IPPP3/443-1125/12-4/KB | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy w przypadku aportu działek wraz z posadowionymi na nich budynkami i budowlami zastosowanie będzie miało zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT wynikające z postanowień art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o podatku od towarów i usług?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 poz. 749 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 31.10.2012 r. (data wpływu 07.11.2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania czynności aportu nieruchomości zabudowanych – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 07.11.2012 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania czynności aportu nieruchomości zabudowanych.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Stosownie do treści art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z poźn. zm.), do zadań własnych gminy należą m.in. sprawy dotyczące wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz. Począwszy od 1 stycznia 2003 r. w związku z przekształceniem przedsiębiorstwa komunalnego, zadania te realizowane m. in. za pośrednictwem Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. będącą jednoosobową spółką prawa handlowego.

W związku z powyższym w celu jej dokapitalizowania podjęto decyzję o wniesieniu aportem czterech zabudowanych nieruchomości , tj.:

 • Działki ew. nr 7 - dla której prowadzona jest księga wieczysta („Działka nr 1”),
 • Działki ew. nr 11/2- dla której prowadzona jest księga wieczysta („Działka nr 2”),
 • Działki ew. nr 12/2- dla której prowadzona jest księga wieczysta („Działka nr 3”),
 • Działki ew. nr 18/2 - dla której prowadzona jest księga wieczysta („Działka nr 4”).

Przedmiotowe nieruchomości do 1990 r. stanowiły własność ogólnonarodową - państwową. Nieruchomości te w dniu 27 maja 1990 r. stały się z mocy prawa własnością Dzielnicy Gminy na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 32, poz. 191). Następnie, na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 25 marca 1994 r. o ustroju (Dz.U. Nr 48, poz. 195), nieruchomości te stały się własnością Gminy . Obecnie, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju (Dz.U. Nr 41, poz. 361 ze zm.) przedmiotowe nieruchomości stanowią własność Miasta. Stosowne decyzje administracyjne potwierdzające ten fakt wydane zostały przez Urząd Wojewódzki oraz Wojewodę w roku 1992 oraz 2002.

Wszystkie ww. nieruchomości od chwili ich nabycia użytkowane są dla potrzeb prowadzonej działalności – wykonywanego zadania własnego gminy – najpierw przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania, a następnie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Sp. z o.o.

W świetle powyższego na etapie nabycia przedmiotowych nieruchomości nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Miasto nie ponosiło również jakichkolwiek wydatków na ulepszenie nabytych nieruchomości w tym również budynków lub budowli, a więc również z tego tytułu nie mogło skorzystać z prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Wszelkie nakłady na tych nieruchomościach ponosili ich dotychczasowi użytkownicy, tj. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o., a także najemcy tych nieruchomości.

Na Działce nr 1 znajduje się naniesienie w postaci utwardzenia terenu. Ponadto Działka nr 1 jest ogrodzona ogrodzeniem z blachy trapezowej oraz częściowo ogrodzeniem z paneli stalowych wypełnionych siatką. Funkcję ogrodzenia dla Działki nr 1 pełni również budynek położony w przeważającej części na Działce nr 2. Ponadto na Działce nr 1 znajduje się część budowli wzniesionej niegdyś na bazie przegród betonowych dawnego punktu przeładunkowego Spółki, obecnie nadbudowanej i wykończonej z zewnątrz blachą, ramą i elementami stalowymi. Działka nr 1 jest w całości wynajmowana – wynajmującym jest Spółka, a najemcą podmiot trzeci.

Na Działce nr 2 znajdują się urządzenia i infrastruktura przemysłowa do produkcji betonu trwale związane z gruntem, kontenery biurowe, połączone w jeden ciąg, posadowione na betonowej podmurówce, kontener socjalny, magazynowy, stróżówka trwale związane z gruntem, budynek murowany po dawnej spalarni Spółki, budowla wzniesiona niegdyś na bazie przegród betonowych dawnego punktu przeładunkowego Spółki, obecnie nadbudowana i wykończona z zewnątrz blachą, ramą i elementami stalowymi, betonowe przegrody służące do przechowywania materiałów sypkich. Działka nr 2 jest częściowo utwardzona wylewką betonową, płytami typu „mono” oraz kostką betonową. Płyty betonowe znajdujące się na działce są trwale połączone z gruntem. Działkę nr 2 okala ogrodzenie wykonane częściowo z paneli betonowych, częściowo z paneli stalowych. W gruncie Działki nr 2 znajdują się instalacje: kanalizacje, wodociąg, studnie kanalizacyjne, kable energetyczne.

Na Działce nr 2 położony jest również trwale związany z gruntem nośnik reklamowy. Został on wzniesiony przez podmiot trzeci, który wcześniej wynajął od Spółki fragment działki. Zgodnie z umową, najemca zobowiązany jest do usunięcia nośnika w przypadku rozwiązania umowy najmu.

Część obszaru Działki nr 2 (wraz ze znajdującymi się na tej części naniesieniami) jest wynajmowana – wynajmującym jest Spółka, a najemcą podmiot trzeci.

