stodoła,
 • murowany letniak.

Wszystkie poniższe zabudowania tj.:

 • drewniany budynek mieszkalny kryty eternitem,
 • murowana obora,
 • drewniana stodoła,
 • murowany letniak,

stanowią budynki w myśl art. 3 Prawo budowlane.

Powyższe zabudowania tj.:

 • drewniany budynek mieszkalny kryty eternitem - jest trwale związany z gruntem,
 • murowana obora - jest trwale związana z gruntem,
 • drewniana stodoła - jest trwale związana z gruntem,
 • murowany letniak - jest trwale związany z gruntem,

Zabudowania położne na nieruchomości są sklasyfikowane na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz.U.1999.112.1316) w następujący sposób:

 • drewniany budynek mieszkalny kryty eternitem: Sekcja 1,Dział 11, Grupa 111, Klasa 1110,
 • murowana obora: Sekcja 1, Dział 12, Grupa 127, Klasa 1271,
 • drewniana stodoła: Sekcja 1, Dział 12, Grupa 127, Klasa 1271,
 • murowany letniak: Sekcja 1, Dział 11, Grupa 111, Klasa 1110.

Dla poniższych budynków:

 • drewniany budynek mieszkalny kryty eternitem - nie miało miejsca pierwsze zasiedlenie w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.),
 • murowana obora - nie miało miejsca pierwsze zasiedlenie w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.),
 • drewniana stodoła - nie miało miejsca pierwsze zasiedlenie w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr177, poz. 1054 ze zm.),
 • murowany letniak - nie miało miejsca pierwsze zasiedlenie w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.).

Poniższe zabudowania tj.:

 • drewniany budynek mieszkalny kryty eternitem - był przez Wnioskodawcę wykorzystywany wyłącznie do działalności zwolnionej z opodatkowania podatkiem od towarów i usług,
 • murowana obora – była przez Wnioskodawcę wykorzystywana wyłącznie do działalności zwolnionej z opodatkowania podatkiem od towarów i usług,
 • drewniana stodoła - była przez Wnioskodawcę wykorzystywana wyłącznie do działalności zwolnionej z opodatkowania podatkiem od towarów i usług,
 • murowany letniak - był przez Wnioskodawcę wykorzystywany wyłącznie do działalności zwolnionej z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy sprzedaż przedmiotowej działki będzie zwolniona od opodatkowania podatkiem od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, transakcja sprzedaży opisanej we wniosku nieruchomości, będzie korzystała ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Towarami, w świetle art. 2 pkt 6 ustawy, są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Nie każda jednak czynność stanowiąca dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby dana czynność podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, musi być wykonana przez podatnika.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Jak wynika natomiast z art. 15 ust. 2 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2013 r., działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. (...)

Mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy stwierdzić należy, że analizowana transakcja sprzedaży nieruchomości, na skutek której dojdzie do przeniesienia prawa do rozporządzania towarami (budynkami) jak właściciel, mająca charakter odpłatny i dokonana przez podmiot będący czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.

W rozpatrywanej sprawie, w celu ustalenia, czy dostawa opisanej nieruchomości zabudowanej będzie opodatkowana, czy też zwolniona od podatku, należy odwołać się do niżej przedstawionych regulacji dotyczących dostawy budynków.

Zarówno w treści ustawy, jak i przepisach wykonawczych do niej, przewidziane zostały zwolnienia od podatku. Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone m.in. w art. 43 ustawy.

Stosownie do przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy.

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

W świetle wyżej przytoczonego przepisu, kluczowym dla ustalenia zasad opodatkowania dostawy budynku jest ustalenie, kiedy nastąpiło jego pierwsze zasiedlenie i jaki upłynął okres od tego momentu.

Przez pierwsze zasiedlenie - art. 2 pkt 14 ustawy - rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej

Dlatego też należy wskazać, iż pierwsze zasiedlenie nastąpiło jeszcze w okresie zanim Wnioskodawca nabył przedmiotową nieruchomość, gdyż w akcie notarialnym z dnia zakupu nieruchomości widnieje zapis, iż jest to nieruchomość rolna zabudowana. Co istotne, oddanie do użytkowania powinno nastąpić w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu, a za takie można rozumieć m.in. objęcie we władanie budynku, budowli lub ich części przez pierwszego nabywcę lub pierwszego użytkownika. Analizowana nieruchomość nie musi być faktycznie zamieszkała, lecz winna być przejęta przez nabywcę do użytkowania. Wydanie opisanego obiektu nabywcy winno nastąpić w ramach wykonania przez sprzedającego czynności podlegających opodatkowaniu.

