IPTPB2/4511-572/15-4/PK | Interpretacja indywidualna

Skutki podatkowe sprzedaży działki
IPTPB2/4511-572/15-4/PKinterpretacja indywidualna
 1. dział spadku
 2. działki
 3. koszty uzyskania przychodów
 4. spadek
 5. sprzedaż
 6. spłata
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie i wysokość kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 7 września 2015 r. (data wpływu 9 września 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 26 listopada 2015 r. (data wpływu 27 listopada 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:

 • opodatkowania dochodu ze sprzedaży udziałów w nieruchomości nabytych w spadku po zmarłym ojcu i siostrze – jest nieprawidłowe,
 • zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów spłaty dokonanej z tytułu działu spadku, dotyczącej nabycia udziału w nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 września 2015 r. do Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, wpłynął wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.

Pismem z dnia 15 września 2015 r., Nr IBPB-2-2/4511-487/15/MM, na podstawie art. 170 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), stosownie do § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), powyższy wniosek został przekazany przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej do załatwienia zgodnie z właściwością przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim (data wpływu 18 września 2015 r.).

Wniosek nie spełniał wymogów, określonych w art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, w związku z powyższym, pismem z dnia 18 listopada 2015 r., Nr IPTPB2/4511-572/15-2/PK, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 i § 2 w zw. z art. 14h ustawy Ordynacja podatkowa, wezwał Wnioskodawczynię do usunięcia braków wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie wysłano w dniu 18 listopada 2015 r. (skutecznie doręczono dnia 24 listopada 2015 r.), zaś w dniu 27 listopada 2015 r. Wnioskodawczyni uzupełniła ww. wniosek (data nadania 26 listopada 2015 r.).

We wniosku i jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny:

W czerwcu 2009 r., w wyniku postanowienia Sądu Rejonowego w ..., Wnioskodawczyni nabyła wraz z rodzeństwem spadek po ojcu i siostrze, obejmujący działkę gruntową o powierzchni 3 407 m2,. Jako współwłaścicielce tej działki Wnioskodawczyni przypadło 1/5 gruntu, tj. 681 m2.

Dział spadku został dokonany w wyniku sądowej ugody z dnia 6 marca 2014 r. Zgodnie z tą ugodą część działki Wnioskodawczyni została powiększona o część działki brata (do 1 041 m2), którego Wnioskodawczyni zobowiązana była spłacić (za jego udział w spadku) w wysokości 40 000 zł. Jako właścicielka powiększonej działki Wnioskodawczyni została zapisana w księdze wieczystej .... Kwotę spłaty w wysokości 40 000 zł Wnioskodawczyni przekazała bratu A. na jego konto w ... w dniu 5 grudnia 2014 r.

Zgodnie z ww. ugodą, w dniu 6 listopada 2014 r. Wnioskodawczyni odsprzedała swojemu bratu P. kawałek działki o powierzchni 40 m2 za kwotę 4 600 zł. Podatek od tej sprzedaży w wysokości 19%, tj. 874 zł, Wnioskodawczyni zapłaciła w dniu 13 kwietnia 2015 r. w Urzędzie Skarbowym w ....

Pozostała część swojej działki o powierzchni 1 001 m2 Wnioskodawczyni sprzedała małżeństwu ... w dniu 19 lutego 2015 r., za kwotę 115 115 zł.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawczyni dodała, że:

