IPPP2/4512-1086/15-5/MMa | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie sprzedaży działek
IPPP2/4512-1086/15-5/MMainterpretacja indywidualna
 1. działki
 2. podatnik
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni – przedstawione we wniosku z dnia 11 listopada 2015 r. (data wpływu 13 listopada 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 12 stycznia 2016 r. (data wpływu 15 stycznia 2016 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. Organu nr IPPP2/4512-1086/15-2/MMa z dnia 22 grudnia 2015 r. (data doręczenia 7 stycznia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży działek niezabudowanych– jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 listopada 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży działek niezabudowanych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

W dniu 22 listopada 2015 r. Magdalena Anna B. i Bartłomiej Marek C. na mocy aktu notarialnego darowizny sporządzonego w Kancelarii Notarialnej, notariusza nabyli od Wandy Barbary C., współwłasność-każde z nich 1/2 części niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej dz. ewidencyjną 4/7 o powierzchni 0,2962 ha, dla której Sąd Rejonowy, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadził księgę wieczystą. Zgodnie z okazanym notariuszowi wypisem i wyrysem z rejestru gruntów wydanym przez Prezydenta Miasta, nieruchomość ta stanowiła grunty rolne oraz łąki trwałe.

Dnia 15 kwietnia 2015 r. współwłaściciele złożyli wniosek o podział nieruchomości, który został pozytywnie rozpatrzony i w konsekwencji mocą decyzji nr 17/2014 wydanej przez Prezydenta Miasta w dniu 19 listopada 2014 r. przedmiotowa nieruchomość podzielona została na 5 działek tj.:

 • dz. nr 40/1 o pow. 0,0406 ha – przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod drogę publiczną – ulicę dojazdową o symbolu...,
 • dz. nr 40/2 o pow. 0,0741 ha,
 • dz. nr 40/3 o pow. 0,0800 ha,
 • dz. nr 40/4 o pow. 0,0800 ha,
 • dz. nr 40/5 o pow. 0,217 ha – przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod drogę publiczną – ulicę dojazdową o symbolu...

Dla działek o numerach 40/2, 40/3 i 40/4 została założona nowa księga, zaś przejęte przez miasto działki o numerach 40/1 i 40/5 pozostały w księdze wieczystej. Dnia 13 kwietnia 2015 r. mocą umowy sprzedaży sporządzonej przed notariuszem prowadzącą Kancelarię Notarialną, Magdalena B. i Bartłomiej C. zbyli własność działki nr 40/4 na rzecz małżonków Adriana P. i Bożeny P. Zgodnie z okazanym notariuszowi wypisem i wyrysem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wydanego 9 kwietnia 2015 r. działka o nr ewidencyjnym 40/4 na chwilę sporządzania aktu znajdowała się w obszarze oznaczonym na rysunku symbolem...- teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej rozproszonej w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu. W wyniku wywłaszczenia przez Miasto 2 działek (nr. ewid. 40/1 i 40/5) oraz sprzedaży 1 działki (40/4) aktualnie Magdalena B. i Bartłomiej C. pozostają współwłaścicielami 2 działek, tj. 40/2 i 40/3. Współwłaściciele zamierzają sprzedać jedną z tych działek.

W uzupełnieniu do wniosku z dnia 12 stycznia 2016 r., Wnioskodawczyni wskazała, że:

 • darowizna nie była opodatkowana i nie był odprowadzany podatek VAT (darowana była jedna działka jako całość, która została podzielona przez Wnioskodawczynię i współwłaściciela - jej brata);
 • nie były angażowane żadne środki finansowe na czynności zmierzające do podniesienia wartości gruntu - poza kosztami podziału działki, (który miał według pierwotnych założeń służyć trojgu rodzeństwa);
 • nie będą podejmowane działania marketingowe poza ogłoszeniem;
 • Wnioskodawczyni ani jej brat nie prowadzą działalności gospodarczej;
 • działki nie były wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej;
 • działki nie były przedmiotem najmu ani dzierżawy, ani innych umów o podobnym charakterze;
 • działki o nr 40/2 i 40/3 są objęte MPZP z przeznaczeniem pod zabudowę jednorodzinną i bliźniaczą.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

Czy planowana sprzedaż darowanych działek 40/2 i 40/3 lub jednej z nich stanowiących majątek osobisty, będzie rodziła obowiązek zapłacenia podatku od towarów i usług ...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zdaniem Wnioskodawczyni sprzedaż działek w opisanym stanie faktycznym nie będzie rodziła obowiązku zapłacenia podatku od towarów i usług.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) (dalej zwaną: „ustawą o VAT”), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez towary, w świetle art. 2 pkt 6 ustawy o VAT rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Nie każda czynność stanowiąca dostawę w rozumieniu art. 7 ustawy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bo aby dana czynność była opodatkowana tym podatkiem, musi być wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do ust. 2 tego artykułu, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Uznanie danej osoby za podatnika w myśl ustawy o VAT, uzależnione jest od prowadzenia działalności gospodarczej, bowiem wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego tylko wtedy, gdy czynność ta została wykonana w ramach działalności gospodarczej.

