IPPP3/4512-283/16-4/ISz | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
W zakresie opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży działki

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 11 kwietnia 2016 r. (data wpływu 15 kwietnia 2016 r.) uzupełnionym w dniu 6 maja 2016 r. (data wpływu 9 maja 2016 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 29 kwietnia 2016 r. (skutecznie doręczone w dniu 5 maja 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży działki – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 kwietnia 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży działki.

Wniosek uzupełniony został w dniu 6 maja 2016 r., (data wpływu 9 maja 2016 r.) na wezwanie Organu z dnia 29 kwietnia 2016 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Podatnik jest właścicielem nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego, składającej się z działek ewidencyjnych nr 5/1 i 5/2. Przedmiotową nieruchomość nabył przez dziedziczenie po swoim ojcu - na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego z dnia 26 lutego 1982 r. oraz na podstawie umowy przekazania gospodarstwa rolnego za rentę z dnia 4 stycznia 1985 r..

Podatnik jest podatnikiem podatku rolnego i nie prowadzi na terenie nieruchomości innej pozarolniczej działalności gospodarczej. Poza dochodami z gospodarstwa rolnego osiąga dochody z tytułu dzierżawy innej nieruchomości pod tablice reklamowe i z tego tytułu jest płatnikiem podatku dochodowego PIT-5 i podatku od towarowi usług.

Podatnik planuje sprzedać działkę 5/2 oraz część działki 5/1 po wydzieleniu z niej siedliska z budynkiem mieszkalnym wraz z zabudowaniami gospodarczymi, które nie będą przedmiotem sprzedaży. Nieruchomość która będzie przedmiotem sprzedaży jest niezabudowana, nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, nie jest objęta decyzją o warunkach zabudowy, stanowi grunt rolny.

W uzupełnieniu Wnioskodawca dodał, że nie podejmował i nie będzie podejmował żadnych czynności zmierzających do podniesienia wartości gruntu, w tym ponosił nakłady finansowe. Grunt będący przedmiotem sprzedaży stanowi w większości nieogrodzone i niezabudowane pole uprawne. Jedynie w części siedliskowej, która, poza wydzielonym pasem ziemi wzdłuż wschodniej granicy o szerokości 10 metrów stanowiącym drogę dojazdową do drogi publicznej, nie będzie przedmiotem sprzedaży, znajdują się zabudowania gospodarcze, budynek mieszkalny, ogrodzenie - wykonane w 2001 roku, ścieżki wyłożone kostką - wykonane w 2001 roku.

Wnioskodawca nie podejmował i nie będzie podejmował żadnych aktywnych działań marketingowych z zakresu obrotu nieruchomościami. Jedyne działania które zostały podjęte, to wywieszenie na płocie nieruchomości ogłoszenia z treścią „sprzedam grunt”.

Grunt mający być przedmiotem sprzedaży nie był wykorzystywany przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, w szczególności nie był przedmiotem umów najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze. Nie był również udostępniany odpłatnie osobom trzecim.

Wnioskodawca jest wyłącznie podatnikiem podatku rolnego. Z tytułu prowadzonej działalności rolniczej nie odprowadzał żadnych innych podatków, w tym w szczególności podatku od towarów i usług. Wnioskodawca jako rolnik płacący podatek ryczałtowy nie prowadzi żadnych ksiąg rachunkowych ani ewidencji. Nie jest i nie był również zarejestrowany jako czynny podatnik VAT. W związku z powyższym korzysta ze zwolnienia z podatku VAT. Wykorzystując grunt do działalności rolnej Wnioskodawca jest podatnikiem VAT zwolnionym.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy sprzedaż opisanej powyżej nieruchomości rolnej opodatkowana jest podatkiem od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, opisana wyżej planowana sprzedaż nieruchomości rolnej nie będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług, ponieważ:

  • nabycie nastąpiło w drodze dziedziczenia oraz w drodze umowy przekazania gospodarstwa rolnego, co oznacza, że nie nastąpiło, ani w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, ani w celu jej dalszej odsprzedaży. Podatnik zbywa część majątku osobistego,
  • właściciel nie czynił nakładów mających na celu podwyższenie wartości nieruchomości,
  • przedmiotowa nieruchomość nie stanowiła składnika pozarolniczej działalności gospodarczej w tym działalności związanej z obrotem nieruchomościami,
  • planowana czynność sprzedaży ma charakter jednorazowy,
  • dodatkowo należy stwierdzić, że sprzedaż terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę, korzysta ze zwolnienia z opodatkowania.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Na mocy art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Należy więc przyjąć, że w oparciu o definicję zawartą w art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, zbycie nieruchomości gruntowej (działki), traktowane jest jako czynność odpłatnej dostawy towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o VAT.

