IPTPB2/415-347/12-2/KR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Czy sprzedaż w całości jednej jedynej działki gruntu, która nigdy nie służyła do wykonywania działalności gospodarczej albo uzyskiwania przychodów z innych źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dokonana po upływie 5 lat licząc od końca roku, w którym nastąpiło jej nabycie, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 2 maja 2012 r. (data wpływu 10 maja 2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 maja 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia nieruchomości.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

W dniu 26 lipca 1993 r. rodzice Wnioskodawcy nabyli nieruchomość rolną o pow. 0,3714 ha (grunty orne). Innych nieruchomości rolnych nie posiadali, a przez to nie mogli zostać uznani za rolników (prowadzących gospodarstwo rolne). Początkowo wykorzystywali grunty rolniczo, lecz na skutek uciążliwości związanych z takim sposobem korzystania z działki oraz brakiem własnych maszyn rolniczych zaprzestali rolniczego wykorzystania gruntów, które wkrótce stały się ugorem. Rodzice nigdy w żadnej formie nie podawali do publicznej wiadomości woli odsprzedaży działki, a równocześnie nikt nie składał rodzicom oferty kupna działki. W 2005 r. doszło do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego i zgodnie z jego ustaleniami działka znalazła się na terenach oznaczonych symbolem podwójnym PPw/PSk, co oznacza tereny działalności produkcyjnej - PP oraz tereny składowania i magazynowania - PS. Zmiany planu zagospodarowania przestrzennego nastąpiły z urzędu, bez jakiejkolwiek inicjatywy rodziców. Zmiany planu zagospodarowania przestrzennego nie miały wpływu na sposób korzystania z działki i podatek od nieruchomości rodzice opłacali nadal według stawek właściwych dla gruntu rolnego. W 2007 r. rodzice potrzebowali pieniędzy i dlatego postanowili działkę sprzedać. Ponieważ nikt obcy nie chciał działki kupić, dlatego kupił ją Wnioskodawca, a umowę w formie aktu notarialnego zawarli w dniu 22 czerwca 2007 r. Działkę Wnioskodawca kupił do swojego majątku prywatnego i wykorzystywał do celów rekreacyjnych przez okres przeszło 3 lat. Nigdy w żadnej formie nie podawał do publicznej wiadomości woli odsprzedaży tej działki i nikt też nie składał Jemu oferty kupna działki. Wówczas pozostawał w przekonaniu, że działka pozostanie w Jego majątku prywatnym i w przyszłości Jego zstępnych. Sytuacja zmieniła się w jednej chwili, gdy właściciel sąsiedniej działki rozpoczął procedurę ubiegania się o dofinansowanie do budowy zakładu a jego nieruchomość okazała się za mała do zabudowy. Wyłącznie z jego inicjatywy doszło do rozmów o odsprzedaży działki i zawarcia umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości, co nastąpiło w dniu 3 listopada 2010 r. W tym samym dniu zawarli dodatkową - umowę dzierżawy oraz wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane. Jednak faktycznie do wydania gruntu nigdy nie doszło i nigdy Wnioskodawca nie pobrał czynszu dzierżawnego (uzgodnionego w symbolicznej kwocie 1.000 zł rocznie). Wstrzymanie wykonania dodatkowej umowy wynikło z opisanych niżej wątpliwości podatkowych a biuro rachunkowe zaleciło wstrzymanie wykonania umowy dzierżawy i nie wydawanie przedmiotu do czasu wyjaśnienia skutków podatkowych.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie kupna i sprzedaży walut (kantor wymiany walut), jako usługi finansowe przedmiotowo zwolnione od podatku VAT. Wiele lat wcześniej zamierzał z Jego niedoszłym wspólnikiem zawiązać spółkę cywilną, do której tytułem aportu mieli wnieść nabyte w tym celu udziały w lokalach użytkowych. Do zawarcia spółki nie doszło z uwagi na tragiczną śmierć niedoszłego wspólnika. Natomiast nabyte udziały w lokalach użytkowych jako „pustostany”, zbędne w wykonywanej przez Niego działalności gospodarczej, oddał w najem. Najem został uznany jako odrębne źródło przychodów od działalności gospodarczej i podlega odrębnemu opodatkowaniu od wielu już lat. Zawarta umowa dzierżawy przedmiotowej działki nigdy nie została wykonana. Wnioskodawca nie wydał nieruchomości dzierżawcy, a dzierżawca nigdy nie zapłacił Jemu czynszu. W końcu dzierżawca odstąpił od umowy ze skutkiem wstecznym. Żadne wydatki dotyczące tej działki nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Oczywiście nigdy nie wykazano przychodów z tytułu dzierżawy tej działki, gdyż nigdy nie uzyskano jakichkolwiek przychodów z tytułu jej posiadania. Przedmiotowa działka jest pierwszą w życiu i dotychczas ostatnią, jaką kupił i zamierza sprzedać.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy sprzedaż w całości jednej jedynej działki gruntu, która nigdy nie służyła do wykonywania działalności gospodarczej albo uzyskiwania przychodów z innych źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dokonana po upływie 5 lat licząc od końca roku, w którym nastąpiło jej nabycie, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, jednorazowa sprzedaż działki gruntu obejmującej ugór rolny, nabytej od rodziców do majątku prywatnego jako pierwsza w życiu i dotychczas ostatnia, nigdy nie związanej z wykonywaną działalnością gospodarczą w zakresie prowadzenia kantoru wymiany walut oraz nigdy nie służącej do uzyskiwania przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 odnośnej ustawy podatkowej, dokonana po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpi jej nabycie nie stanowi źródła przychodów prowadzącego do opodatkowania uzyskanych stąd przychodów (dochodów).

