IPPP2/4512-60/16-5/MAO | Interpretacja indywidualna

Zastosowanie właściwej stawki podatku VAT dla sprzedaży działki nr 132/3
IPPP2/4512-60/16-5/MAOinterpretacja indywidualna
 1. dostawa
 2. działki
 3. grunt niezabudowany
 4. stawki podatku
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Przepisy ogólne -> Definicje legalne
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów
 4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 20 stycznia 2016 r. (data wpływu 25 stycznia 2016 r.), uzupełnionym pismem z dnia 29 lutego 2016 r. (data wpływu 7 marca 2016 r.) w odpowiedzi na wezwanie tut. Organu z dnia 23 lutego 2016 r. znak IPPP2/4512-60/16-2/MAO (skutecznie doręczone dnia 26 lutego 2016 r.) oraz pismem z dnia 18 marca (data wpływu 30 marca 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania właściwej stawki podatku VAT dla sprzedaży działki nr 132/3 - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 stycznia 2016 r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania właściwej stawki podatku VAT dla sprzedaży działki nr 132/3. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 29 lutego 2016 r. (data wpływu 7 marca 2016 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. Organu z dnia 23 lutego 2016 r. znak IPPP2/4512-60/16-2/MAO (skutecznie doręczone dnia 26 lutego 2016 r.) oraz pismem z dnia 18 marca (data wpływu 30 marca 2016 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym.

W dniu 1 kwietnia 2010 r. Spółka nabyła działkę z podatkiem VAT 22%. W roku 2016 Strona planuje dokonać zbycia (sprzedaży) tej działki.

Spółka za przedmiotową działkę opłaca podatek od nieruchomości, a nie podatek rolny.

Działkę przyszły nabywca przeznaczy na budowę pawilonu handlowego.

Działka objęta jest planem zagospodarowania przestrzennego.

W uzupełnieniu z dnia 29 lutego 2016 r. (data wpływu 7 marca 2016 r.) Strona wskazała, że:

 • działka gruntowa nr 132/3 o powierzchni 0,2615 ha stanowi teren niezabudowany;
 • działka ta posiada plan przestrzennego zagospodarowania oznaczona symbolem „Bp” (zurbanizowane tereny niezabudowane);
 • nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy.

Natomiast w uzupełnieniu z dnia 18 marca 2016 r. (data wpływu 30 marca 2016 r.) Wnioskodawca wskazał, że:

 • działka gruntowa nr 132/3 o powierzchni 0,2615 ha została nabyta w miesiącu kwietniu 2010 roku z należnym podatkiem VAT według stawki 22%;
 • celem zakupu działki było jej przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniowo-usługową. Jednak do chwili obecnej nie zrealizowano planowanego zamierzenia i w dalszym ciągu pozostaje jako nieruchomość niezabudowana.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Spółka w chwili sprzedaży może zastosować stawkę podatku VAT równą 22% (z jaką dokonała zakupu tej działki) czy ma obowiązek zastosowania stawki 23%, a może istnieje możliwość skorzystania ze zwolnienia z podatku VAT jako sprzedaży gruntów (być może to dotyczy zmiany definicji terenów budowlanych)...

Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka powinna zastosować stawkę podatku VAT równą 22%, tj. taką z jaką dokonała nabycia tej działki w 2010 roku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Z art. 2 pkt 6 ustawy o VAT wynika, że przez towary rozumie się przez to rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Z powyższego przepisu wynika, że grunty również stanowią towar.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy - stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Natomiast, na podstawie art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Oprócz stawki podstawowej, na wybrane grupy towarów i usług, ustawodawca przewidział stawki obniżone, jak również zwolnienie od podatku VAT.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone m.in. w art. 43 ustawy o podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Na mocy art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane. Z kolei stosownie do art. 2 pkt 33 przez tereny budowlane rozumie się grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Spółka jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym. Strona nabyła w 2010 roku działkę nr 132/3 o powierzchni 0,2615 ha. Niezabudowana działka nr 132/3 jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu zurbanizowane tereny niezabudowane (jest oznaczona symbolem „Bp”). Dla nieruchomości nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy. Spółka za przedmiotową działkę opłaca podatek od nieruchomości.

