IPPP2/443-191/14-3/RR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Ustalenie stawki podatku na sprzedaż działki gruntu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki - przedstawione we wniosku z dnia 24 lutego 2014 r. (data wpływu 24 lutego 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 25 lutego 2014 r. (data wpływu 28 lutego 2014r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku na sprzedaż działki gruntu – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 lutego 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku na sprzedaż działki gruntu. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 25 lutego 2014 r. (data wpływu 28 lutego 2014r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. (dalej: „Wnioskodawca” lub „Spółka”) jest polskim podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie uprawy zbóż, warzyw i innych roślin oraz sprzedaży tych produktów.

Aktualnie Spółka jest podatnikiem VAT zwolnionym z tym, że w dacie dokonania transakcji, którego dotyczy przedmiotowy wniosek będzie podatnikiem podatku VAT czynnym. Wnioskodawca jest właścicielem działki o nr ewid. w województwie o łącznej powierzchni 27,94 ha (dalej: „Działka”).

Na Działkę zgodnie z wypisem z rejestru gruntów składają się: grunty orne, łąki trwałe, grunty zadrzewione i zakrzewione oraz rowy.

Działka objęta jest obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2003 r.

W dniu 26 października 2012 r. Spółka otrzymała od Wójta Gminy odpowiedź, że zgodnie z MPZP Działka „przeznaczona jest: w części do około 180 metrów od granicy z dz. nr ewid. 350 pod tereny rolne <oznaczone na rysunku planu symbolem R>, w pozostałej części pod usługi sportu i turystyki <oznaczone na rysunku planu symbolem US, UT>”.

Większa część powierzchni Działki, tj. ok. 22,58 ha przeznaczona jest pod usługi sportu i turystyki. Pozostała, mniejsza część, tj. ok. 5,36 ha przeznaczona jest pod tereny rolne.

Zgodnie z § 33 Wypisu z tekstu MPZP: „Dla terenów usług sportu, turystyki, oznaczonych w planie symbolem US,UT ustala się:

 1. wysokość obiektów max 10 m npt,
 2. nakazuje się zachowanie min. 70% powierzchni działki jako powierzchni biologicznie czynnej, zagospodarowanej zielenią parkową i terenowymi urządzeniami sportowym,
 3. ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy 5 m od linii rozgraniczających ulic, dla terenów UT położonych przy drodze wojewódzkiej ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 20 m od linii rozgraniczającej w/w drogi,
 4. w rejonie wsi / włączonym w granice KPN w 1997 r./ utrzymuje się dotychczasowe przeznaczenie terenu / projektowane pola golfowe/, ew. realizacja po uzgodnieniu z Dyrekcją Kampinoskiego Parku Narodowego,
 5. dla terenu UT położonego przy drodze wojewódzkiej nr ... ustala się obsługę z drogi lokalnej /gminnej/ usytuowanej wzdłuż ww. drogi wojewódzkiej, włączonej do tej drogi w miejscach wskazanych na rysunku planu”.

Zgodnie z § 35 Wypisu z tekstu MPZP:

 1. "Dla terenów rolnych oznaczonych na rysunku symbolem R, ustala się przeznaczenie na funkcję rolniczą.
 2. Na terenach rolnych dopuszcza się lokalizację:
  1. sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
  2. dróg dojazdowych,
  3. w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się formowanie nowej zabudowy zagrodowej w pobliżu istniejących dróg i zabudowy /z wyłączeniem dróg krajowych i wojewódzkich/ dla gospodarstw o wielkości min.1 ha; zapis nie dotyczy gospodarstw dzierżawionych; wielkość nowotworzonej działki powinna wynosić min. 2500 m2 na każde siedlisko, wysokość zabudowy 1,5 kondygnacji/1 kondygnacja + poddasze użytkowe/ z możliwością podpiwniczenia o wysokości do 1,5 m nad poziom terenu/, ustala się dachy o spadku 20o - 60o; warunkiem realizacji jest zapewnienie obsługi infrastrukturą techniczną we własnym zakresie; architektura budynków powinna harmonizować z otoczeniem i krajobrazem;
 3. Plan ustala na terenach rolnych następujące zasady zagospodarowania:
  1. zalesianie gruntów o małej przydatności rolniczej, w odległości min.10 m od granicy działki sąsiedniej lub mniejszej za zgodą sąsiada,
  2. dla terenów w sąsiedztwie KPN - ochronę w stosunku do KPN poprzez prowadzenie produkcji rolniczej w sposób odpowiadający wymogom ochrony środowiska,
  3. dla terenu upraw rolniczych dopuszcza się lokalizację obiektów obsługi rolnictwa, przetwórstwa rolno-spożywczego itp. nieokreślonych przestrzennie na rysunku planu przy zachowaniu wymagań przepisów szczególnych,
  4. adaptuje się istniejącą zabudowę zagrodową, nie wyznaczoną na rysunku planu, z możliwością przebudowy, rozbudowy i nadbudowy, wysokość zabudowy 1,5 kondygnacji / 1 kondygnacja + poddasze użytkowe/; ustala się dachy o spadku 20o - 60o, architektura budynków powinna harmonizować z otoczeniem i krajobrazem,
  5. ew.podział terenów rolnych musi uwzględniać wydzielenie dojazdów o szerokości min.7 m”.

