IPPP3/4512-248/15-4/ISZ | Interpretacja indywidualna

VAT - w zakresie korekty podatku naliczonego w związku ze zmianą przeznaczenia części powierzchni Działek.
IPPP3/4512-248/15-4/ISZinterpretacja indywidualna
 1. działki
 2. korekta podatku naliczonego
 3. odliczenie podatku od towarów i usług
 4. zmiana przeznaczenia
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczanie częściowe podatku oraz korekta podatku naliczonego -> Odliczenie częściowe podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Przepisy ogólne -> Definicje legalne
 4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 27 marca 2015 r. (który wpłynął do tut. Biura za pomocą platformy ePUAP w dniu 27 marca 2015 r.), uzupełnionym w dniu 27 marca 2015 r. pismem z dnia 27 marca 2015 r. (data wpływu 30 marca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie korekty podatku naliczonego w związku ze zmianą przeznaczenia części powierzchni Działek (pytanie oznaczone we wniosku numerem 2) - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 marca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie w zakresie korekty podatku naliczonego w związku ze zmianą przeznaczenia części powierzchni Działek (pytanie oznaczone we wniosku numerem 2).

Wniosek uzupełniony został w dniu 27 marca 2015 r. pismem z dnia 27 marca 2015 r. (data wpływu 30 marca 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest państwową osobą prawną w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.). Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT. Do zadań statutowych Wnioskodawcy należy ochrona przyrody, w szczególności (por. art. 8b ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r, o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 627 ze zm., dalej: „u.o.p.”):

 1. prowadzenie działań ochronnych w ekosystemach, zmierzających do realizacji następujących celów: zachowania różnorodności biologicznej, zasobów, tworów i składników przyrody nieożywionej i walorów krajobrazowych, przywrócenia właściwego stanu zasobów i składników przyrody oraz odtworzenie zniekształconych siedlisk przyrodniczych, siedlisk roślin, siedlisk zwierząt lub siedlisk grzybów (za: art. 8 ust. 2 u.o.p.);
 2. udostępnianie obszaru na zasadach określonych w planie ochrony, o którym mowa w art. 18 u.o.p., lub zadaniach ochronnych, o których mowa w art. 22 u.o.p., i w zarządzeniach Dyrektora parku narodowego;
 3. prowadzenie działań związanych z edukacją przyrodniczą.

Dodatkowo Wnioskodawca może wykonywać działalność gospodarczą na zasadach określonych w przepisach ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 672 ze zm., dalej: „u.s.d.g.”). Wnioskodawca uzyskuje dochody: z najmu i dzierżawy obiektów na cele mieszkaniowe (zwolnione od VAT) oraz cele inne niż mieszkaniowe (opodatkowane stawką 23%); ze sprzedaży drewna opałowego (opodatkowane stawką 8%) oraz drewna pozostałego (opodatkowane stawką 23%); ze sprzedaży usług i gadżetów edukacyjnych związanych z Wnioskodawcą (opodatkowane stawką 23%); z dzierżawy gruntów na cele rolnicze (zwolnione z VAT) oraz na cele inne niż rolnicze (opodatkowane stawką 23%); ze świadczenia usług parkingowych (opodatkowane stawką 23%); ze sprzedaży tusz zwierzyny (opodatkowane stawką 5%); ze sprzedaży sadzonek drzew i krzewów (opodatkowane stawką 8%); z udostępniania terenu do zdjęć filmowych, przejazdów konnych i na organizację imprez (opodatkowane stawką 23%); ze sprzedaży biletów wstępu do niektórych obiektów (opodatkowane stawką 8%); ze sprzedaży wydawnictw (opodatkowane stawką 5%); opłat za odstrzały zwierzyny (opodatkowane stawką 23%).

Wnioskodawca w ramach wykonywania swojej działalności statutowej dokonuje scalania gruntów parku poprzez wykupy, wymiany i zamiany.