Jednakże nie każda czynność stanowiąca dostawę, w rozumieniu art. 7 ustawy o VAT, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem aby dana czynność była opodatkowana tym podatkiem, musi być wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

Podatnikami – według zapisu art. 15 ust. 1 ustawy o VAT – są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy o VAT działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Dostawa towarów, w tym przypadku gruntów, podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wyłącznie wówczas, gdy czynność podlegającą opodatkowaniu wykona podmiot, który dla tej właśnie czynności będzie działał jako podatnik. Jednocześnie okoliczności dokonania tej czynności powinny nosić znamiona działalności gospodarczej, o której mowa w ustawie o VAT, tzn. powinny polegać na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Definicja działalności gospodarczej, zawarta w ustawie, ma charakter uniwersalny, pozwalający na objęcie pojęciem „podatnik” tych wszystkich podmiotów, które prowadzą określoną działalność, występując w profesjonalnym obrocie gospodarczym.

Nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług ten, kto jako osoba fizyczna dokonuje jednorazowych lub okazjonalnych transakcji, za które nie jest przewidziana ściśle regularna zapłata oraz nie prowadzi zorganizowanej czy zarejestrowanej działalności gospodarczej. Dokonywanie określonych czynności incydentalnie, poza sferą prowadzonej działalności gospodarczej, nie pozwala na uznanie danego podmiotu za podatnika w zakresie tych czynności.

Działalność gospodarcza powinna cechować się stałością, powtarzalnością i niezależnością jej wykonywania, bowiem związana jest z profesjonalnym obrotem gospodarczym. Nie jest natomiast działalnością handlową, a zatem i gospodarczą sprzedaż majątku osobistego, który nie został nabyty ani też wykorzystany w trakcie jego posiadania w celu jego odsprzedaży i nie jest związany z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Jeżeli dana czynność została wykonana poza zakresem działań producenta, handlowca, usługodawcy, pozyskującego zasoby naturalne, rolnika, czy wykonującego wolny zawód i jednocześnie okoliczności dokonania tej czynności nie noszą znamion działalności gospodarczej, o której mowa w ustawie o VAT, to w świetle cytowanego powyżej art. 15 ust. 2, podmiotu dokonującego tych czynności nie można uznać za podatnika VAT.

Z treści orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE (dalej TSUE) w sprawach C-180/10 i C-181/10 wynika, że za podatnika należy uznać osobę, która w celu dokonania sprzedaży gruntów angażuje środki podobne do wykorzystywanych przez handlowca, producenta tj. wykazuje aktywność w przedmiocie zbycia nieruchomości porównywalną do działań podmiotów zajmujących się profesjonalnie tego rodzaju obrotem, tj. działania wykraczające poza zakres zwykłego zarządu majątkiem prywatnym. Chodzi tu przykładowo o nabycie terenu przeznaczonego pod zabudowę, jego uzbrojenie, wydzielenie dróg wewnętrznych, działania marketingowe podjęte w celu sprzedaży działek, wykraczające poza zwykłe formy ogłoszenia, uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy terenu, czy wystąpienie o opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanego obszaru, prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług developerskich lub innych tego rodzaju usług o zbliżonym charakterze. Przy czym na tego rodzaju aktywność „handlową” wskazywać musi ciąg powyżej przykładowo przytoczonych okoliczności, a nie stwierdzenie jedynie faktu wystąpienia pojedynczych z nich.

W wyroku tym Trybunał stwierdził również, że osoby fizycznej, która prowadziła działalność rolniczą na gruncie nabytym ze zwolnieniem z podatku od wartości dodanej i przekształconym wskutek zmiany planu zagospodarowania przestrzennego niezależnej od woli tej osoby w grunt przeznaczony pod zabudowę, nie można uznać za podatnika podatku od wartości dodanej w rozumieniu art. 9 ust. 1 i art. 12 ust. 1 Dyrektywy 2006/112, zmienionej Dyrektywą 2006/138, kiedy dokonuje ona sprzedaży tego gruntu, jeżeli sprzedaż ta następuje w ramach zarządu majątkiem prywatnym tej osoby. Okoliczność, że osoba ta jest „rolnikiem ryczałtowym” w rozumieniu art. 295 ust. 1 pkt 3 dyrektywy 2006/112, zmienionej dyrektywą 2006/138, jest w tym zakresie bez znaczenia.

Wnioskodawca we wniosku wskazał, że jest właścicielem nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego, składającej się z działek ewidencyjnych nr 5/1 i 5/2. Przedmiotową nieruchomość nabył przez dziedziczenie po swoim ojcu - na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego z dnia 26 lutego 1982 r. oraz na podstawie umowy przekazania gospodarstwa rolnego za rentę z dnia 4 stycznia 1985 r.

Wnioskodawca jest podatnikiem podatku rolnego i nie prowadzi na terenie nieruchomości innej pozarolniczej działalności gospodarczej. Wnioskodawca planuje sprzedać działkę 5/2 oraz część działki 5/1 po wydzieleniu z niej siedliska z budynkiem mieszkalnym wraz z zabudowaniami gospodarczymi, które nie będą przedmiotem sprzedaży. Nieruchomość która będzie przedmiotem sprzedaży jest niezabudowana, nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, nie jest objęta decyzją o warunkach zabudowy, stanowi grunt rolny.