 • postanowienie Sądu z dnia 1 czerwca 2009 r. uprawomocniło się po 21 dniach (nie było odwołań), czyli z dniem 22 czerwca 2009 r.;
 • działka o powierzchni 3 407 m2 położona jest w ... przy ul. ..., nr geodezyjny 1231/9;
 • ojciec zmarł w dniu 1 listopada 1978 r.;
 • siostra zmarła w dniu 14 czerwca 2000 r.;
 • w skład spadku po ojcu i siostrze nie wchodziły żadne składniki majątkowe poza działką nr 1231/9;
 • po ojcu (połowa działki nr 1231/9), na postawie postanowienia Sądu z dnia 20 stycznia 2000 r. spadek nabyło 6 spadkobierców (w tym siostra), a po siostrze (połowa działki nr 1231/9 i udział siostry w spadku po ojcu) na podstawie postanowienia Sądu z dnia 1 czerwca 2009 r. spadek nabyło 5 spadkobierców, w równych częściach;
 • dział spadku nastąpił w wyniku ugody, zgodnie z którą udział Wnioskodawczyni zwiększył się o połowę udziału brata A. i spłatą tego udziału;
 • wartość spłaty udziału została ustalona przy przyjęciu ceny gruntu w wysokości 120 zł/m2, podczas gdy biegła sądowa określiła cenę tego gruntu na 115 zł/m2;
 • sprzedaż działek o powierzchni 1 001 m2 i 40 m2 nie miała związku z żadną działalnością gospodarczą.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku):
 1. Czy zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym Wnioskodawczyni może z dochodu ze sprzedaży działki o powierzchni 1 001 m2 wyłączyć 1/5 wartości sprzedaży...
 2. Czy zgodnie z art. 22 pkt 6d ww. ustawy spłata brata A. w wysokości 40 000 zł, dotycząca przyłączenia do działki Wnioskodawczyni połowy jego udziału we współwłasności działki 1231/9, stanowi koszt uzyskania przychodu ze sprzedaży działki o powierzchni 1 001 m2...

Zdaniem Wnioskodawczyni (ostatecznie sformułowanym w uzupełnieniu wniosku), odnośnie do pytania nr 1, przez ponad 5 lat Wnioskodawczyni była współwłaścicielką działki nr 1231/9, z której wyodrębniono działkę o powierzchni 1 001 m2. Udział Wnioskodawczyni w działce nr 1231/9 o powierzchni 3 407 m2 wynosił 1/5 i obejmował powierzchnię 681 m2, a po przyjęciu (za spłatą) części brata – 1 041 m2. W związku z powyższym Wnioskodawczyni uważa, że do opodatkowania powinna zadeklarować tylko 4/5 uzyskanej sumy ze sprzedaży działki o powierzchni 1 001 m2.

Zdaniem Wnioskodawczyni, odnośnie pytania nr 2, zgodnie z art. 22 pkt 6d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kwota spłaty brata A. stanowi koszt uzyskania przychodu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych w części dotyczącej:
 • opodatkowania dochodu ze sprzedaży udziałów w nieruchomości nabytych w spadku po zmarłym ojcu i siostrze – jest nieprawidłowe;
 • zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów spłaty dokonanej z tytułu działu spadku, dotyczącej nabycia udziału w nieruchomości – jest prawidłowe.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 4. innych rzeczy

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) przed upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)–c) formułuje generalną zasadę, że sprzedaż nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym, jeżeli sprzedaż nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości nastąpi po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie - nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a przychód uzyskany z odpłatnego zbycia nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

W przypadku sprzedaży nieruchomości decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ma data nabycia udziałów w działce o powierzchni 1 001 m2 i forma prawna ich nabycia.

