IPPP2/4512-572/15-5/RR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Ustalenie stawek podatku na dostawę działek niezabudowanych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony - przedstawione we wniosku z dnia 18 czerwca 2015 r. (data wpływu 18 czerwca 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 19 czerwca 2015 r. (data wpływu 24 czerwca 2015 r.) oraz pismem z dnia 25 sierpnia 2015 r. w odpowiedzi na wezwanie tutejszego Organu z dnia 20 sierpnia 2015 r. nr IPPP2/4512-572/15-3/RR (doręczonym w dniu 20 sierpnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla dostawy:

 • Działek 8/5, 8/6, 9/2, 9/3, 7/19, 6/2, 7/2, 7/9, 8/1, 8/2, 14/2, 29/1, 29/2, 29/5 - jest prawidłowe,
 • Działki 1/14 – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 czerwca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku na dostawę działek niezabudowanych. Złożony wniosek został uzupełniony pismem z dnia 19 czerwca 2015 r. (data wpływu 24 czerwca 2015 r.) oraz pismem z dnia 25 sierpnia 2015 r w odpowiedzi na wezwanie tutejszego Organu z dnia 20 sierpnia 2015 r. nr IPPP2/4512-572/15-3/RR (skutecznie doręczone w dniu 20 sierpnia 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

F. Spółka Akcyjna (zwana dalej „F.”) jest polskim podmiotem gospodarczym, zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny. F. posiada nieruchomość, którą zamierza zbyć. Łącznie do sprzedaży przeznaczone jest 19,7764 ha. Przedmiotem sprzedaży ma być prawo wieczystego użytkowania gruntów (dalej: „Grunty”) oraz prawo własności obiektów budowlanych położonych na tych Gruntach i trwale z nimi związanych (dalej: „Zabudowania”). Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży składa się z 38 działek ewidencyjnych ujętych w trzech różnych księgach wieczystych.

Niniejszy wniosek obejmuje wyłącznie działki niezabudowane wskazane poniżej:

 1. Działka 1/14 jest działką niezabudowaną oznaczoną w całości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (dalej „MPZP”) symbolem 14ZP(KDW). Symbol ten oznacza, iż działka ma podstawowe przeznaczenie dla zieleni parkowej i dopuszcza się umiejscowienie na niej dróg wewnętrznych;
 2. Działka 8/5 jest działką niezabudowaną oznaczoną w całości w MPZP symbolem 4P. Symbol ten oznacza podstawowe przeznaczenie dla przemysłu;
 3. Działka 8/6 jest działką niezabudowaną oznaczoną w całości w MPZP symbolem 4P. Symbol ten oznacza podstawowe przeznaczenie dla przemysłu;
 4. Działka 9/2 jest działką niezabudowaną oznaczoną w całości w MPZP symbolem 4P. Symbol ten oznacza podstawowe przeznaczenie dla przemysłu;
 5. Działka 9/3 jest działką niezabudowaną oznaczoną w całości w MPZP symbolem 4P. Symbol ten oznacza podstawowe przeznaczenie dla przemysłu;
 6. Działka 7/19 jest zabudowana ogrodzeniem (jego częścią) wybudowanym w 1990 r. bez prawa do odliczenia VAT i niemodernizowanym. Działka ta jest częściowo objęta MPZP (ok. 70%) symbolem 6U. Symbol ten oznacza podstawowe przeznaczenie dla usług i dopuszczalne dla zieleni parkowej. W pozostałej części (ok. 30%) Działka nie jest objęta MPZP ani decyzjami WZ.
 7. Działka 6/2 jest działką niezabudowaną oznaczoną w całości w MPZP symbolem 4P. Symbol ten oznacza, iż działka ma podstawowe przeznaczenie dla przemysłu;
 8. Działka 7/2 jest działką niezabudowaną oznaczoną w całości w MPZP symbolem 4P. Symbol ten oznacza, iż działka ma podstawowe przeznaczenie dla przemysłu;
 9. Działka 7/9 jest działką niezabudowaną oznaczoną w całości MPZP symbolem 4P. Symbol ten oznacza, iż działka ma podstawowe przeznaczenie dla przemysłu;
 10. Działka 8/1 jest działką niezabudowaną oznaczoną w części w MPZP symbolem 21UK(UG). Symbol ten oznacza, iż działka ma podstawowe przeznaczenie dla usług kultury i dopuszczalne dla usług gastronomii. W pozostałej części działka jest oznaczona w MPZP symbolem 30KDd, który przewiduje podstawowe przeznaczenie pod projektowane drogi publiczne – ulice dojazdowe;
 11. Działka 8/2 jest działką niezabudowaną oznaczoną w części w MPZP symbolem 21UK(UG). Symbol ten oznacza, iż działka ma podstawowe przeznaczenie dla usług kultury i dopuszczalne dla usług gastronomii. W części działka jest oznaczona w MPZP symbolem 30KDd, który przewiduje podstawowe przeznaczenie pod projektowane drogi publiczne – ulice dojazdowe. W pozostałej części działka jest oznaczona w MPZP symbolem 4P, który przewiduje podstawowe przeznaczenie dla przemysłu;
 12. Działka 14/2 jest działką niezabudowaną oznaczoną w całości MPZP symbolem 4P. Symbol ten oznacza, iż działka ma podstawowe przeznaczenie dla przemysłu;
 13. Działka 29/1 jest działką niezabudowaną oznaczoną w całości w MPZP symbolem 4P. Symbol ten oznacza, iż działka ma podstawowe przeznaczenie dla przemysłu;
 14. Działka 29/2 jest działką niezabudowaną oznaczoną w całości w MPZP symbolem 4P. Symbol ten oznacza, iż działka ma podstawowe przeznaczenie dla przemysłu;
 15. Działka 29/5 jest działką niezabudowaną oznaczoną w całości w MPZP symbolem 4P. Symbol ten oznacza, iż działka ma podstawowe przeznaczenie dla przemysłu.