Działka nr 3 jest w większości utwardzona płytami betonowymi typu „mono”. Działka nr 3 jest otoczona ogrodzeniem wykonanym w większości z paneli betonowych. Na Działce nr 3 położony jest również trwale związany z gruntem nośnik reklamowy. Został on wzniesiony przez podmiot trzeci, który wcześniej wynajął od Spółki fragment działki. Zgodnie z umową, najemca zobowiązany jest do usunięcia nośnika w przypadku rozwiązania umowy najmu. Część obszaru Działki nr 3 (wraz ze znajdującymi się na tej części naniesieniami) jest wynajmowana – wynajmującym jest Spółka, a najemcą podmiot trzeci.

Działka nr 4 jest w większości utwardzona płytami betonowymi typu „mono”. Płyty betonowe znajdujące się na działce są trwale połączone z gruntem. Na Działce nr 4 znajdują się przegrody stalowe, a okala ją ogrodzenie z paneli betonowych. W gruncie Działki nr 4 znajdują się instalacje kanalizacyjne, wodociąg, studnie kanalizacyjne, kable energetyczne.

Na Działce nr 4 położony jest również trwale związany z gruntem nośnik reklamowy. Został on wzniesiony przez podmiot trzeci, który wcześniej wynajął od Spółki fragment działki. Zgodnie z umową, najemca zobowiązany jest do usunięcia nośnika w przypadku rozwiązania umowy najmu.

Część obszaru Działki nr 4 (wraz ze znajdującymi się na tej części naniesieniami) jest wynajmowana – wynajmującym jest Spółka, a najemcą podmiot trzeci.

Część budynków i budowli położonych na przedmiotowych działkach były wzniesione przed przekazaniem tych działek we władanie poprzednikowi prawnemu Spółki. Część naniesień została wybudowana przez Spółkę, a część przez najemców (wynajmujących działki od Spółki).

Można, więc jednoznacznie stwierdzić, że Miasto nie ponosiło żadnych wydatków na ulepszenia - wydatki te były ponoszone przez inne podmioty (przez Spółkę oraz najemców poszczególnych nieruchomości).

Zwrócić również należy w tym miejscu uwagę na fakt, iż Miasto zawarło ze Spółką porozumienie zgodnie, z którym nabędzie nakłady poczynione na przedmiotowe nieruchomości bez wynagrodzenia przed wniesieniem ich w drodze aportu.

Wszystkie wskazane powyżej nieruchomości i znajdujące się na nich naniesienia są wykorzystywane w działalności gospodarczej Spółki. Służą one m.in. jako magazyn, baza przeładunkowa oraz parking. Mając na uwadze przedmiot działalności Spółki, naniesienia te przedstawiają dla Spółki wymierną wartość. Intencją Spółki jest dalsze wykorzystywanie naniesień w prowadzonej działalności.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że zestawienie umów najmu dla nieruchomości , oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, jako działki o nr ewidencyjnych 11/2, 12/2, 7, 18/2 (uprzednio oznaczonych, jako działki ew. o nr 11,18,12 . Oznaczenie działek w ewidencji gruntów i budynków zostały zmienione na podstawie decyzji administracyjnej nr 23 z dnia 24.09.2009 r. zatwierdzającej podział ww. działek):

Działka nr 1”:

Działka ew. nr 7 dla której prowadzona jest księga wieczysta

Działka nr 2”:

Działka ew. nr 11/2 dla której prowadzona jest księga wieczysta

Działka nr 3”:

Działka ew. nr 12/2 dla której prowadzona jest księga wieczysta

Działka nr 4”:

Działka ew. nr 18/2 dla której prowadzona jest księga wieczysta

 1. Umowa najmu z dnia 01.09.2005 r. zawarta od dnia 01.09.2005 r. do dnia 31.08.2006 r. Przedmiot najmu: plac o powierzchni 1400 m2 znajdujący się na nieruchomości , stanowiący cześć działki ew. nr 11 i część działki ew. nr 12 z późniejszymi zmianami, dotyczącymi okresu obowiązywania umowy:
  1. Aneks nr 1 z dnia 11.09.2006 r. przedłużający umowę od dnia 01.09.2006 r. do dnia 31.08.2007 r.
  2. Aneks nr 2 z dnia 12.07.2007 r. przedłużający umowę od dnia 01.09.2007 r. do dnia 31.08.2008 r.
  3. Aneks nr 4 z dnia 23.07.2008 r. przedłużający umowę od dnia 01.09.2008 r. do dnia 31.08.2009 r.
  4. Aneks nr 5 z dnia 01.07.2009 r. przedłużający umowę od dnia 01.09.2009 r. do dnia 31.08.2010 r.
 2. Umowa najmu z dnia 31.10.2007 r. zawarta od dnia 01.11.2007 r. do dnia 31.10.2008 r. Przedmiot najmu: teren o powierzchni 5464 m2 stanowiący cześć działki ew. nr 11.
 3. Umowa najmu z dnia 31.10.2007 r. zawarta od dnia 01.11.2007 r. do dnia 31.10.2008 r. Przedmiot najmu: teren o powierzchni 1716 m2 stanowiący cześć działki ew. nr 11.
 4. Umowa najmu z dnia 01.08.2008 r. zawarta od dnia 01.08.2008 r. do dnia 31.12.2010 r. Przedmiot najmu: nieruchomość niezabudowana, stanowiąca część działki nr 11, o powierzchni 5 464 m2.
 5. Umowa najmu z dnia 20.01.2009 r. zawarta od dnia 05.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r. Przedmiotem najmu jest część nieruchomości stanowiącej działkę nr 11, w tym: teren o powierzchni 1716 m2 oraz pomieszczenia socjalno-biurowe o powierzchni 80m2.
  Do umowy z dnia 20.01.2009 r. sporządzono aneks zmieniający (przedłużający) okres obowiązywania umowy od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.
 6. Umowa najmu z dnia 27.05.2010 r. zawarta od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2013 r. Przedmiotem najmu jest teren o powierzchni 7180 m2 stanowiący cześć działek ew. nr 11/2 i 18/2 oraz pomieszczenia socjalno- biurowe o powierzchni 80m2.
 7. Umowa najmu z dnia 19.08.2010 r. zawarta od dnia 01.08.2010 r. na czas nieoznaczony. Przedmiot najmu: plac o powierzchni 1400 m2 stanowiący cześć działki ew. nr 11/2 i działkę nr 7.