Przeważająca część Działki przeznaczona jest więc na cele budowlane – w przyszłości ma tam powstać pole golfowe. Dla Działki nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu. Wnioskodawca rozważa dokonanie dostawy Działki w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy zbycie Działki w całości będzie stanowić czynność opodatkowaną VAT i tym samym żadna jej część nie będzie zwolniona z VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy,

Zbycie Działki w całości będzie stanowić czynność opodatkowaną VAT i tym samym żadna jej część nie będzie zwolniona z VAT.

Uzasadnienie:

Zgodnie z zasadą ogólną dostawą towarów w rozumieniu Ustawy o VAT jest przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Decydujące znaczenie dla stwierdzenia, czy dostawa Działki będzie opodatkowana VAT, czy zwolniona od VAT ma jednakże treść przepisu art. 43 ust. 1 pkt 9 Ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem: „Zwalnia się od podatku: (...) 9) dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane”.

Od 1 kwietnia 2013 r. ustawodawca zdecydował się wprowadzić definicję legalną terenu budowlanego do Ustawy o VAT.

W myśl przepisu art. 2 pkt 33) Ustawy o VAT ilekroć w ustawie mowa o: „terenach budowlanych - rozumie się przez to grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym”.

Uwzględniając powyższy przepis, dla stwierdzenia, czy dostawa danego terenu niezabudowanego będzie zwolniona z VAT decydujące znaczenie ma przeznaczenie gruntu zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a jeżeli nie został on uchwalony, to znaczenie będzie miała decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydana dla danej nieruchomości.

W przedmiotowym wniosku, Działka objęta jest uchwalonym MPZP. W związku z tym, na gruncie jego postanowień należy szukać odpowiedzi, czy Działka będzie zwolniona z VAT, czy nieopodatkowana tym podatkiem.

Spółka stoi na stanowisku, że zbycie Działki będzie w całości opodatkowane VAT. Przemawia za tym okoliczność, że przeważającą część Działki zaklasyfikować należy jako „teren budowlany” w rozumieniu ustawy o VAT. Niezaprzeczalny dowód dla uznania, że Działka stanowi teren budowlany daje § 33 pkt 2 MPZP. Zgodnie z nim: „nakazuje się zachowanie min. 70% powierzchni działki jako powierzchni biologicznie czynnej, zagospodarowanej zielenią parkową i terenowymi urządzeniami sportowym”.

Zgodnie zaś z § 6 pkt 8 MPZP przez „powierzchnię biologicznie czynną” należy rozumieć „część działki budowlanej na gruncie rodzimym niezabudowaną powierzchniowo lub kubaturowo w głąb gruntu, na nim oraz nad nim, nie stanowiącą nawierzchni dojazdów i dojść pieszych, pokrytą trwałą roślinnością lub użytkowaną rolniczo”. Skoro więc definicja „powierzchni biologicznej czynności” nawiązuje wprost do działki budowlanej, nie pozostawia to wątpliwości, że grunt przeznaczony pod usługi sportu i turystki stanowi „teren budowlany”.

W MPZP przewidziana jest także sama definicja „działki”. W myśl definicji działką jest nieruchomość lub taka jej część, która w wyniku ustaleń planu została przeznaczona pod zabudowę.

Wnioskodawca zwraca uwagę, że termin „działka” także został zdefiniowany na potrzeby MPZP. Działkę stanowi „nieruchomość lub taka jej część, która w wyniku ustaleń planu została przeznaczona pod zabudowę”. O przeznaczeniu gruntów przeznaczonych pod usługi sportu i turystki świadczą także inne przepisy MPZP.

