IPTPB2/4511-188/15-4/AK | Interpretacja indywidualna

Czy odpłatne przekazanie obiektów, urządzeń i nasadzeń oraz sprzętu ogrodniczego na działce pracowniczej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
IPTPB2/4511-188/15-4/AKinterpretacja indywidualna
 1. działki
 2. obiekt
 3. odpłatne przekazanie
 4. sprzęt
 5. urządzenie
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 23 marca 2015 r. (data wpływu 25 marca 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 20 czerwca 2015 r., (data wpływu 23 czerwca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia:

 • altany, urządzeń i nasadzeń na działce pracowniczej – jest nieprawidłowe,
 • sprzętu ogrodniczego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 marca 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia altany, urządzeń, naniesień i sprzętu ogrodniczego na działce pracowniczej.

Wniosek nie spełniał wymogów określonych w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.). Pismem z dnia 8 czerwca 2015 r., nr IPTPB2/4511-188/15-2/AK Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h ww. ustawy, wezwał Wnioskodawczynię do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. Wezwanie wysłano w dniu 9 czerwca 2015 r. (data doręczenia 15 czerwca 2015 r.), natomiast w dniu 23 czerwca 2015 r. do tutejszego Organu wpłynęła odpowiedź na ww. wezwanie (data nadania 20 czerwca 2015 r.).

We wniosku oraz uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny:

W związku z notarialnym przekazaniem praw do działki Wnioskodawczyni otrzymała pismo od Prezesa ROD wzywające Ją do rozliczenia przychodu ze sprzedaży nasadzeń, urządzeń i obiektów znajdujących się na działce, łącznie z innymi dochodami w zeznaniu podatkowym PIT 36 za 2014 r., w którym nastąpiła sprzedaż. Zarząd ROD powołał się na trzy interpretacje wydane w sprawach indywidualnych (nieodzwierciedlających Jej przypadku), pominął jednak korzystną dla Niej interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach.

Opierając się o powyższe interpretacje, Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców stoi na stanowisku, że Wnioskodawczyni uzyskała przychód ze zbycia praw majątkowych.

Uzyskanie przychodu wiąże się z poniesionymi kosztami uzyskania przychodu. W związku z przyznaniem działki Wnioskodawczyni uiściła wpisowe na rzecz PZD w 1986 r. w kwocie 20 000 zł i coroczne opłaty na rzecz ogrodów. Ponieważ Wnioskodawczyni przejęła częściowo zagospodarowaną działkę uregulowała z poprzednim użytkownikiem poniesione przez niego nakłady na wybudowanie altany w wysokości 10 000 zł (tj. 1,5 płacy minimalnej w 1986 r.). Budynek ten przypominający szopę lub barak zbudowany z nieheblowanych desek (do czoła), usytuowany na cokole cementowym, o konstrukcji dachowej z desek pokrytych papą. Budynek nie nadaje się do zamieszkania nawet w okresie upałów. Podzielony był na dwie części, którego jedną część stanowił składzik na narzędzia, a drugą pomieszczenie do przebrania się, przeczekania deszczu.

Kwota tysiąca złotych jest zapłatą za pozostawione rzeczy jak: opryskiwacz plecakowy, kosiarka ręczna, wąż ogrodniczy na wózku, butla gazowa turystyczna 2kg z palnikiem oraz drobny sprzęt ogrodniczy jak: szpadel, widły amerykańskie, grabie, sekatory i inne narzędzia ogrodnicze.

Wnioskodawczyni zaznaczyła, że sprzedaż rzeczy jest opodatkowana w sytuacji, gdy okres jej posiadania jest krótszy niż pół roku, a Wnioskodawczyni ww. rzeczy nabywała sukcesywnie przez 28 lat podczas uprawiania działki.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawczyni wskazała , że była osobą uprawnioną do korzystania z działki w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym, na podstawie Decyzji Zarządu Ogrodu Działkowego z dnia 29 listopada 1986 r. o przydziale działki. Podstawą prawną tej decyzji była ustawa o pracowniczych ogrodach działkowych z dnia 6 maja 1981r. Prawo to zostało przekształcone na mocy art. 66 pkt 2 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych w prawo do działki ustanawiane w drodze umowy dzierżawy działkowej.

