IPPP3/4512-607/15-2/WH | Interpretacja indywidualna

W zakresie opodatkowania sprzedaży działek
IPPP3/4512-607/15-2/WHinterpretacja indywidualna
 1. budowle
 2. działki
 3. grunt niezabudowany
 4. plan zagospodarowania przestrzennego
 5. rozbiórka budynków
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Przepisy ogólne -> Definicje legalne
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 15 lipca 2015 r. (data wpływu 17 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży działek:

 • w odniesieniu do sprzedaży działki ewidencyjnej nr 293 oraz nr 546 - jest nieprawidłowe
 • w odniesieniu do sprzedaży działki ewidencyjnej nr 571 oraz nr 589 – jest prawidłowe

UZASADNIENIE

W dniu 17 lipca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży działek.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (dalej również jako „Spółka”) jest:

 • właścicielem nieruchomości stanowiącej działki ewidencyjne: nr 293 i nr 571, położonej w Z., gminie Miasto Z., powiecie ..., województwie ..., dla której Sąd Rejonowy w Z. V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw nr (dalej również jako „Nieruchomość 1”) o wskazanym w tej księdze wieczystej łącznym obszarze 0,2973 hektara;
 • właścicielem nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 589, położonej w Z., gminie Miasto Z., powiecie ..., województwie ..., dla której Sąd Rejonowy w Z. V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw nr (dalej również jako „Nieruchomość 2”) o wskazanym w tej księdze wieczystym obszarze 0,1085 hektara;
 • współwłaścicielem w udziale wynoszącym 1/36 części nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 546, położonej w Z., gminie Miasto Z., powiecie ..., województwie ..., dla której Sąd Rejonowy w Z. V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw nr (dalej również jako „Nieruchomość 3” a ww. udział jako „Udział w Nieruchomości 3”), o wskazanym w tej księdze wieczystej obszarze 0,071 hektara.

Nieruchomość 1, Nieruchomość 2 oraz udział w Nieruchomości 3 będą zwane dalej również jako „Nieruchomość”.

Spółka zamierza przystąpić do zawarcia przedwstępnej umowy sprzedaży Nieruchomości 1, Nieruchomości 2 i udziału w Nieruchomości 3, a następnie, zamierza przystąpić do umowy sprzedaży ww. Nieruchomość 1, Nieruchomość 2 i udziału w Nieruchomości 3.

Zarówno Spółka, jak i kupujący są czynnymi podatnikami podatku VAT.

Nieruchomość 1 Spółka nabyła w następujący sposób:

 • udział wynoszący 6/20 części od osoby fizycznej (niebędącej podatnikiem podatku VAT) na podstawie:
  1. umowy sprzedaży warunkowej zawartej w dniu 26 października 2007,
  2. wyroku Sądu Okręgowego w N. Wydział I Cywilny z dnia 5 września 2008 roku o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli,
  3. oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeniesienie własności nieruchomości złożone w dniu 10 października 2008 roku;
 • udział wynoszący 14/20 części od osoby fizycznej (niebędącej podatnikiem podatku VAT) na podstawie: umowy sprzedaży warunkowej zawartej w dniu 14 sierpnia 2007 roku oraz umowy przeniesienia własności zawartej w dniu 1 października 2007 roku.

Nieruchomość 2 Spółka nabyła od Skarbu Państwa na podstawie umowy sprzedaży zawartej w dniu 15 marca 2012 roku.

Udział w Nieruchomości 3 Spółka nabyła od osoby fizycznej (niebędącej podatnikiem podatku VAT) na podstawie umowy sprzedaży zawartej w dniu 14 października 2010 roku.

Spółce z tytułu nabycia Nieruchomości 1, Nieruchomości 2 oraz udziału w Nieruchomości 3 nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku naliczonego.

Nieruchomość 1, Nieruchomość 2 i Nieruchomość 3 są objęte ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego S.” zatwierdzonego Uchwałą Rady Miasta Z. z dnia 27 lutego 2014 r., opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa ... z dnia 17 marca 2014 r. poz. 1557 (dalej również jako „MPZP”).

