IPTPP3/4512-224/15-5/MWj | Interpretacja indywidualna

 • zwolnienia z opodatkowania sprzedaży działki zabudowanej oznaczonej nr 659/10;
 • zwolnienia z opodatkowania sprzedaży działki zabudowanej oznaczonej nr 362/18;
 • zwolnienia z opodatkowania sprzedaży działek niezabudowanych nr 670/3 oraz nr 666/3;
 • opodatkowania sprzedaży działki niezabudowanej nr 362/11;
 • opodatkowania sprzedaży części działki niezabudowanej nr 362/12 (tj. powierzchnia 1,6788 ha) oraz zwolnienia z opodatkowania sprzedaży części działki niezabudowanej nr 362/12 (tj. powierzchnia 1,1712 ha.
 • IPTPP3/4512-224/15-5/MWjinterpretacja indywidualna
  1. budynek
  2. działki
  3. najem
  4. nieruchomości
  5. obiekt budowlany
  6. opodatkowanie
  7. pierwsze zasiedlenie
  8. podatek od towarów i usług
  9. prawo do odliczenia
  10. stawka
  11. teren
  12. użytkowanie wieczyste
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku
  3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

  INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa(Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważniania do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 8 czerwca 2015 r. (data wpływu 15 czerwca 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 11 września 2015r. (data wpływu 16 września 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

  • zwolnienia z opodatkowania sprzedaży działki zabudowanej oznaczonej nr 659/10 - jest prawidłowe;
  • zwolnienia z opodatkowania sprzedaży działki zabudowanej oznaczonej nr 362/18 - jest nieprawidłowe;
  • zwolnienia z opodatkowania sprzedaży działek niezabudowanych nr 670/3 oraz nr 666/3 - jest prawidłowe;
  • opodatkowania sprzedaży działki niezabudowanej nr 362/11 - jest prawidłowe;
  • opodatkowania sprzedaży części działki niezabudowanej nr 362/12 (tj. powierzchnia 1,6788 ha) oraz zwolnienia z opodatkowania sprzedaży części działki niezabudowanej nr 362/12 (tj. powierzchnia 1,1712 ha) - jest prawidłowe;

  UZASADNIENIE

  W dniu 15 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania sprzedaży działek zabudowanych oznaczonych nr 659/10 oraz nr 362/18, zwolnienia z opodatkowania sprzedaży działek niezabudowanych 670/3 oraz 666/3, opodatkowania sprzedaży działki niezabudowanej 362/11, opodatkowania sprzedaży części działki niezabudowanej 362/12 (tj. powierzchnia 1,6788 ha) oraz zwolnienia z opodatkowania sprzedaży części działki niezabudowanej 362/12 (tj. powierzchnia 1,1712 ha).

  Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 11 września 2015r. (data wpływu 16 września 2015 r.) w zakresie doprecyzowania opisu zdarzenia przyszłego.

  We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

  Powiat ... jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

  Uchwałą nr ... Rady Powiatu ... z dnia ... w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu ..., położonych w ..., przeznaczono do sprzedaży (łącznie) w trybie przetargowym nieruchomości oznaczone, jako:

  1. zabudowane działki gruntu nr 362/18 o pow. 1,4592 ha i 659/10 o pow. 0,7700 ha, dla których w Sądzie Rejonowym w ....... jest urządzona księga wieczysta Nr .............oraz
  2. niezabudowane działki nr 362/12 o pow. 2,8500 ha, 670/3 o pow. 13,7400 ha, 666/3 o pow. 8,0700 ha, dla których w Sądzie Rejonowym w ........ urządzona jest księga wieczysta Nr ........... oraz nr 362/11 o pow. 1,7400 ha, która objęta jest księgą wieczystą Nr ..............

  Powiat .......... stał się z dniem 1 stycznia 1999 r. właścicielem przedmiotowych nieruchomości z mocy prawa, na podstawie decyzji Wojewody ..........z dnia ........... r., znak: ...............

  Do dnia 31 sierpnia 2013 r. nieruchomość pozostawała w trwałym zarządzie Zespołu Szkół w .......... (tj. w formie prawnej, w jakiej jednostki samorządu terytorialnego „wyposażają” w majątek „swoje” jednostki organizacyjne - art. 43 i następne ustawy o gospodarce nieruchomościami). Z dniem 31 sierpnia 2013 r. na mocy Uchwały Nr ........... Rady Powiatu ............. z dnia 22 kwietnia 2013 r. zlikwidowany został Zespół Szkół w .......... Decyzją Zarządu Powiatu ........... dnia 9 sierpnia 2013 r. wygaszony został z dniem 31 sierpnia 2013 r. trwały zarząd nieruchomością, sprawowany przez Zespół Szkół. Nieruchomość została przyjęta protokołem zdawczo-odbiorczym do zasobu Powiatu ..............

  1. Działki zabudowane

  Działka oznaczona nr 362/18 o pow. 1,4592 ha, zabudowana jest dwoma budynkami garażowymi, budynkiem przechowalni owoców, wiatą magazynową, budynkiem wagi samochodowej, budynkiem magazynu paliw. W latach 2007 -2013 Zespól Szkół wynajmował część garaży osobom fizycznym. Pozostałe budynki zlokalizowane na działce, za wyjątkiem dwóch budynków garażowych, zgodnie z opinią rzeczoznawcy majątkowego są bez wartości użytkowej - do likwidacji (była przechowalnia owoców, budynek wagi samochodowej i wiata drewniana).

  Działka oznaczona nr 659/10 o pow. 0,7700 ha zabudowana jest dwoma budynkami magazynowymi (stodoły), o konstrukcji drewnianej oraz dwoma budynkami murowanymi spełniającymi funkcję magazynu na zboże i garażu na sprzęt. Stodoły usytuowane na działce, zgodnie z opinią rzeczoznawcy majątkowego, są bez wartości użytkowej (do likwidacji).

  Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru, w którym zlokalizowana jest przedmiotowa zabudowana nieruchomość (dz. 362/18 i 659/10), wyznaczył funkcję UO, RPO, UR, B, S - gospodarstwo pomocnicze zespołu szkół, bazy, magazyny (zasady zagospodarowania: utrzymanie obecnych funkcji z możliwością przekształceń obiektów dla celów zgodnych z oznaczeniami w rysunku planu; teren wymaga kompleksowego zagospodarowania uwzględniającego konieczność wydzielenia miejsc parkingowych, ciągów pieszych, osłony zielenią, wygrodzenia różnych funkcji).

  Z posiadanych informacji wynika, iż nie były ponoszone wydatki na ulepszenie budynków usytuowanych na przedmiotowych działkach, a jeśli były, to nie przekroczyły 30% wartości początkowej. Wartość rynkowa ww. zabudowanych nieruchomości określona została przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 506 000,00 zł.