Powyższe działki nie są objęte decyzjami o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu („Decyzje WZ”).

Dodatkowo Wnioskodawca w uzupełnieniu do złożonego wniosku wskazał, że zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 Ustawy o VAT zwalnia się od podatku (...) dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Tym samym warunkiem zastosowania powyższego zwolnienia jest kumulatywne spełnienie następujących przesłanek:

 1. wykorzystanie towarów wyłącznie do działalności zwolnionej,
 2. brak przysługiwania prawa do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów, przy czym niespełnienie choćby jedne z przesłanek wyklucza możliwość zwolnienia.

Zgodnie z aktualnymi interpretacjami dotyczącymi tego zwolnienia, wykorzystanie towaru także do działalności opodatkowanej lub niepodlegającej wyklucza zastosowanie powyższego zwolnienia (patrz m.in. interpretacja ITPP1/443-962/14/MN).

Mając powyższe na uwadze, należy wskazać iż wszystkie działki objęte niniejszym wnioskiem były wykorzystywana przez F. (Wnioskodawcę i dostawcę działek) m.in. do czynności niepodlegających w latach 1999 - 2006 oraz w prowadzonej działalności gospodarczej opodatkowanej VAT. Jednocześnie spółka nie wykorzystywała tych działek do działalności zwolnionej od opodatkowania. W takiej sytuacji nie można uznać, iż były one wykorzystywane wyłącznie do działalności zwolnionej, a tym samym nie będzie do dostawy tych działek mieć zastosowania zwolnienie, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 Ustawy o VAT, bez względu na przysługiwanie prawa do odliczenia podatku naliczonego.

Jednocześnie, mając na uwadze cel wezwania oraz pytanie nr 2 zawarte w wezwaniu , dotyczące kwestii odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu tych działek, Wnioskodawca prosi o wzięcie pod uwagę iż okoliczność ta jest trudna do ustalenia ze względu na odległy termin nabycia tych nieruchomości, nabycie ich w ramach wielu czynności w okresach już przedawnionych, za które dokumenty są zarchiwizowane. Okoliczność ta nie ma znaczenia w przypadku dostawy nieruchomości niezabudowanych, które nie mogą korzystać ze zwolnienia na podstawie przepisu art. 43 ust. 1 pkt 2 Ustawy o VAT, bowiem przepis art. 43 ust. 1 pkt 9 Ustawy o VAT nie uzależnia możliwości zwolnienia od VAT dostawy nieruchomości niezabudowanej od sposobu jej nabycia czy przysługiwania prawa od odliczenia VAT przy tym nabyciu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy dostawa działek lub ich części oznaczonych w MPZP symbolami 4P, 6U, 21UK(UG), 30KDd (tj. Działek 8/5, 8/6, 9/2, 9/3, 7/19 (część działki), 6/2, 7/2, 7/9, 8/1, 8/2, 14/2, 29/1, 29/2, 29/5 jest opodatkowana VAT...
 2. Czy dostawa działek lub ich części (tj. część działki 7/19) nieobjętych MPZP jest zwolniona od VAT oraz działek lub ich części (tj. działka 1/14) oznaczonych w MPZP symbolem 14ZP(KDW) jest zwolniona od VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy,