Z MPZP wynika, że:

 • część Nieruchomości 1, to jest działka nr 293 posiada następujące ustalenia w MPZP:
  1. przeznaczenie terenu - tereny usług komercyjnych oznaczone symbolem 1.U - tereny zabudowy usługowej (całość działki);
  2. oznaczenia informacyjne: (i) obszar wysokiej ochrony dla głównego zbiornika wód podziemnych - zbiornik Z. - cały obszar objęty planem, (ii) cała działka znajduje się w O. A. Parku Narodowego, (iii) południowy narożnik działki posiada oznaczenie: tereny źródliskowe
 • wskazany bezwzględny zakaz zmian stosunków gruntowo-wodnych, (iv) przez działkę 293 przebiega oznaczenie: orientacyjny przebieg cieków wodnych (stałych i okresowych) i rowów melioracyjnych, (v) na północnej części działki znajduje się oznaczenie: trwałe podmokłości - wskazane do utrzymania ze względów hydrologicznych oraz ekologicznych; ze względu na cenne siedliska, (vi) obszar górniczy „Z.” - cały obszar objęty planem, (vii) sieci kanalizacji sanitarnej;
 • część Nieruchomości 1, to jest działka nr 571 posiada następujące ustalenia w MPZP:
  1. przeznaczenie terenu: tereny zieleni i wód oznaczone symbolem 2.ZL/ZP - tereny lasów (całość działki);
  2. oznaczenie informacyjne: (i) obszar wysokiej ochrony dla głównego zbiornika wód podziemnych nr 441 - zbiornik Z. - cały obszar objęty planem, (ii) obszar górniczy „Z.” - cały obszar objęty planem, (iii) cała działka znajduje się w O. A. Parku Narodowego;
 • Nieruchomości 2, to jest działka nr 589 posiada następujące ustalenia w MPZP:
  1. przeznaczenie terenu: (i) tereny użytkowane rolniczo oznaczone symbolem 1.R - tereny rolne (zasadnicza część działki), (ii) tereny zieleni i wód oznaczone symbolem 2.ZL/ZP tereny lasów (południowa część działki);
  2. oznaczenia informacyjne: (i) obszar wysokiej ochrony dla głównego zbiornika wód podziemnych nr 441 - zbiornik Z. - cały obszar objęty planem, (ii) cała działka znajduje się w O. A. Parku Narodowego, (iii) obszar górniczy „Z.” - cały obszar objęty planem, (iv) sieci kanalizacji sanitarnej;
 • Nieruchomości 3, to jest działka nr 546 posiada następujące ustalenia w MPZP:
  1. przeznaczenie terenu: tereny komunikacji oznaczone symbolem 1.KDD - tereny dróg publicznych klasy dojazdowej (całość działki);
  2. oznaczenia informacyjne: (i) obszar wysokiej ochrony dla głównego zbiornika wód podziemnych nr 441 - zbiornik Z. - cały obszar objęty planem; (ii) obszar górniczy „Z.” - cały obszar objęty planem.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy w zaistniałym stanie faktycznym dostawa Nieruchomości 1 będzie zwolniona z podatku od towarów i usług (zarówno w zakresie działki nr 293, jak i działki nr 571)...
 2. Jeżeli odpowiedź na pytanie 1 jest twierdząca (w zakresie dotyczącym działki nr 293), to czy Wnioskodawca będzie uprawniony do skorzystania z opcji opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży Nieruchomości 1 (w zakresie dotyczącym działki nr 293), zgodnie z art. 43 ust. 10 i 11 Ustawy o VAT (przy dochowaniu wszelkich wymogów formalnych, o których mowa w tych przepisach)...
 3. Czy w zaistniałym stanie faktycznym dostawa Nieruchomości 2 będzie zwolniona z podatku od towarów i usług...
 4. Czy w zaistniałym stanie faktycznym dostawa części Nieruchomości 3 będzie zwolniona z podatku od towarów i usług...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Ad. 1

W ocenie Wnioskodawcy, sprzedaż Nieruchomości 1 (w zakresie dotyczącym działki nr 293), na której trwają prace rozbiórkowe dotyczące posadowionego na niej budynku powinna być kwalifikowana jako odpłatna dostawa nieruchomości zabudowanej (z uwagi na to, iż rozbiórka znajdującego się na Nieruchomości 1 budynku do dnia zawarcia umowy sprzedaży Nieruchomości nie zostanie zakończona). Sprzedaż nie będzie przy tym następowała w ramach pierwszego zasiedlenia, w związku z czym zastosowanie znajdzie zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy o VAT. W ocenie Wnioskodawcy, sprzedaż Nieruchomości 1 (w zakresie dotyczącym działki 571) będzie zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 Ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 Ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju. Przez towary, w myśl art. 2 pkt 6 Ustawy o VAT, rozumie się rzeczy oraz ich części, a przez dostawę towarów, zgodnie z art. 7 ust. 1 Ustawy o VAT, należy rozumieć przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Mając powyższe przepisy na uwadze nie budzi wątpliwości, że odpłatna sprzedaż Nieruchomości zabudowanej budynkiem lub budowlami będzie stanowić przedmiot opodatkowania podatkiem VAT. Budynki, budowle i grunty spełniają definicję towaru przewidzianą w art. 2 pkt 6 Ustawy o VAT, a ich sprzedaż jest traktowana jako czynność odpłatnej dostawy towarów na terytorium kraju.