Umowa przeniesienia praw do działki została zawarta notarialnie 20 października 2014 r.

Przedmiotem umowy jest przeniesienie praw i obowiązków wynikających z prawa do działki, zgodnie z art. 41 ustawy, określenie warunków zapłaty i wysokość wynagrodzenia za znajdujące się na działce nasadzenia, urządzenia i obiekty, a także określenie praw i obowiązków przeniesionych na rzecz nabywcy, to jest prawo do zagospodarowania działki i wyposażenia jej w obiekty i urządzenia zgodne z przepisami ustawy i regulaminem oraz obowiązek m.in. do utrzymania działki w należytym stanie oraz wnoszenia opłat ogrodowych.

Umowa nie wyszczególniała nasadzeń, urządzeń i obiektów znajdujących się na działce. Ustalono łączną odpłatność w kwocie 1 000 zł z tytułu „przeniesienia własności nasadzeń, urządzeń i obiektów”.

Przed spisaniem umowy notarialnej strony uzgodniły, że transakcja oprócz samej działki i nasadzeń obejmie również całe wyposażenie działki, tj.: opryskiwacz plecakowy, kosiarkę ręczną, wąż ogrodniczy na wózku, butlę gazową turystyczną 2kg z palnikiem, i inny drobny sprzęt ogrodniczy. Rzeczy te nie zostały wpisane w umowę notarialną oddzielnie, gdyż strony uważały, że obejmują je słowa „urządzenia i obiekty”.

Na działce w dniu sprzedaży znajdowały się następujące nasadzenia: trzy trzydziestoletnie jabłonki, trzydziestoletnia śliwka włoska, trzydziestoletnia renkloda (usychająca), dwie dwudziestokilkuletnie grusze, jedna czarna porzeczka, jeden krzew aronii, kilka krzewów malin, grządka truskawek, trzy borówki amerykańskie trzyletnie, oraz rabaty kwiatowe. Na działkę około 1990 r. doprowadzono instalację zimnej wody celem podlewania działki. Nie było instalacji elektrycznej. Na działce znajdowała się altana drewniana na cokole cementowym. Stan techniczny altany: konieczny generalny remont lub rozbiórka.

Wynagrodzenie za zbycie praw i rzeczy związanych z działką przekazano w dniu podpisania umowy, to jest 20 października 2014 r.

Dokładne ustalenie wydatków, jakie poniosła Wnioskodawczyni na nabycie zbywanych rzeczy i praw nie jest możliwe ze względu na fakt, że nabywane były one wiele lat temu.

Altana i większość nasadzeń została nabyta od poprzedniego użytkownika działki w 1986 r., za co Wnioskodawczyni zapłaciła 10 000 PLN odstępnego (potwierdzenie - pokwitowanie wystawione przez zbywcę, brak daty, 1986 r.), oraz 20 000 PLN wpisowego i opłaty inwestycyjnej na rzecz Pracowniczych Ogrodów Działkowych (potwierdzenie - bankowy dowód wpłaty z dnia 23 grudnia 1986 r.). Koszt doprowadzenia instalacji wodnej jest nieznany. Również wszystkie narzędzia i wyposażenie działki ma wiele lat i paragony oraz dowody zakupu nie zostały zachowane. Jednocześnie z uwagi na panującą w kraju hiperinflację i wynikającą z niej denominację nie można tych kwot traktować nominalnie, a raczej w porównaniu do średniej płacy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku):

Czy Wnioskodawczyni powinna odprowadzić podatek dochodowy od opisanej transakcji...

Zdaniem Wnioskodawczyni, nie należy odprowadzać podatku od powyższej transakcji. Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych, nasadzenia, urządzenia i obiekty znajdujące się na działce stanowią własność użytkownika działki i członek Polskiego Związku Działkowców ma prawo je sprzedać.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłem przychodu jest odpłatne zbycie:

 1. nieruchomości lub ich części (...),
 2. innych rzeczy

-jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane – w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) – przed upływem pięciu lat od końca roku kalendarzowego w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy – przed upływem poł roku licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie.