Wnioskodawca zamierza nabyć od spółki komandytowo-akcyjnej niezabudowane nieruchomości we wsiach B. i M.o łącznej powierzchni 60,21 ha (dalej: „Nieruchomość”). Nieruchomość objęta jest obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2003 r. (dalej: „MPZP”). Zgodnie z § 33 Wypisu z tekstu MPZP: „Dla terenów usług sportu, turystyki, oznaczonych w planie symbolem US,UT ustala się: 1) wysokość obiektów max 10 m npt, 2) nakazuje się zachowanie min. 70% powierzchni działki jako powierzchni biologicznie czynnej, zagospodarowanej zielenią parkową i terenowymi urządzeniami sportowym, 3) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy 5 m od linii rozgraniczających ulic, dla terenów UT położonych przy drodze wojewódzkiej ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 20 m od linii rozgraniczającej w/w drogi, 4) w rejonie wsi B. /włączonym w granice X. w 1997 r./ utrzymuje się dotychczasowe przeznaczenie terenu / projektowane pola golfowe/, ew. realizacja po uzgodnieniu z Dyrekcją X., 5) dla terenu UT położonego przy drodze wojewódzkiej nr 579 ustala się obsługę z drogi lokalnej /gminnej/ usytuowanej wzdłuż w/w drogi wojewódzkiej, włączonej do tej drogi w miejscach wskazanych na rysunku planu”.

Nieruchomość jest podzielona na kilka działek o różnym przeznaczeniu: 1) części działek przeznaczona jest wyłącznie pod usługi sportu i turystyki (dalej: „Działka 1”), 2) część działek przeznaczona jest częściowo pod usługi sportu i turystyki, a w części pod tereny rolne (dalej: „Działka 2”).

Przedmiotowy wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczy Nieruchomości w części Działki 1 i Działki 2. Działka 1 i Działka 2 w części przeznaczonej pod usługi sportu i turystyki będą łącznie nazywane „Działkami”.

Wnioskodawca planuje wykorzystywać Działkę 1 i Działkę 2 w części przeznaczonej pod usługi sportu i turystyki do wykonywania czynności opodatkowanych w rozumieniu art. 5 Ustawy o VAT. Wnioskodawca będzie zajmował się uprawą trawy, którą następnie planuje sprzedawać jako siano, co nie stoi na przeszkodzie realizacji celów statutowych, które będą realizowane pośrednio w wyniku prowadzenia tej działalności. Wnioskodawca planuje zlecać podmiotom zewnętrznym wykonanie usług wykaszania trawy, aby pozyskać siano, w celu jego sprzedaży. Wnioskodawca nie wyklucza sytuacji, że od pewnego momentu Wnioskodawca będzie musiał wyłączyć część powierzchni Działek 1 i 2 z prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie produkcji siana z uwagi na realizację zadań statutowych Wnioskodawcy. Zgodnie z interpretacją indywidualną uzyskaną przez obecnego właściciela Działek 1 i 2 ich dostawa podlega, w części przeznaczonej zgodnie z MPZP na usługi sportu i turystyki, opodatkowaniu VAT przy zastosowaniu stawki podatku w wysokości 23%.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie oznaczone we wniosku numerem 2:

Czy w sytuacji, gdy od pewnego momentu Wnioskodawca nie będzie mógł wykorzystać do produkcji siana części powierzchni Działek z uwagi na zadania statutowe Wnioskodawcy, to Wnioskodawca (mając na uwadze art. 86 ust. 7b w zw. z art. 90a ust. 1 Ustawy o VAT) będzie zobowiązany do dokonania korekty podatku naliczonego w oparciu o proporcję powierzchni, tj. udziału część powierzchni Działek, która z uwagi na zadania statutowe nie będzie wykorzystywana w produkcji siana, w całej powierzchni tych Działek...

Zdaniem Wnioskodawcy,

Zdaniem Wnioskodawcy, w sytuacji, gdy od pewnego momentu Wnioskodawca nie będzie mógł wykorzystać do produkcji siana części powierzchni Działek z uwagi na zadania statutowe Wnioskodawcy, to Wnioskodawca mając na uwadze art. 86 ust. 7b w zw. z art. 90a ust. 1 Ustawy o VAT będzie zobowiązany do dokonania korekty podatku naliczonego w oparciu o proporcję powierzchni, tj. udziału część powierzchni Działek, które z uwagi na zadania statutowe nie będzie wykorzystywana w produkcji siana, w całej powierzchni tych Działek.