Ponadto zgodnie z art. 29a ust. 8 Ustawy o VAT w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Podkreślenia wymaga, że w przypadku sprzedaży - pomimo trwających prac w zakresie rozbiórki budynku - opodatkowaniu będzie podlegać Nieruchomość 1 zabudowana, ponieważ rozbiórka budynku nie zostanie zakończona do dnia zawarcia umowy sprzedaży Nieruchomości 1.

Tym samym planowana transakcja sprzedaży obejmować będzie budynek w trakcie rozbiórki wraz z przynależnym gruntem. Oznacza to, że w niniejszej sprawie znajdzie zastosowanie przepis art. 29a ust. 8 Ustawy o VAT, z którego wynika, że w przypadku sprzedaży budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli, z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. Oznacza to, że przy sprzedaży budynku, dokonywanej wraz z dostawą gruntu, na którym jest on posadowiony, grunt dzieli byt prawny budynku w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Z tego względu, do dostawy gruntu stosuje się stawkę podatku taką jak dla dostawy budynków lub ich części na tym gruncie posadowionych. W sytuacji natomiast zwolnienia dostawy budynków lub ich części, ze zwolnienia takiego będzie korzystać również dostawa gruntu, na którym budynki są posadowione.

Powyższą wykładnię przepisu art. 29a ust. 8 Ustawy o VAT w sposób jednolity potwierdzają również organy podatkowe, przykładowo interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 11 kwietnia 2014 r., sygn. ILPP1/443-74/14-4/AWa, w której organ wskazał, że: „(...) treść art. 29a ust. 8 Ustawy, obowiązującego od dnia 1 stycznia 2014 r. stanowi, że w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. Z powyższego jednoznacznie wynika, że co do zasady grunt będący przedmiotem sprzedaży podlega opodatkowaniu według takiej stawki podatku od towarów i usług, jaką opodatkowane są budynki lub budowle na nim posadowione. Oznacza to, że w sytuacji, gdy budynki, budowle lub ich części korzystają ze zwolnienia od podatku, również sprzedaż gruntu będzie korzystała ze zwolnienia od podatku”.

Takie stanowisko zostało również zaprezentowane w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 26 maja 2014 r., sygn. ILPP1/443-154/14-4/MK, w której organ wskazał, że: „(...) kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zostały budynki lub budowie rozstrzyga przepis art. 29a ust. 8 ustawy - obowiązujący od dnia 1 stycznia 2014 r. - w myśl którego, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. Z powyższego jednoznacznie wynika, że co do zasady grunt będący przedmiotem sprzedaży (...) podlega opodatkowaniu według takiej stawki podatku od towarów i usług, jaką opodatkowane są budynki, budowle lub ich części posadowione na tym gruncie. Oznacza to, że w sytuacji, gdy budynki, budowle lub ich części korzystają ze zwolnienia od podatku VAT, również sprzedaż gruntu korzystać będzie ze zwolnienia od podatku”.

Stanowisko to jest również jednolicie interpretowane w doktrynie, przykładowo T. Michalik, w Komentarzu VAT (Wyd. 10, Warszawa 2014) stwierdza: „Jeżeli (..), przedmiotem dostawy są budynek lub budowla, wówczas transakcja będzie opodatkowana według zasad właściwych dla sprzedaży budynku (budowli). Jeżeli więc np. dostawa budynku (budowli) będzie zwolniona od podatku (...), wówczas zwolnienie ma zastosowanie w stosunku do pełnej wartości transakcji. (...). Nie ma przy tym znaczenia, jaka jest wartość gruntu w proporcji do wartości samego budynku. Taka konstrukcja art. 29a ust. 8 powoduje bowiem, iż w przypadku sprzedaży budynku czy budowli o stawce podatku decydować będzie status samego budynku czy budowli, nie zaś - gruntu. W praktyce oznacza to, że w takim przypadku dostawa gruntu będzie podlegała opodatkowaniu stawką właściwą dla dostawy budynku (budowli)”.

Zdaniem Wnioskodawcy, należy rozważyć, czy w niniejszej sprawie zaistnieje zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT, na gruncie art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Na mocy tego przepisu przyjmuje się, że regułą jest stosowanie zwolnienia przedmiotowego do dostawy budynków, budowli lub ich części, jeżeli dostawa ta nie jest dokonywana przed, w ramach lub w ciągu 2 lat od pierwszego zasiedlenia (niniejsze zwolnienie może być przy tym odpowiednio wyłączone, zgodnie z art. 43 ust. 10 i 11 Ustawy o VAT) - Wnioskodawca w tej kwestii ustosunkował się przedstawiając własne stanowisko w odpowiedzi na pytanie nr 2.