  1. Działki niezabudowane.

  Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy ........zatwierdzonego uchwałą nr .......... Rady Gminy ......... z dnia 29 grudnia 2003 r.:

  • działka oznaczona nr 362/11 o pow. 1,7400 ha leży w terenie oznaczonym symbolem 3UO - usługi oświaty (zasady zagospodarowania: utrzymanie funkcji oświaty z możliwością przekształceń dostosowanych do profilu nauczania, obejmuje się ochroną planistyczną, jako dwa pomniki przyrody dwa kasztanowce zwyczajne o obw. pni 260 i 240 cm).
  • działka oznaczona nr 362/12 o pow. 2,8500 ha, leży częściowo w terenie o przeznaczeniu: usługi oświaty (oznaczony symbolem 3UO; zasady zagospodarowania: utrzymanie funkcji oświaty z możliwością przekształceń dostosowanych do profilu nauczania, obejmuje się ochroną planistyczną, jako dwa pomniki przyrody dwa kasztanowce zwyczajne o obw. pni 260 i 240 cm) - co stanowi powierzchnię 1,6788 ha, a częściowo w terenie o przeznaczeniu uprawy polowe, łąki, wody (oznaczony na rysunku planu symbolami RP, ZŁ, W) - co stanowi powierzchnię 1,1712 ha.

  Działki oznaczone nr 666/3 o pow. 8,0700 ha oraz 670/3 o pow. 13,7400 ha położone są w terenie oznaczonym na rysunku planu zagospodarowania przestrzennego symbolami RP, ZŁ, W - uprawy rolne, łąki i wody (zasady zagospodarowania: utrzymanie dotychczasowego sposobu użytkowania).

  Ww. niezabudowane działki w całości użytkowane rolniczo, pomimo przeznaczeniaw planie. Wartość rynkowa niezabudowanych nieruchomości określona została przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 1 120 000,00 zł.

  Wszystkie działki, zarówno zabudowane (oznacz. nr 659/10 oraz 362/18) jak i niezabudowane (oznacz. nr 362/11, 362/12, 670/3 oraz 666/3), objęte są umową dzierżawy z dnia 31 grudnia 2013 r., zawartą na okres trzech lat, znak: ........... (protokół wydania nieruchomości z dnia 23 września 2014 r.).

  W piśmie z dnia 11 września 2015r. (data wpływu16 września 2015 r.) Wnioskodawca wskazał, że:

  1. Z dniem 1 stycznia 1999 roku Powiat ... na podstawie decyzji Wojewody ... stał się właścicielem działek oznaczonych nr:
   • 362/18 - działki zabudowanej
   • 659/10 - działki zabudowanej
   • 362/11 - działki niezabudowanej
   • 362/12 - działki niezabudowanej
   • 666/3 - działki niezabudowanej
   • 670/3 - działki niezabudowanej
  1. Zarząd Powiatu ... informuje, że po dniu 1 stycznia 1999 roku Powiat ... na działkach oznaczonych nr:
   • 362/18 - nie wybudował obiektów budowlanych
   • 659/10 - nie wybudował obiektów budowlanych
   • 362/11 - nie wybudował obiektów budowlanych
   • 362/12 - nie wybudował obiektów budowlanych
   • 666/3 - nie wybudował obiektów budowlanych
   • 670/3 - nie wybudował obiektów budowlanych
  1. Zarząd Powiatu ... informuje, że odnośnie działki nr:
   • 362/18 - z uwagi na to, iż po dniu 1 stycznia 1999 r. nie wybudowano żadnych obiektów budowlanych, nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego
   • 659/10 - z uwagi na to, iż po dniu 1 stycznia 1999 r. nie wybudowano żadnych obiektów budowlanych, nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego
   • 362/11 - z uwagi na to, iż po dniu 1 stycznia 1999 r. nie wybudowano żadnych obiektów budowlanych, nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego
   • 362/12 - z uwagi na to, iż po dniu 1 stycznia 1999 r. nie wybudowano żadnych obiektów budowlanych, nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego
   • 666/3 - z uwagi na to, iż po dniu 1 stycznia 1999 r. nie wybudowano żadnych obiektów budowlanych, nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego
   • 670/3 - z uwagi na to, iż po dniu 1 stycznia 1999 r. nie wybudowano żadnych obiektów budowlanych, nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego
  1. Wnioskodawca informuje, że na działce oznaczonej nr:
   • 362/18 - po dniu 1 stycznia 1999 r. nie wybudowano żadnych obiektów budowlanych, więc nie zostały poniesione wydatki na ulepszenie obiektów wyższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów
   • 659/10 - po dniu 1 stycznia 1999 r. nie wybudowano żadnych obiektów budowlanych, więc nie zostały poniesione wydatki na ulepszenie obiektów wyższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów
   • 362/11 - po dniu 1 stycznia 1999 r. nie wybudowano żadnych obiektów budowlanych, więc nie zostały poniesione wydatki na ulepszenie obiektów wyższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów
   • 362/12 - po dniu 1 stycznia 1999 r. nie wybudowano żadnych obiektów budowlanych, więc nie zostały poniesione wydatki na ulepszenie obiektów wyższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów
   • 666/3 - po dniu 1 stycznia 1999 r. nie wybudowano żadnych obiektów budowlanych, więc nie zostały poniesione wydatki na ulepszenie obiektów wyższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów
   • 670/3 - po dniu 1 stycznia 1999 r. nie wybudowano żadnych obiektów budowlanych, więc nie zostały poniesione wydatki na ulepszenie obiektów wyższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów
  1. Przy nabyciu z dniem 1 stycznia 1999 r. z mocy prawa, potwierdzonym decyzją Wojewody ... nr ... z dnia 12 lipca 2000 r. wszystkich działek objętych wnioskiem o udzielenie interpretacji, Powiatowi ... nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, jak niżej:
   • 362/18 - nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego
   • 659/10 - nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego
   • 362/11 - nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego
   • 362/12 - nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego
   • 666/3 - nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego
   • 670/3 - nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego
  1. W stosunku do obiektów usytuowanych na działce oznaczonej nr 362/18, tj.:
   • budynku garażowego - Powiat .........nie ponosił wydatków na ulepszenie wyższych niż 30% wartości początkowej tych obiektów, w związku z czym nie miał w stosunku do tych wydatków prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego
   • budynku garażowego - Powiat ..........nie ponosił wydatków na ulepszenie wyższych niż 30% wartości początkowej tych obiektów, w związku z czym nie miał w stosunku do tych wydatków prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego
   • budynku przechowalni owoców - Powiat ........... nie ponosił wydatków na ulepszenie wyższych niż 30% wartości początkowej tych obiektów, w związku z czym nie miał w stosunku do tych wydatków prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego
   • wiaty magazynowej - Powiat ........nie ponosił wydatków na ulepszenie wyższych niż 30% wartości początkowej tych obiektów, w związku z czym nie miał w stosunku do tych wydatków prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego
   • budynku wagi samochodowej - Powiat ........... nie ponosił wydatków na ulepszenie wyższych niż 30% wartości początkowej tych obiektów, w związku z czym nie miał w stosunku do tych wydatków prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego
   • budynku magazynu paliw - Powiat .......... nie ponosił wydatków na ulepszenie wyższych niż 30% wartości początkowej tych obiektów, w związku z czym nie miał w stosunku do tych wydatków prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego
   • stodoła (mała) - Powiat ........nie ponosił wydatków na ulepszenie wyższych niż 30% wartości początkowej tych obiektów, w związku z czym nie miał w stosunku do tych wydatków prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego
   • stodoła (duża) - Powiat ..........nie ponosił wydatków na ulepszenie wyższych niż 30% wartości początkowej tych obiektów, w związku z czym nie miał w stosunku do tych wydatków prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego
   • murowany magazyn na zboże - Powiat ..........nie ponosił wydatków na ulepszenie wyższych niż 30% wartości początkowej tych obiektów, w związku z czym nie miał w stosunku do tych wydatków prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego
   • murowany magazyn (dawny budynek praktycznej nauki zawodu) - Powiat ......... nie ponosił wydatków na ulepszenie wyższych niż 30% wartości początkowej tych obiektów, w związku z czym nie miał w stosunku do tych wydatków prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego
   • wiata murowana (garaż na sprzęt) - Powiat ........... nie ponosił wydatków na ulepszenie wyższych niż 30% wartości początkowej tych obiektów, w związku z czym nie miał w stosunku do tych wydatków prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.
  1. Zarząd Powiatu ... informuje, iż:
   • budynek garażowy - jest trwale związany z gruntem
   • budynek garażowy - jest trwale związany z gruntem
   • budynek przechowalni owoców – jest trwale związany z gruntem
   • wiata magazynowa - jest trwale związana z gruntem
   • budynek wagi samochodowej - jest trwale związany z gruntem
   • budynek magazynu paliw - jest trwale związany z gruntem
  1. Zarząd Powiatu ... informuje, iż:
   • stodoła (mała) - jest trwale związana z gruntem
   • stodoła (duża) - jest trwale związana z gruntem
   • murowany magazyn na zboże - jest trwale związany z gruntem
   • murowany magazyn - jest trwale związany z gruntem
   • garaż na sprzęt - jest trwale związany z gruntem
  1. Zarząd Powiatu ... informuje, że obiekty budowlane usytuowane na działce nr:
   1. 362/18:
    • garaż (ze stolarnią) Klasyfikacja Środków Trwałych Symbol 108 w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych 41.00.20.0*
    • garaż (warsztat z garażem) Klasyfikacja Środków Trwałych Symbol 108 w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych 41.00.20.0*
    • waga samochodowa Klasyfikacja Środków Trwałych Symbol 660 w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych 28.29.39.0
    • magazyn paliw Klasyfikacja Środków Trwałych Symbol 104 w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych 41.00.20.0*