W uzupełnieniu Wnioskodawca dodał, że nie podejmował i nie będzie podejmował żadnych czynności zmierzających do podniesienia wartości gruntu stanowiącego przedmiot sprzedaży. Wnioskodawca nie podejmował i nie będzie podejmował żadnych aktywnych działań marketingowych z zakresu obrotu nieruchomościami, a jedyne działania które zostały podjęte, to wywieszenie na płocie nieruchomości ogłoszenia z treścią „sprzedam grunt”. Grunt mający być przedmiotem sprzedaży nie był wykorzystywany przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, w szczególności nie był przedmiotem umów najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze. Nie był również udostępniany odpłatnie osobom trzecim. Wnioskodawca jest wyłącznie podatnikiem podatku rolnego i jako rolnik płacący podatek ryczałtowy nie prowadzi żadnych ksiąg rachunkowych ani ewidencji. Wnioskodawca nie jest i nie był również zarejestrowany jako czynny podatnik VAT, korzysta ze zwolnienia z podatku VAT. Wykorzystując grunt do działalności rolnej Wnioskodawca jest podatnikiem VAT zwolnionym.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży opisanej nieruchomości rolnej.

Mając na względzie opis zdarzenia przyszłego, powołane regulacje ustawy o podatku od towarów i usług oraz orzecznictwo należy stwierdzić, że sprzedaż przez Wnioskodawcę działek nr 5/2 oraz nr 5/1, wydzielonych z gospodarstwa rolnego, nie będzie dokonana w ramach działalności gospodarczej, zdefiniowanej w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT.

W przedmiotowej sprawie nie wystąpił ciąg okoliczności, które wskazywałyby na działalność zbliżoną do działalności podmiotu zajmującego się profesjonalnie obrotem nieruchomościami. Wnioskodawca przedmiotową nieruchomość nabył przez dziedziczenie po swoim ojcu w 1982 r. oraz w 1985 r., na podstawie umowy przekazania gospodarstwa rolnego. Obecnie Wnioskodawca zamierza sprzedać działkę 5/2 oraz część działki 5/1 po wydzieleniu z niej siedliska z budynkiem mieszkalnym wraz z zabudowaniami gospodarczymi, które nie będą przedmiotem sprzedaży. Ponadto z wniosku wynika, że Wnioskodawca nie czynił na przedmiotowej nieruchomości nakładów mających na celu podwyższenie jej wartości. Przedmiotowy grunt nie był również wykorzystywany przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, w szczególności nie był przedmiotem umów najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze. Grunt ten nie był również udostępniany odpłatnie osobom trzecim.

W ocenie tut. organu działania które zostały podjęte, czyli wywieszenie na płocie nieruchomości ogłoszenia z treścią „sprzedam grunt”, nie może wskazywać na aktywność, która wykraczałaby poza ramy czynności związanych ze zwykłym wykonywaniem prawa własności. Podejmowane przez Wnioskodawcę działania nie stanowią ciągu okoliczności, które wskazywałyby na działalność zbliżoną do działań podmiotu zajmującego się profesjonalnie obrotem nieruchomościami.

Podobnie okoliczność, że Wnioskodawca wykorzystywał przedmiotowy grunt do działalności rolnej, z tytułu której jako rolnik płacący podatek ryczałtowy nie prowadzi żadnych ksiąg rachunkowych ani ewidencji i korzysta ze zwolnienia z podatku VAT - jest bez znaczenia z punktu widzenia powyższych rozważań, gdyż transakcje inne niż dostawa produktów rolnych i świadczenie usług rolniczych, dokonywane przez rolnika ryczałtowego w ramach jego działalności rolniczej, podlegają ogólnym zasadom opodatkowania.

Wobec tego, Wnioskodawca dokonując sprzedaży działek wydzielonych z gospodarstwa rolnego nie będzie działał w charakterze podatnika zajmującego się profesjonalnie obrotem nieruchomościami, a czynność ta nie będzie nosiła znamion działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Sprzedaż wyodrębnionej działki gruntu o numerze 5/2 oraz części działki numer 5/1, nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT. Działania podejmowane przez Wnioskodawcę należą do zakresu zwykłego zarządu majątkiem prywatnym. Wnioskodawca planując sprzedaż ww. działek gruntu wydzielonych z gospodarstwa rolnego korzystać będzie z przysługującego mu prawa do rozporządzania własnym majątkiem, która to czynność oznacza działanie w sferze prywatnej, do której nie mają zastosowania przepisy ustawy o podatku od towarów i usług. Wnioskodawca z tytułu tej sprzedaży nie działa w charakterze podatnika podatku od towarów i usług o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o VAT.

Zatem sprzedaż opisanej we wniosku nieruchomości rolnej (tj. działki gruntu nr 5/2 oraz części działki nr 5/1) nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.