IPPP2/4512-134/15-4/KBr | Interpretacja indywidualna

Praw podatkowe dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT transakcji zbycia działkiSłowa kluczowe: dostawa, działki, czynności niepodlegające opodatkowaniu, nieruchomości
IPPP2/4512-134/15-4/KBrinterpretacja indywidualna
  1. czynności niepodlegające opodatkowaniu
  2. dostawa
  3. działki
  4. nieruchomości
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony - przedstawione we wniosku z dnia 14 lutego 2015 r. (data wpływu 17 lutego 2015 r.) uzupełnionym w dniu 17 marca 2015 r. (data wpływu 19 marca 2015 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 12 marca 2015 r. nr IPPP2/4512-134/15-2/KBr (skutecznie doręczone w dniu 16 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT transakcji zbycia działki – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 lutego 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT transakcji zbycia działki.

Złożony wniosek został uzupełniony w dniu 17 marca 2015 r. (data wpływu 19 marca 2015 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 12 marca 2015 r. nr IPPP2/4512-134/15-2/KBr (skutecznie doręczone w dniu 16 marca 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest właścicielem działki o powierzchni 2.999 m2, którą nabył w dniu 21 czerwca 2013 r. W dniu 11 października 2013 r. Wnioskodawca uzyskał decyzję o warunkach zabudowy na budynek mieszkalny jednorodzinny. W chwili obecnej rozważana jest sprzedaż tej działki za kwotę 30.000 zł.

W piśmie z dnia 16 marca 2015 r. Wnioskodawca wskazał, że prowadzi działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z) oraz korzysta ze zwolnienia z podatku VAT, zgodnie z art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług. Działka, o której mowa w złożonym wniosku została otrzymana w darowiźnie. W chwili jej otrzymania Wnioskodawca nie miał konkretnych planów z nią związanych. Ponadto Zainteresowany poinformował, że uzyskana decyzja dotyczyła budowy budynku na własne potrzeby. Nieruchomość mająca być przedmiotem sprzedaży nigdy nie była przedmiotem najmu, dzierżawy ani innych umów i nie była wykorzystywana w celach zarobkowych. Wnioskodawca nie dokonywał i nie zamierza dokonywać nakładów na ulepszenie nieruchomości. Zainteresowany nie podejmował i nie zamierza podejmować działań marketingowych wykraczających poza zwykłe formy ogłoszenia mające na celu dokonanie sprzedaży podmiotowej nieruchomości.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
  1. Czy ww. działka będzie uznana za działkę budowlaną/teren budowlany i jego sprzedaż będzie podlegać podatkowi VAT...
  2. Czy Wnioskodawca będzie mógł skorzystać ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT...
  3. Czy Wnioskodawca może/musi wystawić fakturę VAT z tytułu sprzedaży działki...
  4. Czy Wnioskodawca ewentualny podatek należny będzie mógł obniżyć o podatek naliczony w związku z ewentualnym przyłączeniem mediów, ogrodzeniem, projektem budowlanym...

Zdaniem Wnioskodawcy, działka jest terenem budowlanym w rozumieniu ustawy, jednak jej sprzedaż podlega zwolnieniu z podatku, ponieważ Wnioskodawca nie przekroczy kwoty 150.000 zł wartości sprzedaży. W przypadku gdy sprzedaż nie będzie podlegać zwolnieniu, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że należy wystawić fakturę VAT na sprzedawaną działkę oraz że należny podatek VAT będzie mógł obniżyć o podatek naliczony.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ww. ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez towary, w myśl art. 2 pkt 6 cyt. ustawy rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Jak stanowi art. 45 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.) rzeczami w rozumieniu niniejszego Kodeksu są tylko przedmioty materialne.

Wyjaśnić jednocześnie należy, że przedmiotami stosunków prawnych są dobra materialne i niematerialne. Wśród dóbr materialnych wyróżniamy m.in. rzeczy. Rzeczy dzieli się na nieruchomości i rzeczy ruchome.