Aby dostawę towarów uznać za działalność gospodarczą należy wykazać, że podatnik nabył wykorzystywane przez niego towary lub usługi dla celów zarobkowych, a podejmowane przez niego czynności mają charakter zorganizowany i ciągły.

A contrario osoba fizyczna wykonująca czynność dostawy towarów polegającą na zbyciu części majątku osobistego, który nie został nabyty w celu jego odsprzedaży nie jest podatnikiem VAT.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że przedmiotowe działki stanowią majątek osobisty Magdaleny B. i Bartłomieja C., uzyskany w wyniku darowizny na zasadzie współwłasności. Skoro bowiem nabycie nastąpiło w wyniku darowizny brak jest podstaw do przyjęcia, że nastąpiło ono w celach handlowych, a Wnioskodawczyni działała z zamiarem osiągnięcia zarobku. Również podział darowanej nieruchomości na 5 działek (z czego 2 zostały zabrane pod drogę publiczną, a jedna sprzedana) i ich sprzedaż nie może być traktowana jako działalność mająca charakter zorganizowany i ciągły.

W takiej sytuacji nie można przyjąć, aby Wnioskodawczyni z tytułu sprzedaży przedmiotowych działek stała się podatnikiem podatku od towarów i usług.

Stanowisko powyższe znajduje potwierdzenie w orzecznictwie sądów administracyjnych. Dla przykładu przytoczyć można wyrok NSA w Warszawie z 24 kwietnia 2007 r. I FSK 603/06:,, 1. Warunkiem opodatkowania danej czynności podatkiem od towarów i usług jest spełnienie dwóch przesłanek łącznie

 • po pierwsze – dana czynność ujęta jest w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług,
 • po drugie – czynność wykonana była przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem był podatnikiem VAT.
  1. Pod pojęciem handel należy rozumieć dokonywanie w sposób zorganizowany zakupów towarów w celu ich odsprzedaży. W ten sposób opodatkowaniu podlega chociażby jednorazowo, czynność spełniająca kryteria zaliczenia jej do tak rozumianego pojęcia handel, czyli zrealizowana w formie zorganizowanej sprzedaży towaru, poprzedzonej zakupem dokonanym w celu jego odsprzedaży, wskazująca na zamiar jej kontynuacji w tej formie.
  2. Co do zasady warunkiem uznania danej osoby za podatnika jest jej stałe zaangażowanie w prowadzoną działalność gospodarczą. Tym samym zdaje się uzasadnione twierdzenie, iż nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług osoba fizyczna zaangażowana sporadycznie w dostawę towarów (...).

Szczególnego podkreślenia wymaga punkt 2 cytowanej powyżej tezy wyroku NSA, z której wynika, iż pod pojęciem handlu należy rozumieć dokonywanie w sposób zorganizowany zakupów towarów w celu ich odsprzedaży. Wnioskodawczyni nie prowadzi zorganizowanej działalności polegającej na zakupywaniu działek, a następnie ich odsprzedaży. Wnioskodawczyni nabyła nieruchomość do majątku osobistego w drodze umowy darowizny zaś ze sprzedaży wydzielonych działek nie czyniła źródła zarobkowania.

Tożsame stanowisko zajął WSA w Warszawie w sprawie III SA/WA 1217/07, który uznał, że sprzedaż działek stanowiących majątek osobisty nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Do podobnych wniosków doszedł, także WSA w Gliwicach (sygn. akt III SA/Gl 161/08), uznając, że sprzedaż działek budowlanych powstałych z podziału nieruchomości dziedziczonej przez osobę fizyczną niebędącą przedsiębiorcą nie jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług.

Powyższy pogląd potwierdza interpretacja indywidualna wydana przez Izbę Skarbową w Bydgoszczy w dniu 9 kwietnia pod numerem ITPP1/443-34/10/BJ.

