IPTPB2/415-347/12-2/KR | Interpretacja indywidualna

Czy sprzedaż w całości jednej jedynej działki gruntu, która nigdy nie służyła do wykonywania działalności gospodarczej albo uzyskiwania przychodów z innych źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dokonana po upływie 5 lat licząc od końca roku, w którym nastąpiło jej nabycie, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
IPTPB2/415-347/12-2/KRinterpretacja indywidualna
  1. działki
  2. sprzedaż nieruchomości
  3. zbycie
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 2 maja 2012 r. (data wpływu 10 maja 2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 maja 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia nieruchomości.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

W dniu 26 lipca 1993 r. rodzice Wnioskodawcy nabyli nieruchomość rolną o pow. 0,3714 ha (grunty orne). Innych nieruchomości rolnych nie posiadali, a przez to nie mogli zostać uznani za rolników (prowadzących gospodarstwo rolne). Początkowo wykorzystywali grunty rolniczo, lecz na skutek uciążliwości związanych z takim sposobem korzystania z działki oraz brakiem własnych maszyn rolniczych zaprzestali rolniczego wykorzystania gruntów, które wkrótce stały się ugorem. Rodzice nigdy w żadnej formie nie podawali do publicznej wiadomości woli odsprzedaży działki, a równocześnie nikt nie składał rodzicom oferty kupna działki. W 2005 r. doszło do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego i zgodnie z jego ustaleniami działka znalazła się na terenach oznaczonych symbolem podwójnym PPw/PSk, co oznacza tereny działalności produkcyjnej - PP oraz tereny składowania i magazynowania - PS. Zmiany planu zagospodarowania przestrzennego nastąpiły z urzędu, bez jakiejkolwiek inicjatywy rodziców. Zmiany planu zagospodarowania przestrzennego nie miały wpływu na sposób korzystania z działki i podatek od nieruchomości rodzice opłacali nadal według stawek właściwych dla gruntu rolnego. W 2007 r. rodzice potrzebowali pieniędzy i dlatego postanowili działkę sprzedać. Ponieważ nikt obcy nie chciał działki kupić, dlatego kupił ją Wnioskodawca, a umowę w formie aktu notarialnego zawarli w dniu 22 czerwca 2007 r. Działkę Wnioskodawca kupił do swojego majątku prywatnego i wykorzystywał do celów rekreacyjnych przez okres przeszło 3 lat. Nigdy w żadnej formie nie podawał do publicznej wiadomości woli odsprzedaży tej działki i nikt też nie składał Jemu oferty kupna działki. Wówczas pozostawał w przekonaniu, że działka pozostanie w Jego majątku prywatnym i w przyszłości Jego zstępnych. Sytuacja zmieniła się w jednej chwili, gdy właściciel sąsiedniej działki rozpoczął procedurę ubiegania się o dofinansowanie do budowy zakładu a jego nieruchomość okazała się za mała do zabudowy. Wyłącznie z jego inicjatywy doszło do rozmów o odsprzedaży działki i zawarcia umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości, co nastąpiło w dniu 3 listopada 2010 r. W tym samym dniu zawarli dodatkową - umowę dzierżawy oraz wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane. Jednak faktycznie do wydania gruntu nigdy nie doszło i nigdy Wnioskodawca nie pobrał czynszu dzierżawnego (uzgodnionego w symbolicznej kwocie 1.000 zł rocznie). Wstrzymanie wykonania dodatkowej umowy wynikło z opisanych niżej wątpliwości podatkowych a biuro rachunkowe zaleciło wstrzymanie wykonania umowy dzierżawy i nie wydawanie przedmiotu do czasu wyjaśnienia skutków podatkowych.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie kupna i sprzedaży walut (kantor wymiany walut), jako usługi finansowe przedmiotowo zwolnione od podatku VAT. Wiele lat wcześniej zamierzał z Jego niedoszłym wspólnikiem zawiązać spółkę cywilną, do której tytułem aportu mieli wnieść nabyte w tym celu udziały w lokalach użytkowych. Do zawarcia spółki nie doszło z uwagi na tragiczną śmierć niedoszłego wspólnika. Natomiast nabyte udziały w lokalach użytkowych jako „pustostany”, zbędne w wykonywanej przez Niego działalności gospodarczej, oddał w najem. Najem został uznany jako odrębne źródło przychodów od działalności gospodarczej i podlega odrębnemu opodatkowaniu od wielu już lat. Zawarta umowa dzierżawy przedmiotowej działki nigdy nie została wykonana. Wnioskodawca nie wydał nieruchomości dzierżawcy, a dzierżawca nigdy nie zapłacił Jemu czynszu. W końcu dzierżawca odstąpił od umowy ze skutkiem wstecznym. Żadne wydatki dotyczące tej działki nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Oczywiście nigdy nie wykazano przychodów z tytułu dzierżawy tej działki, gdyż nigdy nie uzyskano jakichkolwiek przychodów z tytułu jej posiadania. Przedmiotowa działka jest pierwszą w życiu i dotychczas ostatnią, jaką kupił i zamierza sprzedać.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy sprzedaż w całości jednej jedynej działki gruntu, która nigdy nie służyła do wykonywania działalności gospodarczej albo uzyskiwania przychodów z innych źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dokonana po upływie 5 lat licząc od końca roku, w którym nastąpiło jej nabycie, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, jednorazowa sprzedaż działki gruntu obejmującej ugór rolny, nabytej od rodziców do majątku prywatnego jako pierwsza w życiu i dotychczas ostatnia, nigdy nie związanej z wykonywaną działalnością gospodarczą w zakresie prowadzenia kantoru wymiany walut oraz nigdy nie służącej do uzyskiwania przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 odnośnej ustawy podatkowej, dokonana po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpi jej nabycie nie stanowi źródła przychodów prowadzącego do opodatkowania uzyskanych stąd przychodów (dochodów).