Natomiast w myśl art. 46 § 1 ww. Kodeksu, nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

Zgodnie zatem z ww. przepisami, grunt spełnia definicję towaru wynikającą z art. 2 pkt 6 ustawy o podatku od towarów i usług, a jego sprzedaż jest traktowana jako czynność odpłatnej dostawy towarów na terytorium kraju.

W myśl art. 15 ust. 1 cyt. ustawy podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza – mocą ust. 2 powołanego artykułu – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Określony w ustawie zakres opodatkowania podatkiem od towarów i usług wskazuje, że aby faktycznie zaistniało opodatkowanie danej czynności konieczne jest, aby czynność podlegającą opodatkowaniu wykonał podmiot, który dla tej właśnie czynności będzie działał jako podatnik.

Definicja działalności gospodarczej zawarta w ustawie ma na tyle uniwersalny charakter, że pozwala na objęcie pojęciem „podatnika” te wszystkie podmioty, które prowadzą określoną działalność występując w profesjonalnym obrocie gospodarczym.

W świetle definicji zawartej w art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług dla uznania określonych zachowań podmiotu za działalność gospodarczą istotne znaczenie ma ich zorganizowany charakter. Przy czym, taka działalność wystąpi również w przypadku wykorzystywania towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Zatem dostawa towarów (w tym gruntów) będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w sytuacji, gdy działaniom podmiotu dokonującego tej dostawy, można przypisać znamiona prowadzenia działalności gospodarczej, co w efekcie przesądza o uzyskaniu statusu podatnika.

Dodatkowo należy wskazać, że działalność gospodarcza powinna cechować się stałością, powtarzalnością i niezależnością jej wykonywania, ponieważ związana jest z profesjonalnym obrotem gospodarczym.

Podkreślić przy tym należy, że pod pojęciem „handel” należy rozumieć dokonywany w sposób zorganizowany zakup towarów w celu ich odsprzedaży. Jeżeli zatem dana czynność została wykonana poza zakresem działań producenta, handlowca, usługodawcy, pozyskującego zasoby naturalne, rolnika, czy wykonującego wolny zawód to w świetle cytowanego powyżej art. 15 ust. 2 ustawy nie można podmiotu dokonującego dostawy uznać za podatnika VAT z tytułu wykonania takiej czynności.

W kwestii opodatkowania dostawy gruntów istotne jest również czy w świetle zaprezentowanego we wniosku stanu sprawy Wnioskodawca w celu dokonania sprzedaży gruntu/udziału w gruncie podjął aktywne działania w zakresie obrotu nieruchomościami, angażując środki podobne do wykorzystywanych przez producenta, handlowca i usługodawców w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, co skutkuje koniecznością uznania go za podmiot prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu tego przepisu, a więc za podatnika podatku od towarów i usług, czy też sprzedaż nastąpiła w ramach zarządu majątkiem prywatnym. Zwykłe nabycie lub sprzedaż rzeczy nie stanowi wykorzystywania w sposób ciągły majątku rzeczowego w celu uzyskania z tego tytułu dochodu jako, że jedynym przychodem z takich transakcji może być ewentualny zysk ze sprzedaży tej rzeczy. Natomiast okoliczność podjęcia m.in. takich czynności jak uzbrojenie terenu, wydzielenie dróg wewnętrznych, uzyskanie przed sprzedażą decyzji o warunkach zagospodarowania terenu (zabudowy), wystąpienie o opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanego obszaru oraz działania marketingowe podjęte w celu sprzedaży działek, wykraczające poza zwykłe formy ogłoszenia, stanowią o takiej aktywności w zakresie obrotu nieruchomościami, które mogą wskazywać, że czynności sprzedającego przybierają formę zawodową (profesjonalną), a w konsekwencji zorganizowaną.