W tym miejscu należy zauważyć, że w przypadku nieruchomości niespełniających przesłanek do zwolnienia od podatku na podstawie powołanego wyżej przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ustawodawca umożliwia podatnikom - po spełnieniu określonych warunków - skorzystanie ze zwolnienia wskazanego w pkt 10a tego przepisu.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem, że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

W przedmiotowej sprawie do ceny zakupu nie został doliczony podatek VAT, dlatego też nie przysługiwało Wnioskodawcy prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Jednocześnie w okresie posiadania przedmiotowej nieruchomości Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenie znajdujących się na niej zabudowań.

Z powyższych przepisów wynika, że jeżeli dostawa budynków, budowli lub ich części będzie mogła korzystać ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, wówczas badanie przesłanek wynikających z przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10a stanie się bezzasadne.

Wskazać również należy, że jak stanowi art. 43 ust. 10 ustawy, podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem, że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

 1. są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;
 2. złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

W przedmiotowej sytuacji nabywcy nieruchomości nie są zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług, dlatego też rezygnacja ze zwolnienia nie jest możliwa.

Natomiast kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zostały budynki lub budowle rozstrzyga przepis art. 29 ust. 5 ustawy, w myśl którego, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Z powyższego wynika, że do dostawy gruntu, zastosowanie znajdzie stawka podatku VAT analogiczna jak przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale z tym gruntem związanych. Tym samym, w sytuacji, gdy budynki, budowle lub ich części korzystają ze zwolnienia od podatku VAT, również sprzedaż gruntu i prawa wieczystego użytkowania gruntu będzie korzystała ze zwolnienia od podatku VAT.

W tej sytuacji ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 29 ust. 5 ustawy będzie korzystało również zbycie gruntów, będących od dnia 5 września 2007 r. własnością Wnioskodawcy, na których znajdują się opisane we wniosku zabudowania.

Reasumując, transakcja sprzedaży opisanej we wniosku nieruchomości, będzie korzystała ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 oraz art. 29 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Przez towary, w myśl art. 2 pkt 6 ustawy, należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Natomiast art. 7 ust. 1 ustawy stanowi, iż przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...) – art. 8 ust. 1 ustawy.

Nie każda czynność stanowiąca dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ustawy, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby dana czynność podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, musi być wykonana przez podatnika.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Należy podkreślić, że nie każda czynność stanowiąca dostawę towarów, w rozumieniu art. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby dana czynność była opodatkowana tym podatkiem musi być wykonana przez podatnika. W rozpatrywanej sprawie Wnioskodawca nabył wraz z małżonką przedmiotową działkę w celu powiększenia gospodarstwa rolnego. Przedmiotowa działka służyła działalności rolniczej z tytułu której Wnioskodawca jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Wobec tego należy uznać, że Wnioskodawca nabył przedmiotową działkę na potrzeby działalności gospodarczej. Działanie takie stanowi działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, a więc zbywając przedmiotową działkę Wnioskodawca działał jako podatnik zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy.

W art. 41 ust. 1 ustawy postanowiono, że stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże, zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Należy zauważyć, że na podstawie art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1608) w art. 146a ustawy wprowadzenie do wyliczenia - z dniem 31 grudnia 2013 r. - otrzymało następujące brzmienie: „W okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:”.

Zatem zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i ust. 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone m.in. w art. 43 ustawy.

Art. 43 ust. 1 pkt 2 stanowi, że zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Warunkiem zastosowania zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 2 jest konieczność wykorzystywania towarów, w tym również nieruchomości, będących przedmiotem dostawy wyłącznie do działalności zwolnionej z podatku od towarów i usług oraz brak prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy ich nabyciu, imporcie lub wytworzeniu.

Jak wynika z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

Zgodnie z art. 2 pkt 33 ustawy, przez tereny budowlane rozumie się grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Powyższe oznacza, że co do zasady opodatkowane podatkiem VAT są dostawy, których przedmiotem są nieruchomości gruntowe zabudowane i niezabudowane, przy czym w przypadku tych ostatnich opodatkowane są wyłącznie te, których przedmiotem są tereny budowlane.

Na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Z treści ww. przepisu wynika, iż dla ustalenia zasad opodatkowania dostawy budynku lub budowli kluczowym jest ustalenie, kiedy nastąpiło pierwsze zasiedlenie i jaki upłynął okres od tego momentu.