Ad 1). Dostawa działek lub ich części oznaczonych w MPZP symbolami 4P, 6U, 21UK(UG), 30KDd (tj. Działek 8/5, 8/6, 9/2, 9/3, 7/19 (część działki), 6/2, 7/2, 7/9, 8/1, 8/2, 14/2, 29/1, 29/2, 29/5 jest opodatkowana VAT.

Ad 2). Dostawa działek lub ich części (tj. część działki 7/19) nieobjętych MPZP jest zwolniona od VAT oraz działek lub ich części (tj. działka 1/14) oznaczonych w MPZP symbolem 14ZP(KDW) jest zwolniona od VAT.

Uzasadnienie

Zgodnie przepisem art. 43 ust. 1 pkt 9 Ustawy VAT „zwalnia się od podatku: (...) 9) dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane”.

Od 1 kwietnia 2013 r. ustawodawca zdecydował się wprowadzić definicję legalną terenu budowlanego do ustawy o VAT.

W myśl przepisu art. 2 pkt 33 Ustawy o VAT ilekroć w ustawie jest mowa o: „terenach budowlanych - rozumie się przez to grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym”.

Uwzględniając powyższy przepis, dla stwierdzenia, czy dana dostawa terenu niezabudowanego będzie zwolniona z VAT decydujące znaczenie ma przeznaczenie gruntu zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a jeżeli nie został on uchwalony, to znaczenie będzie miała decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

W przedmiotowym stanie faktycznym dla części działek (lub ich części) został uchwalony MPZP, zaś nie zostały wydane Decyzje WZ, zatem sam fakt uchwalenia dla danych gruntów MPZP i przyjęte tam przeznaczenie działek lub ich części będzie miało wyłączny wpływ na zwolnienie od VAT danej działki.

Mając na uwadze oznaczenia przedmiotowych Gruntów w MPZP należy wskazać, iż oznaczenia przewidują następujące podstawowe przeznaczenie działek lub ich części:

 • 4P - podstawowe przeznaczenie dla przemysłu;
 • 6U - podstawowe przeznaczenie dla usług i dopuszczalne dla zieleni parkowej;
 • 21UK(UG) - podstawowe przeznaczenie dla usług kultury i dopuszczalne dla usług gastronomii;
 • 30KDd - podstawowe przeznaczenie pod projektowane drogi publiczne;
 • 14ZP(KDW) - podstawowe przeznaczenie dla zieleni parkowej i dopuszcza się umiejscowienie na niej dróg wewnętrznych

Powyższe przeznaczenia wskazują, iż działki lub ich części oznaczone symbolami 4P, 6U, 21UK(UG), 30KDd mają podstawowe przeznaczenie pod zabudowę, a tym samym – stosownie do przepisu art. 2 pkt 33 Ustawy o VAT – będą uznawane za tereny budowlane i tym samym nie będą mogły korzystać ze zwolnienia od VAT.

Z kolei, działki lub ich części oznaczone symbolem 14ZP(KDW) nie mają podstawowego przeznaczenia pod zabudowę, a tylko dopuszcza się na nich ewentualnie umiejscowienie dróg wewnętrznych. Tym samym należy uznać, iż działka ta nie jest terenem budowlanym, tzn. nie jest przeznaczona pod zabudowę w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 33 Ustawy o VAT, a tym samym będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT.