Umowy na nośniki reklamowe:

 1. Umowa najmu z dnia 01.04.2008 r. zawarta od dnia 01.04.2008 r. do dnia 31.03.2000 r. Przedmiotem najmu jest część nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki ew. nr 11 i 12 na posadowienie 2 nośników reklamowych, z późniejszymi zmianami:
  1. Aneks nr 3 z dnia 19.03.2009 r. przedłużający umowę od dnia 01.04.2009 r. do dnia 31.03.2010 r.
  2. Aneks nr 5 z dnia 28.05.2010 r. przedłużający umowę od dnia 01.04.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.
 2. Umowa najmu z dnia 20.07.2008 r. zawarta od dnia 01.07.2008 r. do dnia 30.06.2009 r. Przedmiotem najmu jest część nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działki ew. nr 19 i 12 na posadowienie 1 nośnika reklamowego, z późniejszymi zmianami:
  1. Aneks nr 1 z dnia 08.06.2009 r. przedłużający umowę od dnia 01.07.2009 r. do dnia 30.06.2010 r.
  2. Aneks nr 5 z dnia 28.05.2010 r. zmieniający umowę od dnia 01 .07.2010 r. na czas nieoznaczony
 3. Umowa najmu z dnia 09.11.2010 r. zawarta od dnia 01.10.2010 r. na czas nieoznaczony. Przedmiotem najmu jest część nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki ew. nr 11/2, 12/2, 18/2 na posadowienie 12 nośników reklamowych.
 4. Umowa najmu z dnia 27.04.2011 r. zawarta od dnia 01.01.2011 r. na czas nieoznaczony, Przedmiotem najmu jest część nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki ew. nr 11/2 na posadowienie 1 nośnika reklamowego.
 5. Umowa najmu z dnia 30.08.2010 r. zawarta od dnia 01.01.2011 r. do dnia31.01.2011 r. Przedmiotem najmu jest część nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki ew. nr 11/2, 12/2, 18/2 na posadowienie 2 nośników reklamowych.
 6. Umowa najmu z dnia 31.01.2012 r. zawarta od dnia 01.01.2012 r. na czas nieoznaczony. Przedmiotem najmu jest część nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działki ew. nr 11/2, 12/2, 18/2 na posadowienie 13 nośników reklamowych.
 7. Umowa najmu z dnia 31.01.2012 r. zawarta od dnia 01.01.2012 r. na czas nieoznaczony. Przedmiotem najmu jest część nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działki ew. nr 11/2, 12/2, 18/2 na posadowienie 1 nośnika reklamowego.
W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy w przypadku aportu wszystkich wyżej wymienionych działek wraz z posadowionymi na nich budynkami i budowlami zastosowanie będzie miało zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT wynikające z postanowień art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o podatku od towarów i usług...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Ad .1.

W ocenie Miasta aport Działki nr 1 wraz z położonymi na niej obiektami budowlanymi będzie zwolniony z podatku VAT.

Zgodnie z art. 29 ust 5 Ustawy o VAT w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. Powyższy przepis oznacza, że w przypadku dostawy gruntów zabudowanych wraz ze znajdującymi się na tym gruncie budynkami lub budowlami stawkę podatku lub ewentualne zwolnienie właściwe do dostawy budynku lub budowli należy zastosować do dostawy gruntu (działki).

W celu ustalenia zasad opodatkowania podatkiem VAT dostawy nieruchomości, w pierwszej kolejności należy zatem ustalić, czy jest ona nieruchomością zabudowaną, czy niezabudowaną tj. czy znajdują się na niej budynki lub budowle.

Jak wskazano powyżej, w części wniosku dotyczącej opisu stanu faktycznego, Działka nr 1 jest utwardzona. Ponadto Działka nr 1 jest ogrodzona ogrodzeniem z blachy trapezowej. Dodatkowo funkcję ogrodzenia dla Działki nr 1 pełni budynek położony w przeważającej części na Działce nr 2 – budynek ten, jakkolwiek w przeważającej części znajduje się na Działce nr 2, jest w części położony również na Działce nr 1. Ponadto na Działce nr 1 znajduje się część budowli wzniesionej niegdyś na bazie przegród betonowych dawnego punktu przeładunkowego Spółki, obecnie nadbudowanej i wykończonej z zewnątrz blachą, ramą i elementami stalowymi.