Wynika z tego, że w kontekście zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy o VAT kluczową kwestią pozostaje zawsze ustalenie, czy w danym przypadku dojdzie do pierwszego zasiedlenia.

Ustawodawca wprowadził definicję pierwszego zasiedlenia w art. 2 pkt 14 Ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem, pierwsze zasiedlenie oznacza oddanie do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

W ocenie Wnioskodawcy, nie budzi wątpliwości, że w przypadku opisanym w zdarzeniu przyszłym nie dojdzie do pierwszego zasiedlenia, o którym mowa w art. 2 pkt 14 Ustawy o VAT. Sprzedaż nie będzie bowiem dokonywana na rzecz pierwszego nabywcy po wybudowaniu budynku/budowli. Odpowiednio również nabycie przedmiotowych działek przez Wnioskodawcę nie było dokonywane w ramach pierwszego zasiedlenia. Wnioskodawca nie dokonywał również żadnych prac polegających na ulepszeniu Nieruchomości i w związku z tym również nie ponosił wydatków na ulepszenie, do których odwołuje się ww. przepis Ustawy o VAT.

Tym samym, zdaniem Wnioskodawcy, co do zasady sprzedaż Nieruchomości podlegać powinna zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT, zgodnie z ww. przepisem art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy o VAT.

Bez wpływu na taką kwalifikację pozostaje, w ocenie Wnioskodawcy, uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę budynku posadowionego na Nieruchomości 1 oraz rozpoczęcie prac rozbiórkowych.

Mając powyższe na uwadze, planowana sprzedaż Nieruchomości 1 (w części dotyczącej działki nr 293) powinna być kwalifikowana jako sprzedaż budynku wraz z gruntem, na którym jest on posadowiony i jednocześnie podlegać zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy o VAT.

Wnioskodawca pragnie podkreślić, że powyższe rozważania dotyczą sprzedaży części Nieruchomości 1 stanowiącej działkę nr 293.

W odniesieniu do części Nieruchomości 1 stanowiącej działkę gruntu nr 571, to sprzedaż tej części Nieruchomości 1 będzie zwolniona z podatku VAT z uwagi na to, iż działka ta, zgodnie z art. 2 pkt 33 Ustawy o VAT nie stanowi terenów budowlanych, albowiem działka 571 - co wynika z MPZP - jest działką przeznaczoną pod tereny zieleni i wód, lasy. Oznacza to, że Nieruchomość 1 w części dotyczącej działki gruntu nr 571 będzie podlegać zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 Ustawy o VAT.

Ad. 2

Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo wyboru opodatkowania, przewidziane w przepisie art. 43 ust. 10 i 11 Ustawy o VAT (przy dopełnieniu wszystkich wymogów formalnych).

W myśl art. 43 ust. 10 Ustawy o VAT, istnieje możliwość rezygnacji ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ww. ust. 1 pkt 10 Ustawy o VAT oraz wybranie opodatkowania dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

 1. są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni,
 2. złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

Oświadczenie to musi również zawierać:

 1. imiona i nazwiska lub nazwę, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej dokonującego dostawy oraz nabywcy;
 2. planowaną datę zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części;
 3. adres budynku, budowli lub ich części (art. 43 ust. 11 Ustawy o VAT).

Z powyższego wynika, że w sytuacji uznania sprzedaży Nieruchomości 1 (w części dotyczącej działki nr 293) za zwolnioną z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy o VAT, Wnioskodawca będzie miał możliwość zrezygnowania z przedmiotowego zwolnienia - przy założeniu, że zarówno sprzedawca jak i nabywca będą zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni oraz złożą przed dniem sprzedaży stosowne oświadczenie do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla nabywcy. Oświadczenie to musi spełniać wymogi formalne, o których mowa w ww. art. 43 ust. 11 Ustawy o VAT.

Zarówno Wnioskodawca jak i kupujący są zarejestrowanymi podatnikami podatku VAT. Jeżeli zatem dopełnią stosownych wymogów formalnych, to sprzedaż Nieruchomości 1 (w części dotyczącej działki nr 293) będzie mogła podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT zgodnie z powyższą zasadą.

Ad. 3

W ocenie Wnioskodawcy, sprzedaż Nieruchomości 2 będzie zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 Ustawy o VAT.