Reasumując, zarówno sposób nabycia przedmiotowej nieruchomości jak i sposób sprzedaży wydzielonych z niej działek jednoznacznie przemawia za uznaniem, że odpłatne zbycie drugiej z trzech działek nie będzie rodziło obowiązku zapłaty podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Przez dostawę towarów, stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez towary – na podstawie art. 2 pkt 6 ustawy – rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Zgodnie zatem z ww. przepisami grunty spełniają definicję towaru wynikającą z art. 2 pkt 6 ustawy, a ich sprzedaż jest traktowana jako czynność odpłatnej dostawy towarów na terytorium kraju.

Wskazać należy, że problematyka współwłasności została uregulowana w art. 195-221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.), zwanej dalej Kodeksem cywilnym. Ze współwłasnością mamy do czynienia wtedy, gdy własność tej samej rzeczy przysługuje niepodzielnie kilku osobom (art. 195 Kodeksu cywilnego).

Stosownie do treści art. 196 § 1 i § 2 Kodeksu cywilnego, współwłasność jest albo współwłasnością w częściach ułamkowych, albo współwłasnością łączną. Współwłasność łączną regulują przepisy dotyczące stosunków, z których ona wynika. Do współwłasności w częściach ułamkowych stosuje się przepisy niniejszego działu.

W przypadku współwłasności nieruchomości określonej w częściach ułamkowych, każdy ze współwłaścicieli ma określony ułamkiem udział w nieruchomości.

Podkreślić należy, że współwłaściciel ma względem swego udziału pozycję wyłącznego właściciela. Ze względu na charakter udziału, każdy ze współwłaścicieli może rozporządzać swoim udziałem bez zgody pozostałych współwłaścicieli (art. 198 Kodeksu cywilnego). Rozporządzanie udziałem polega na tym, że współwłaściciel może zbyć swój udział.

Należy wyjaśnić, iż na gruncie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług zarówno sprzedaż udziału we współwłasności nieruchomości na podstawie art. 198 Kodeksu cywilnego, jak i sprzedaż wspólnej nieruchomości za zgodą wszystkich współwłaścicieli na podstawie art. 199 Kodeksu cywilnego, stanowi odpłatną dostawę towarów.

Nie każda czynność stanowiąca dostawę, w rozumieniu art. 7 ustawy, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem, aby dana czynność była opodatkowana tym podatkiem, musi być wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

Pojęcia „podatnik” i „działalność gospodarcza”, na potrzeby podatku od towarów i usług, zostały określone w art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy.

I tak, w świetle art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel i rezultat takiej działalności.

Jak wynika natomiast z art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Określony w ustawie zakres opodatkowania podatkiem od towarów i usług wskazuje, że do tego, aby faktycznie zaistniało opodatkowanie danej czynności konieczne jest, aby czynność podlegającą opodatkowaniu wykonał podmiot, który dla tej właśnie czynności będzie działał jako podatnik. Definicja działalności gospodarczej, zawarta w ustawie, ma charakter uniwersalny, pozwalający na objęcie pojęciem „podatnik” tych wszystkich podmiotów, które prowadzą określoną działalność, występując w profesjonalnym obrocie gospodarczym.

Analizując powyższe przepisy stwierdzić należy, że dostawa towarów podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wyłącznie wówczas, gdy dokonywana będzie przez podmiot mający status podatnika, a dodatkowo działającego w takim charakterze w odniesieniu do danej transakcji. Istotnym dla określenia, że w odniesieniu do konkretnej dostawy mamy do czynienia z podatnikiem podatku VAT jest stwierdzenie, że prowadzi on działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy.

Właściwym zatem jest wykluczenie osób fizycznych z grona podatników w przypadku, gdy dokonują sprzedaży, przekazania, bądź darowizny towarów stanowiących część majątku osobistego, tj. majątku, który nie został nabyty w celu jego odsprzedaży, bądź wykonywania innych czynności w ramach działalności gospodarczej.

Nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług ten, kto jako osoba fizyczna dokonuje jednorazowych lub okazjonalnych transakcji, za które nie jest przewidziana ściśle regularna zapłata oraz nie prowadzi zorganizowanej, czy zarejestrowanej działalności gospodarczej. Dokonywanie określonych czynności poza sferą prowadzonej działalności gospodarczej, również nie pozwala na uznanie danego podmiotu za podatnika w zakresie tych czynności. Przyjęcie, że dany podmiot sprzedając grunt działa w charakterze podatnika prowadzącego handlową działalność gospodarczą (jako handlowiec) wymaga ustalenia, czy jego działalność w tym zakresie przybiera formę zawodową (profesjonalną).