Według art. 2 pkt 14 ustawy, przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Użyte w art. 2 pkt 14 ustawy sformułowanie „w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu” wskazuje na katalog czynności wymienionych w art. 5 ustawy, czyli dana czynność musi podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, choć nie jest konieczne, aby faktycznie był naliczony podatek od tej czynności – może to być czynność zwolniona od podatku.

Co istotne, oddanie do użytkowania powinno nastąpić w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu, a za taką można rozumieć m.in. objęcie we władanie budynku, budowli lub ich części przez pierwszego nabywcę lub pierwszego użytkownika. Przedmiotowa nieruchomość nie musi być faktycznie zamieszkała, lecz winna być przejęta przez nabywcę do użytkowania. Wydanie przedmiotowego obiektu nabywcy winno nastąpić w ramach wykonania przez właściciela (dokonującego dostawy) czynności podlegających opodatkowaniu.

Z powyższej definicji wynika, iż oddanie do użytkowania powinno nastąpić w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu, a za taką należy rozumieć nie tylko umowę sprzedaży, ale także umowy najmu i dzierżawy podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT. Zatem, należy uznać za pierwsze zasiedlenie moment oddania budynku do użytkowania pierwszemu najemcy (dzierżawcy).

Z przytoczonych wyżej przepisów wynika, iż dostawa nieruchomości, spełniających określone w przepisach warunki, może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT. Wykluczenie z tego zwolnienia następuje w sytuacjach, gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz w sytuacji, gdy od momentu pierwszego zasiedlenia do chwili sprzedaży nie minęły co najmniej dwa lata.

W tym miejscu należy zauważyć, iż w przypadku nieruchomości niespełniających przesłanek do zwolnienia od podatku na podstawie powołanego wyżej przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ustawodawca umożliwia podatnikom – po spełnieniu określonych warunków – skorzystanie ze zwolnienia wskazanego w pkt 10a tego przepisu.

Stosownie do treści art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b – zgodnie z zapisem art. 43 ust. 7a ustawy – nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Podkreślenia wymaga, że dla rozstrzygnięcia, czy możliwe jest skorzystanie ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy ważne jest, czy Wnioskodawcy przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Należy również zauważyć, iż w myśl art. 43 ust. 10 ustawy, podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem, że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

 1. są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;
 2. złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

Analiza przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, regulujących wyżej wskazane prawo do zwolnienia od podatku dostaw budynków, budowli lub ich części, prowadzi do konkluzji, iż w odniesieniu do tych towarów może wystąpić jedna z trzech podstaw do zastosowania zwolnienia od tego podatku. Istotne jest wobec tego każdorazowe kompleksowe zbadanie okoliczności towarzyszących dostawie ww. obiektów. Zauważyć bowiem należy, iż stosowanie zwolnień od podatku ma charakter wyjątkowy i nie podlega ani wykładni rozszerzającej, ani zawężającej, natomiast możliwość wychodzenia poza wykładnię literalną jest niedopuszczalna. W efekcie podatnik uprawniony będzie do zastosowania ww. preferencji, gdy charakter świadczonych przez niego czynności, w sposób jednoznaczny i nie budzący wątpliwości, wyczerpuje znamiona ujęte w treści przepisu statuującego jego prawo do zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Ponadto, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu, o czym stanowi art. 29a ust. 8 ustawy.

Wobec powyższego przy sprzedaży budynków lub budowli, dokonywanej wraz z dostawą gruntu, na którym są one posadowione, grunt dzieli byt prawny budynków w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Oznacza to, że do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku jak przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale z gruntem związanych. Jeżeli dostawa budynków albo budowli lub ich części korzysta ze zwolnienia od podatku, ze zwolnienia takiego korzysta również dostawa gruntu, na którym obiekt jest posadowiony.