    • przechowalnia owoców Klasyfikacja Środków Trwałych Symbol 108 w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych 41.00.20.0*
    • wiata magazynowa (na maszyny) Klasyfikacja Środków Trwałych Symbol 108 w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych 41.00.20.0*
   2. 659/10:
    • stodoła drewniana (duża) Klasyfikacja Środków Trwałych Symbol 108 w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych 41.00.20.0* z magazynem środków chemicznych Klasyfikacja Środków Trwałych Symbol 104 w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych 41.00.20.0*
    • stodoła drewniana (mała) Klasyfikacja Środków Trwałych Symbol 108 w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych 41.00.20.0*
    • magazyn zbożowy Klasyfikacja Środków Trwałych Symbol 104 w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych 41.00.20.0*
    • garaż na sprzęt Klasyfikacja Środków Trwałych Symbol 108 w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych 41.00.20.0*
    • murowany magazyn (dawny budynek praktycznej nauki zawodu) Klasyfikacja Środków Trwałych Symbol 107 w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych 41.00.20.0*
  1. Zarząd Powiatu ... informuje, że z posiadanych dokumentów wynika, iż:
   • 362/18 - w okresie 1 stycznia 1999 r. do momentu oddania z dniem 2 stycznia 2007 r. w najem części garaży, działka wykorzystywana była do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. Od dnia 2 stycznia 2007 r. do 30 listopada 2013 r. część działki wykorzystywana była do czynności opodatkowanych. Od dnia protokolarnego wydania nieruchomości obecnemu dzierżawcy w dniu 23 września 2014 r. (umowa dzierżawy z dnia 31 grudnia 2013 r.) przedmiotowa działka wykorzystywana jest do czynności opodatkowanych. Stan taki obowiązywał będzie do dnia zakończenia procedury przetargowej
   • 659/10 - w okresie 1 stycznia 1999 r. do momentu oddania w dzierżawę działka wykorzystywana była do czynności niepodlegających opodatkowanych podatkiem VAT. Od dnia protokolarnego wydania nieruchomości obecnemu dzierżawcy w dniu 23 września 2014 r. (umowa dzierżawy z dnia 31 grudnia 2013 r.) przedmiotowa działka wykorzystywana jest do czynności opodatkowanych. Stan taki obowiązywał będzie do dnia zakończenia procedury przetargowej.
   • 362/11 - w okresie 1 stycznia 1999 r. do momentu oddania w dzierżawę działka wykorzystywana była do czynności niepodlegających opodatkowanych podatkiem VAT. Od dnia protokolarnego wydania nieruchomości obecnemu dzierżawcy w dniu 23 września 2014 r. (umowa dzierżawy z dnia 31 grudnia 2013 r.) przedmiotowa działka wykorzystywana jest do czynności opodatkowanych. Stan taki obowiązywał będzie do dnia zakończenia procedury przetargowej.
   • 362/12 - w okresie 1 stycznia 1999 r. do momentu oddania w dzierżawę działka wykorzystywana była do czynności niepodlegających opodatkowanych podatkiem VAT. Od dnia protokolarnego wydania nieruchomości obecnemu dzierżawcy w dniu 23 września 2014 r. (umowa dzierżawy z dnia 31 grudnia 2013 r.) przedmiotowa działka wykorzystywana jest do czynności opodatkowanych. Stan taki obowiązywał będzie do dnia zakończenia procedury przetargowej.
   • 666/3 - w okresie 1 stycznia 1999 r. do momentu oddania z dniem 2 stycznia 2007 r. w najem części garaży, działka wykorzystywana była do czynności niepodlegających opodatkowanych podatkiem VAT. Od dnia protokolarnego wydania nieruchomości obecnemu dzierżawcy w dniu 23 września 2014 .-. (umowa dzierżawy z dnia 31 grudnia 2013 r.)przedmiotowa działka wykorzystywana jest do czynności opodatkowanych. Stan taki obowiązywał będzie do dnia zakończenia procedury przetargowej.
   • 670/3 - w okresie 1 stycznia 1999 r, do momentu oddania w dzierżawę działka wykorzystywana była do czynności niepodlegających opodatkowanych podatkiem VAT. Od dnia protokolarnego wydania nieruchomości obecnemu dzierżawcy w dniu 23 września 2014 r. (umowa dzierżawy z dnia 31 grudnia 2013 r.) przedmiotowa działka wykorzystywana jest do czynności opodatkowanych. Stan taki obowiązywał będzie do dnia zakończenia procedury przetargowej.
  1. Zarząd Powiatu ... informuje, iż oddanie przez Powiat ... w trwały zarząd było czynnością niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT. Wynajmowane natomiast częściowo garaże w latach 2007 - 2013 przez trwałego zarządcę - Zespół Szkół w ... - podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT.
   W zawartych pomiędzy Zespołem Szkół w ... a najemcami garaży umowach podana jest wysokość czynszu w kwocie brutto. Najemcom były wystawiane faktury VAT zawierające 23% podatek VAT.
  1. Zarząd Powiatu ... informuje, iż niezabudowana działka oznaczona nr:
   • 362/11 - od dnia 1 stycznia 1999 r. do momentu oddania w dzierżawę wykorzystywana była do celów nieopodatkowanych. Od dnia protokolarnego wydania nieruchomości obecnemu dzierżawcy w dniu 23 września 2014 r. (umowa dzierżawy z dnia 31 grudnia 2013 r.) przedmiotowa działka wykorzystywana jest do czynności opodatkowanych.
   • 362/12 - od dnia 1 stycznia 1999 r. do momentu oddania w dzierżawę wykorzystywana była do celów nieopodatkowanych. Od dnia protokolarnego wydania nieruchomości obecnemu dzierżawcy w dniu 23 września 2014 r. (umowa dzierżawy z dnia 31 grudnia 2013 r.) przedmiotowa działka wykorzystywana jest do czynności opodatkowanych.
  1. Zarząd Powiatu ... informuje, że termin I przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonych nr:
   • 362/11 ustalony został na dzień 19 października 2015 r.
   • 362/12 ustalony został na dzień 19 października 2015 r.
   • 362/18 ustalony został na dzień 19 października 2015 r.
   • 659/10 ustalony został na dzień 19 października 2015 r.
   • 670/3 ustalony został na dzień 19 października 2015 r.
   • 666/3 ustalony został na dzień 19 października 2015 r.
   Wszystkie ww. działki objęte są jednym postępowaniem przetargowym. W przypadku zakończenia wynikiem pozytywnym przetargu na zbycie przedmiotowych działek, zawarcie umowy notarialnej sprzedaży będzie możliwe po upływie terminów prawem przewidzianych, jednak nie wcześniej niż przed upływem 14 dni od daty zamknięcia przetargu.
  1. Wnioskodawca informuje, że odnośnie działki nr:
   • 362/18 - od momentu oddania w 2007 r. przez Zespół Szkół w ... w najem na rzecz osób fizycznych części garaży usytuowanych na przedmiotowej zabudowanej działce do dnia dokonania dostawy minie dwa lata.
   • 659/10 - przedmiotowa zabudowana działka została oddana w dzierżawę umową z dnia 31 grudnia 2013 r. (protokół wydania nieruchomości z dnia 23 września 2014 r.). W przypadku, gdy nabywca wyłoniony zostanie w I przetargu, do momentu dostawy nie upłynie okres dwóch lat od momentu oddania w dzierżawę.
   • 362/11 - działka niezabudowana, została oddana w dzierżawę umową z dnia 31 grudnia 2013 r. (protokół wydania nieruchomości z dnia 23 września 2014 r.). W przypadku, gdy nabywca wyłoniony zostanie w I przetargu, do momentu dostawy nie upłynie okres dwóch lat od momentu oddania w dzierżawę.
   • 362/12- działka niezabudowana, została oddana w dzierżawę umową z dnia 31 grudnia 2013 r. (protokół wydania nieruchomości z dnia 23 września 2014 r.). W przypadku, gdy nabywca wyłoniony zostanie w I przetargu, do momentu dostawy nie upłynie okres dwóch lat od momentu oddania w dzierżawę.
   • 666/3 - działka niezabudowana, została oddana w dzierżawę umową z dnia 31 grudnia 2013 r. (protokół wydania nieruchomości z dnia 23 września 2014 r.). W przypadku, gdy nabywca wyłoniony zostanie w I przetargu, do momentu dostawy nie upłynie okres dwóch lat od momentu oddania w dzierżawę.
   • 670/3 - działka niezabudowana, została oddana w dzierżawę umową z dnia 31 grudnia 2013 r. (protokół wydania nieruchomości z dnia 23 września 2014 r.). W przypadku, gdy nabywca wyłoniony zostanie w I przetargu, do momentu dostawy nie upłynie okres dwóch lat od momentu oddania w dzierżawę.
  W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania (ostatecznie przedstawione w uzupełnieniu wniosku).