W § 33 pkt 1 objaśnia się, że na terenach przeznaczonych pod usługi sportu i turystki przewiduje się budowę obiektów (a więc również zabudowy). Dalej, w § 33 pkt 3 postanawia się, że zabudowa może być postawiona tylko w określonej odległości od ulicy. Przedstawione wyżej uzasadnienie nie pozostawia wątpliwości, że Działka, która jest przedmiotem wniosku na pewno nie będzie korzystać ze zwolnienia z VAT na podstawie art. art. 43 ust. 1 pkt 9 Ustawy o VAT, ponieważ stanowi „teren budowlany”, o którym mowa w art. 2 pkt 33 ustawy o VAT. Fakt, że zgodnie z MPZP mniejsza część Działki przeznaczona jest na tereny rolne nie wpływa na zakres przedmiotowy opodatkowania VAT całej Działki.

W przypadku gruntów przedmiotem obrotu może być wydzielona działka lub udział w niej. Nie może być natomiast tylko wyodrębniona fizycznie część działki gruntu, gdyż nie może być ona przedmiotem obrotu.

Podkreślić należy, że stosownie do § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Z 2001 r., nr 38, poz. 454 z późn. zm.), działkę ewidencyjną stanowi ciągły obszar gruntu, położony w granicach jednego obrębu, jednorodny pod względem prawnym, wydzielony z otoczenia za pomocą linii granicznych. Na gruncie Ustawy o VAT, przedmiotem opodatkowania zawsze będzie więc wyodrębniona ewidencyjnie działka, niezależnie czy przeznaczenie gruntu znajdującego się na działce zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego będzie zróżnicowane. Spółka zwraca uwagę, że Działka stanowi, jako wydzielona część gruntu, całość w rozumieniu przepisów prawa cywilnego i w konsekwencji stanowi odrębny przedmiot własności i obrotu.

Zdaniem Spółki fakt, że większa część przedmiotowej nieruchomości gruntowej stanowi teren budowlany lub przeznaczony pod zabudowę, przesądza o tym, że dostawa całej tej Działki podlega w całości opodatkowaniu podatkiem VAT.

Takie stanowisko podzielają również organy podatkowe. Przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 15 marca 2013 r. sygn. IPPP3/443-1237/12-4/RD uznał, że „Zatem, co do zasady, w przypadku dostawy wyodrębnionych ewidencyjnie działek, dostawę tę na gruncie przepisów podatkowych, należy rozpatrywać odrębnie. Stwierdzić należy ponadto, że poszczególne działki winny być traktowane jako odrębny przedmiot opodatkowania podatkiem od towarów i usług, niezależnie od zapisów widniejących w planie zagospodarowania przestrzennego. Decydujące bowiem znaczenie - z punktu widzenia każdej nieruchomości – ma na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług – kryterium fizyczne, tj. wydzielona samodzielna nieruchomość”.

Natomiast w interpretacji z 2 sierpnia 2007 r. i Urząd Skarbowy stwierdził wprost, iż skoro „część przedmiotowej (w znaczeniu prawnym jednej) nieruchomości gruntowej stanowi teren przeznaczony pod zabudowę (jednorodzinną), przesądza o tym, że dostawa całej tej działki podlega w całości opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki podatku od towarów i usług określonej w art. 41 ust. 1 powołanej ustawy o podatku od towarów i usług, tj. w wysokości 22%. Fakt ten nie uległby zmianie nawet w sytuacji, gdyby część terenu podlegała zwolnieniu na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług, co jednak w analizowanej sprawie nie ma miejsca”.

Analogiczne podejście można odnaleźć w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji z 27 stycznia 2010 r. sygn. ITPP1/443-1075/09/BS, w której organ stwierdził, że „według Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działki będące przedmiotem obrotu są sklasyfikowane jako ZPR - tereny zieleni urządzonej i częściowo urządzonej i tereny rolne, 6 - projektowany kompleks parkowo-rekreacyjny i rozrywkowy. Tak określone przeznaczenie gruntu nie wskazuje, aby grunt nie był przeznaczony pod zabudowę, ponadto Wnioskodawca wskazał, iż na terenie okalającym działki od dawna pobudowane są domy mieszkalne.” W interpretacji tej organ uznał, że pomimo, iż część gruntu stanowi „tereny zieleni urządzonej i częściowo urządzonej i tereny rolne” to nie świadczy to jednak, iż działka ta nie jest działką przeznaczoną pod zabudowę.

