IPPP2/443-1157/13-5/BH | Interpretacja indywidualna

Dostawa Działki może korzystać ze zwolnienia z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, ponieważ Działka jest gruntem niezabudowanym, która zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jest przeznaczona w całości pod tereny rolne i oznaczona jest symbolem „R”. Na działce nie istnieje jakakolwiek zabudowa w postaci budynków jak też innych obiektów budowlanych.
IPPP2/443-1157/13-5/BHinterpretacja indywidualna
  1. dostawa
  2. dostawa gruntu
  3. działki
  4. nieruchomości
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku, który wpłynął do tut. Organu w dniu 24 października 2013 r., uzupełnionym pismami: z dnia 28 października 2013 r., z dnia 6 listopada 2013 r. oraz z dnia 7 stycznia 2013 r. o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy nieruchomości niezabudowanej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 października 2013 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy nieruchomości niezabudowanej. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismami: z dnia 28 października 2013 r., z dnia 6 listopada 2013 r. oraz z dnia 7 stycznia 2013 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka akcyjna (dalej: „Wnioskodawca” lub „Spółka”) jest polskim podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie uprawy zbóż, warzyw i innych roślin oraz sprzedaży tych produktów. Aktualnie Spółka jest podatnikiem VAT zwolnionym z tym, że w dacie dokonania transakcji będzie podatnikiem podatku VAT czynnym. Wnioskodawca jest właścicielem działki o nr ewid. 350 o łącznej powierzchni 37,14 ha (dalej: „Działka”). Na Działkę zgodnie z wypisem z rejestru gruntów składają się: łąki trwałe, pastwiska trwałe oraz rowy. Działka objęta jest obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2003 r. (Dz.U. Woj., dalej: „MPZP”). W dniu 26 października 2012 r. Spółka otrzymała od Wójta Gminy odpowiedź, iż zgodnie z MPZP Działka „przeznaczona jest: w całości pod tereny rolne <oznaczone na rysunku planu symbolem R>. Działki w całości znajdują się w obszarze Parku Narodowego”.

Zgodnie z § 35 Wypisu z tekstu MPZP: „1. Dla terenów rolnych oznaczonych na rysunku symbolem R, ustala się przeznaczenie na funkcję rolniczą. 2. Na terenach rolnych dopuszcza się lokalizację: 1) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 2) dróg dojazdowych, 3) w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się formowanie nowej zabudowy zagrodowej w pobliżu istniejących dróg i zabudowy /z wyłączeniem dróg krajowych i wojewódzkich/ dla gospodarstw o wielkości min.1 ha; zapis nie dotyczy gospodarstw dzierżawionych; wielkość nowotworzonej działki powinna wynosić min. 2500 m2 na każde siedlisko, wysokość zabudowy 1,5 kondygnacji/1 kondygnacja + poddasze użytkowe/ z możliwością podpiwniczenia o wysokości do 1,5 m nad poziom terenu/, ustala się dachy o spadku 20o - 60o; warunkiem realizacji jest zapewnienie obsługi infrastrukturą techniczną we własnym zakresie; architektura budynków powinna harmonizować z otoczeniem i krajobrazem; 3. Plan ustala na terenach rolnych następujące zasady zagospodarowania: 1) zalesianie gruntów o małej przydatności rolniczej, w odległości min. 10 m od granicy działki sąsiedniej lub mniejszej za zgodą sąsiada, 2) dla terenów w sąsiedztwie KPN - ochronę w stosunku do KPN poprzez prowadzenie produkcji rolniczej w sposób odpowiadający wymogom ochrony środowiska, 3) dla terenu upraw rolniczych dopuszcza się lokalizację obiektów obsługi rolnictwa, przetwórstwa rolno-spożywczego itp. nieokreślonych przestrzennie na rysunku planu przy zachowaniu wymagań przepisów szczególnych, 4) adaptuje się istniejącą zabudowę zagrodową, nie wyznaczoną na rysunku planu, z możliwością przebudowy, rozbudowy i nadbudowy, wysokość zabudowy 1,5 kondygnacji /1 kondygnacja + poddasze użytkowe/; ustala się dachy o spadku 20o - 60o, architektura budynków powinna harmonizować z otoczeniem i krajobrazem, 5) ew.podział terenów rolnych musi uwzględniać wydzielenie dojazdów o szerokości min. 7 m”.