Przepis art. 2 pkt 33 Ustawy o VAT odnosi się bowiem do przeznaczenia danego terenu (tu zieleni parkowej), a nie tego czy zabudowa danej działki jest w ogóle dopuszczalna. Przeciwne stanowisko nie znajduje uzasadnienia, bowiem nawet ziemia rolna byłaby wówczas zawsze opodatkowana VAT, jako że dopuszcza się na niej co do zasady zabudowę sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, dróg dojazdowych, formowanie nowej zabudowy zagrodowej.

Takie stanowisko znajduje potwierdzenie m.in. w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 14 maja 2014 r. sygn. IPPP2/443-191/14-3/RR. Działki lub ich części nie objęte MPZP dla których nie wydano Decyzji WZ nie są terenami budowlanymi w rozumieniu art. 2 pkt 33 Ustawy o VAT i ich dostawa korzysta ze zwolnienia od podatku VAT.

Wobec powyższego:

Ad 1). Dostawa działek lub ich części oznaczonych w MPZP symbolami 4P, 6U, 21UK(UG), 30KDd (tj. Działek 8/5, 8/6, 9/2, 9/3, 7/19 (część działki), 6/2, 7/2, 7/9, 8/1, 8/2, 14/2, 29/1, 29/2, 29/5 jest opodatkowana VAT.

Ad 2). Dostawa działek lub ich części (tj. część działki 7/19) nieobjętych MPZP jest zwolniona od VAT oraz działek lub ich części (tj. działka 1/14) oznaczonych w MPZP symbolem 14ZP(KDW) jest zwolniona od VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe w zakresie stawki podatku VAT dla dostawy Działek 8/5, 8/6, 9/2, 9/3, 7/19, 6/2, 7/2, 7/9, 8/1, 8/2, 14/2, 29/1, 29/2, 29/5 oraz jest nieprawidłowe, w zakresie opodatkowania Działki 1/14.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Towarami stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy o VAT są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

W świetle przedstawionych powyżej przepisów, grunt spełnia definicję towaru wynikającą z art. 2 pkt 6 ww. ustawy, a jego sprzedaż stanowi dostawę towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy.

Stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22% z zastrzeżeniemust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

W myśl art. 146a pkt 1 ww. ustawy o VAT w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Zarówno w treści wskazanej ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych towarów i czynności stawkami preferencyjnymi oraz zwolnienie od podatku.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy – w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2013r. zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

Powyższe twierdzenie oznacza, że generalnie opodatkowane podatkiem VAT są dostawy, których przedmiotem są nieruchomości gruntowe zabudowane i niezabudowane, przy czym w przypadku tych ostatnich opodatkowane są wyłącznie te, których przedmiotem są tereny budowlane.

Zgodnie z art. 2 pkt 33 ustawy o VAT, przez tereny budowlane rozumie się grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Stosownie do treści art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.), ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Z treści cytowanego przepisu wynika, że w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dochodzi do wiążącego podmioty władzy, w tym administracji, oraz podmioty spoza systemu władzy (osoby fizyczne i ich organizacje) ustalenia bądź zmiany przeznaczenia terenu na określony w tym planie cel.

W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, przy czym:

 1. lokalizację inwestycji celu publicznego ustala się w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 2. sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla innych inwestycji ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy (art. 4 ust. 2 ww. ustawy).

Rozpatrując pojęcie „pod zabudowę” należy odwołać się do definicji zawartych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.). W rozumieniu tej ustawy przez „budowę” należy rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.

Należy zaznaczyć, że zgodnie z Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych (PKOB) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. (Dz. U. Nr 112 poz. 1316 z późn. zm.) przez obiekt budowlany rozumie się konstrukcję połączoną z gruntem w sposób trwały, wykonaną z materiałów budowlanych i elementów składowych będącą wynikiem prac budowlanych. Budynki natomiast to zadaszone obiekty budowlane wraz z wbudowanymi instalacjami i urządzeniami technicznymi, wykorzystywane dla potrzeb stałych, przystosowane do przebywania ludzi, zwierząt lub ochrony przedmiotów.

W myśl art. 3 pkt 1 ustawy Prawo budowlane ilekroć w ustawie jest mowa o obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:

 1. budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
 2. budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
 3. obiekt małej architektury;

Natomiast stosownie do art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego przez budowlę należy rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową;

Ustawa o podatku od towarów i usług, poprzez podanie klasyfikacji odwołuje się do Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, która stanowi usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych. Zatem dla celów podatku VAT stosuje się przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB), stanowiącej usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych.