Z przedstawionego we wniosku i jego uzupełnieniu opisu stanu faktycznego wynika, że w czerwcu 2009 r. w wyniku postanowienie Sądu Rejonowego Wnioskodawczyni nabyła wraz z rodzeństwem spadek po ojcu i siostrze, obejmujący działkę gruntową nr 1231/9 o powierzchni 3 407 m2. Postanowienie Sądu z dnia 1 czerwca 2009 r. uprawomocniło się w dniu 22 czerwca 2009 r. Ojciec zmarł w dniu 1 listopada 1978 r. Siostra zmarła w dniu 14 czerwca 2000 r. W skład spadku po ojcu i siostrze nie wchodziły żadne składniki majątkowe poza działką nr 1231/9. Po ojcu (połowa działki nr 1231/9) spadek nabyło 6 spadkobierców (w tym siostra), a po siostrze (połowa działki nr 1231/9 i udział siostry w spadku po ojcu) spadek nabyło 5 spadkobierców, w równych częściach. Jako współwłaścicielce tej działki Wnioskodawczyni przypadło 1/5 gruntu, tj. 681 m2. Dział spadku nastąpił w wyniku ugody z dnia 6 marca 2014 r., zgodnie z którą udział Wnioskodawczyni zwiększył się o połowę udziału brata i spłatą tego udziału. Jako właścicielka powiększonej działki Wnioskodawczyni została zapisana w księdze wieczystej. Kwotę spłaty w wysokości 40 000 zł Wnioskodawczyni przekazała bratu na jego konto w dniu 5 grudnia 2014 r. Zgodnie z ww. ugodą, w dniu 6 listopada 2014 r. Wnioskodawczyni odsprzedała drugiemu bratu kawałek działki o powierzchni 40 m2 za kwotę 4 600 zł. Podatek od tej sprzedaży w wysokości 19%, tj. 874 zł Wnioskodawczyni zapłaciła w dniu 13 kwietnia 2015 r. w Urzędzie Skarbowym. Pozostała część swojej działki o powierzchni 1 001 m2 Wnioskodawczyni sprzedała w dniu 19 lutego 2015 r. za kwotę 115 115 zł. Sprzedaż działek o powierzchni 1 001 m2 i 40 m2 nie miała związku z żadną działalnością gospodarczą.

Zgodnie z art. 922 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.), prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób. W myśl art. 924 i 925 ww. ustawy Kodeks cywilny, spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku. Oznacza to, że z chwilą śmierci należące do spadkodawcy prawa i obowiązki stają się spadkiem, który podlega przepisom prawa spadkowego, a data śmierci (chwila śmierci) spadkodawcy ustala, kto staje się spadkobiercą oraz co wchodzi w skład masy spadkowej. Z kolei postanowienie sądu o nabyciu spadku potwierdza jedynie prawo spadkobiercy do tego spadku od momentu jego otwarcia. Istotny zatem dla podatku dochodowego jest dzień otwarcia spadku, czyli data śmierci spadkodawcy.

W myśl art. 1035 Kodeksu cywilnego, jeżeli spadek przypada kilku spadkobiercom, do wspólności majątku spadkowego stosuje się przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych. Do momentu zniesienia tej współwłasności lub dokonania działu spadku, spadkobiercy są współwłaścicielami rzeczy i praw wchodzących w skład spadku. Jednak zgodnie z art. 1036 Kodeksu cywilnego istnieje możliwość rozporządzenia przez spadkobierców prawem lub rzeczą należącą do spadku, mimo istnienia współwłasności, jeśli następuje to za zgodną wolą wszystkich spadkobierców.

Konkludując, spadkobiercy nabywają spadek w chwili jego otwarcia i z tą chwilą powstaje pomiędzy nimi wspólność majątku spadkowego. Wspólność ta powstaje z mocy prawa i dotyczy majątku spadkowego traktowanego jako całość.

Z instytucją działu spadku mamy do czynienia w sytuacji, w której spadek przypada kilku spadkobiercom. W wyniku działu spadku prawa majątkowe objęte spadkiem przyznane poszczególnym spadkobiercom stosownie do wielkości ich udziałów, przechodzą na nich. Ustaje więc wspólność majątku spadkowego. Umowa o dział spadku lub prawomocne orzeczenie sądowe o dziale spadku stanowią tytuł własności rzeczy, które w dziale przypadły poszczególnym spadkobiercom na wyłączną własność lub współwłasność. Tak więc na skutek działu spadku następuje „konkretyzacja” składników masy spadkowej przypadających poszczególnym spadkobiercom. Dział spadku, w wyniku którego udział w nieruchomości nie zwiększył się, zmienia wyłącznie charakter własności. Jednakże nabycie nieruchomości w drodze działu spadku w części przekraczającej udział spadkowy (nawet wówczas, jeżeli nabycie to następuje nieodpłatnie) stanowi nabycie w myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wszelkie przypadki, gdy udział danej osoby ulega powiększeniu, traktowane być muszą w kategorii nabycia, gdyż w ten sposób ulega powiększeniu zakres dotychczasowego władztwa tej osoby nad nieruchomością i zwiększa się stan jej majątku osobistego.