W odniesieniu do Nieruchomości 2, to jej sprzedaż będzie zwolniona z podatku VAT z uwagi na to, iż Nieruchomość 2, zgodnie z art. 2 pkt 33 Ustawy o VAT nie stanowi terenów budowlanych, albowiem - co wynika z MPZP - nieruchomość ta nie jest przeznaczona pod zabudowę.

Oznacza to, że sprzedaż Nieruchomość 2 będzie podlegać zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 Ustawy o VAT.

Ad. 4

W ocenie Wnioskodawcy, sprzedaż Udziału w Nieruchomości 3 będzie zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 Ustawy o VAT.

W odniesieniu do części Nieruchomości 3, to jej sprzedaż zdaniem Wnioskodawcy będzie zwolniona z podatku VAT z uwagi na to, iż Nieruchomość ta, zgodnie z art. 2 pkt 33 Ustawy o VAT nie stanowi terenów budowlanych, albowiem - co wynika z MPZP (zapisy odnoszące się do oznaczenia informacyjnego w planie) - działka 546 nie jest w całości przeznaczona pod zabudowę.

Wnioskodawca pragnie zauważyć, że MPZP wprawdzie stwierdza, że Nieruchomość 3 jest przeznaczona pod zabudowę drogę publiczną to jednak plan ten wprowadza również pewne ograniczenia, które mogą się wiązać z tym, iż zabudowa Nieruchomości 3 będzie ograniczona.

Oznacza to, że sprzedaż części Nieruchomość 3 będzie podlegać zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 Ustawy o VAT.

Nieruchomość II, Nieruchomość III oraz część Nieruchomości 1 (to jest działka nr 571) są niezabudowane.

Część Nieruchomości 1 (to jest działka nr 293) jest zabudowana budynkiem oznaczonym w wypisie z rejestru budynków jako: budynek niemieszkalny murowany o liczbie kondygnacji nadziemnych/podziemnych: 4.5/0, o powierzchni zabudowy 305,00m2 spółka nie zna symbolu PKOB ww. budynku.

Budynek ten jest zaewidencjonowany w ewidencji budynków oraz w ewidencji gruntów prowadzonych przez Starostę.

Na podstawie ostatecznej decyzji z dnia 28 listopada 2008 roku Starosta Tatrzański udzielił pozwolenia na rozbiórkę ww. budynku znajdującego się na działce 293. Spółka prowadzi rozbiórkę przedmiotowego budynku. Do dnia dzisiejszego Spółka nie przeprowadziła jednak wszystkich prac związanych z rozbiórką przedmiotowego budynku. Do dnia dzisiejszego Spółka nie wystąpiła do Starosty z zawiadomieniem o zakończeniu rozbiórki ww. budynku znajdującego się na części Nieruchomości 1, to jest na działce 293.

Do dnia zawarcia umowy sprzedaży Spółka nie będzie kontynuowała prac związanych z rozbiórką ww. budynku zlokalizowanego na działce nr 293, a co za tym idzie, do dnia sprzedaży Nieruchomości 1 Spółka nie zakończy rozbiórki przedmiotowego budynku.

Spółka nie jest w stanie określić (nie posiada takiej wiedzy), kiedy nastąpiło pierwsze zasiedlenie Nieruchomości 1 Spółka nie posiada informacji na temat tego w jaki sposób Nieruchomość 1 była wykorzystywana przez poprzednich właścicieli.

Nieruchomość 1, Nieruchomość 2 oraz udział w Nieruchomości 3 nie były przedmiotem najmu, bądź dzierżawy, czy też podobnej umowy.

Spółka nie ponosiła wydatków na remont, modernizację, czy też ulepszenie budynku znajdującego się na Nieruchomości 1. Cena sprzedaży Nieruchomości 1 będzie obejmowała łączną wartość nieruchomości, tj. gruntu i budynku.

W cenie sprzedaży Nieruchomości 1 nie jest zawarta usługa rozbiórki ww. budynku przez Spółkę po zawarciu umowy sprzedaży.

Spółka nie posiada informacji, czy kupujący po zawarciu umowy sprzedaży będzie kontynuował rozbiórkę budynku znajdującego się na Nieruchomości 1.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego:
 • w odniesieniu do sprzedaży działki ewidencyjnej nr 293 oraz nr 546 - jest nieprawidłowe
 • w odniesieniu do sprzedaży działki ewidencyjnej nr 571 oraz nr 589 – jest prawidłowe

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Jak stanowi art. 7 ust. 1 ww. ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, (...).

Dostawa towaru mieści się w definicji sprzedaży określonej w art. 2 pkt 22 ww. ustawy. Zgodnie z tym przepisem przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Towarami są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii – art. 2 pkt 6 ustawy o VAT.

Jak zaś stanowi art. 45 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121) rzeczami w rozumieniu niniejszego kodeksu są tylko przedmioty materialne.