Strona w 2016 roku planuje dokonać zbycia przedmiotowej nieruchomości gruntowej, którą przyszły nabywca przeznaczy na budowę pawilonu handlowego.

Wnioskodawca ma wątpliwości czy powinien zastosować stawkę podatku 22%, 23% czy stawkę zwolnioną dla sprzedaży działki nr 132/3.

W tym miejscu należy zwrócić uwagę na Obwieszczenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. 2015, poz. 542), w którym zgodnie z § 67 użytki gruntowe wykazywane w ewidencji dzielą się na następujące grupy:

 1. grunty rolne;
 2. grunty leśne;
 3. grunty zabudowane i zurbanizowane;
 4. użytki ekologiczne, oznaczone symbolem złożonym z litery „E” oraz symbolu odpowiedniego użytku gruntowego określającego sposób zagospodarowania lub użytkowania terenu, np. E-Ws, E-Wp, E-Ls, E-Lz, E-N, E-Ps, E-R;
 5. (uchylony);
 6. grunty pod wodami;
 7. tereny różne oznaczone symbolem -Tr.

W myśl § 68 ust. 3 grunty zabudowane i zurbanizowane dzielą się na:

 1. tereny mieszkaniowe, oznaczone symbolem - B;
 2. tereny przemysłowe, oznaczone symbolem - Ba;
 3. inne tereny zabudowane, oznaczone symbolem - Bi;
 4. zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy, oznaczone symbolem - Bp;
 5. tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, oznaczone symbolem - Bz;
 6. użytki kopalne, oznaczone symbolem - K;
 7. tereny komunikacyjne, w tym:
  1. drogi, oznaczone symbolem - dr,
  2. tereny kolejowe, oznaczone symbolem - Tk,
  3. inne tereny komunikacyjne, oznaczone symbolem - Ti,
  4. grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych, oznaczone symbolem - Tp.

Zgodnie z poz. 15 załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia:

 1. Do zurbanizowanych terenów niezabudowanych lub w trakcie zabudowy zalicza się grunty:
  1. na których została rozpoczęta, lecz nie została zakończona budowa, w rozumieniu art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, powodująca wyłączenie tych gruntów z produkcji rolnej lub leśnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1205, z późn. zm. 132);
  2. które w wyniku zabudowy wyłączone zostały z produkcji rolnej lub leśnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, ale na których istniejące wcześniej budynki zostały rozebrane, a jednocześnie grunty te przeznaczone są pod zabudowę.
 2. Przy ustalaniu konturów zurbanizowanych terenów niezabudowanych uwzględnia się postanowienia decyzji wydanych na podstawie art. 11 oraz art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz treść projektu zagospodarowania działki lub terenu, o którym mowa w art. 34 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, stosując odpowiednio zasady dotyczące ustalania konturów terenów mieszkaniowych, terenów przemysłowych oraz innych terenów zabudowanych.
 3. Do zurbanizowanych terenów niezabudowanych lub w trakcie zabudowy nie zalicza się gruntów przeznaczonych pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych, o których mowa w lp. 21.

W związku z powyższymi regulacjami, sprzedaż działki nr 132/3 nie będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, ponieważ przedmiotowy grunt stanowi teren budowlany, tj. jest objęty planem zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu zurbanizowane tereny niezabudowane „Bp”.

Analiza powołanego wyżej przepisu art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy wskazuje jednoznacznie, że zwolnienie od podatku obejmuje zbycie nieruchomości niezabudowanych (gruntów) innych niż tereny budowlane.

Ponieważ w analizowanej sprawie nie zaistniały przesłanki umożliwiające zastosowanie zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, należy przeanalizować warunki do zastosowania zwolnienia dla dostawy nieruchomości wynikające z przepisu art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Transakcja dostawy działki nr 132/3 nie będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, ponieważ z okoliczności sprawy nie wynika, aby działka ta wykorzystywana była przez Spółkę wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku.

W konsekwencji, czynność sprzedaży niezabudowanej działki nr 132/3 będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki 23% na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, że Spółka w chwili sprzedaży działki powinna zastosować stawkę podatku VAT równą 22%, tj. taką z jaką dokonała nabycia tej działki w 2010 roku, jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz.U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.