W przypadku, gdy część powierzchni Działek nie będzie mogła być wykorzystywana do produkcji siana, lecz będzie wykorzystywana wyłącznie do realizacji zadań statutowych Wnioskodawcy, Wnioskodawca będzie obowiązany dokonać korekty podatku naliczonego zgodnie z przepisami art. 86 ust. 7b w zw. z art. 90a ust. 1 Ustawy o VAT. Przepisy te wskazują odpowiednio, że „W przypadku nakładów ponoszonych na nabycie, w tym na nabycie praw wieczystego użytkowania gruntów, oraz wytworzenie nieruchomości, stanowiącej majątek przedsiębiorstwa danego podatnika, wykorzystywanej zarówno do celów prowadzonej przez tego podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, których nie da się w całości przypisać działalności gospodarczej, podatek naliczony oblicza się według udziału procentowego, w jakim dana nieruchomość wykorzystywana jest do celów działalności gospodarczej” oraz „W przypadku gdy w ciągu 120 miesięcy, licząc od miesiąca, w którym nieruchomość stanowiąca część przedsiębiorstwa podatnika została przez niego oddana w użytkowanie, nastąpi zmiana w stopniu wykorzystania tej nieruchomości do celów działalności gospodarczej, dokonuje się korekty podatku naliczonego odliczonego przy jej nabyciu lub wytworzeniu. Korekty, o której mowa w zdaniu pierwszym, dokonuje się w deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła ta zmiana, w kwocie proporcjonalnej do pozostałego okresu korekty. Jeżeli podatnik wykorzystuje tę nieruchomość w działalności gospodarczej również do czynności zwolnionych od podatku bez prawa do odliczeń, korekta powinna uwzględniać proporcję określoną w art. 90 ust. 3-10, zastosowaną przy odliczeniu”.

Mając na uwadze powyższe przepisy, Wnioskodawca od momentu, gdy Działki zostałyby wyłączone z produkcji siana i byłyby w części wykorzystywane wyłącznie na cele statutowe, będzie musiał dokonać korekty podatku naliczonego. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że nie istnieją przepisy, które rozstrzygałyby w jaki sposób należy wyliczyć korektę podatku naliczonego w związku z zaistniałym w niniejszej sprawie stanie faktycznym.

Z uwagi na fakt, iż ewentualna korekta będzie dokonywana w związku z wykorzystaniem gruntów niezabudowanych, zasadnym jest zastosowanie klucza powierzchniowego, który wydaje się być w tym przypadku najbardziej miarodajnym rozwiązaniem. Mając na uwadze powyższe, jeżeli okaże się, że od pewnego momentu Wnioskodawca nie będzie mógł wykorzystać do produkcji siana części powierzchni Działek z uwagi na zadania statutowe Wnioskodawcy, to Wnioskodawca mając na uwadze art. 86 ust. 7b w zw. z art. 90a ust. 1 Ustawy o VAT postąpi prawidłowo, jeżeli dokona korekty podatku naliczonego w oparciu o proporcję, w jakiej powierzchnia Działek, które z uwagi na zadania statutowe nie będzie wykorzystywana w produkcji siana ma się do łącznej powierzchni tych Działek.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W tym miejscu należy wskazać, że w wydanej dla Strony interpretacji indywidualnej nr IPPP3/4512-248/15-3/ISZ, w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych zakupem Nieruchomości (pytanie oznaczone we wniosku numerem 1), Organ wskazał, że Wnioskodawcy przysługuje pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu Działki 1 i Działki 2, o których mowa w niniejszym wniosku.

Z uwagi na charakter nieruchomości (okoliczność, że są one składnikami majątkowymi w zasadzie niezużywającymi się), ustawa przewiduje 120-miesięczny (10-letni) okres korekty podatku naliczonego od nieruchomości.

I tak, zgodnie z art. 90a ust. 1 ustawy, w przypadku gdy w ciągu 120 miesięcy, licząc od miesiąca, w którym nieruchomość stanowiąca część przedsiębiorstwa podatnika została przez niego oddana w użytkowanie, nastąpi zmiana w stopniu wykorzystania tej nieruchomości do celów działalności gospodarczej, dokonuje się korekty podatku naliczonego odliczonego przy jej nabyciu lub wytworzeniu. Korekty, o której mowa w zdaniu pierwszym, dokonuje się w deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła ta zmiana, w kwocie proporcjonalnej do pozostałego okresu korekty. Jeżeli podatnik wykorzystuje tę nieruchomość w działalności gospodarczej również do czynności zwolnionych od podatku bez prawa do odliczeń, korekta powinna uwzględniać proporcję określoną w art. 90 ust. 3-10, zastosowaną przy odliczeniu.