Należy wskazać, że przedmiotami stosunków prawnych są dobra materialne i niematerialne. Wśród dóbr materialnych wyróżniamy m.in. rzeczy, a te z kolei dzieli się na nieruchomości i rzeczy ruchome.

Na podstawie art. 46 § 1 Kodeksu cywilnego nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

Tak więc grunt spełnia definicję towaru określoną w art. 2 pkt 6 ustawy o podatku od towarów i usług, a jego sprzedaż stanowi dostawę towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o VAT.

Podstawowa stawka podatku, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Natomiast stosownie do art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział obniżone stawki podatku oraz zwolnienia od podatku dla dostaw niektórych towarów lub świadczenia niektórych usług, a także określił warunki stosowania tych obniżonych stawek i zwolnień.

Stosownie do treści art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, zwalnia się od podatku VAT dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

Definicja terenów budowlanych zawarta została w art. 2 pkt 33 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem przez tereny budowlane rozumie się grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu – zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jako akt prawa miejscowego wiąże zarówno organy administracji, osoby fizyczne, osoby prawne, jak i inne jednostki organizacyjne. Zatem w sytuacji gdy na danym terenie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, to właśnie zapisom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego należy nadać decydujące znaczenie dla oceny przeznaczenia danego terenu, w tym również dla potrzeb art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług.

Powyższe oznacza, że w przypadku dostaw nieruchomości gruntowych niezabudowanych, opodatkowane są wyłącznie te, których przedmiotem są tereny budowlane (przeznaczone pod zabudowę). Pozostałe natomiast dostawy gruntów niezabudowanych, będących gruntami leśnymi, rolnymi itp., nieprzeznaczonymi pod zabudowę – są zwolnione od podatku VAT.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.), ustawa określa:

 1. zasady kształtowania polityki przestrzennej przez jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej,
 2. zakres i sposoby postępowania w sprawach przeznaczania terenów na określone cele oraz ustalania zasad ich zagospodarowania i zabudowy
  - przyjmując ład przestrzenny i zrównoważony rozwój za podstawę tych działań.

Jak stanowi art. 4 ust. 1 ww. ustawy, ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – w myśl zapisów ust. 2 powołanego przepisu – określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, przy czym:

 • lokalizację inwestycji celu publicznego ustala się w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego;
 • sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla innych inwestycji ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

Zatem o charakterze danego gruntu powinien rozstrzygać odpowiedni zapis w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, który jako dokument prawa miejscowego, decyduje o kwalifikacji gruntu. W sytuacji, gdy dla danego terenu, nie obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego istotna jest decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

W tym miejscu warto wyjaśnić, że stosownie do treści wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 28 marca 1996 r. w sprawie C-468/93 Gemeente Emmen przeciwko Belastingdienst Grote Ondernemingen – „teren budowlany oznacza każdy nieuzbrojony lub uzbrojony teren uznany przez państwa członkowskie za teren z przeznaczeniem pod zabudowę”. Tym samym, również w świetle orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości, za teren budowlany uznać można jedynie taki, który regulacjami prawa krajowego został przeznaczony pod zabudowę.

Przepis art. 2 pkt 33 ustawy w zgodny sposób odpowiada zatem treści ww. orzeczenia, gdyż cechę przeznaczenia pod zabudowę ustalić należy na podstawie określonych wprost w ustawie dokumentów prawa miejscowego. Tym samym, ustawa o podatku od towarów i usług nakazuje oceniać przeznaczenie określonego gruntu wyłącznie na postawie istniejącego planu zagospodarowania przestrzennego oraz wydanych decyzji o warunkach zabudowy nieruchomości.

W konsekwencji, generalnie opodatkowane podatkiem VAT są dostawy, których przedmiotem są nieruchomości gruntowe zabudowane i niezabudowane, przy czym w przypadku tych ostatnich opodatkowane są wyłącznie te, których przedmiotem są tereny przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Pozostałe natomiast dostawy gruntów niezabudowanych, dla których nie obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego oraz nie wydano decyzji o warunkach zabudowy – są zwolnione od podatku VAT.

Z przedmiotowego wniosku wynika, że Wnioskodawca jest:

 • właścicielem nieruchomości stanowiącej działki ewidencyjne: nr 293 i nr 571, położonej w Z., gminie Miasto Z., powiecie ..., województwie ... (Nieruchomość 1),
 • właścicielem nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 589, położonej w Z., gminie Miasto Z., powiecie ..., województwie ... (Nieruchomość 2),
 • współwłaścicielem w udziale wynoszącym 1/36 części nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 546, położonej w Z., gminie Miasto Z., powiecie ..., województwie ... (Nieruchomość 3).