Dla Działki nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu. Wnioskodawca rozważa dokonanie dostawy Działki w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Działka w momencie zbycia będzie nadal niezabudowana i nie będzie wydana dla niej decyzja o warunkach zabudowy. Działka jest obecnie przedmiotem dzierżawy na cele rolnicze.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy zbycie Działki będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie przepisu art. 43 ust. 1 pkt 9) ustawy o VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zdaniem Wnioskodawcy, zbycie Działki będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie przepisu art. 43 ust. 1 pkt 9) ustawy o VAT. Uzasadnienie: Zbycie terenów rolnych podlega zwolnieniu od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy VAT. Zgodnie z przepisem: „Zwalnia się od podatku: (...) 9) dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane”. Od 1 kwietnia 2013 r. ustawodawca zdecydował się wprowadzić definicję legalną terenu budowlanego do ustawy o VAT. W myśl przepisu art. 2 pkt 33) ustawy o VAT ilekroć w ustawie mowa jest o: „terenach budowlanych - rozumie się przez to grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym”. Uwzględniając powyższy przepis, dla stwierdzenia, czy dana dostawa terenu niezabudowanego będzie zwolniona z VAT decydujące znaczenie ma przeznaczenie gruntu zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a jeżeli nie został on uchwalony, to znaczenie będzie miała decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W przedmiotowym wniosku został uchwalony MPZP. On więc będzie miał wyłączny wpływ, czy Działka będzie zwolniona z VAT, czy nie. Spółka stoi na stanowisku, że zbycie Działki będzie zwolnione z opodatkowania VAT. Przemawiają za tym 2 główne czynniki. Po pierwsze Działka jest niezabudowana. W skład Działki wchodzą: łąki trwałe, pastwiska trwałe oraz rowy. Po drugie, zgodnie z uchwalonym MPZP Działka stanowi teren rolny przeznaczony na funkcje rolnicze (odpowiedź Wójta Gminy z dnia 26 października 2012 r. w zw. § 35 ust. 1 Wypisu z tekstu MPZP). Funkcje rolnicze jakie pełni Działka są głównym przeznaczeniem działki i głównym kryterium dla sklasyfikowania gruntu jako teren niezabudowany i wyłącznie one powinny mieć znaczenie w określaniu statusu Działki (zwolniona czy opodatkowana) na gruncie ustawy o VAT. Nawet gdyby uznać, że dopuszcza się na Działce lokalizację innych obiektów budowlanych, to nie będą miały one znaczenia dla podważenia zwolnienia Działki z VAT, bowiem przepis art. 2 pkt 33 ustawy o VAT odwołuje się do przeznaczenia działki wskazanego w MZPZ, a to w MPZP jest wskazane jako użytkowanie na cele rolnicze. Zgodnie z § 35 ust. 2 pkt 3 Wypisu z treści MPZP „w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się formowanie nowej zabudowy zagrodowej w pobliżu istniejących dróg i zabudowy”. Powyższe nie będzie mieć znaczenia dla oceny zasad opodatkowania, bowiem działka jest niezabudowana budynkami i budowlami, zaś dopuszczenie zabudowy nie oznacza zmiany jej przeznaczenia – a to jest wskazane jako rolnicze. Na Działkę składają się wyłącznie łąki trwałe, pastwiska trwałe oraz rowy. Zatem nie sposób uznać, by § 35 ust. 2 pkt 3 Wypisu z treści MPZP miał w przedmiotowej sprawie wpływ na opodatkowanie zbycia Działki. Hipotetyczne wybudowanie na Działce dróg dojazdowych także nie wpłynie na status gruntu w ustawie o VAT i nadal nie będzie uznany on za teren zabudowany. W taki sposób opowiedziały się organy podatkowe. Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 22 kwietnia 2013 r. sygn. ITPP3/443-81/12/BJ została wydana w oparciu o stan faktyczny, w którym gmina zamierzała sprzedać działkę niezabudowaną nr X o pow. 0,0746 ha wraz z drogą, tj. działką nr X o pow. 0,0048 ha. Gmina pytała się czy sprzedaż działki należy potraktować jako dostawę terenu niebędącego terenem zabudowanym. Organ podatkowy zgodził się ze stanowiskiem gminy, że dostawa działki będzie zwolniona z opodatkowania VAT, zaś sama „droga <oryginał: druga>, jako droga dojazdowa jest terenem niezabudowanym innym niż tereny budowlane lub przeznaczone pod zabudowę”. W innej indywidualnej interpretacji z dnia 28 sierpnia 2008 r. sygn. IPTPP2/443-503/12-2/AW Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi uznał, że dojdzie do dostawy terenu niezabudowanego (mimo, iż nieruchomość w planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona jako grunty rolne, wokół której znajduje się droga dojazdowa), która będzie korzystać ze zwolnienia z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9, gdyż