W ocenie Miasta istnienie powyższych naniesień przemawia za uznaniem, że Działka nr 1 jest terenem zabudowanym w rozumieniu przepisów o VAT. Z tego względu do dostawy znajdujących się na niej obiektów budowlanych oraz dostawy gruntu (Działki nr 1) znajdzie zastosowanie art. 29 ust. 5 Ustawy o VAT. Należy zatem wskazać zasady opodatkowania VAT właściwe dla dostawy przedmiotowych obiektów, a w szczególności przeanalizować, czy do ich dostawy znajdzie Zastosowanie zwolnienie z VAT.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy o VAT zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Przez pierwsze zasiedlenie, na podstawie art. 2 pkt 14 Ustawy o VAT, rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów podatku dochodowym, stanowiło najmniej 30% wartości początkowej.

W celu ustalenia możliwości skorzystania ze zwolnienia z art. 43 ust 1 pkt 10 Ustawy o VAT konieczne jest zatem ustalenie kiedy miało miejsce pierwsze zasiedlenie obiektów położonych na Działce nr 1.

Jeszcze przed 1993 r. – a zatem zanim w Polsce wprowadzono podatek od towarów i usług –Działka nr 1 (znajdujące się wówczas na niej obiekty) zostały przekazane do użytkowania najpierw Miejskiemu Przedsiębiorstwu Oczyszczania a następnie Spółce tj. Miejskiemu Przedsiębiorstwu Oczyszczania Sp. z o.o. Należy, zatem stwierdzić, że Miasto nie oddało przedmiotowych budynków i budowli do użytkowania w wykonaniu czynności podlegającej opodatkowaniu (przed 1993 r., przed wprowadzeniem podatku od towarów i usług, było to niemożliwe, ponieważ żadna czynność nie była wtedy czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT). Pierwsze oddanie przez Miasto do użytkowania przedmiotowych budynków i budowli po ich nabyciu, w wykonaniu czynności podlegającej opodatkowaniu nastąpi, zatem dopiero w związku z planowanym aportem. Należy, zatem stwierdzić, że aport nie będzie zwolniony z podatku na podstawie art. 43 ust 1 pkt 10 Ustawy o VAT – dostawa w ramach pierwszego zasiedlenia wyklucza, bowiem zastosowanie tego zwolnienia.

Powyższe nie wyklucza jednak możliwości zastosowania zwolnienia z podatku VAT na podstawie innego przepisu. Zgodnie, bowiem z art. 43 ust. 1 pkt 10a Ustawy o VAT zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust 1 pkt 10 Ustawy o VAT, pod warunkiem, że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Trzeba zauważyć, że Miastu nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku w stosunku do obiektów znajdujących się na Działce nr 1 (część z nich została wybudowana zanim wprowadzono w Polsce podatek od towarów i usług, a zatem nie było możliwości, aby przysługiwało wówczas prawo do odliczenia, a część z nich została wybudowana przez inne podmioty aniżeli Miasto, a zatem Miastu nie mogło przysługiwać prawo do odliczenia podatku naliczonego). Ponadto Miasto nie ponosiło jakichkolwiek kosztów na ulepszenie tych obiektów wydatków, które byłyby równe lub wyższe niż 30% ich wartości początkowej.

Z powyższego wynika więc, że dostawa Działki nr 1 wraz z posadowionymi na niej obiektami będzie zwolniona z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a Ustawy o VAT.

Podsumowując, w ocenie Miasta aport Działki nr 1 wraz z położonymi na niej obiektami budowlanymi będzie zwolniony z podatku VAT.

Ad. 2.

W ocenie Miasta aport Działki nr 2 wraz z położonymi na niej obiektami budowlanymi będzie zwolniony z podatku VAT. W pierwszej kolejności należy ustalić, czy Działka nr 2 jest terenem zabudowanym w rozumieniu przepisów o VAT. Mając na uwadze zabudowania znajdujące się na Działce nr 2, należy stwierdzić, że przedmiotowa działka bezsprzecznie jest terenem zabudowanym. Za powyższym przemawia okoliczność, iż na Działce nr 2 znajdują się następujące budowle urządzenia i infrastruktura przemysłowa do produkcji betonu trwale związane z gruntem, kontenery biurowe posadowione na betonowej podmurówce, kontener socjalny, magazynowy, stróżówka trwale związane z gruntem, budowla wzniesiona niegdyś na bazie przegród betonowych dawnego punktu przeładunkowego Spółki, betonowe przegrody służące do przechowywania materiałów sypkich, utwardzenie wylewką betonową, płytami typu „mono” oraz kostką betonową, ogrodzenie wykonane częściowo z paneli betonowych, częściowo z paneli stalowych, trwale związany z gruntem nośnik reklamowy. Ponadto w Działce nr 2 znajdują się następujące obiekty liniowe (a zatem budowle w świetle przepisów Prawa budowlanego): instalacja kanalizacyjna, wodociąg oraz studnie kanalizacyjne. Dodatkowo na Działce nr 2 znajduje się budynek murowany po dawnej spalarni Spółki.