Z opisu sprawy wynika, że wnioskodawca prowadzi gospodarstwo rolne oraz prowadzi działalność gospodarczą w zakresie działalności usługowej wspomagającej produkcję roślinną. Z tytułu prowadzonej dzielności jak również z działalności rolniczej Wnioskodawca jest podatnikiem podatku od towarów i usług. W dniu 05.09.2007 r. aktem notarialnym Rep. ..., Wnioskodawca nabył wraz z małżonką - na prawach wspólności ustawowej - zabudowaną nieruchomość rolną składającą się z działek o nr ... i ... o łącznym obszarze 5,52 ha w celu powiększenia posiadanego przez Wnioskodawcę i jej małżonkę gospodarstwa rolnego. Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów w dacie zakupu, przedmiotowe działki figurowały jako: grunty orne, użytki rolne zabudowane. Sprzedawcy nieruchomości nie byli podatnikami podatku od towarów i usług, dlatego też podatek VAT nie został doliczony do ceny zakupu. W momencie zakupu przedmiotowej nieruchomości, Wnioskodawca również nie był czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Będąc właścicielem nieruchomości Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenie znajdujących się na niej zabudowań. Działka ... została podzielona na dwie działki o numerach ... o obszarze 0,3397 ha oraz ... o obszarze 1,6130 ha. W dniu 30.06.2014 r. aktem notarialnym nr Rep A nr ... Wnioskodawca wraz z żoną dokonał sprzedaży działki nr .... Nabywcy nieruchomości nie byli zarejestrowanymi czynnymi podatnikami podatku od towarów i usług. Zgodnie z rejestrem gruntów, w skład sprzedanej nieruchomości, wchodzą użytki rolne zabudowane. Przedmiotowa działka nie posiada aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ponadto działka ta nie jest objęta decyzją o warunkach zabudowy, który spowodowałby zmianę zagospodarowania terenu. Grunty służyły działalności rolniczej. Działka nr ... jest nieruchomością zabudowaną na której znajdują się poniższe zabudowania: drewniany budynek mieszkalny kryty eternitem, murowana obora, drewniana stodoła, murowany letniak. Wszystkie zabudowania stanowią budynki w myśl art. 3 Prawo budowlane. Powyższe zabudowania są trwale związane z gruntem.

Zabudowania położne na nieruchomości są sklasyfikowane na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz.U.1999.112.1316) w następujący sposób:

 • drewniany budynek mieszkalny kryty eternitem: Sekcja 1,Dział 11, Grupa 111, Klasa 1110,
 • murowana obora: Sekcja 1, Dział 12, Grupa 127, Klasa 1271,
 • drewniana stodoła: Sekcja 1, Dział 12, Grupa 127, Klasa 1271,
 • murowany letniak: Sekcja 1, Dział 11, Grupa 111, Klasa 1110.

Dla wszystkich ww. budowli nie miało miejsca pierwsze zasiedlenie w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Wszystkie budowle znajdujące się na przedmiotowej był przez Wnioskodawcę wykorzystywany wyłącznie do działalności zwolnionej z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Biorąc pod uwagę powołane wyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy stwierdzić należy, że dostawa drewnianego budynku mieszkalnego, murowanej obory, drewnianej stodoły oraz murowanego letniaka będzie dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy. Wszystkie ww. obiekty bowiem – jak wskazał wnioskodawca – stanowią budowle w myśl art. 3 Prawo budowlane, w stosunku do których nie miało miejsce pierwsze zasiedlenie. W związku z tym sprzedaż przez Wnioskodawcę ww. budowli odbędzie się w ramach pierwszego zasiedlenia. Wobec powyższego sprzedaż ww. budowli nie będzie mogła korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

W związku z tym należy przeanalizować możliwość zastosowania w rozpatrywanej sprawie zwolnienia zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy. Pierwszy z warunków wymienionych w tym przepisie został w rozpatrywanej sprawie spełniony, ponieważ – jak wskazał Wnioskodawca – do ceny zakupionej przez niego nieruchomości zabudowanej nie został doliczony podatek VAT. Również drugi z warunków w przedmiotowej sprawie został spełniony bowiem Wnioskodawca będąc właścicielem nieruchomości nie ponosił wydatków na ulepszenie znajdującej się na niej zabudowań. Tym samym dostawa drewnianego budynku mieszkalnego, murowanej obory, drewnianej stodoły oraz murowanego letniaka będzie zwolniona od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy.

Ponadto, z uwagi na fakt, iż dostawa ww. budynków, będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT, to zbycie gruntu, na którym posadowiony jest ww. budynek również będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT zgodnie z art. 29a ust. 8 ustawy.

Reasumując, dostawa przedmiotowej działki będzie korzystała ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a w związku z art. 29a ust. 8 ustawy, gdyż – jak wynika z okoliczności sprawy – dostawa znajdującego się na przedmiotowej działce drewnianego budynku mieszkalnego, murowanej obory, drewnianej stodoły, murowanego letniaka będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia, a w stosunku do obiektów znajdujących się na przedmiotowej działce nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ich ulepszenie.

Pomimo, że Wnioskodawca wywiódł prawo do zwolnienia z opodatkowania dostawy przedmiotowej nieruchomości, to jednak wskazał inną podstawę prawną.

Wobec powyższego, oceniając całościowo stanowisko Wnioskodawcy, należało uznać je za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem - nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.