jest to dostawa terenu niezabudowanego innego niż teren budowy lub przeznaczony pod zabudowę. W analogicznej sprawie, jaka występuje w niniejszym wniosku wypowiadał się również NSA w wyroku z dnia 23 sierpnia 2012 r. sygn. I FSK 1470/11. Orzeczenie zostało wydane na kanwie sprawy, w której podatnik rozważał sprzedaż nieruchomości, która w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego widnieje jako tereny rolnicze. Podatnik dodał, że w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego dopuszcza się na działce lokalizację budynków gospodarczych lub inwentarskich związanych z istniejącą zabudową zagrodową na działce siedliskowej, niezbędnych dla potrzeb prowadzenia gospodarstwa rolnego, z zastrzeżeniami, co wynika z § 16 ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy W. Sąd zgodził się z podatnikiem, że w niniejszej sprawie zbycie nieruchomości będzie zwolnione z VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 9) ustawy o VAT. Sąd orzekł, że: „Sąd I instancji zgodnie z zasadami logiki wwiódł - wbrew twierdzeniom autora skargi kasacyjnej, że fakt iż obecnie na działce nie jest prowadzone gospodarstwo rolne, grunt nie wchodzi w skład gospodarstwa rolnego, przesądza o tym, że nie istnieje możliwość budowy nowych obiektów, gdyż brak jest związku takiej budowy z gospodarką rolną i niezbędności takiej budowy dla potrzeb prowadzenia gospodarstwa rolnego. Zatem Minister Finansów niewłaściwie interpretuje § 16 Planu, gdyż WSA słusznie przyjął, że w przedmiotowej sprawie warunki te nie są spełnione wobec czego nie ma możliwości zabudowania gruntu. Prawidłowe było więc rozstrzygniecie stwierdzające, że grunt nie był terenem przeznaczony pod zabudowę, a jego dostawa korzysta ze zwolnienia od podatku VAT przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 9 u.p.t.u. Reasumując nie sposób podzielić stanowiska organu, że jeśli na gruncie jest nawet iluzorycznie możliwość lokalizacji jakichkolwiek obiektów budowlanych nie można go uznać za tereny niezabudowane inne niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę”. Wyrok NSA z dnia 23 sierpnia 2012 r. został uznany w pełni przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, który w interpretacji indywidualnej z dnia 27 lutego 2013 r. sygn. IBPP1/443-1287/12/LSz, potwierdził stanowisko wnioskodawcy o zwolnieniu z VAT dostawy nieruchomości, która zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest jako tereny rolne. W innej z indywidualnych interpretacji z dnia 6 marca 2012 r. sygn. IPPP2/443-1353/11-2/IZ Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, uznał, że dojdzie do dostawy terenu niezabudowanego, mimo że „z wypisu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego z dnia 13 lipca 2010 r., („MPZP”) wynika, że dla terenu upraw rolnych 1R, przeznaczenie podstawowe to uprawy rolnicze, przeznaczenie dopuszczalne to obiekty i sieci infrastruktury technicznej funkcji lokalnych i ponadlokalnych”. W uzasadnieniu do interpretacji Dyrektor wprost stwierdził, że „mając zatem na uwadze przedstawione przez Wnioskodawcę zdarzenie przyszłe oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawne, stwierdzić należy, że niezabudowana działka zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w części, gdzie znajdują się tereny leśne Ls oraz tereny rolne 1R będzie korzystała ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9”. W analogiczny sposób co wyżej wypowiedział się ten sam organ podatkowy w interpretacji z dnia 1 marca 2012 r. sygn. IPPP2/443-1342/11-2/IZ. Wobec powyższego Wnioskodawca stoi na stanowisku, że niezależnie od faktu, iż zgodnie z MPZP dopuszczalna jest na terenach rolnych przeznaczonych na funkcję rolniczą lokalizacja m.in. nowej zabudowy zagrodowej oraz dróg dojazdowych, to Działka będzie korzystać ze zwolnienia na mocy przepisu art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT. Wpływ na takie stanowisko ma przeznaczenie Działki na funkcje rolnicze, jak również stanowiska organów podatkowych i NSA, które jednoznacznie potwierdzają, że wybudowanie na gruntach niezabudowanych sieci czy też dróg dojazdowych nie wpłynie na klasyfikację nieruchomości jako gruntu niezabudowanego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, w myśl art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Podstawowa stawka podatku – w myśl art. 41 ust. 1 ustawy – wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Niemniej jednak jak wynika z art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i ust. 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%, z zastrzeżeniem art. 146f.