Stosownie do art. 10 ust. 1 odnośnej ustawy podatkowej źródłami uzyskania przychodów są tylko te zdarzenia, które zostały wymienione w punktach od 1 do 8. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a źródłem uzyskania przychodów jest odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części albo udziału w takiej nieruchomości, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie. Wnioskując przez przeciwieństwo jeżeli odpłatne zbycie następuje po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie, zbycie takie nie stanowi źródła przychodów, prowadzącego do powstania przychodów (dochodów) podlegających opodatkowaniu.

Z prowadzoną działalnością gospodarczą w zakresie wymiany walut (kantor) działka gruntu będąca ugorem rolnym pozostaje bez jakiegokolwiek związku. Stąd sprzedaż tej działki nie może zostać uznana za dokonaną w wykonywaniu działalności gospodarczej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
  4. innych rzeczy,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, formułuje generalną zasadę, iż sprzedaż nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym jeżeli sprzedaż nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości nastąpi po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie - nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym przychód uzyskany z odpłatnego zbycia nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

Z przedstawionego przez Wnioskodawcę zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca w dniu 22 czerwca 2007 r. kupił działkę do swojego majątku prywatnego i wykorzystywał do celów rekreacyjnych przez okres przeszło 3 lat. W dniu 3 listopada 2010 r. Wnioskodawca zawarł umowę przedwstępnej sprzedaży nieruchomości. W tym samym dniu zawarł dodatkową umowę dzierżawy oraz wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane. Jednak faktycznie do wydania gruntu nigdy nie doszło i nigdy Wnioskodawca nie pobrał czynszu dzierżawnego. Wstrzymanie wykonania dodatkowej umowy wynikło z wątpliwości podatkowych. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie kupna i sprzedaży walut (kantor wymiany walut), jako usługi finansowe przedmiotowo zwolnione od podatku VAT. Wiele lat wcześniej zamierzał z Jego niedoszłym wspólnikiem zawiązać spółkę cywilną, do której tytułem aportu mieli wnieść nabyte w tym celu udziały w lokalach użytkowych. Do zawarcia spółki nie doszło z uwagi na tragiczną śmierć niedoszłego wspólnika. Natomiast nabyte udziały w lokalach użytkowych jako „pustostany”, zbędne w wykonywanej przez Niego działalności gospodarczej, oddał w najem. Najem został uznany jako odrębne źródło przychodów od działalności gospodarczej i podlega odrębnemu opodatkowaniu od wielu już lat. Zawarta umowa dzierżawy przedmiotowej działki nigdy nie została wykonana. Wnioskodawca nie wydał nieruchomości dzierżawcy a dzierżawca nigdy nie zapłacił Jemu czynszu. Dzierżawca odstąpił od umowy ze skutkiem wstecznym. Żadne wydatki dotyczące tej działki nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Nigdy nie wykazał przychodów z tytułu dzierżawy tej działki, gdyż nigdy nie uzyskał jakichkolwiek przychodów z tytułu jej posiadania. Przedmiotową działkę Wnioskodawca zamierza sprzedać.

Wątpliwość Wnioskodawcy sprowadza się do skutków podatkowych zamierzonej sprzedaży ww. nieruchomości, która nie nastąpi w wykonaniu działalności gospodarczej.

Biorąc pod uwagę powyższe, stwierdzić należy, iż sprzedaż przedmiotowej działki –jeżeli zostanie dokonana po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie, tj. po 1 stycznia 2013 r. i nie nastąpi w wykonaniu działalności gospodarczej – nie będzie stanowiła źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji, na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu zamierzonej sprzedaży.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.