Stosownie do art. 10 ust. 1 odnośnej ustawy podatkowej źródłami uzyskania przychodów są tylko te zdarzenia, które zostały wymienione w punktach od 1 do 8. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a źródłem uzyskania przychodów jest odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części albo udziału w takiej nieruchomości, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie. Wnioskując przez przeciwieństwo jeżeli odpłatne zbycie następuje po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie, zbycie takie nie stanowi źródła przychodów, prowadzącego do powstania przychodów (dochodów) podlegających opodatkowaniu.

Z prowadzoną działalnością gospodarczą w zakresie wymiany walut (kantor) działka gruntu będąca ugorem rolnym pozostaje bez jakiegokolwiek związku. Stąd sprzedaż tej działki nie może zostać uznana za dokonaną w wykonywaniu działalności gospodarczej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
  4. innych rzeczy,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, formułuje generalną zasadę, iż sprzedaż nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym jeżeli sprzedaż nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości nastąpi po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie - nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym przychód uzyskany z odpłatnego zbycia nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

Z przedstawionego przez Wnioskodawcę zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca w dniu 22 czerwca 2007 r. kupił działkę do swojego majątku prywatnego i wykorzystywał do celów rekreacyjnych przez okres przeszło 3 lat. W dniu 3 listopada 2010 r. Wnioskodawca zawarł umowę przedwstępnej sprzedaży nieruchomości. W tym samym dniu zawarł dodatkową umowę dzierżawy oraz wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane. Jednak faktycznie do wydania gruntu nigdy nie doszło i nigdy Wnioskodawca nie pobrał czynszu dzierżawnego. Wstrzymanie wykonania dodatkowej umowy wynikło z wątpliwości podatkowych. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie kupna i sprzedaży walut (kantor wymiany walut), jako usługi finansowe przedmiotowo zwolnione od podatku VAT. Wiele lat wcześniej zamierzał z Jego niedoszłym wspólnikiem zawiązać spółkę cywilną, do której tytułem aportu mieli wnieść nabyte w tym celu udziały w lokalach użytkowych. Do zawarcia spółki nie doszło z uwagi na tragiczną śmierć niedoszłego wspólnika. Natomiast nabyte udziały w lokalach użytkowych jako „pustostany”, zbędne w wykonywanej przez Niego działalności gospodarczej, oddał w najem. Najem został uznany jako odrębne źródło przychodów od działalności gospodarczej i podlega odrębnemu opodatkowaniu od wielu już lat. Zawarta umowa dzierżawy przedmiotowej działki nigdy nie została wykonana. Wnioskodawca nie wydał nieruchomości dzierżawcy a dzierżawca nigdy nie zapłacił Jemu czynszu. Dzierżawca odstąpił od umowy ze skutkiem wstecznym. Żadne wydatki dotyczące tej działki nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Nigdy nie wykazał przychodów z tytułu dzierżawy tej działki, gdyż nigdy nie uzyskał jakichkolwiek przychodów z tytułu jej posiadania. Przedmiotową działkę Wnioskodawca zamierza sprzedać.

Wątpliwość Wnioskodawcy sprowadza się do skutków podatkowych zamierzonej sprzedaży ww. nieruchomości, która nie nastąpi w wykonaniu działalności gospodarczej.

Biorąc pod uwagę powyższe, stwierdzić należy, iż sprzedaż przedmiotowej działki –jeżeli zostanie dokonana po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie, tj. po 1 stycznia 2013 r. i nie nastąpi w wykonaniu działalności gospodarczej – nie będzie stanowiła źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji, na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu zamierzonej sprzedaży.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.