Zatem nabycie w wyniku działu spadku części majątku spadkowego, który należał do innych spadkobierców, tj. otrzymanie z tego majątku udziałów przekraczających pierwotny udział spadkowy, stanowi nabycie w drodze działu spadku.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że Wnioskodawczyni nabyła w 1978 r. udział we współwłasności nieruchomości w spadku po zmarłym ojcu, w 2000 r. udział we współwłasności nieruchomości w spadku po zmarłej siostrze, a następnie w 2014 r. w wyniku działu spadku nabyła część przekraczającą udział we współwłasności nieruchomości nabyty w 1978 r. i w 2000 r.

Zatem bieg terminu pięcioletniego, określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, winien być liczony stosownie do nabycia udziałów, czyli od końca 1978 r., 2000 r. i 2014 r.

Biorąc powyższe pod uwagę, sprzedaż działki o powierzchni 1 001 m2 w 2015 r., w części nabytej w drodze spadku po zmarłym w 1978 r. ojcu i w części nabytej w drodze spadku po zmarłej w 2000 r. siostrze, nie będzie stanowiła źródła przychodu określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ została dokonana po upływie pięciu lat, licząc od końca roku, w którym nastąpiło nabycie tych udziałów.

Natomiast sprzedaż w 2015 r. ww. działki, w części nabytej w 2014 r. w drodze działu spadku, będzie stanowiła źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy, zaś dochód uzyskany z tej sprzedaży będzie opodatkowany według zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W myśl art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatek od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) nie łączy się z dochodami (przychodami) z innych źródeł (art. 30e ust. 5 ww. ustawy).

Stosownie do art. 45 ust. 1a pkt 3 ustawy w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym podatnik powinien złożyć we właściwym urzędzie skarbowym odrębne zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego w roku podatkowym dochodu (poniesionej straty) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30e.

Zgodnie z treścią art. 30e ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3, (PIT-39) wykazać:

 1. dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) i obliczyć należny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131, lub
 2. dochody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131.

Podstawą obliczenia podatku jest, co wynika z treści art. 30e ust. 2 ww. ustawy, dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej. Zgodnie z art. 19 ust. 3 ww. ustawy wartość rynkową, o której mowa w ust. 1, rzeczy lub praw majątkowych określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca odpłatnego zbycia. Natomiast jeżeli wartość wyrażona w cenie określonej w umowie odpłatnego zbycia znacznie odbiega od wartości rynkowej nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej wezwie strony umowy do zmiany tej wartości lub wskazania przyczyn uzasadniających podanie ceny znacznie odbiegającej od wartości rynkowej. W razie nieudzielenia odpowiedzi, niedokonania zmiany wartości lub niewskazania przyczyn, które uzasadniają podanie ceny znacznie odbiegającej od wartości rynkowej, organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej określi wartość z uwzględnieniem opinii biegłego lub biegłych. Jeżeli wartość ustalona w ten sposób odbiega co najmniej o 33% od wartości wyrażonej w cenie, koszty opinii biegłego lub biegłych ponosi zbywający (art. 19 ust. 4 ustawy).

W myśl art. 22 ust. 6c ustawy, koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia (przy czym nie należy ich utożsamiać z kosztami z art. 19 ust. 1 ustawy), o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), z zastrzeżeniem ust. 6d, stanowią udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania.