  W związku z rozbieżnymi interpretacjami organów podatkowych, Wnioskodawca zwraca się z zapytaniem czy sprzedaż wyżej wymienionych:

  1. zabudowanych działek oznaczonych nr 659/10 będzie w całości korzystała ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a w związku z art. 29a ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług...
  2. czy zbycie zabudowanej działki oznaczonej nr 362/18 będzie w całości korzystało ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1pkt 10 w związku z art. 29a ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług...
  3. niezabudowanych działek oznaczonych nr:
   1. 670/3 oraz 666/3 - będzie korzystała ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 2 pkt 33 ustawy o podatku od towarów i usług;
   2. 362/11 - będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT 23%;
   3. części działki 362/12 (tj. powierzchnia 1,6788 ha) - będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT 23 %,
   natomiast sprzedaż części działki 362/12 (tj. powierzchnia 1,1712 ha) - będzie korzystać ze zwolnienia na podstawę art. 43 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 2 pkt 33 ustawy o VAT...

  Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie przedstawione w uzupełnieniu wniosku).

  1. Zdaniem Wnioskodawcy sprzedaż zabudowanych działek oznaczonych nr 659/10 będzie w całości korzystała ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a w związku z art. 29a ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług.
  2. W związku z tym, że część garaży było wynajmowane w wykonaniu czynności opodatkowanych (najemcom były wystawiane faktury VAT zawierające podatek VAT 23 %) w 2007 roku doszło do pierwszego zasiedlenia zabudowanej działki oznaczonej nr 362/18. Mając to na uwadze, do sprzedaży tej działki możemy zastosować zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 w związku z art. 29a ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług.
  3. Zdaniem Wnioskodawcy, zbycie niezabudowanych działek oznaczonych nr:
   1. 670/3 oraz 666/3 - będzie korzystało ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 2 pkt 33 ustawy o podatku od towarów i usług;
   2. 362/11 będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT 23;
   3. części działki 362/12 (tj. powierzchnia 1,6788 ha) - będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT 23 %.
   natomiast sprzedaż części działki 362/12 (tj. powierzchnia 1,1712 ha) - będzie korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 2 pkt 33 ustawy o VAT.
  W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest:
  • prawidłowe - w zakresie zwolnienia z opodatkowania sprzedaży działki zabudowanej oznaczonej nr 659/10;
  • nieprawidłowe- w zakresie zwolnienia z opodatkowania sprzedaży działki zabudowanej oznaczonej nr 362/18;
  • prawidłowe – w zakresie zwolnienia z opodatkowania sprzedaży działek niezabudowanych nr 670/3 oraz nr 666/3;
  • prawidłowe – w zakresie opodatkowania sprzedaży działki niezabudowanej nr 362/11;
  • prawidłowe – w zakresie opodatkowania sprzedaży części działki niezabudowanej nr 362/12 (tj. powierzchnia 1,6788 ha) oraz zwolnienia z opodatkowania sprzedaży części działki niezabudowanej 362/12 (tj. powierzchnia 1,1712 ha.

  Zgodnie z przepisem z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:

  1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
  2. eksport towarów;
  3. import towarów na terytorium kraju;
  4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
  5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

  Na mocy art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

  Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...) – art. 7 ust. 1 ustawy.

  Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

  Podstawowa stawka podatku – na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy – wynosi 22% z zastrzeżeniem ust. 2 - 12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

  Jednakże w myśl art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i ust. 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

  Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

  Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, w myśl którego zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

  1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
  2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

  Definicję pierwszego zasiedlenia zawiera art. 2 pkt 14 ustawy, zgodnie z którym, przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

  1. wybudowaniu lub
  2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

  Aby można było mówić o pierwszym zasiedleniu, musi dojść do oddania budynków (budowli) do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Pierwsze zasiedlenie będzie miało miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany obiekt zostanie sprzedany lub np. oddany w dzierżawę, najem, które to czynności będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zauważyć należy, iż zarówno sprzedaż, jak i dzierżawa, czy najem, wykonywane przez podatników podatku VAT są bowiem czynnościami podlegającymi opodatkowaniu.

  W przypadku nieruchomości niespełniających przesłanek do zwolnienia od podatku na podstawie powołanego wyżej przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ustawodawca umożliwia podatnikom – po spełnieniu określonych warunków – skorzystanie ze zwolnienia wskazanego w pkt 10a tego przepisu.

  Stosownie do treści art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

  1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
  2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

  Mając powyższe na uwadze należy zauważyć, iż aby dostawa budynków, budowli lub ich części mogła korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, muszą być spełnione łącznie dwa warunki występujące w tym artykule.

  Warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b – zgodnie z art. 43 ust. 7a ustawy – nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

  Wskazać również należy, iż zgodnie z uregulowaniami zawartymi w art. 43 ust. 10 ustawy, podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków budowli lub ich części, pod warunkiem, że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

  1. są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;
  2. złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

  W myśl art. 43 ust. 11 ustawy oświadczenie, o którym mowa w ust. 10 pkt 2, musi również zawierać:

  1. imiona i nazwiska lub nazwę, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej dokonującego dostawy oraz nabywcy;
  2. planowaną datę zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części;
  3. adres budynku, budowli lub ich części.

  Kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zostały budynki lub budowle rozstrzyga przepis art. 29a ust. 8 ustawy, w myśl którego, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

  W świetle tego przepisu przy sprzedaży budynków lub budowli, dokonywanej wraz z dostawą gruntu, na którym są one posadowione, grunt dzieli byt prawny budynków w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Oznacza to, że do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku jak dla dostawy budynków, budowli lub ich części na tym gruncie posadowionych. Jeżeli dostawa budynków albo budowli lub ich części korzysta ze zwolnienia od podatku, ze zwolnienia takiego korzysta również dostawa gruntu, na którym obiekt jest posadowiony.

  Należy zauważyć, że w myśl art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.), ilekroć w ustawie jest mowa o obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć:

  • budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi
  • budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
  • obiekt małej architektury.

  Na mocy art. 3 pkt 2 ustawy Prawo budowlane, przez budynek należy rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

  Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT. Uchwałą nr .......... Rady Powiatu ...........z ........... w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu ......., położonych w ........, przeznaczono do sprzedaży (łącznie) w trybie przetargowym nieruchomości oznaczone, jako:

  1. zabudowane działki gruntu nr 362/18 o pow. 1,4592 ha i 659/10 o pow. 0,7700 ha, dla których w Sądzie Rejonowym w ........... jest urządzona księga wieczysta Nr ....... oraz
  2. niezabudowane działki nr 362/12 o pow. 2,8500 ha, 670/3 o pow. 13,7400 ha, 666/3 o pow. 8,0700 ha, dla których w Sądzie Rejonowym w ........ urządzona jest księga wieczysta Nr ... oraz nr 362/11 o pow. 1,7400 ha, która objęta jest księgą wieczystą Nr ...

  Powiat ........ stał się z dniem 1 stycznia 1999 r. właścicielem przedmiotowych nieruchomości z mocy prawa, na podstawie decyzji Wojewody ....... z ......... r., znak: ..............

  Do dnia 31 sierpnia 2013 r. nieruchomość pozostawała w trwałym zarządzie Zespołu Szkół w ........ (tj. w formie prawnej, w jakiej jednostki samorządu terytorialnego „wyposażają” w majątek „swoje” jednostki organizacyjne - art. 43 i następne ustawy o gospodarce nieruchomościami). Z dniem 31 sierpnia 2013 r. na mocy Uchwały Nr ........ Rady Powiatu ........ z dnia 22 kwietnia 2013 r. zlikwidowany został Zespół Szkół w ....... Decyzją Zarządu Powiatu ....... z dnia 9 sierpnia 2013 r. wygaszony został z dniem 31 sierpnia 2013 r. trwały zarząd nieruchomością, sprawowany przez Zespół Szkół. Nieruchomość została przyjęta protokołem zdawczo-odbiorczym do zasobu Powiatu ..............