Jednakże w treści ustawy o podatku od towarów i usług, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku oraz zwolnienie od podatku VAT.

Jak wynika z treści art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

Tereny budowlane, w myśl art. 2 pkt 33 ustawy o VAT, to grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu – zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o którym mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Z cytowanych przepisów wynika, że nie jest terenem budowlanym grunt, dla którego miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje inne przeznaczenie niż pod zabudowę. Analogicznie, w przypadku braku takiego planu, powyższą zasadę należy stosować do decyzji o warunkach zabudowy. W zależności od rodzaju inwestycji będzie to albo decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego albo decyzja o warunkach zabudowy.

W rozpoznawanej sprawie – jak wynika z przedstawionego zdarzenia przyszłego – dla terenu, na którym znajduje się Działka, a która ma być przedmiotem dostawy, został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (dalej: „Plan”). Z zapisów tego Planu wynika, że przedmiotowa Działka ujęta jest na terenach rolniczych (oznaczonych symbolem R) i jej przeznaczenie to funkcja rolnicza. Plan przewiduje adaptację istniejącej zabudowy zagrodowej z możliwością jej przebudowy, rozbudowy i nadbudowy. Ponadto w uzasadnionych przypadkach Plan dopuszcza możliwość formowania nowej zabudowy zagrodowej, dróg dojazdowych, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, oraz lokalizacji obiektów obsługi rolnictwa dla terenów upraw rolniczych. Lokalizacja tych obiektów może odbywać się zgodnie z warunkami zawartymi w Planie i przy zachowaniu określonych wymogów przepisów szczególnych. W tym miejscu należy wskazać, że ze zdarzenia opisanego we wniosku wynika, że Działka jest terenem niezabudowanym, a zatem nie ma mowy o rozbudowie lub przebudowie istniejących siedlisk ponieważ takie nie istnieją. Poza tym, zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. Nr 164, poz. 1587), tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych zostały oznaczone symbolem „RM”, podczas gdy Działka będąca przedmiotem niniejszego wniosku jest usytuowana na terenach oznaczonych symbolem „R” – tereny rolnicze.

Analiza zdarzenia opisanego we wniosku w odniesieniu do cyt. przepisów pozwala stwierdzić, że dostawa Działki może korzystać ze zwolnienia z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, ponieważ Działka jest gruntem niezabudowanym, która zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jest przeznaczona w całości pod tereny rolne i oznaczona jest symbolem „R”. Na działce nie istnieje jakakolwiek zabudowa w postaci budynków jak też innych obiektów budowlanych.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.