Mając na uwadze występowanie powyższych obiektów budowlanych, należy stwierdzić, że Działka nr 2 jest terenem zabudowanym. Dlatego w celu ustalenia zasad opodatkowania VAT aportu Działki nr 2 należy odwołać się do art. 29 ust. 5 Ustawy o VAT, zgodnie, z którym w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Podobnie jak w przypadku Działki nr 1, zdaniem Miasta również aport Działki nr 2 wraz z położonymi na niej naniesieniami nie będzie zwolniony z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy o VAT. Aport, o którym mowa będzie, bowiem stanowił pierwsze oddanie przez Miasto położonych na działce budynków i budowli do użytkowania po ich wybudowaniu w wykonaniu czynności podlegającej opodatkowaniu. Tym samym dostawa, jako dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia, nie będzie podlegała zwolnieniu z art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy o VAT.

Zdaniem Miasta aport będzie zwolniony z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a Ustawy o VAT, zgodnie, z którym zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy o VAT, pod warunkiem, że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Trzeba zauważyć, że Miastu nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku w stosunku do obiektów znajdujących się na Działce nr 2 (część z nich została wybudowana zanim wprowadzono w Polsce podatek od towarów i usług, a zatem nie było możliwości, aby przysługiwało wówczas prawo do odliczenia, a część z nich została wybudowana przez inne podmioty, a zatem Miastu nie mogło przysługiwać prawo do odliczenia podatku naliczonego). Ponadto Miasto nie ponosiło na ulepszenie tych obiektów wydatków, które byłyby równe lub wyższe niż 30% ich wartości początkowej. Z powyższego wynika więc, że dostawa Działki nr 2 wraz z posadowionymi na niej obiektami będzie zwolniona z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a Ustawy o VAT.

Podsumowując, w ocenie Miasta aport Działki nr 2 wraz z położonymi na niej obiektami budowlanymi będzie zwolniony z podatku VAT.

Ad. 3.

W ocenie Miasta aport Działki nr 3 wraz z położonymi na niej obiektami budowlanymi będzie zwolniony z podatku VAT.

Z uwagi na budowie znajdujące się na Działce nr 3 należy, zdaniem Miasta, stwierdzić, że jest ona terenem zabudowanym w świetle przepisów o VAT. Działka nr 3 jest w większości utwardzona płytami betonowymi typu „mono”, znajduje się na niej trwale związany z gruntem nośnik reklamowy) jest ona otoczona ogrodzeniem wykonanym w większości z paneli betonowych. Z powyższego wynika, że w celu ustalenia zasad opodatkowania VAT aportu Działki nr 3 należy odwołać się do art. 29 ust. 5 Ustawy o VAT, zgodnie, z którym w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Podobnie jak w przypadku Działki nr 1 oraz Działki nr 2, zdaniem Miasta również aport Działki nr 3 wraz z położonymi na niej naniesieniami nie będzie zwolniony z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy o VAT. Aport, o którym mowa będzie, bowiem stanowił pierwsze oddanie przez Miasto położonych na działce budynków i budowli do użytkowania po ich wybudowaniu w wykonaniu czynności podlegającej opodatkowaniu. Tym samym dostawa, jako dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia, nie będzie podlegała zwolnieniu z art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy o VAT.

Zdaniem Miasta aport będzie zwolniony z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a Ustawy o VAT, zgodnie, z którym zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy o VAT, pod warunkiem, że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu Ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku nauczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Trzeba zauważyć, że Miastu nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku w stosunku do obiektów znajdujących się na Działce nr 3 (część z nich została wybudowana zanim wprowadzono w Polsce podatek od towarów i usług, a zatem nie było możliwości, aby przysługiwało wówczas prawo do odliczenia, a część z nich została wybudowana przez inne podmioty, a zatem Miastu nie mogło przysługiwać prawo do odliczenia podatku naliczonego). Ponadto Miasto nie ponosiło na ulepszenie tych obiektów wydatków, które byłyby równe lub wyższe niż 30% ich wartości początkowej. Z powyższego wynika więc, że dostawa Działki nr 3 wraz z posadowionymi na niej obiektami będzie zwolniona z VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10a Ustawy o VAT.

Podsumowując, w ocenie Miasta aport Działki nr 3 wraz z położonymi na niej obiektami budowlanymi będzie zwolniony z podatku VAT.

Ad. 4.

W ocenie Miasta aport Działki nr 4 wraz z położonymi na niej obiektami budowlanymi będzie zwolniony z podatku VAT.

Ze względu na budowle położone na Działce nr 4 należy, zdaniem Miasta, stwierdzić że jest ona terenem Zabudowanym w świetle przepisów o VAT. Działka nr 4 jest w większości utwardzona płytami betonowymi typu „mono”, znajdują się na niej przegrody stalowe, okala ją ogrodzenie z paneli betonowych, znajduje się na niej trwale związany z gruntem nośnik reklamowy. Ponadto w gruncie Działki nr 4 znajdują się obiekty liniowe: instalacje kanalizacyjne, wodociąg oraz studnie kanalizacyjne.