Wskazać należy, że cytowany przepis art. 90a ust. 1 ustawy, ma zastosowanie wówczas, gdy w 120-miesięcznym okresie korekty dana nieruchomość (której dotyczy podatek naliczony) nie jest wykorzystywana wyłącznie na cele działalności. Obejmuje ona sytuacje, w których nieruchomość ma przeznaczenie mieszane, tzn. wykorzystywana jest zarówno na cele związane z działalnością, jak i na inne cele, w tym cele prywatne podatnika bądź jego pracowników.

Nie dotyczy ona sytuacji, gdy dana nieruchomość służy działalności prowadzonej przez podatnika, a jest to działalność opodatkowana i działalność zwolniona. W tym ostatnim przypadku zastosowanie mają przepisy o odliczeniach częściowych (art. 90 i art. 91 ustawy).

Sytuacja, w której powstanie konieczność korekty, to przypadek, w którym – w okresie trwania korekty – zmieni się sposób wykorzystywania nieruchomości, bądź w odniesieniu do celów prywatnych lub niezwiązanych z działalnością gospodarczą, bądź w odniesieniu do celów związanych z działalnością gospodarczą.

Przepis art. 90a ust. 1 ustawy, określa zarówno przyczyny ewentualnej korekty rozliczenia podatku naliczonego, jak i okres, w którym przedmiotowa korekta może zostać dokonana.

Jedynym powodem dokonania korekty pierwotnego rozliczenia podatku naliczonego jest „zmiana w stopniu wykorzystania tej nieruchomości do celów działalności gospodarczej”. Ustawodawca nie odnosi się do zaistnienia samej zmiany wykorzystania nieruchomości, ale zmiany stopnia tego wykorzystania.

Sformułowanie „zmiana stopnia wykorzystania” implikuje bowiem dokonanie zmiany sposobu wykorzystania. Dzięki użyciu takiego pojęcia ustawodawca uniknął konieczności wprowadzenia dodatkowego wyjaśnienia dotyczącego właśnie stopnia czy zakresu tej zmiany.

Aby omawiana korekta wynikająca z art. 90a znalazła zastosowanie, owa zmiana stopnia wykorzystania musi nastąpić w okresie „120 miesięcy, licząc od miesiąca, w którym nieruchomość stanowiąca część przedsiębiorstwa podatnika została przez niego oddana w użytkowanie”. Ustawodawca nie odnosi się więc do upływu 10 lat, jak czyni to np. w przypadku regulacji art. 90 ust. 2, ale do 120 miesięcy z tego, jak można sądzić, względu, że momentem rozpoczynającym bieg tego terminu nie jest koniec roku, ale miesiąc, w którym przedmiotowa nieruchomość została przez podatnika „oddana w użytkowanie”.

W razie zaistnienia owej zmiany stopnia wykorzystania nieruchomości w przewidzianym w omawianym artykule okresie, podatnik ma obowiązek dokonania korekty podatku naliczonego przy nabyciu lub wytworzeniu tej nieruchomości. Korekta dokonywana jest zarówno w przypadku, gdy ów stopień wykorzystania nieruchomości na potrzeby działalności gospodarczej zmniejszył się, jak i w przypadku, gdy uległ on zwiększeniu. Taka konstrukcja przepisu potwierdza intencję ustawodawcy co do tego, aby regulacje art. 90a dotyczyły jedynie podatku naliczonego przy nabyciu lub wytworzeniu nieruchomości, a nie powstałego w związku np. z remontem takiej nieruchomości. Podatnik musi więc na bieżąco monitorować stopień wykorzystania nieruchomości do celów prowadzonej działalności gospodarczej i dokonywać stosownych korekt w bieżących rozliczeniach (czyli bez potrzeby korygowania dotychczasowych deklaracji podatkowych).

W przedmiotowym wniosku Strona wskazała, że zamierza nabyć Nieruchomość. Nieruchomość jest podzielona na kilka działek o różnym przeznaczeniu: 1) część działek przeznaczona jest wyłącznie pod usługi sportu i turystyki (dalej: „Działka 1”), 2) część działek przeznaczona jest częściowo pod usługi sportu i turystyki, a w części pod tereny rolne (dalej: „Działka 2”), Przedmiotowy wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczy Nieruchomości w części Działki 1 i Działki 2. Działka 1 i Działka 2 w części przeznaczonej pod usługi sportu i turystyki. Wnioskodawca planuje wykorzystywać Działkę 1 i Działkę 2 w części przeznaczonej pod usługi sportu i turystyki do wykonywania czynności opodatkowanych w rozumieniu art. 5 Ustawy o VAT, tj. Wnioskodawca będzie zajmował się uprawą trawy, którą następnie planuje sprzedawać jako siano. Wnioskodawca nie wyklucza sytuacji, że od pewnego momentu będzie musiał on wyłączyć część powierzchni Działek 1 i 2 z prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie produkcji siana z uwagi na realizację zadań statutowych Wnioskodawcy.