Ustawa o podatku dochodowym nie definiuje pojęcia nieruchomości oraz rzeczy, a więc należy tych definicji szukać w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Zgodnie z art. 45 rzeczami są tylko przedmioty materialne. Natomiast wg art. 46 § 1 ww. Kodeksu nieruchomościami są również budynki trwale z gruntem związane, jeżeli na mocy przepisów stanowią odrębny przedmiot własności.

W związku z powyższym nasadzenia, instalację wodną i wyposażenie działki należy uznać za rzeczy, natomiast altana jest wybudowana na fundamencie i wobec tego stanowi nieruchomość odrębną od gruntu. Ponieważ od nabycia altany (wraz z działką) minęło ponad 29 lat, natomiast w przypadku nasadzeń i instalacji minęło w każdym przypadku ponad pół roku, więc ich sprzedaż nie stanowi źródła przychodu, a więc Wnioskodawczyni nie powinna odprowadzać podatku od tej transakcji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia:
 • altany, urządzeń i nasadzeń na działce pracowniczej – jest nieprawidłowe,
 • sprzętu ogrodniczego –jest prawidłowe.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Art. 10 ust. 1 ww. ustawy zawiera katalog źródeł przychodów, z których przychód/dochód podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 4. innych rzeczy,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Powyższy przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)–c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych formułuje generalną zasadę, że sprzedaż nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości lub praw majątkowych przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Źródłem przychodu z tytułu odpłatnego zbycia rzeczy ruchomych, stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ww. ustawy, jest natomiast odpłatne zbycie przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie, dokonane nie w wykonywaniu działalności gospodarczej. Przy czym pod pojęciem odpłatnego zbycia należy rozumieć nie tylko sprzedaż, czy zamianę, ale każdą czynność prawną, w wyniku której dochodzi do przeniesienia prawa własności nieruchomości, jej części lub udziału w niej oraz własności praw majątkowych za odpłatnością.

Zatem, w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości i praw majątkowych, a także innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ma forma prawna i data ich nabycia.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy źródłem przychodów są również kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c).

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni była osobą uprawnioną do korzystania z działki w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym, na podstawie Decyzji Zarządu Ogrodu Działkowego z dnia 29 listopada 1986 o przydziale działki. Podstawą prawną tej decyzji była ustawa o pracowniczych ogrodach działkowych z dnia 6 maja 1981r. Prawo to zostało przekształcone na mocy art. 66 pkt 2 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych w prawo do działki ustanawiane w drodze umowy dzierżawy działkowej.

Umowa przeniesienia praw do działki została zawarta notarialnie 20 października 2014 r. Przedmiotem umowy było przeniesienie praw i obowiązków wynikających z prawa do działki, zgodnie z art. 41 ustawy, określenie warunków zapłaty i wysokość wynagrodzenia za znajdujące się na działce nasadzenia, urządzenia i obiekty, a także określenie praw i obowiązków przeniesionych na rzecz nabywcy, to jest prawo do zagospodarowania działki i wyposażenia jej w obiekty i urządzenia zgodne z przepisami ustawy i regulaminem oraz obowiązek m.in. do utrzymania działki w należytym stanie oraz wnoszenia opłat ogrodowych.

Umowa nie wyszczególniała nasadzeń, urządzeń i obiektów znajdujących się na działce. Ustalono łączną odpłatność w kwocie 1 000 zł z tytułu „przeniesienia własności nasadzeń, urządzeń i obiektów”.

Przed spisaniem umowy notarialnej strony uzgodniły, że transakcja oprócz samej działki i nasadzeń obejmie również całe wyposażenie działki, tj.: opryskiwacz plecakowy, kosiarkę ręczną, wąż ogrodniczy na wózku, butlę gazową turystyczną 2kg z palnikiem, i inny drobny sprzęt ogrodniczy. Rzeczy te nie zostały wpisane w umowę notarialną oddzielnie, gdyż strony uważały, że obejmują je słowa „urządzenia i obiekty”.