Podobnie jak w przypadku Działki nr 1, Działki nr 2 oraz Działki nr 3, zdaniem Miasta również aport Działki nr 4 wraz z położonymi na niej naniesieniami nie będzie zwolniony z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy o VAT. Aport, o którym mowa będzie, bowiem stanowił pierwsze oddanie przez Miasto tych budynków i budowli do użytkowania po ich wybudowaniu w wykonaniu czynności podlegającej opodatkowaniu. Tym samym dostawa, jako dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia, nie będzie podlegała zwolnieniu z art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy o VAT.

Zdaniem Miasta aport będzie zwolniony z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a Ustawy o VAT, zgodnie, z którym zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy o VAT, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Trzeba zauważyć, że Miastu nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku w stosunku do obiektów znajdujących się na Działce nr 4 (część z nich została wybudowana zanim wprowadzono w Polsce podatek od towarów i usług, a zatem nie było możliwości, aby przysługiwało wówczas prawo do odliczenia, a część z nich została wybudowana przez inne podmioty, a zatem Miastu nie mogło przysługiwać prawo do odliczenia podatku naliczonego). Ponadto Miasto nie ponosiło na ulepszenie tych obiektów wydatków, które byłyby równe lub wyższe niż 30% ich wartości początkowej. Z powyższego wynika więc, że dostawa Działki nr 4 wraz z posadowionymi na niej obiektami będzie zwolniona z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a Ustawy o VAT.

Podsumowując, w ocenie Miasta również aport Działki nr 4 wraz z położonymi na niej obiektami budowlanymi będzie zwolniony z podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Pojęcie towaru ustawodawca zdefiniował w art. 2 pkt 6 ustawy. Zgodnie z zapisem zawartym w tym przepisie, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Na mocy art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Z kolei przez świadczenie usług, w myśl art. 8 ust. 1 ustawy rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Aport to wkład na utworzenie lub powiększenie majątku spółki, który daje prawo do udziału w jej zyskach. Przedmiotem aportu mogą być pieniądze (aporty pieniężne), rzeczy lub prawa (aporty rzeczowe) oraz umiejętności, kompetencje techniczne, czy zawodowe.

Z uwagi na powyższe, wniesienie aportu (wkładu niepieniężnego) w postaci nieruchomości do spółki prawa handlowego lub cywilnego spełnia definicję dostawy towarów – następuje tutaj bowiem przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Ustawa posługuje się w odniesieniu do dostawy towarów sformułowaniem „przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel” (art. 7 ust. 1 ustawy), a towarami w świetle tej ustawy - co do zasady - są rzeczy ruchome i nieruchomości (art. 2 pkt 6 ustawy).

Takie zdefiniowanie terminu „dostawa towarów”, odwołując się do ekonomicznego władztwa nad rzeczą sprawia, iż przedmiotem opodatkowania może być nie tylko sprzedaż czy zamiana rzeczy jako fizycznie wyodrębnionych dóbr materialnych, ale także zbycie prawa wieczystego użytkowania gruntu, jak również inne transakcje wywierające, z ekonomicznego punktu widzenia, podobne skutki.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jak stanowi art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i ust. 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone m. in. w art. 43 ustawy.

Na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Z treści ww. przepisu wynika, iż dla ustalenia zasad opodatkowania dostawy budynku lub budowli kluczowym jest ustalenie, kiedy nastąpiło pierwsze zasiedlenie i jaki upłynął okres od tego momentu.

Według art. 2 pkt 14 ustawy, przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Użyte w art. 2 pkt 14 ustawy, sformułowanie w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu wskazuje na katalog czynności wymienionych w art. 5 ustawy, czyli dana czynność musi podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, choć nie jest konieczne, aby faktycznie był naliczony podatek od tej czynności – może to być czynność zwolniona od podatku.

Zatem, istotne jest aby oddanie do użytkowania nastąpiło w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu, a za taką można rozumieć m.in. objęcie we władanie budynku, budowli lub ich części przez pierwszego nabywcę lub pierwszego użytkownika. Przedmiotowa nieruchomość nie musi być faktycznie zamieszkała, lecz winna być przejęta przez nabywcę do użytkowania.

Wydanie przedmiotowego obiektu nabywcy winno nastąpić w ramach wykonania przez właściciela (dokonującego dostawy) czynności podlegających opodatkowaniu.

Z powyższej definicji wynika, iż oddanie do użytkowania powinno nastąpić w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu, a za taką należy rozumieć nie tylko umowę sprzedaży, ale także umowy najmu i dzierżawy podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT. Zatem, należy uznać za pierwsze zasiedlenie także moment oddania budynku do użytkowania pierwszemu najemcy (dzierżawcy).

Dla zastosowania powyższego zwolnienia od podatku decydujące jest określenie, czy dostawa nie następuje w ramach pierwszego zasiedlenia. Ustawa zawiera definicję legalną tego pojęcia. Wynika z niej, że pierwsze zasiedlenie występuje wówczas, gdy budynek, budowla lub ich części są wydawane pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi. Istotne jest jednak to, aby wydanie nastąpiło w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu (np. sprzedaż, najem, dzierżawa).

W tym miejscu należy zauważyć, iż w przypadku nieruchomości niespełniających przesłanek do zwolnienia od podatku na podstawie powołanego wyżej przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ustawodawca umożliwia podatnikom – po spełnieniu określonych warunków – skorzystanie ze zwolnienia wskazanego w pkt 10a tego przepisu.