Z przedmiotowego wniosku wynika, że w przypadku gdy ww. Działki zostałyby wyłączone z produkcji siana, będą one w tej części wykorzystywane wyłącznie na cele statutowe.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą zagadnienia, czy w sytuacji, gdy od pewnego momentu Wnioskodawca nie będzie mógł wykorzystać do produkcji siana części powierzchni Działek z uwagi na zadania statutowe Wnioskodawcy, to Wnioskodawca (mając na uwadze art. 86 ust. 7b w zw. z art. 90a ust. 1 Ustawy o VAT) będzie zobowiązany do dokonania korekty podatku naliczonego w oparciu o proporcję powierzchni, tj. udziału część powierzchni Działek, która z uwagi na zadania statutowe nie będzie wykorzystywana w produkcji siana, w całej powierzchni tych Działek.

Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni lub pośredni związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Jak wskazano w niniejszej interpretacji, w przypadku zmiany w stopniu wykorzystania nieruchomości do celów działalności gospodarczej, ustawa przewiduje 120-miesięczny (10-letni) okres korekty podatku naliczonego od nieruchomości.

W analizowanej sprawie, przekazanie Działki 1 i części Działki 2 pierwotnie do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (produkcja i sprzedaż siana), a następnie przekazanie części tych Działek do czynności niepodlegających opodatkowaniu (na cele statutowe X.), powoduje, że w tej części zmienia się stopień wykorzystania tych nieruchomości do celów działalności gospodarczej.

Tym samym, Wnioskodawca w związku z przekazaniem części Działki 1 i części Działki 2 na realizację zadań statutowych, które nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, w sytuacji, gdy czynność ta nastąpi w okresie 120 miesięcy, licząc od miesiąca w którym nieruchomości te zostały oddane w użytkowanie, będzie zobowiązany do dokonania korekty podatku naliczonego o której mowa w art. 90a ust. 1 ustawy. Korekty tej należy dokonać w miesiącu, w którym nastąpiło oddanie tych części nieruchomości do wykonywania czynności niepodlegających opodatkowaniu, proporcjonalnie do pozostałego okresu objętego korektą.

W przedmiotowym wniosku, Wnioskodawca wskazał, że tylko część powierzchni Działki 1 i część powierzchni Działki 2 będzie przekazana przez Wnioskodawcę do realizacji zadań statutowych.

W tym miejscu zaznaczyć należy, że art. 90a ust. 1 ustawy nie odnosi się do „udziału procentowego” zmiany przeznaczenia nieruchomości, ale do „zmiany stopnia wykorzystania nieruchomości”.

Wobec tego, to Wnioskodawca ponosi ciężar rzetelnego ustalenia jaka część Działki 1 i jaka część Działki 2 związana będzie z prowadzoną działalnością gospodarczą, a jaka część wykorzystywana będzie dla potrzeb innych niż prowadzona działalność i na tej podstawie należy przyporządkować część podatku naliczonego, który będzie podlegał korekcie o której mowa w art. 90a ust. 1 ustawy, a który został odliczony pierwotnie przez Stronę w związku z nabyciem tych nieruchomości i ich wykorzystywaniem do czynności opodatkowanych.