Wnioskodawca zamierza przystąpić do przedwstępnej umowy sprzedaży Nieruchomości 1, Nieruchomości 2 i udziału w Nieruchomości 3, a następnie zamierza przystąpić do umowy sprzedaży ww. Nieruchomości.

Ad. 1

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca zamierza przystąpić do przedwstępnej umowy sprzedaży części Nieruchomości 1, tj. działki 293, na której trwają prace rozbiórkowe dotyczące posadowionego na niej budynku. Wnioskodawca wskazał, że do dnia złożenia wniosku nie przeprowadził wszystkich prac związanych z rozbiórką, co więcej do dnia sprzedaży Spółka nie zakończy rozbiórki przedmiotowego budynku. Wnioskodawca nie posiada także informacji, czy kupujący po zawarciu umowy sprzedaży będzie kontynuował rozbiórkę budynku znajdującego się na Nieruchomości 1. Działka nr 293 jest oznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny usług komercyjnych oznaczone symbolem 1.U – tereny zabudowy usługowej.

Wnioskodawca powziął wątpliwości odnośnie możliwości zastosowania zwolnienia z opodatkowania dla sprzedaży działki nr 293.

Odnosząc się do niniejszej kwestii w pierwszej kolejności należy rozstrzygnąć czy w przypadku sprzedaży działki nr 293 dojdzie do sprzedaży nieruchomości zabudowanej czy też nieruchomości niezabudowanej.

W celu rozstrzygnięcia, czy w analizowanej sprawie przedmiotem dostawy będzie nieruchomość zabudowana, czy też grunt niezabudowany, wskazać należy na wyrok TSUE z dnia 19 listopada 2009 r., C-461/08 który stanowi: „W świetle powyższych rozważań na zadane pytania odpowiedzieć należy, że art. 13 część B lit. g) szóstej dyrektywy w związku z art. 4 ust. 3 lit. a) tej dyrektywy powinien być interpretowany w ten sposób, że przewidzianym w pierwszym z tych przepisów zwolnieniem z podatku VAT nie jest objęta dostawa działki, na której wciąż stoi stary budynek, który ma zostać rozebrany w celu wzniesienia na jego miejscu nowej konstrukcji i którego rozbiórka, do jakiej zobowiązał się sprzedający, rozpoczęła się przed tą dostawą. Takie transakcje dostawy i rozbiórki stanowią w świetle podatku VAT transakcję jednolitą mającą na celu jako całość dostawę nie tyle istniejącego budynku i gruntu, na którym stoi, co niezabudowanej działki, niezależnie od stanu zaawansowania robót rozbiórkowych starego budynku w momencie rzeczywistej dostawy działki”.

Należy także zwrócić uwagę na uregulowania zawarte w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z późn. zm.).

Zgodnie z przepisem art. 3 pkt 1 ww. ustawy, przez obiekt budowlany należy rozumieć:

 • budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
 • budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
 • obiekt małej architektury.

Z kolei, w myśl z art. 3 pkt 2 ww. ustawy, przez budynek należy rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Pod pojęciem budowli na mocy art. 3 pkt 3 ww. ustawy, należy rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. Natomiast przez obiekty liniowe należy rozumieć obiekt budowlany, którego charakterystycznym parametrem jest długość, w szczególności droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociąg, kanał, gazociąg, ciepłociąg, rurociąg, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i, umieszczona bezpośrednio w ziemi, podziemna, wał przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable w niej zainstalowane nie stanowią obiektu budowlanego lub jego części ani urządzenia budowlanego (art. 3 pkt 3a).

Odnosząc się do zwolnienia z opodatkowania wskazanej nieruchomości należy zauważyć, że przedmiotowa nieruchomość jest zabudowana budynkiem, na którym trwają prace rozbiórkowe.

Tym samym, w świetle przytoczonych regulacji oraz powołanego wyżej wyroku TSUE, należy uznać, że przedmiotem planowanej dostawy będzie zbycie gruntu niezabudowanego. Jednocześnie z przeznaczenia zawartego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wynika, że działka nr 293 jest działką budowlaną.

Zatem skoro część Nieruchomości 1, czyli działka nr 293 z posadowionym na niej budynkiem w trakcie rozbiórki stanowić będzie zbycie gruntu niezabudowanego, który zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jest przeznaczony pod zabudowę usługową to sprzedaż przedmiotowej działki będzie opodatkowana stawką podstawową podatku VAT wynoszącą 23%.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy odnośnie opodatkowania sprzedaży Nieruchomości 1 w części dotyczącej działki nr 293 należy uznać za nieprawidłowe.