  Działka oznaczona nr 362/18 o pow. 1,4592 ha, zabudowana jest dwoma budynkami garażowymi, budynkiem przechowalni owoców, wiatą magazynową, budynkiem wagi samochodowej, budynkiem magazynu paliw. W latach 2007 -2013 Zespól Szkół wynajmował część garaży osobom fizycznym. Pozostałe budynki zlokalizowane na działce, za wyjątkiem dwóch budynków garażowych, zgodnie z opinią rzeczoznawcy majątkowego są bez wartości użytkowej - do likwidacji (była przechowalnia owoców, budynek wagi samochodowej i wiata drewniana).

  Działka oznaczona nr 659/10 o pow. 0,7700 ha zabudowana jest dwoma budynkami magazynowymi (stodoły), o konstrukcji drewnianej oraz dwoma budynkami murowanymi spełniającymi funkcję magazynu na zboże i garażu na sprzęt. Stodoły usytuowane na działce, zgodnie z opinią rzeczoznawcy majątkowego, są bez wartości użytkowej (do likwidacji).

  Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru, w którym zlokalizowana jest przedmiotowa zabudowana nieruchomość (dz. 362/18 i 659/10), wyznaczył funkcję UO, RPO, UR, B, S - gospodarstwo pomocnicze zespołu szkół, bazy, magazyny (zasady zagospodarowania: utrzymanie obecnych funkcji z możliwością przekształceń obiektów dla celów zgodnych z oznaczeniami w rysunku planu; teren wymaga kompleksowego zagospodarowania uwzględniającego konieczność wydzielenia miejsc parkingowych, ciągów pieszych, osłony zielenią, wygrodzenia różnych funkcji).

  Nie były ponoszone wydatki na ulepszenie budynków usytuowanych na przedmiotowych działkach, a jeśli były, to nie przekroczyły 30% wartości początkowej.

  Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy ........zatwierdzonego uchwałą ......... Rady Gminy ......... z dnia 29 grudnia 2003 r.:

  • działka oznaczona nr 362/11 o pow. 1,7400 ha leży w terenie oznaczonym symbolem 3UO - usługi oświaty (zasady zagospodarowania: utrzymanie funkcji oświaty z możliwością przekształceń dostosowanych do profilu nauczania, obejmuje się ochroną planistyczną, jako dwa pomniki przyrody dwa kasztanowce zwyczajne o obw. pni 260 i 240 cm),
  • działka oznaczona nr 362/12 o pow. 2,8500 ha, leży częściowo w terenie o przeznaczeniu: usługi oświaty (oznaczony symbolem 3UO; zasady zagospodarowania: utrzymanie funkcji oświaty z możliwością przekształceń dostosowanych do profilu nauczania, obejmuje się ochroną planistyczną, jako dwa pomniki przyrody dwa kasztanowce zwyczajne o obw. pni 260 i 240 cm) - co stanowi powierzchnię 1,6788 ha, a częściowo w terenie o przeznaczeniu uprawy polowe, łąki, wody (oznaczony na rysunku planu symbolami RP, ZŁ, W) - co stanowi powierzchnię 1,1712 ha.

  Działki oznaczone nr 666/3 o pow. 8,0700 ha oraz 670/3 o pow. 13,7400 ha położone są w terenie oznaczonym na rysunku planu zagospodarowania przestrzennego symbolami RP, ZŁ, W - uprawy rolne, łąki i wody (zasady zagospodarowania: utrzymanie dotychczasowego sposobu użytkowania).

  Ww. niezabudowane działki w całości użytkowane rolniczo, pomimo przeznaczenia w planie. Wszystkie działki, zarówno zabudowane (oznacz. nr 659/10 oraz 362/18) jak i niezabudowane (oznacz. nr 362/11, 362/12, 670/3 oraz 666/3), objęte są umową dzierżawy z dnia 31 grudnia 2013 r., zawartą na okres trzech lat, znak: ............. (protokół wydania nieruchomości z dnia 23 września 2014 r.).

  Z dniem 1 stycznia 1999 roku Powiat ........... na podstawie decyzji Wojewody .........stał się właścicielem ww. działek.

  Po dniu 1 stycznia 1999 roku Powiat ......... na ww. działkach nie wybudował obiektów budowlanych i nie przysługiwało mu z tego tytułu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

  Na ww. działkach po dniu 1 stycznia 1999 r. nie wybudowano żadnych obiektów budowlanych, więc nie zostały poniesione wydatki na ulepszenie obiektów wyższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

  Przy nabyciu z dniem 1 stycznia 1999 r. z mocy prawa, potwierdzonym decyzją Wojewody .........nr ........... z dnia ........... r. wszystkich ww. działek Powiatowi .......... nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.

  Budynki mieszczące się na działce zabudowanej oznaczonej nr 362/18 oraz nr 659/10 są trwale związane z gruntem.

  Z posiadanych dokumentów wynika, iż działka oznaczona nr 362/18 w okresie 1 stycznia 1999 r. do momentu oddania z dniem 2 stycznia 2007 r. w najem części garaży, działka wykorzystywana była do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. Od dnia 2 stycznia 2007 r. do 30 listopada 2013 r. część działki wykorzystywana była do czynności opodatkowanych. Od dnia protokolarnego wydania nieruchomości obecnemu dzierżawcy w dniu 23 września 2014 r. (umowa dzierżawy z dnia 31 grudnia 2013 r.) przedmiotowa działka wykorzystywana jest do czynności opodatkowanych. Stan taki obowiązywał będzie do dnia zakończenia procedury przetargowej, natomiast działki oznaczone numerami 659/10, 362/11, 362/12, 666/3, 670/3 – w okresie 1 stycznia 1999 r. do momentu oddania w dzierżawę działek wykorzystywane były do czynności niepodlegających opodatkowanych podatkiem VAT. Od dnia protokolarnego wydania nieruchomości obecnemu dzierżawcy w dniu 23 września 2014 r. (umowa dzierżawy z dnia 31 grudnia 2013 r.) przedmiotowe działki wykorzystywane są do czynności opodatkowanych. Stan taki obowiązywał będzie do dnia zakończenia procedury przetargowej.

  Oddanie przez Powiat .......w trwały zarząd było czynnością niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT. Wynajmowane natomiast częściowo garaże w latach 2007 - 2013 przez trwałego zarządcę - Zespół Szkół w ......... - podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT. W zawartych pomiędzy Zespołem Szkół w ............. a najemcami garaży umowach podana jest wysokość czynszu w kwocie brutto. Najemcom były wystawiane faktury VAT zawierające 23% podatek VAT.

  Termin I przetargu na sprzedaż ww. nieruchomości ustalony został na dzień 19 października 2015 r.