Wskazać należy, że ani przepisy ustawy, ani przepisy wykonawcze do ustawy nie zawierają zapisu dotyczącego sposobu wyliczenia tych części podatku naliczonego. Można zatem przyjąć różne rozwiązania. Warto nadmienić, że zastosowane przez Wnioskodawcę metody, czy też sposoby, na podstawie których dokona on wydzielenia odpowiedniej kwoty podatku naliczonego muszą odpowiadać wartościom faktycznym i rzeczywistym. Metoda ta powinna mieć charakter obiektywny, determinowany okolicznościami sprawy. Natomiast sam wybór metody określenia udziału zmiany stopnia wykorzystania nieruchomości należy wyłącznie do obowiązków Wnioskodawcy, gdyż metoda takiego wyodrębnienia nie została określona w ustawie, ani w przepisach wykonawczych do ustawy. Ważne jest by przyjęta metoda stanowiła właściwe odzwierciedlenie podatku naliczonego związanego z działalnością gospodarczą. Należy podkreślić, że wyłącznie Wnioskodawca znający specyfikę, organizację i podział pracy w swojej jednostce jest w stanie wyodrębnić część podatku naliczonego, związaną z prowadzona działalnością gospodarczą.

W analizowanej sprawie, słusznym jest zatem wyliczenie zmiany stopnia wykorzystania tych nieruchomości poprzez określenie udziału część powierzchni Działek, które z uwagi na zadania statutowe nie będą wykorzystywane w produkcji siana, w całej powierzchni tych Działek, w odniesieniu proporcjonalnym do pozostałego okresu korekty.

W uzasadnieniu własnego stanowiska w sprawie, Wnioskodawca podnosi, że jego zdaniem, w sytuacji, gdy od pewnego momentu Wnioskodawca nie będzie mógł wykorzystać do produkcji siana części powierzchni Działek z uwagi na zadania statutowe Wnioskodawcy, to Wnioskodawca mając na uwadze art. 86 ust. 7b w zw. z art. 90a ust. 1 Ustawy o VAT będzie zobowiązany do dokonania korekty podatku naliczonego w oparciu o proporcję powierzchni, tj. udziału część powierzchni Działek, które z uwagi na zadania statutowe nie będzie wykorzystywana w produkcji siana, w całej powierzchni tych Działek.

W tym miejscu wskazać należy, że zgodnie z art. 86 ust. 7b ustawy, w przypadku nakładów ponoszonych na nabycie, w tym na nabycie praw wieczystego użytkowania gruntów, oraz wytworzenie nieruchomości, stanowiącej majątek przedsiębiorstwa danego podatnika, wykorzystywanej zarówno do celów prowadzonej przez tego podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, których nie da się w całości przypisać działalności gospodarczej, podatek naliczony oblicza się według udziału procentowego, w jakim dana nieruchomość wykorzystywana jest do celów działalności gospodarczej. Przy czym przez wytworzenie nieruchomości – stosownie do treści art. 2 pkt 14a ustawy – rozumieć należy wybudowanie budynku, budowli lub ich części, lub ich ulepszenie w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym.

Podkreślić należy, że przepis art. 86 ust. 7b ustawy o VAT wprowadza szczególny tryb odliczenia podatku naliczonego w przypadku nieruchomości i nakłada obowiązek określenia wysokości udziału procentowego w jakim dana nieruchomość została lub zostanie wykorzystana do celów działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, i zgodnie z tym udziałem ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych dotyczących tych nieruchomości. Jednakże przepis ten nie ma zastosowania w przypadku zmiany stopnia wykorzystania nieruchomości, o której mowa w art. 90a ust. 1 ustawy. Wobec tego art. 86 ust. 7b ustawy nie ma zastosowania w niniejszej sprawie.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w wydawanej interpretacji jest zobowiązany do oceny stanowiska Wnioskodawcy w pełnym zakresie. Tym samym pomimo że Organ uznał, że w sytuacji, w której Wnioskodawca dokona zmiany stopnia wykorzystania części Działki 1 oraz części Działki 2, zobowiązany będzie do dokonania korekty podatku naliczonego o której mowa w art. 90a ust. 1 ustawy, to oceniając stanowisko Wnioskodawcy całościowo należało uznać je za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

W związku z tym, że niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie zakresu podatku od towarów i usług w części dotyczącej korekty podatku naliczonego w związku ze zmianą przeznaczenia części powierzchni Działek (pytanie oznaczone we wniosku numerem 2), w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych zakupem Nieruchomości (pytanie oznaczone we wniosku numerem 1) - zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

działki
ITPP3/4512-88/15/AT | Interpretacja indywidualna

korekta podatku naliczonego
IPTPP1/443-385/14-3/15/S/ŻR | Interpretacja indywidualna

odliczenie podatku od towarów i usług
IPPP3/4512-324/15-2/IS | Interpretacja indywidualna

zmiana przeznaczenia
ILPP1/443-843/14-2/TK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.