Nadto, zgodnie z art. 22 ust. 6e ww. ustawy, wysokość nakładów, o których mowa w ust. 6c i 6d, ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych.

Z art. 22 ust. 6f ww. ustawy wynika natomiast, że koszty nabycia lub koszty wytworzenia, o których mowa w ust. 6c, są corocznie podwyższane, począwszy od roku następującego po roku, w którym nastąpiło nabycie lub wytworzenie zbywanych rzeczy lub praw majątkowych, do roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym nastąpiło ich zbycie, w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku podatkowego w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego, ogłaszanemu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Należy zauważyć, że Wnioskodawczyni w 2014 r. w związku z działem spadku nabyła udział w nieruchomości w części przekraczającej udział nabyty w drodze spadku w 1978 r. i w 2000 r. oraz zobowiązała się do spłaty jednego ze spadkobierców. Wskazać zatem należy, że kosztem uzyskania przychodu może być udokumentowana kwota faktycznej spłaty na rzecz współwłaściciela, ponieważ mieści się ona w kategorii kosztów nabycia, o których mowa w ww. art. 22 ust. 6c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem kwota spłaty na rzecz współwłaściciela dotycząca części jego udziału w nieruchomości może stanowić koszt nabycia zbywanej części nieruchomości, o którą Wnioskodawczyni może pomniejszyć uzyskany ze sprzedaży przychód. Poniesiony wydatek tytułem spłaty stanowi jednak koszt nabycia udziału w całej nieruchomości. Tymczasem przedmiotem sprzedaży ma być wyłącznie część tej nieruchomości (działka o powierzchni 1 001 m2). Oznacza to, że nie cała kwota spłaty 40 000 zł może stanowić koszt uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży działki o powierzchni 1 001 m2. Do kosztów uzyskania przychodu ze zbycia ww. działki można zaliczyć tylko tę część z określonej wyżej kwoty, która przypada proporcjonalnie na sprzedawaną część nieruchomości (działkę o powierzchni 1 001 m2). Innymi słowy, Wnioskodawczyni powinna ustalić jaki procent wartości rynkowej całej nieruchomości, ustalonej na dzień działu spadku stanowiła działka o powierzchni 1 001 m2, którą Wnioskodawczyni sprzedała. Otrzymany wynik wskaże, jaki procent kwoty 40 000 zł stanowi koszt nabycia działki o powierzchni 1 001 m2, którą Wnioskodawczyni sprzedała w 2015 r.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego, jak i powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że sprzedaż działki o powierzchni 1 001 m2 dokonana przez Wnioskodawczynię w 2015 r. w części odpowiadającej udziałowi nabytemu w 1978 r. w spadku po zmarłym ojcu oraz w części odpowiadającej udziałowi nabytemu w 2000 r. w spadku po zmarłej siostrze nie podlega w ogóle opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z uwagi na upływ pięcioletniego terminu, o którym mowa w przywołanym wyżej art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy. Opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym podlega sprzedaż ww. działki w części odpowiadającej udziałowi nabytemu w 2014 r. w wyniku dokonania działu spadku. Do kosztów uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia ww. działki może zostać zaliczona spłata na rzecz brata Wnioskodawczyni w części odpowiadającej nabytemu w 2014 r. udziałowi w odpłatnie zbywanej działce, gdyż jest ona niejako ceną nabycia części udziału brata w nieruchomości. Wydatki mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu pod warunkiem ich faktycznego poniesienia przez Wnioskodawczynię i należytego udokumentowania.

Niniejsza interpretacja indywidualna dotyczy kwestii opodatkowania przychodu z odpłatnego zbycia działki o powierzchni 1 001 m2 nabytej w drodze spadku i działu spadku, natomiast nie rozstrzyga kwestii dotyczącej opodatkowania przychodu z odpłatnego zbycia działki o powierzchni 40 m2, gdyż zagadnienie to nie było przedmiotem sformułowanego we wniosku pytania i stanowiska Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.