W podobny sposób rozstrzygnął Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w orzeczeniu z dnia 29 października 2007 r., sygn. akt I FPS 3/07, w myśl którego formalny status danego podmiotu jako podatnika zarejestrowanego, a także okoliczność, że dana czynność została wykonana wielokrotnie lub jednorazowo, lecz z zamiarem częstotliwości nie mogą przesądzać o opodatkowaniu tej czynności bez każdorazowego ustalenia, czy w odniesieniu do konkretnej czynności podmiot ten występował w charakterze podatnika podatku VAT.

Przyjęcie, że dany podmiot sprzedając grunt działa w charakterze podatnika prowadzącego handlową działalność gospodarczą (jako handlowiec) wymaga ustalenia, czy jego działalność w tym zakresie przybiera formę zawodową (profesjonalną). Przejawem zaś takiej aktywności określonej osoby w zakresie obrotu nieruchomościami, która może wskazywać, że jej czynności przybierają formę zorganizowaną może być np.: nabycie terenu przeznaczonego pod zabudowę, jego uzbrojenie, wydzielenie dróg wewnętrznych, działania marketingowe podjęte w celu sprzedaży działek, wykraczające poza zwykłe formy ogłoszenia, uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy terenu, czy wystąpienie o opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanego obszaru, prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług deweloperskich lub innych tego rodzaju usług o zbliżonym charakterze. Przy czym na tego rodzaju aktywność „handlową” wskazywać musi ciąg powyżej przytoczonych okoliczności, a nie stwierdzenie jedynie faktu wystąpienia pojedynczych z nich.

W kwestii opodatkowania dostawy działek istotne jest, czy w świetle zaprezentowanego we wniosku opisu sprawy Wnioskodawca w celu dokonania sprzedaży działek podjął lub podejmie aktywne działania w zakresie obrotu nieruchomościami, angażując środki podobne do wykorzystywanych przez handlowca, co skutkować będzie koniecznością uznania go za podmiot prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisu art. 15 ust. 2 ustawy, a więc za podatnika podatku od towarów i usług, czy też sprzedaż nastąpi w ramach zarządu majątkiem prywatnym. Zwykłe nabycie lub sprzedaż rzeczy nie stanowi wykorzystywania w sposób ciągły majątku rzeczowego w celu uzyskania z tego tytułu dochodu w rozumieniu art. 9 ust. 1 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej - Dz. Urz. UE L 347 z 11.12.2006 str. 1, z późn. zm. - (a tym samym art. 15 ust. 2 ustawy), jako że jedynym przychodem z takich transakcji może być ewentualny zysk ze sprzedaży tej rzeczy.

Ponadto, jak wynika z orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 15 września 2011 r. w sprawach C-180/10 i C-181/10, dostawę gruntu przeznaczonego pod zabudowę należy uznać za objętą podatkiem od wartości dodanej, pod warunkiem, że transakcja ta nie stanowi jedynie czynności związanej ze zwykłym wykonywaniem prawa własności. Przy spełnieniu powyższych warunków nie ma znaczenia fakt, że podmiot dokonujący dostawy jest „rolnikiem ryczałtowym”.

Z treści wniosku wynika, że w dniu 22 listopada 2015 r. Magdalena Anna B. i Bartłomiej Marek C. na mocy aktu notarialnego darowizny sporządzonego w Kancelarii Notarialnej, notariusza, nabyli od Wandy Barbary C., współwłasność-każde z nich 1/2 części niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej dz. ewidencyjną 4/7 o powierzchni 0,2962 ha, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadził księgę wieczystą.

Zgodnie z okazanym notariuszowi wypisem i wyrysem z rejestru gruntów wydanym przez Prezydenta Miasta, nieruchomość ta stanowiła grunty rolne oraz łąki trwałe. Dnia 15 kwietnia 2015 r. współwłaściciele złożyli wniosek o podział nieruchomości, który został pozytywnie rozpatrzony i w konsekwencji mocą decyzji nr 17/2014 wydanej przez Prezydenta Miasta w dniu 19 listopada 2014 r. przedmiotowa nieruchomość podzielona została na 5 działek tj.:

 • dz. nr 40/1 o pow. 0,0406 ha – przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod drogę publiczną – ulicę dojazdową o symbolu...,
 • dz. nr 40/2 o pow. 0,0741 ha,
 • dz. nr 40/3 o pow. 0,0800 ha,
 • dz. nr 40/4 o pow. 0,0800 ha,
 • dz. nr 40/5 o pow. 0,217 ha – przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod drogę publiczną – ulicę dojazdową o symbolu...