W PKOB obiekty budowlane grupowane są w dwóch sekcjach: „Budynki” i „Obiekty inżynierii lądowej i wodnej”. Zgodnie z objaśnieniami zawartymi w PKOB obiektami inżynierii lądowej i wodnej są wszystkie obiekty budowlane nie klasyfikowane jako budynki.

Zatem jeśli dana budowla w rozumieniu Prawa budowlanego nie została sklasyfikowana w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych jako budynek, mieści się w sekcji „Obiekty inżynierii lądowej i wodnej”.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jako zarejestrowany podatnik VAT czynny posiada nieruchomość, która obejmuje m.in. działki niezabudowane tj.:

 1. Działka 1/14 jest działką niezabudowaną oznaczoną w całości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (dalej „MPZP”) symbolem 14ZP(KDW). Symbol ten oznacza, iż działka ma podstawowe przeznaczenie dla zieleni parkowej i dopuszcza się umiejscowienie na niej dróg wewnętrznych;
 2. Działka 8/5 jest działką niezabudowaną oznaczoną w całości w MPZP symbolem 4P. Symbol ten oznacza podstawowe przeznaczenie dla przemysłu;
 3. Działka 8/6 jest działką niezabudowaną oznaczoną w całości w MPZP symbolem 4P. Symbol ten oznacza podstawowe przeznaczenie dla przemysłu;
 4. Działka 9/2 jest działką niezabudowaną oznaczoną w całości w MPZP symbolem 4P. Symbol ten oznacza podstawowe przeznaczenie dla przemysłu;
 5. Działka 9/3 jest działką niezabudowaną oznaczoną w całości w MPZP symbolem 4P. Symbol ten oznacza podstawowe przeznaczenie dla przemysłu;
 6. Działka 7/19 jest zabudowana ogrodzeniem (jego częścią) wybudowanym w 1990 r. bez prawa do odliczenia VAT i niemodernizowanym. Działka ta jest częściowo objęta MPZP (ok. 70%) symbolem 6U. Symbol ten oznacza podstawowe przeznaczenie dla usług i dopuszczalne dla zieleni parkowej. W pozostałej części (ok. 30%) Działka nie jest objęta MPZP ani decyzjami WZ.
 7. Działka 6/2 jest działką niezabudowaną oznaczoną w całości w MPZP symbolem 4P. Symbol ten oznacza, iż działka ma podstawowe przeznaczenie dla przemysłu;
 8. Działka 7/2 jest działką niezabudowaną oznaczoną w całości w MPZP symbolem 4P. Symbol ten oznacza, iż działka ma podstawowe przeznaczenie dla przemysłu;
 9. Działka 7/9 jest działką niezabudowaną oznaczoną w całości MPZP symbolem 4P. Symbol ten oznacza, iż działka ma podstawowe przeznaczenie dla przemysłu;
 10. Działka 8/1 jest działką niezabudowaną oznaczoną w części w MPZP symbolem 21UK(UG). Symbol ten oznacza, iż działka ma podstawowe przeznaczenie dla usług kultury i dopuszczalne dla usług gastronomii. W pozostałej części działka jest oznaczona w MPZP symbolem 30KDd, który przewiduje podstawowe przeznaczenie pod projektowane drogi publiczne – ulice dojazdowe;
 11. Działka 8/2 jest działką niezabudowaną oznaczoną w części w MPZP symbolem 21UK(UG). Symbol ten oznacza, iż działka ma podstawowe przeznaczenie dla usług kultury i dopuszczalne dla usług gastronomii. W części działka jest oznaczona w MPZP symbolem 30KDd, który przewiduje podstawowe przeznaczenie pod projektowane drogi publiczne – ulice dojazdowe. W pozostałej części działka jest oznaczona w MPZP symbolem 4P, który przewiduje podstawowe przeznaczenie dla przemysłu;
 12. Działka 14/2 jest działką niezabudowaną oznaczoną w całości MPZP symbolem 4P. Symbol ten oznacza, iż działka ma podstawowe przeznaczenie dla przemysłu;
 13. Działka 29/1 jest działką niezabudowaną oznaczoną w całości w MPZP symbolem 4P. Symbol ten oznacza, iż działka ma podstawowe przeznaczenie dla przemysłu;
 14. Działka 29/2 jest działką niezabudowaną oznaczoną w całości w MPZP symbolem 4P. Symbol ten oznacza, iż działka ma podstawowe przeznaczenie dla przemysłu;
 15. Działka 29/5 jest działką niezabudowaną oznaczoną w całości w MPZP symbolem 4P. Symbol ten oznacza, iż działka ma podstawowe przeznaczenie dla przemysłu.