  Odnośnie działki numer 362/18 od momentu oddania w 2007 r. przez Zespół Szkół w ...........w najem na rzecz osób fizycznych części garaży usytuowanych na przedmiotowej zabudowanej działce do dnia dokonania dostawy minie dwa lata, a w przypadku działek oznaczonych numerami 659/10, 362/11, 362/12, 666/3, 670/3 przedmiotowe zabudowane działki, które zostały oddane w dzierżawę umową z dnia 31 grudnia 2013 r. (protokół wydania nieruchomości z dnia 23 września 2014 r.), w przypadku gdy nabywca wyłoniony zostanie w I przetargu, do momentu dostawy nie upłynie okres dwóch lat od momentu oddania w dzierżawę.

  W celu ustalenia czy sprzedaż działek zabudowanych może korzystać ze zwolnienia, koniecznym jest zbadanie przesłanek określonych przepisem art. 43 ust. 1 pkt 10 oraz art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o podatku od towarów i usług.

  Odnosząc się do działki zabudowanej oznaczonej nr 659/10 należy zauważyć, iż aby sprzedaż przedmiotowej nieruchomości mogła korzystać ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT nie może być dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim i pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą tych budynków i budowli nie może upłynąć okres krótszy niż 2 lata.

  Ażeby można było mówić o pierwszym zasiedleniu, musi dojść do oddania budynku do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Pierwsze zasiedlenie będzie miało miejsce wówczas, gdy wybudowany lub ulepszony obiekt zostanie sprzedany lub np. oddany w najem, dzierżawę, leasing. Zarówno sprzedaż, jak i najem, dzierżawa, leasing są bowiem czynnościami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem VAT. Zatem, należy uznać za pierwsze zasiedlenie także moment oddania budynku do użytkowania pierwszemu nabywcy czy najemcy.

  W rozpatrywanym przypadku – jak wskazał Wnioskodawca odnośnie zabudowanej działki oznaczonej 659/10 – od dnia 1 stycznia 1999 r. do momentu oddania działki w dzierżawę obecnemu dzierżawcy działka wykorzystywana była do czynności niepodlegających opodatkowaniu. Od dnia protokolarnego wydania nieruchomości obecnemu dzierżawcy w dniu 23 września 2014 r. (umowa dzierżawy z dnia 31 grudnia 2013 r.) przedmiotowa działka wykorzystywana jest do czynności opodatkowanych. Stan taki obowiązywał będzie do dnia zakończenia procedury przetargowej. W przypadku, zatem gdy nabywca wyłoniony zostanie w I przetargu, to do momentu dostawy nie upłynie okres dwóch lat od momentu oddania w dzierżawę.

  Ponieważ przesłanki zwolnienia wynikające z art. 43 ust. 1pkt 10 ustawy nie zostały spełnione należy zbadać przesłanki wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 10a. Podstawą do zastosowania zwolnienia wynikającego z treści tego przepisu jest łącznie spełnienie dwóch przesłanek. Pierwszą z nich jest brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w odniesieniu do sprzedawanej nieruchomości. Natomiast druga z przesłanek stanowi, że dokonujący dostawy nie ponosił wydatków na ulepszenie sprzedawanych nieruchomości, w stosunku do których przysługiwałoby mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, przekraczających 30 % wartości początkowej nieruchomości. Jak wynika z treści wniosku, Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z nabyciem przedmiotowej nieruchomości, a ponadto od momentu jej nabycia Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenie wyższych niż 30% wartości początkowej. W związku z powyższym sprzedaż budynków: stodoła (mała), stodoła (duża), murowany magazyn na zboże, murowany magazyn (dawny budynek praktycznej nauki zawodu), wiata murowana (garaż na sprzęt) będzie korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy. Natomiast dostawa gruntu zabudowanej działki oznaczonej numerem 659/10 - na której posadowione są ww. budynki będzie korzystać ze zwolnienia w myśl art. 29a ust. 8 ustawy.

  Zatem, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie zwolnienia z opodatkowania sprzedaży działki zabudowanej nr 659/10 zostało uznane za prawidłowe.

  Odnosząc się do dostawy zabudowanej działki oznaczonej nr 362/18 należy zauważyć, iż jak wskazał Wnioskodawca, w latach 2007- 2013 Zespół Szkół w .......oddał w najem na rzecz osób fizycznych część garaży usytuowanych na przedmiotowej zabudowanej działce. Pozostałe budynki (budynek przechowalni owoców, wiata magazynowa, budynek wagi samochodowej, budynek magazynu paliw i część garaży) nie były przedmiotem najmu. W związku z tym w stosunku do części garaży, która była wynajmowana miało miejsce pierwsze zasiedlenie.

  W związku z powyższym zwolnieniem określonym w art. 43 ust. 1pkt 10 ustawy o VAT, objęta będzie część garaży, która była wynajmowana bowiem miało miejsce pierwsze zasiedlenie tej części garaży oraz od momentu pierwszego zasiedlenia do dostawy minie okres dwóch lat.

  W przypadku pozostałych budynków i części garaży do pierwszego zasiedlenia doszło w momencie oddania działki w dzierżawę obecnemu dzierżawcy (protokół wydania nieruchomości z dnia 23 września 2014 r.). Zatem, jeżeli – jak wskazał Wnioskodawca - nabywca zostanie wyłoniony w I przetargu to do dostawy nie upłynie okres 2 lat. Wobec powyższego dostawa tych budynków i części garaży nie będzie mogła korzystać ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

  W takiej sytuacji, w stosunku do dostawy budynku przechowalni owoców, wiaty magazynowej, budynku wagi samochodowej, budynku magazynu paliw i części garaży, które zostały oddane w dzierżawę umową z dnia 31 grudnia 2013 r. (protokół wydania nieruchomości z dnia 23 września 2014 r.), należy zbadać przesłanki wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 10a. Podstawą do zastosowania zwolnienia wynikającego z treści tego przepisu, jak wyżej wskazano, jest łącznie spełnienie dwóch przesłanek. Pierwszą z nich jest brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w odniesieniu do sprzedawanej nieruchomości. Natomiast druga z przesłanek stanowi, że dokonujący dostawy nie ponosił wydatków na ulepszenie sprzedawanych nieruchomości, w stosunku do których przysługiwałoby mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, przekraczających 30 % wartości początkowej nieruchomości. Jak wynika z treści wniosku, Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z nabyciem budynku przechowalni owoców, wiaty magazynowej, budynku wagi samochodowej, budynku magazynu paliw i garaży, a ponadto od momentu ich nabycia Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenie wyższych niż 30% wartości początkowej. W związku z powyższym sprzedaż budynku przechowalni owoców, wiaty magazynowej, budynku wagi samochodowej, budynku magazynu paliw i części garaży, w stosunku do których pierwsze zasiedlenie miało miejsce z chwilą oddania w dzierżawę obecnemu dzierżawcy, będzie korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy.

  Natomiast dostawa gruntu zabudowanej działki oznaczonej numerem 362/18 - na której posadowione są ww. budynki będzie korzystać ze zwolnienia w myśl art. 29a ust. 8 ustawy.