Dla działek o numerach 40/2, 40/3 i 40/4 została założona nowa księga, zaś przejęte przez Miasto działki o numerach 40/1 i 40/5 pozostały w księdze wieczystej. Dnia 13 kwietnia 2015 r. mocą umowy sprzedaży sporządzonej przed notariuszem prowadzącą Kancelarię Notarialną, Magdalena B. i Bartłomiej C. zbyli własność działki nr 40/4 na rzecz małżonków Adriana P. i Bożeny P. Zgodnie z okazanym notariuszowi wypisem i wyrysem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wydanego 9 kwietnia 2015 r. działka o nr ewidencyjnym 40/4 na chwilę sporządzania aktu znajdowała się w obszarze oznaczonym na rysunku symbolem... - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej rozproszonej w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu. W wyniku wywłaszczenia przez Miasto 2 działek (nr. ewid. 40/1 i 40/5) oraz sprzedaży 1 działki (40/4) aktualnie Magdalena B. i Bartłomiej C. pozostają współwłaścicielami 2 działek tj. 40/2 i 40/3. Współwłaściciele zamierzają sprzedać jedna z tych działek.

Darowizna nie była opodatkowana i nie był odprowadzany podatek VAT (darowana była jedna działka jako całość, która została podzielona przez Wnioskodawczynię i współwłaściciela - jej brata). Nie były angażowane żadne środki finansowe na czynności zmierzające do podniesienia wartości gruntu - poza kosztami podziału działki, (który miał według pierwotnych założeń służyć trojgu rodzeństwa). W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawczyni wskazała również, że nie będą podejmowane działania marketingowe poza ogłoszeniem. Wnioskodawczyni ani jej brat nie prowadzą działalności gospodarczej. Działki nie były wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej, nie były również przedmiotem najmu ani dzierżawy ani innych umów o podobnym charakterze. Działki o nr 40/2 i 40/3 są objęte MPZP z przeznaczeniem pod zabudowę jednorodzinną i bliźniaczą.

W rozpatrywanej sprawie wątpliwości Wnioskodawczyni dotyczą uznania, czy planowana sprzedaż darowanych działek 40/2 i 40/3 lub jednej z nich stanowiących majątek osobisty, będzie rodziła obowiązek zapłacenia podatku od towarów i usług.

Z przedstawionego opisu sprawy nie wynika taka aktywność Wnioskodawczyni, która wykracza poza ramy czynności związanych ze zwykłym wykonywaniem prawa własności. W niniejszej sprawie nie wystąpi taki ciąg działań, które będą wskazywać na aktywność Wnioskodawczyni w zakresie obrotu nieruchomościami. Wnioskodawczyni nabyła teren w drodze darowizny oraz nie angażowała żadnych środków finansowych na czynności zmierzające do podniesienia wartości gruntu - poza kosztami podziału działki (który miał według pierwotnych założeń służyć trojgu rodzeństwa). Przedmiotowe działki nie były wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej, nie były również przedmiotem najmu ani dzierżawy ani innych umów o podobnym charakterze.

Tak więc na podstawie przywołanych przepisów należy stwierdzić, że Wnioskodawczyni dokonując sprzedaży udziału – wynoszącego 1/2 części niezabudowanej nieruchomości stanowiącej działki o numerach 40/2 i 40/3, nie będzie działała jak podatnik w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Przedmiotowa sprzedaż stanowić będzie zwykłe wykonywanie prawa własności. Wnioskodawczyni nie dokonywała w stosunku do ww. działek żadnych czynności charakterystycznych dla podmiotów prowadzących profesjonalny obrót nieruchomościami. Dodatkowo o tym, że planowana sprzedaż ww. działek nie nastąpi w ramach działalności świadczy sposób jej nabycia - Wnioskodawczyni ww. działki otrzymała jako darowiznę.

W konsekwencji, sprzedaż przez Wnioskodawczynię opisanego we wniosku udziału – wynoszącego 1/2 części niezabudowanej nieruchomości stanowiącej działki o numerach 40/2 i 40/3 - nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Mając na uwadze, że wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego został złożony przez Wnioskodawczynię, zaznacza się, że interpretacja nie wywiera skutku prawnego dla brata Wnioskodawczyni.

Brat Wnioskodawczyni chcąc uzyskać interpretację indywidualną powinien wystąpić z odrębnym wnioskiem o jej wydanie, po wniesieniu stosownej opłaty.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

ITPP1/443-34/10/BJ | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.