Powyższe działki nie są objęte decyzjami o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu („Decyzje WZ”).

Wątpliwości Wnioskodawcy sprowadzają się do wskazania czy dostawa poszczególnych Działek lub ich części jest opodatkowana VAT.

Zgodnie z art. 46 § 1 ustawy Kodeks cywilny nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

Opodatkowaniu podlegają dostawy, których przedmiotem są nieruchomości gruntowe, zabudowane i niezabudowane, przy czym w przypadku gruntów niezabudowanych – tylko te, których przedmiotem są tereny budowlane w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy o VAT.

Z opisu niniejszej sprawy wynika, że Działki 8/5, 8/6, 9/2, 9/3, 6/2, 7/2, 7/9, 14/2, 29/1, 29/2, 29/5 są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, z którego wynika, że działki te są trenem niezabudowanym, a z oznaczeń wskazanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wynika, że działki te maja podstawowe przeznaczenie dla przemysłu (symbol 4P).

Działka 8/1 jest również działką niezabudowaną, objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, z którego wynika, że działka ta są trenem niezabudowanym oznaczonym w części symbolem 21UK(UG), z którego wynika, że działka ma podstawowe przeznaczenie dla usług kultury i dopuszczalne dla usług gastronomii. W pozostałej części działka jest oznaczona symbolem 30KDd, który przewiduje podstawowe przeznaczenie pod projektowane drogi publiczne – ulice dojazdowe.

Działka 8/2 jest działką niezabudowaną oznaczoną w części symbolem 21UK(UG) z którego wynika, że działka ma podstawowe przeznaczenie dla usług kultury i dopuszczalne dla usług gastronomii. W części działka jest oznaczona symbolem 30KDd, który przewiduje podstawowe przeznaczenie pod projektowane drogi publiczne – ulice dojazdowe. W pozostałej części działka jest oznaczona w MPZP symbolem 4P, który przewiduje podstawowe przeznaczenie dla przemysłu.

Po uwzględnieniu przedstawionego we wniosku opisu sprawy wskazać należy, że Działki 8/5, 8/6, 9/2, 9/3, 6/2, 7/2, 7/9, 14/2, 29/1, 29/2, 29/5, 8/1 i 8/2 spełniają definicję terenu budowlanego o którym mowa w art. 2 pkt 33 ustawy o VAT, gdyż grunty te objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, z którego wynika, że grunty te są przeznaczone pod zabudowę. Dlatego też dostawa Działek 8/5, 8/6, 9/2, 9/3, 6/2, 7/2, 7/9, 14/2, 29/1, 29/2, 29/5, 8/1 i 8/2 nie będzie zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, ale dostawa wyżej wskazanych Działek będzie opodatkowana stawką podatku VAT w wysokości 23%.