Stosownie do treści art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Analizując powyższe przepisy stwierdzić należy, iż jeżeli dostawa budynków, budowli lub ich części będzie mogła korzystać ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, wówczas badanie przesłanek wynikających z przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10a stanie się bezzasadne.

Należy również zauważyć, iż w myśl art. 43 ust. 10 ustawy, podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem, że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

 1. są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;
 2. złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

Ponadto, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu, o czym stanowi art. 29 ust. 5 ustawy.

Z powyższego jednoznacznie wynika, że co do zasady, grunt będący przedmiotem sprzedaży podlega opodatkowaniu według takiej stawki podatku od towarów i usług, jaką opodatkowane są budynki lub budowle na nim posadowione. Oznacza to, że w sytuacji, gdy budynki i budowle lub ich części korzystają ze zwolnienia od podatku VAT, również sprzedaż gruntu korzysta ze zwolnienia od podatku.

Stosownie do treści art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.), przez budowlę należy rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.

Z opisu sprawy wynika, iż w celu dokapitalizowania Spółki należącej do Wnioskodawcy podjęto decyzję o wniesieniu aportem czterech zabudowanych nieruchomości będących własnością Wnioskodawcy, tj.:

 • Działki ew. nr 7 - , dla której prowadzona jest księga wieczysta („Działka nr 1”),
 • Działki ew. nr 11/2- , dla której prowadzona jest księga wieczysta „Działka nr 2”),
 • Działki ew. nr 12/2- , dla której prowadzona jest księga wieczysta („Działka nr 3”),
 • Działki ew. nr 18/2 - , dla której prowadzona jest księga wieczysta („Działka nr 4”).

Przedmiotowe nieruchomości do 1990 r. stanowiły własność ogólnonarodową - państwową. Nieruchomości te w dniu 27 maja 1990 r. stały się z mocy prawa własnością Dzielnicy Gminy . Następnie, nieruchomości te stały się własnością Gminy . Obecnie, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju (Dz.U. Nr 41, poz. 361 ze zm.) przedmiotowe nieruchomości stanowią własność Miasta. Stosowne decyzje administracyjne potwierdzające ten fakt wydane zostały przez Urząd Wojewódzki oraz Wojewodę w roku 1992 oraz 2002. Wszystkie ww. nieruchomości od chwili ich nabycia przez użytkowane są dla potrzeb prowadzonej działalności – wykonywanego zadania własnego gminy – najpierw przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania, a następnie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.

W świetle powyższego na etapie nabycia przedmiotowych nieruchomości Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego. Miasto nie ponosiło również jakichkolwiek wydatków na ulepszenie nabytych nieruchomości w tym również budynków lub budowli, a więc również z tego tytułu nie mogło skorzystać z prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.Wszelkie nakłady na tych nieruchomościach ponosili ich dotychczasowi użytkownicy.

Na Działce nr 1 znajduje się naniesienie w postaci utwardzenia terenu. Ponadto Działka nr 1 jest ogrodzona ogrodzeniem z blachy trapezowej oraz częściowo ogrodzeniem z paneli stalowych wypełnionych siatką. Funkcję ogrodzenia dla Działki nr 1 pełni również budynek położony w przeważającej części na Działce nr 2. Ponadto na Działce nr 1 znajduje się część budowli wzniesionej niegdyś na bazie przegród betonowych dawnego punktu przeładunkowego Spółki, obecnie nadbudowanej i wykończonej z zewnątrz blachą, ramą i elementami stalowymi. Działka nr 1 jest w całości wynajmowana – wynajmującym jest Spółka, a najemcą podmiot trzeci.

Na Działce nr 2 znajdują się urządzenia i infrastruktura przemysłowa do produkcji betonu trwale związane z gruntem, kontenery biurowe, połączone w jeden ciąg, posadowione na betonowej podmurówce, kontener socjalny, magazynowy, stróżówka trwale związane z gruntem, budynek murowany po dawnej spalarni Spółki, budowla wzniesiona niegdyś na bazie przegród betonowych dawnego punktu przeładunkowego Spółki, obecnie nadbudowana i wykończona z zewnątrz blachą, ramą i elementami stalowymi, betonowe przegrody służące do przechowywania materiałów sypkich. Działka nr 2 jest częściowo utwardzona wylewką betonową, płytami typu „mono” oraz kostką betonową. Płyty betonowe znajdujące się na działce są trwale połączone z gruntem. Działkę nr 2 okala ogrodzenie wykonane częściowo z paneli betonowych, częściowo z paneli stalowych. W gruncie Działki nr 2 znajdują się instalacje: kanalizacje, wodociąg, studnie kanalizacyjne, kable energetyczne. Na Działce nr 2 położony jest również trwale związany z gruntem nośnik reklamowy. Został on wzniesiony przez podmiot trzeci, który wcześniej wynajął od Spółki fragment działki. Zgodnie z umową, najemca zobowiązany jest do usunięcia nośnika w przypadku rozwiązania umowy najmu. Część obszaru Działki nr 2 (wraz ze znajdującymi się na tej części naniesieniami) jest wynajmowana – wynajmującym jest Spółka, a najemcą podmiot trzeci.