  Zatem, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie zwolnienia z opodatkowania sprzedaży działki zabudowanej nr 362/18, zgodnie z którym dostawa ta korzysta w całości ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10 należało uznać za nieprawidłowe.

  W myśl art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

  Zgodnie z art. 2 pkt 33 ustawy, przez tereny budowlane rozumie się, grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu – zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

  W tym miejscu warto wyjaśnić, że stosownie do treści wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 28 marca 1996 r. w sprawie C-468/93 Gemeente Emmen – „teren budowlany oznacza każdy nieuzbrojony lub uzbrojony teren uznany przez państwa członkowskie za teren z przeznaczeniem pod zabudowę”.

  Zatem także w świetle orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości, za teren budowlany uznać można jedynie taki, który regulacjami prawa krajowego został przeznaczony pod zabudowę.

  Wprowadzony do ustawy art. 2 pkt 33 w zgodny sposób odpowiada zatem także treści orzeczenia, gdyż cechę przeznaczenia pod zabudowę ustalić należy na podstawie określonych wprost w ustawie dokumentów prawa miejscowego.

  Z powyższej analizy wynika, że ustawa o podatku od towarów i usług nakazuje oceniać przeznaczenie określonego gruntu wyłącznie w oparciu o istniejący plan zagospodarowania przestrzennego oraz wydane decyzje o warunkach zabudowy nieruchomości. Bez znaczenia zatem pozostaje klasyfikacja według ewidencji gruntów i budynków lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

  Powyższe oznacza, że generalnie opodatkowane podatkiem VAT są dostawy, których przedmiotem są nieruchomości gruntowe zabudowane i niezabudowane, przy czym w przypadku tych ostatnich opodatkowane są wyłącznie te, których przedmiotem są tereny budowlane (przeznaczone pod zabudowę). Pozostałe natomiast dostawy gruntów niezabudowanych, będących gruntami leśnymi, rolnymi itp., niebędących terenami budowlanymi – są zwolnione od podatku VAT.

  Dokonana wyżej analiza przepisów jednoznacznie wskazuje, że zwolnienie od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, obejmuje zbycie nieruchomości niezabudowanych (gruntów) wyłącznie w sytuacji, gdy nie są one przeznaczone pod zabudowę. Elementem, który determinuje możliwość skorzystania ze zwolnienia od podatku VAT przy zbyciu gruntów jest przeznaczenie gruntu na cele inne niż budowlane. Przy czym - jak wyjaśniono wyżej - o tym, że dany teren jest terenem budowlanym przesądzają zapisy w planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy.

  Jak wynika z opisu sprawy działki oznaczone numerem 670/3 i 666/3 oraz część działki 362/12 (o pow.1,1712 ha) położone są w terenie oznaczonym na rysunku planu zagospodarowania przestrzennego Gminy .........symbolami RP, ZŁ, W - uprawy rolne, łąki i wody (zasady zagospodarowania: utrzymanie dotychczasowego sposobu użytkowania). Przedmiotem planowanej przez Wnioskodawcę dostawy będzie zatem teren niezabudowany inny niż teren budowlany. W konsekwencji powyższego w analizowanym przypadku dla sprzedaży działek 670/3, 666/3 oraz części działki 362/12 (o pow.1,1712 ha) spełnione zostaną przesłanki do zastosowania zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy.

  Zatem, stanowisko Wnioskodawcy w powyższym zakresie należało uznać za prawidłowe.

  Odnosząc się do dostawy niezabudowanych działek oznaczonych numerem 362/11 oraz części działki 362/12 (o pow.1,6788 ha) należy zauważyć, iż jak wynika z opisu sprawy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy .......... działka oznaczona nr 362/11 oraz część działki 362/12 (o pow.1,6788 ha) leżą w terenie oznaczonym symbolem 3UO - usługi oświaty (zasady zagospodarowania: utrzymanie funkcji oświaty z możliwością przekształceń dostosowanych do profilu nauczania, obejmuje się ochroną planistyczną, jako dwa pomniki przyrody dwa kasztanowce zwyczajne o obw. pni 260 i 240 cm). Zatem należy stwierdzić, że dostawa tych działek, jako terenów przeznaczonych pod zabudowę, nie będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9.

  Ponieważ w przedmiotowej sprawie nie zaistniały przesłanki umożliwiające zastosowanie zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, należy rozpatrzeć warunki do zastosowania zwolnienia dla dostawy nieruchomości wynikające z przepisu art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy.

  Według art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

  Wskazać należy, iż z okoliczności sprawy wynika, że w okresie od 1 stycznia 1999 r. do momentu oddania w dzierżawę działki 362/11 oraz 362/12 wykorzystywane były do czynności niepodlegających opodatkowanych podatkiem VAT. Od dnia protokolarnego wydania nieruchomości obecnemu dzierżawcy w dniu 23 września 2014 r. (umowa dzierżawy z dnia 31 grudnia 2013 r.) przedmiotowe działki wykorzystywane są do czynności opodatkowanych. Stan taki obowiązywał będzie do dnia zakończenia procedury przetargowej. Zatem przedmiotowe działki nie były wykorzystywane wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku. W konsekwencji dostawa działki 362/11 oraz części działki nr 362/12 (o pow.1,6788 ha) nie będzie korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy.

  Tym samym sprzedaż działek oznaczonych nr 362/11 oraz 362/12 (o pow.1,6788 ha) będą podlegać opodatkowaniu według podstawowej stawki podatku VAT, tj. 23%.

  Zatem stanowisko Wnioskodawcy w powyższym zakresie należało uznać za prawidłowe.

  Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

  Dodatkowo tut. Organ zwraca uwagę, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu sprawy. Należy zatem zaznaczyć, iż w niniejszej interpretacji Organ nie oceniał kwestii daty umowy oddania w dzierżawę oraz daty protokołu wydania nieruchomości. Powyższe zostało przyjęte jako element przedstawionego przez Wnioskodawcę opisu zdarzenia przyszłego i nie było przedmiotem oceny. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

  Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ..., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organnie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny, co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

  © 2011-2018 Interpretacje.org
  StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
  Działy przedmiotowe
  Komentarze podatkowe
  Najnowsze interpretacje
  Aport
  Gmina
  Koszty uzyskania przychodów
  Najem
  Nieruchomości
  Obowiązek podatkowy
  Odszkodowania
  Pracownik
  Prawo do odliczenia
  Projekt
  Przedsiębiorstwa
  Przychód
  Różnice kursowe
  Sprzedaż
  Stawki podatku
  Świadczenie usług
  Udział
  Zwolnienia przedmiotowe
  Aktualności
  Informacje o serwisie
  Kanały RSS
  Reklama w serwisie
  Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.