Problem odnoszący się do rozstrzygnięcia, czy sprzedaż działek była sprzedażą majątku osobistego, czy też stanowi sprzedaż realizowaną przez podatnika prowadzącego w tym zakresie działalność gospodarczą, był przedmiotem orzeczenia z dnia 15 września 2011 r. TSUE w sprawach połączonych C-180/10 i C-181/10.

Z tezy powyższego orzeczenia wynika m.in., że „osoby fizycznej, która prowadziła działalność rolniczą na gruncie nabytym ze zwolnieniem z podatku od wartości dodanej i przekształconym wskutek zmiany planu zagospodarowania przestrzennego niezależnej od woli tej osoby w grunt przeznaczony pod zabudowę, nie można uznać za podatnika podatku od wartości dodanej w rozumieniu art. 9 ust. 1 i art. 12 ust. 1 dyrektywy 112, zmienionej dyrektywą 2006/138/WE, kiedy dokonuje ona sprzedaży tego gruntu, jeśli sprzedaż ta następuje w ramach zarządu majątkiem prywatnym tej osoby”. Trybunał zwrócił uwagę, że inaczej jest w wypadku, gdy zainteresowany podejmuje aktywne działania w zakresie obrotu nieruchomościami, angażując środki podobne do wykorzystywanych przez producentów, handlowców i usługodawców w rozumieniu art. 9 ust. 1 akapit drugi Dyrektywy. Przykładowo podane zostały działania polegające na uzbrojeniu terenu albo na działaniach marketingowych. Działania takie nie należą do zakresu zwykłego zarządu majątkiem prywatnym.

Trybunał orzekł ponadto, że liczba i zakres transakcji sprzedaży nie ma charakteru decydującego i nie może stanowić kryterium rozróżnienia między czynnościami dokonywanymi prywatnie, które znajdują się poza zakresem zastosowania dyrektywy, a czynnościami stanowiącymi działalność gospodarczą. Trybunał stwierdził, że dużych transakcji sprzedaży można dokonywać również jako czynności osobistych. Zatem kryterium decydującym o zaliczeniu transakcji sprzedaży nieruchomości przez osoby fizyczne do działalności gospodarczej jest podejmowanie aktywnych działań angażujących środki podobne do wykorzystywanych przez producentów, handlowców i usługodawców. W konsekwencji, dostawę gruntu przeznaczonego pod zabudowę należy uznać za objętą podatkiem od wartości dodanej, pod warunkiem, że transakcja ta nie stanowi jedynie czynności związanej ze zwykłym wykonywaniem prawa własności. W przypadku gdy brak jest przesłanek świadczących o aktywności sprzedawcy w przedmiocie zbycia gruntu, która byłaby porównywalna do działań podmiotów zajmujących się profesjonalnie tego rodzaju obrotem – zbycie działki budowlanej nie stanowi działalności handlowej podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, lecz mieści się w ramach zarządu majątkiem prywatnym.

Z okoliczności przedstawionych we wniosku wynika, że Wnioskodawca jest właścicielem działki o powierzchni 2.999 m2, którą nabył w dniu 21 czerwca 2013 r. W dniu 11 października 2013 r. Wnioskodawca uzyskał decyzję o warunkach zabudowy na budynek mieszkalny jednorodzinny. W chwili obecnej rozważana jest sprzedaż tej działki. Wnioskodawca wskazał, że prowadzi działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz korzysta ze zwolnienia z podatku VAT, zgodnie z art. 113 ustawy o VAT. Działka, o której mowa w złożonym wniosku została otrzymana w darowiźnie. W chwili jej otrzymania Wnioskodawca nie miał konkretnych planów z nią związanych. Ponadto Zainteresowany poinformował, że uzyskana decyzja dotyczyła budowy budynku na własne potrzeby. Nieruchomość mająca być przedmiotem sprzedaży nigdy nie była przedmiotem najmu, dzierżawy ani innych umów i nie była wykorzystywana w celach zarobkowych. Wnioskodawca nie dokonywał i nie zamierza dokonywać nakładów na ulepszenie nieruchomości. Zainteresowany nie podejmował i nie zamierza podejmować działań marketingowych wykraczających poza zwykłe formy ogłoszenia mające na celu dokonanie sprzedaży podmiotowej nieruchomości.