Na działce w dniu sprzedaży znajdowały się następujące nasadzenia: trzy trzydziestoletnie jabłonki, trzydziestoletnia śliwka włoska, trzydziestoletnia renkloda (usychająca), dwie dwudziestokilkuletnie grusze, jedna czarna porzeczka, jeden krzew aronii, kilka krzewów malin, grządka truskawek, trzy borówki amerykańskie trzyletnie, oraz rabaty kwiatowe. Na działkę około 1990 r. doprowadzono instalację zimnej wody celem podlewania działki. Nie było instalacji elektrycznej. Na działce znajdowała się altana drewniana na cokole cementowym, w stanie technicznym wymagającym generalnego remontu lub rozbiórka.

Wynagrodzenie za zbycie praw i rzeczy związanych z działką przekazano w dniu podpisania umowy, to jest 20 października 2014 r.

Dokładne ustalenie wydatków, jakie poniosła Wnioskodawczyni na nabycie zbywanych rzeczy i praw nie jest możliwe ze względu na fakt, że nabywane były one wiele lat temu.

Altana i większość nasadzeń została nabyta od poprzedniego użytkownika działki w 1986 r., za co Wnioskodawczyni zapłaciła 10 000 PLN odstępnego oraz 20 000 PLN wpisowego i opłaty inwestycyjnej na rzecz Pracowniczych Ogrodów Działkowych. Koszt doprowadzenia instalacji wodnej jest nieznany. Również wszystkie narzędzia i wyposażenie działki ma wiele lat i paragony oraz dowody zakupu nie zostały zachowane.

W świetle dotychczas przytoczonych przepisów i stanu faktycznego istotnym dla niniejszego rozstrzygnięcia jest kwalifikacja do odpowiedniego źródła przychodu osiągniętego przez Wnioskodawczynię w związku z przeniesieniem prawa do użytkowania działki w 2014 r.

Z uwagi na brak definicji nieruchomości i rzeczy w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych należy odwołać się do odpowiednich przepisów prawa cywilnego.

Zgodnie z art. 45 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.) rzeczami w rozumieniu niniejszego kodeksu są tylko przedmioty materialne.

Stosownie do art. 46 § 1 ww. Kodeksu nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. W przypadku nieruchomości budynkowej istotą wyróżnienia jej jako nieruchomości jest spełnienie przesłanek bycia rzeczą (art. 45) i posiadanie cech budynku jako konstrukcji trwale związanej z gruntem, który ponadto może stanowić odrębny od gruntu przedmiot własności, co musi mieć oparcie w przepisie szczególnym. W tym przypadku nie wystarczy zatem sama fizyczna możliwość wyodrębnienia budynku od gruntu.

Natomiast zawartą w ww. art. 45 Kodeksu cywilnego legalną definicję rzeczy, w literaturze powszechnie akceptuje się w ten sposób, że przedmiotami materialnymi są takie części przyrody, w stanie pierwotnym lub przetworzonym, które są na tyle wyodrębnione spośród innych (naturalnie lub sztucznie) w sposób umożliwiający ich traktowanie w stosunkach społecznych i gospodarczych jako dobra samoistne. Na pojęcie „rzeczy” składają się więc dwie cechy o charakterze konstytutywnym: materialny ich charakter i wyodrębnienie z przyrody, czyli muszą mieć samoistny byt materialny. Stąd też rzeczami są wyłącznie materialne części przyrody, przy czym nie ma znaczenia ich wartość materialna, chodzi tu o materialną postać.

Zgodnie z art. 47 § 1-3 Kodeksu cywilnego część składowa rzeczy nie może być odrębnym przedmiotem własności i innych praw rzeczowych. Częścią składową rzeczy jest wszystko, co nie może być od niej odłączone bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości albo bez uszkodzenia lub istotnej zmiany przedmiotu odłączonego. Przedmioty połączone z rzeczą tylko dla przemijającego użytku nie stanowią jej części składowych.

Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, do części składowych gruntu należą w szczególności budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane, jak również drzewa i inne rośliny od chwili zasadzenia lub zasiania (art. 48 Kodeksu cywilnego). Zgodnie z zasadą prawa superficies solo cedit (to co jest na powierzchni przypada gruntowi) odnoszącą się do związania własności budynku wzniesionego na gruncie z własnością tego gruntu, częścią składową gruntu są wszystkie rzeczy trwale złączone z tą nieruchomością.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. Nr 169, poz. 1419 z późn. zm.) nasadzenia, urządzenia i obiekty znajdujące się na działce, wykonane lub nabyte ze środków finansowych użytkownika działki, stanowią jego własność.

Zatem użytkownik jest właścicielem rzeczy znajdujących się na terenie użytkowanej przez niego i wchodzącej w skład rodzinnego ogrodu działkowego działki.

Wskazać przy tym należy, że ustawodawca w cytowanym przepisie, ani w żadnym innym miejscu analizowanej ustawy, nie dokonuje kwalifikacji jako nieruchomości któregokolwiek z wymienionych w nim elementów (tj. posadowionych na działce nasadzeń, urządzeń czy obiektów).

Natomiast Wnioskodawczyni, jak sam wskazała we wniosku, w drodze umowy przeniosła prawa i obowiązki wynikające z prawa do działki za zapłatą wynagrodzenia za znajdujące się na działce nasadzenia, urządzenia i obiekty, w tym prawo do zagospodarowania działki i wyposażenia jej w obiekty i urządzenia zgodne z przepisami ustawy i regulaminem oraz obowiązek m.in. utrzymania działki w należytym stanie oraz wnoszenia opłat ogrodowych.

Oznacza to, że przychód uzyskany przez Wnioskodawczynię za przeniesienia własności altany, urządzeń, i nasadzeń należy zakwalifikować do źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tj. z praw majątkowych.

W myśl bowiem art. 18 ww. ustawy za przychód z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw.

Zawarte w tym przepisie wyliczenie praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy jako odrębne źródło przychodów ma charakter otwarty, o czym świadczy użyte przez ustawodawcę sformułowanie „w szczególności”. Przyjęcie przez ustawodawcę otwartego katalogu tych przychodów pozwala na zaliczenie do tej kategorii wszystkich innych przychodów z praw majątkowych.

Dochody z praw majątkowych podlegają kumulacji z pozostałymi dochodami zgodnie z art. 9 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 9 ust. 2 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24-25 nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

Stosownie do art. 22 ust. 1 ww. ustawy kosztami uzyskania są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Przychód uzyskany z praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy, po pomniejszeniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych o koszty poniesione w celu uzyskania tego przychodu, podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych, według skali podatkowej określonej w art. 27 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych łącznie z dochodami z pozostałych źródeł.

Zatem Wnioskodawczyni, będzie obowiązany rozliczyć przychód uzyskany w 2014 r. w związku z odpłatnym przeniesieniem prawa do użytkowania działki, łącznie z innymi dochodami opodatkowanymi według skali podatkowej w zeznaniu podatkowym składanym stosownie do art. 45 ust. 1 ustawy do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, tj. 30 kwietnia 2015 r.

Natomiast odpłatne zbycie sprzętu ogrodniczego nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż jak wskazała Wnioskodawczyni, między datą nabycia sprzętu ogrodniczego a datą jego odpłatnego zbycia upłynęło pół roku licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie tego sprzętu.

Jednocześnie tutejszy Organ zaznacza, że wydając interpretację w trybie art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z póżn. zm.) nie przeprowadza postepowania dowodowego w związku z czym nie dokonuje analizy i oceny załączonych do wniosku dokumentów, a jedynie opiera się na przedstawionym we wniosku stanie faktycznym. Jeżeli przedstawiony we wniosku stan faktyczny różni się od stanu faktycznego występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego

W odniesieniu do powołanych interpretacji organów podatkowych należy stwierdzić, że zostały one wydane w indywidualnej sprawie i nie są wiążące dla organu wydającego przedmiotową interpretację.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.