Wątpliwości Wnioskodawcy w pytaniu 1 dotyczą także tego, czy sprzedaż Nieruchomości 1 w części dotyczącej działki nr 571 będzie korzystała ze zwolnienia z podatku od towarów i usług zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy.

Z opisu przedstawionego w przedmiotowym wniosku wynika, że część Nieruchomości 1, czyli działka nr 571 przeznaczona jest pod tereny zieleni i wód oznaczone symbolem 2.ZL/ZP – tereny lasów (całość działki).

Zatem mając na uwadze wyżej powołane przepisy należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że Nieruchomość 1 w części dotyczącej działki 571 będzie korzystała ze zwolnienia od podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, gdyż nie spełnia ona definicji terenu budowlanego, przeznaczonego pod zabudowę w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy odnośnie opodatkowania sprzedaży Nieruchomości 1 w części dotyczącej działki nr 571 należy uznać za prawidłowe.

Ad. 2

W związku z tym, że sprzedaż Nieruchomości 1 w części dotyczącej działki 293 będzie opodatkowana stawką podstawową podatku VAT to analiza wyboru opcji opodatkowania zgodnie z art. 43 ust 10 i 11 staje się bezprzedmiotowa.

Ad. 3

W pytaniu nr 3 wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą tego, czy sprzedaż Nieruchomości 2, czyli działki nr 589 będzie korzystała ze zwolnienia z podatku od towarów i usług zgodnie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy.

Z wniosku wynika, że Nieruchomość 2, czyli działka nr 589 zgodnie z zapisem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jest przeznaczona na tereny użytkowane rolniczo oznaczone symbolem 1.R - tereny rolne (zasadnicza część działki) oraz tereny zieleni i wód oznaczone symbolem 2.ZL/ZP tereny lasów (południowa część działki).

Zatem w świetle przytoczonych przepisów należy zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, że sprzedaż Nieruchomości 2 będzie korzystała ze zwolnienia od podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, gdyż Nieruchomość 2 nie spełnia definicji terenu budowlanego, przeznaczonego pod zabudowę w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy z zakresie opodatkowania sprzedaży Nieruchomości 2 należy uznać za prawidłowe.

Ad. 4

W pytaniu nr 4 wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą tego, czy działka nr 546 będzie korzystała przy sprzedaży ze zwolnienia zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy.

Z opisu przedstawionego we wniosku wynika, że Nieruchomość 3, czyli działka nr 546 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w całości przeznaczona jest jako tereny komunikacji oznaczone symbolem 1.KDD – tereny dróg publicznych klasy dojazdowej.

W tym miejscu należy jeszcze raz wyraźnie podkreślić, że w myśl art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę. Zwolnienie przysługuje zatem wyłącznie względem takiej dostawy, której przedmiotem jest grunt niezabudowany i jednocześnie o przeznaczeniu innym niż budowlanym czy też pod zabudowę.

Przy czym – jak wyjaśniono wyżej – o tym, że dany teren jest terenem budowlanym przesadzają zapisy w planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy.

Należy również zauważyć, że zgodnie z zapisami zawartymi w ustawie Prawo budowlane droga jest budowlą.

Jak wskazał Wnioskodawca działka nr 546 jest objęta „Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego S.”, który posiada następujące ustalenia: „(a) przeznaczenie terenu: tereny komunikacji oznaczone symbolem 1.KDD - tereny dróg publicznych klasy dojazdowej (całość działki)”.

Wobec powyższego nie sposób zgodzić się z argumentacją Wnioskodawcy, że działka nr 546 nie jest przeznaczona w całości pod zabudowę, ponieważ plan wprowadza pewne ograniczenia, które mogą wiązać się z tym, że zabudowa Nieruchomości 3 będzie ograniczona. Z zapisu zawartego w MPZP jednoznacznie wynika, że działka nr 546 jest w całości przeznaczona pod zabudowę drogą publiczną klasy dojazdowej a więc zgodnie z treścią art. 2 pkt 33 ustawy jest traktowana jak teren budowlany.

Wobec powyższych okoliczności dla transakcji zbycia przedmiotowej Nieruchomości 3 zwolnienie od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT nie będzie miało zastosowania, ponieważ dla ww. Nieruchomości obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zgodnie, z którym grunt przeznaczony jest pod zabudowę.

Zatem sprzedaż Nieruchomości 3 będzie podlegać opodatkowaniu stawką podstawową podatku od towarów i usług w wysokości 23% na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy.

W świetle powyższych okoliczności stanowisko Wnioskodawcy w zakresie opodatkowania sprzedaży Nieruchomości 3 należy uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.