W kontekście zbycia Działki warto również odnieść się do sposobu w jaki opodatkowane są tzw. świadczenia złożone. W dużym skrócie, dwa świadczenia można uznać za złożone, gdy nie da się ich wydzielić lub podział miałby charakter sztuczny. Ponadto muszą one być ze sobą bezpośrednio związane w taki sposób, że jedno nie może istnieć bez drugiego. Przez pryzmat opodatkowania VAT, oba świadczenia traktowane są jako jedno. Jedna będzie też stawka podatkowa VAT dla tych czynności, która jest równa stawce dla czynności podstawowej. O tym, że w taki sposób należy traktować te dwa świadczenia przekonują wyroki TSUE m.in. wyroki w sprawach Card Protection Plan Ltd sygn. C-349/96, Levob Verzekeringen i OV Bank

W przedmiotowej sprawie Działka w znacznej części przeznaczona jest na usługi sportu i turystyki, a więc na podstawie przepisu art. 2 pkt 33 Ustawy o VAT będzie stanowić „teren zabudowany”. Mniejsza część Działki przeznaczona jest natomiast pod tereny rolne, które korzystają ze zwolnienia z VAT. Należy zauważyć, że większość Działki przeznaczona jest pod budowę pola golfowego (§ 33 MPZP pkt 4). W konsekwencji można uznać, że czynnością podstawową będzie dostawa gruntu przeznaczonego pod usługi sportu i turystki, a czynnością uzupełniającą dostawa gruntów dla celów rolnych. Ponieważ grunt przeznaczony pod usługi sportu i turystyki oraz grunt dla celów rolnych stanowią jedną pod względem fizycznym i prawnym Działkę nie należy ich sztucznie dzielić wyłącznie na potrzeby opodatkowania VAT. Skoro przeważająca część Działki wg zapisów MPZP przeznaczona jest pod usługi sportu i turystki (blisko 4-krotnie większą powierzchnię stanowią grunty przeznaczone pod usługi sportu i turystyki niż pod funkcję rolniczą), a także w związku z regułą obowiązującą w ustawie o VAT, że poszczególne działki są traktowane jako odrębny przedmiot opodatkowania VAT, to należy uznać, że cała Działka będzie opodatkowana VAT. Wobec powyższego, dostawa Działki w całości będzie stanowić czynność opodatkowaną VAT i tym samym żadna jej część nie będzie zwolniona z VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, w myśl art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Podstawowa stawka podatku – w myśl art. 41 ust. 1 ustawy – wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Niemniej jednak jak wynika z art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i ust. 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%, z zastrzeżeniem art. 146f.

Jednak w treści ustawy o podatku od towarów i usług, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku oraz zwolnienie od podatku VAT.

Jak wynika z treści art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

Tereny budowlane, w myśl art. 2 pkt 33 ustawy o VAT, to grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu – zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o którym mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jako akt prawa miejscowego wiąże zarówno organy administracji, osoby fizyczne, osoby prawne, jak i inne jednostki organizacyjne. Zatem w sytuacji gdy na danym terenie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, to właśnie zapisom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego należy nadać decydujące znaczenie dla oceny przeznaczenia danego terenu, w tym również dla potrzeb art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług.

Z cytowanych przepisów wynika również, że nie jest terenem budowlanym grunt, dla którego miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje inne przeznaczenie niż pod zabudowę. Analogicznie, w przypadku braku takiego planu, powyższą zasadę należy stosować do decyzji o warunkach zabudowy. W zależności od rodzaju inwestycji będzie to albo decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego albo decyzja o warunkach zabudowy.