Jak wynika z opisu sprawy Działka 7/19, zabudowana jest ogrodzeniem (jego częścią). W ustawie Prawo budowlane ogrodzenie zostało umieszczone w katalogu urządzeń budowlanych określonych odrębnie od budowli. Dlatego też ogrodzenie zgodnie z Prawem budowlanym nie mieści się w definicji budowli. Budowlami są wszystkie obiekty budowlane, które zostały przykładowo wymienione w art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego oraz obiekty budowlane, które są podobne do nich. Rzeczy, które nie są objęte wyliczeniem zawartym w art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego, a ich konstrukcja, charakter i przeznaczenie różni się od wymienionych przez ustawodawcę, nie można zaliczyć do kategorii budowli. W konsekwencji, ogrodzenie znajdujące się na gruncie stanowi urządzenie budowlane, a nie samodzielną budowlę, którą uznaje się za towar na gruncie podatku VAT. Budowla w rozumieniu Prawa budowlanego w szczególności powinna stanowić całość techniczno-użytkową, a przedstawione w ww. przepisie wyliczenie jest katalogiem otwartym. Prawidłowość powyższego stanowiska potwierdza wyrok NSA z dnia 17 kwietnia 2012 r. sygn. I FSK 918/11. W uzasadnieniu wyroku Sąd wskazał, że: „sprzedaży działki gruntu, ogrodzonej siatką na słupkach betonowych z oczywistych względów nie można traktować jako dostawy budowli w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT. Sensem ekonomicznym tej czynności jest przecież sprzedaż gruntu, a nie ogrodzenia. Siatka ogrodzeniowa, jak trafnie zauważył Sąd pierwszej instancji, nie pełni samodzielnych funkcji budowlanych. Jej celem jest wydzielenie granic działki i jej zabezpieczenie.” Dlatego też w odniesieniu do okoliczności niniejszej sprawy, uznać należy, że skoro na gruncie nie znajdują się inne niż ogrodzenie – budynki bądź budowle to Działka 7/19, o której mowa we wniosku w myśl ustawy o podatku od towarów i usług stanowi grunt niezabudowany.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Działka 7/19 jest częściowo objęta (ok. 70%) symbolem 6U tj. wskazujący na podstawowe przeznaczenie tego terenu dla usług i dopuszczalne dla zieleni parkowej, natomiast w pozostałej części (ok. 30%) Działka ta nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ani decyzjami.

Zatem, w odniesieniu do omawianej Działki 7/19 wskazać należy, że część Działki, która jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, z którego wynika, że grunt ten ma podstawowe przeznaczenie dla przemysłu i dopuszczalne dla zieleni parkowej, będzie opodatkowana stawką podatku VAT w wysokości 23%, gdyż ta część omawianej Działki spełnia definicje terenu budowlanego, o którym mowa w art. 2 pkt 33 ustawy o VAT. Natomiast ta część Działki 7/19, która nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ani decyzjami o warunkach zabudowy będzie korzystała ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy.

Zgodnie z opisem niniejszej sprawy Działka 1/14 jest działką niezabudowaną oznaczoną w całości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 14ZP(KDW), który oznacza, że Działka ma podstawowe przeznaczenie dla zieleni parkowej i dopuszcza się umiejscowienie na niej dróg wewnętrznych. Jak wynika z cytowanych przepisów Prawa budowlanego, drogi są budowlami, zatem Działka ta będzie przeznaczona pod zabudowę.

Po uwzględnieniu okoliczności niniejszej sprawy w odniesieniu do niezabudowanej Działki 1/14 stwierdzić należy, że grunt ten nie stanowi terenu innego niż teren budowlany przeznaczony pod zabudowę w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy o VAT. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego na Działce tej dopuszcza się budowę dróg wewnętrznych, zatem Działka 1/14 stanowi w istocie teren przeznaczony pod zabudowę.

W konsekwencji Działka 1/14 nie będzie mogła korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art . 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, lecz podlegać będzie opodatkowaniu zgodnie z art . 41 ust. 1 w związku z art . 146a pkt 1 ustawy o VAT stawką podatku VAT w wysokości 23%.

Dodać również należy, że w odniesieniu do zbywanych przez Wnioskodawcę Działek gruntu nie znajdzie zastosowanie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, gdyż jak wynika z tego zapisu zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Z treści ww. przepisu wynika, że sprzedaż towarów podlega zwolnieniu od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT tylko w przypadku gdy przedmiotowy towar wykorzystywany jest wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku jak również z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia przedmiotowego towaru nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W okolicznościach niniejszych sprawy Spółka wykorzystywała omawiane Działki gruntu m.in. w prowadzonej działalności gospodarczej opodatkowanej VAT. Jednocześnie Spółka nie wykorzystywała tych działek do działalności zwolnionej od opodatkowania. Dlatego też w świetle przedstawionej treści wniosku i przywołanego przepisu wskazać należy, że zbycie niniejszych Działki nie będzie mogło korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, w odniesieniu do stawki podatku VAT dla dostawy Działek 8/5, 8/6, 9/2, 9/3, 7/19, 6/2, 7/2, 7/9, 8/1, 8/2, 14/2, 29/1, 29/2, 29/5 jest prawidłowe, natomiast w zakresie opodatkowania Działki 1/14 stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.