Działka nr 3 jest w większości utwardzona płytami betonowymi typu „mono”. Działka nr 3 jest otoczona ogrodzeniem wykonanym w większości z paneli betonowych. Na Działce nr 3 położony jest również trwale związany z gruntem nośnik reklamowy. Został on wzniesiony przez podmiot trzeci, który wcześniej wynajął od Spółki fragment działki. Zgodnie z umową, najemca zobowiązany jest do usunięcia nośnika w przypadku rozwiązania umowy najmu. Część obszaru Działki nr 3 (wraz ze znajdującymi się na tej części naniesieniami) jest wynajmowana – wynajmującym jest Spółka, a najemcą podmiot trzeci.

Działka nr 4 jest w większości utwardzona płytami betonowymi typu „mono”. Płyty betonowe znajdujące się na działce są trwale połączone z gruntem. Na Działce nr 4 znajdują się przegrody stalowe, a okala ją ogrodzenie z paneli betonowych. W gruncie Działki nr 4 znajdują się instalacje kanalizacyjne, wodociąg, studnie kanalizacyjne, kable energetyczne. Na Działce nr 4 położony jest również trwale związany z gruntem nośnik reklamowy. Został on wzniesiony przez podmiot trzeci, który wcześniej wynajął od Spółki fragment działki. Zgodnie z umową, najemca zobowiązany jest do usunięcia nośnika w przypadku rozwiązania umowy najmu. Część obszaru Działki nr 4 (wraz ze znajdującymi się na tej części naniesieniami) jest wynajmowana – wynajmującym jest Spółka, a najemcą podmiot trzeci.

Część budynków i budowli położonych na przedmiotowych działkach były wzniesione przed przekazaniem tych działek we władanie poprzednikowi prawnemu Spółki. Część naniesień została wybudowana przez Spółkę, a część przez najemców (wynajmujących działki od Spółki). Miasto nie ponosiło żadnych wydatków na ulepszenia - wydatki te były ponoszone przez inne podmioty (przez Spółkę oraz najemców poszczególnych nieruchomości). Miasto zawarło ze Spółką porozumienie zgodnie, z którym nabędzie nakłady poczynione na przedmiotowe nieruchomości bez wynagrodzenia przed wniesieniem ich w drodze aportu.

Wszystkie wskazane powyżej nieruchomości i znajdujące się na nich naniesienia są wykorzystywane w działalności gospodarczej Spółki. Służą one m.in. jako magazyn, baza przeładunkowa oraz parking. Mając na uwadze przedmiot działalności Spółki, naniesienia te przedstawiają dla Spółki wymierną wartość. Intencją Spółki jest dalsze wykorzystywanie naniesień w prowadzonej działalności.

Z okoliczności sprawy wynika również, że przedmiotowe nieruchomości są przedmiotem odpłatnych umów najmu, a zatem w momencie ich wynajęcia doszło do pierwszego zasiedlenia. Przy czym, dla wszystkich wskazanych pomiędzy pierwszym zasiedleniem, a planowaną dostawą upłynął okres dłuższy niż dwa lata. A zatem brak jest podstaw dla uznania, że przedmiotowa dostawa nieruchomości, które były przedmiotem najmu, zostanie dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia.

W konsekwencji, w świetle przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego oraz powołanych wyżej regulacji prawnych, stwierdzić należy, że zbycie przez Wnioskodawcę budynków i budowli znajdujących się na przedmiotowych działkach będzie korzystać ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, gdyż planowana dostawa nie zostanie dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o VAT, a okres pomiędzy pierwszym zasiedleniem, a ich dostawą jest dłuższy niż 2 lata. Jak wskazano powyżej, przez pierwsze zasiedlenie należy rozumieć objęcie we władanie budynków, budowli lub ich części przez pierwszego nabywcę lub pierwszego użytkownika. Wydanie przedmiotowych obiektów winno nastąpić w ramach wykonania czynności podlegających opodatkowaniu, co w przedmiotowej sprawie miało miejsce.

Należy zwrócić uwagę, że w myśl art. 29 ust. 5 ustawy, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Zgodnie z wyżej wymienionym przepisem do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku jak przy dostawie budynków, budowli albo ich części trwale związanych z gruntem.

Oznacza to, że w sytuacji, gdy dostawa budynków, budowli lub ich części jest opodatkowana, to również dostawa gruntu, z którym te obiekty są trwale związane, jest opodatkowana, jeśli natomiast dostawa budynków, budowli lub ich części jest zwolniona z opodatkowania, zwolnieniem objęta jest również dostawa gruntu, z którym te obiekty są trwale związane.

Zatem, skoro dla dostawy budynków i budowli zastosowanie znajdzie zwolnienie od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, również dostawa działek będzie podlegała zwolnieniu od podatku VAT na podstawie art. 29 ust. 5 ustawy.

Reasumując, w świetle opisu sprawy oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa należy stwierdzić, iż wniesienie aportem czterech zabudowanych działek, do spółki prawa handlowego, należy traktować jako dostawę towarów, korzystającą ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy w zw. z art. 29 ust. 5 ustawy.

Tym samym, z uwagi na podanie przez Wnioskodawcę błędnej podstawy prawnej, stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. jedn. Dz. U. z 2012, poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.