Aby uznać określoną sprzedaż za opodatkowaną podatkiem VAT podmiot dokonujący dostawy w związku ze sprzedażą musi wystąpić jako podatnik podatku od towarów i usług. W niniejszej sprawie takie przesłanki nie zostały spełnione. Wnioskodawca nabył nieruchomość w drodze darowizny, wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy na budynek mieszkalny jednorodzinny, który miał być przeznaczony na własne cele mieszkaniowe. W wyniku zmiany planów Zainteresowany podjął decyzję o zbyciu opisanej we wniosku działki. Ponadto jak wskazuje Wnioskodawca działka nie była przedmiotem najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. W stosunku do nieruchomości opisanej w złożonym wniosku nie były wykonane i też nie są planowane żadne czynności zmierzające do podniesienia jej wartości. Strona zamierza zamieścić jedynie zwykłe ogłoszenia o sprzedaży, nie zamierza podejmować innych działań marketingowych.

W świetle powyższych okoliczności, sprzedaż posiadanej działki będzie stanowiła zwykłe wykonanie prawa własności. Pomimo, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, to jednak posiadana nieruchomość nie była nigdy wykorzystywana w działalności, nie była także udostępniana osobom trzecim na podstawie jakichkolwiek umów. Z przedstawionych okoliczności sprawy wynika, że w analizowanej sprawie nie wystąpił ciąg okoliczności wskazujących na działalność handlową związaną z dostawą opisanego gruntu, nie można stwierdzić, że Zainteresowany nabył nieruchomość w celu dalszej odsprzedaży, czy w celach zarobkowych. Skutkiem powyższych okoliczności, Wnioskodawca z tytułu transakcji zbycia posiadanego majątku nie będzie występował jako podatnik podatku od towarów i usług, w myśl art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Ponieważ, jak wskazano powyżej w wyniku dokonania sprzedaży należącej do Wnioskodawcy nieruchomości nie będzie on działał w charakterze podatnika podatku VAT, prowadzącego działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, to z tytułu zbycia tej działki nie będzie zobowiązany do wystawienia faktury VAT, ponieważ jej sprzedaż nie będzie czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT.

W świetle powyższych okoliczności, stanowisko Wnioskodawcy zgodnie z którym sprzedaż działki podlega zwolnieniu z podatku, ponieważ Wnioskodawca nie przekroczy kwoty 150.000 zł wartości sprzedaży - należało uznać za nieprawidłowe.

Jak wynika z uzupełnienia do złożonego wniosku, Wnioskodawca nie dokonywał i nie zamierza dokonywać nakładów na ulepszenie nieruchomości, zatem odpowiedź na pytanie nr 4 stała się bezprzedmiotowa.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Jednocześnie Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie informuje, że uwzględniając ilość zdarzeń przyszłych opisanych we wniosku z dnia 14 lutego 2015 r., Wnioskodawca powinien wnieść zgodnie z art. 14f § 1 Ordynacji podatkowej, opłatę w wysokości 80 zł. W dniu 16 lutego 2015 r. Wnioskodawca dokonał wpłaty w wysokości 40 zł, następnie w dniu 16 marca 2015 r. uzupełnił opłatę o wymagane 80 zł za wydanie interpretacji indywidualne. Jednak w związku z treścią złożonego uzupełnienia do wniosku, kwota w wysokości 40 zł stanowi nadpłatę i zgodnie z art. 14f § 2a Ordynacji Podatkowej, zostanie zwrócona przekazem pocztowym na adres wskazany w złożonym wniosku.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.