W rozpoznawanej sprawie – jak wynika z przedstawionego zdarzenia przyszłego – dla terenu, na którym znajduje się Działka o powierzchni 27,94 ha, a która ma być przedmiotem dostawy, został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, z zapisów tego planu wynika, że większa część powierzchni Działki, tj. ok. 22,58 ha przeznaczona jest pod usługi sportu i turystyki. Pozostała, mniejsza część, tj. ok. 5,36 ha przeznaczona jest pod tereny rolne. Na Działkę zgodnie z wypisem z rejestru gruntów składają się: grunty orne, łąki trwałe, grunty zadrzewione i zakrzewione oraz rowy. Plan natomiast wskazuje, że dla terenów usług sportu, turystyki, oznaczonych w planie symbolem US,UT ustala się: wysokość obiektów max 10 m npt, nakazuje się zachowanie min. 70% powierzchni działki jako powierzchni biologicznie czynnej, zagospodarowanej zielenią parkową i terenowymi urządzeniami sportowym, ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy 5 m od linii rozgraniczających ulic, dla terenów UT położonych przy drodze wojewódzkiej ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 20 m od linii rozgraniczającej w/w drogi, w rejonie wsi utrzymuje się dotychczasowe przeznaczenie terenu / projektowane pola golfowe/, ew.realizacja po uzgodnieniu z Dyrekcją Kampinoskiego Parku Narodowego, dla terenu UT położonego przy drodze wojewódzkiej nr 579 ustala się obsługę z drogi lokalnej /gminnej/ usytuowanej wzdłuż w/w drogi wojewódzkiej, włączonej do tej drogi w miejscach wskazanych na rysunku planu”. Ponadto z planu wynika, że dla terenów rolnych oznaczonych na rysunku symbolem R, ustala się przeznaczenie na funkcję rolniczą. Na terenach tych dopuszcza się lokalizację: sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, dróg dojazdowych,w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się formowanie nowej zabudowy zagrodowej w pobliżu istniejących dróg i zabudowy /z wyłączeniem dróg krajowych i wojewódzkich/ dla gospodarstw o wielkości min.1 ha; zapis nie dotyczy gospodarstw dzierżawionych; wielkość nowotworzonej działki powinna wynosić min. 2500 m2 na każde siedlisko, wysokość zabudowy 1,5 kondygnacji/1 kondygnacja + poddasze użytkowe/ z możliwością podpiwniczenia o wysokości do 1,5 m nad poziom terenu/, ustala się dachy o spadku 20o - 60o; warunkiem realizacji jest zapewnienie obsługi infrastrukturą techniczną we własnym zakresie; architektura budynków powinna harmonizować z otoczeniem i krajobrazem. Dodatkowo z opisu sprawy wynika, że przeważająca część Działki przeznaczona jest więc na cele budowlane – w przyszłości ma tam powstać pole golfowe. Dla Działki nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu. Wnioskodawca rozważa dokonanie dostawy Działki w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

Analiza zdarzenia opisanego we wniosku w odniesieniu do cyt. przepisów pozwala stwierdzić, że sprzedaż części Działki oznaczonej symbolem „R” dokonywana przez podatnika podatku VAT jest ze zwolnienia z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, ponieważ ta część Działki zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jest przeznaczona w tej części pod tereny rolne. Dla Działki nie została również wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Tym samym w odniesieniu do tej części omawianej Działki, nie jest spełniona definicja terenów budowlanych, o których mowa art. 2 pkt 33 ustawy o VAT.

Natomiast sprzedaż dokonywana przez Wnioskodawcę, będącego na dzień sprzedaży czynnym podatnika podatku VAT pozostałej części Działki, która zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego stanowi teren przeznaczony pod usługi sportu i turystyki oznaczone symbolem US i UT będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług wg stawki w wysokości 23%. Podstawowym przeznaczeniem tej części Działki jest budowa obiektów związanych z usługami turystyki i sportu. W związku z tym ta część Działki (przeznaczonej pod usługi sportu i turystyki) znajduje się na terenach przeznaczonych pod zabudowę, Wnioskodawca również wskazał w opisie sprawy, że ta część Działki przeznaczona jest na cele budowlane.

W konsekwencji odpowiadając na zadane przez Wnioskodawcę pytanie należy stwierdzić, że zbycie Działki nie będzie w całości czynnością opodatkowaną podatkiem VAT, gdyż sprzedaż omawianej Działki w części będzie korzystała ze zwolnienia z podatku od towarów i usługa w części będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług wg stawki w wysokości 23%.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Odnosząc się do powołanych prze Stronę interpretacji indywidualnych wskazać należy, że interpretacja IPPP3/443-1237/12-4/RD dotyczy sprzedaży wyodrębnionych ewidencyjnie działek, które dla celów podatkowych należy rozpatrywać odrębnie. W analizowanej sprawie Wnioskodawca zamierza zbyć jedną działkę gruntu, która stanowi jedną działkę ewidencyjną, która również jest rozpatrywana jako jeden odrębny przedmiot własności. Zatem wskazana interpretacja nie ma zastosowania w niniejszej sprawie,Interpretacja nr ITPP1/443-1075/09/BS oraz wyroki TSUE sprawach Card Protection Plan Ltd sygn. C-349/96, Levob Verzekeringen i OV Banksygn. C-41/04, C-572/07 RLRE Tellmer Property i Everything Everywhere sygn. C-276/09 dotyczyły świadczeń złożonych, które traktowane są jako jedno, a ich podział miałby charakter sztuczny. Wyżej wskazane rozstrzygnięcia nie mają zastosowania w niniejszej sprawie, gdyż w omawianej sprawie przedmiot analizy tj. Działka nie jest w żaden sposób sztucznie dzielona. Jej podział jasno określa miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (nawet w przeliczeniu na poszczególne hektary), zatem nie możemy tu mówić o świadczeniu złożonym, które sztucznie zostało podzielone.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52  §  3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54  §  1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.