IPPP2/443-1053/14-9/BH | Interpretacja indywidualna

Dostawa działki zabudowanej drogą wewnętrzną może korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Czynność wynajmu działki z drogą wewnętrzną na cele opodatkowane powoduje, że w sprawie doszło do pierwszego zasiedlenia, o którym mowa w art. 2 pkt 14 ustawy, oraz pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą towarów minie okres dłuższy niż dwa lata.
IPPP2/443-1053/14-9/BHinterpretacja indywidualna
 1. budowle
 2. działki
 3. grunty
 4. nieruchomości
 5. stawki podatku
 6. zwolnienia podatkowe
 7. zwolnienia z podatku od towarów i usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy - przedstawione we wniosku z dnia 21 października 2014 r. (data wpływu 24 października 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 25 listopada 2014 r. (data wpływu 2 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy działek stawką podatku VAT w wysokości 23% jest:

 • prawidłowe – w zakresie dostawy działki Nr 161/5,
 • nieprawidłowe – w zakresie dostawy działki Nr 157/3 oraz działki 161/3.

UZASADNIENIE

W dniu 24 października 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania transakcji sprzedaży nieruchomości niezabudowanej. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem dnia 25 listopada 2014 r. (data wpływu 2 grudnia 2014 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Uczelnia jest właścicielem nieruchomości gruntowych , określonych obecnie jako działki Nr 157/3, 161/3, 161/5. W roku 2000 ww. działki były częściami składowymi działek Nr 158/1, 99/5, 99/6. W dniu 10 lipca 2000 r. Prezydent Miasta wydał Decyzję (z okresem ważności do dnia 31 grudnia 2001 roku), w której ustalił warunki zabudowy i zagospodarowania dla budowy Środowiskowego Centrum Sportowego na działkach Nr 158/1, 99/5, 99/6.

Następnie decyzją z dnia 25 kwietnia 2001 r. Prezydent Miasta zatwierdził projekt budowlany i wydał pozwolenie na budowę Środowiskowego Centrum Sportowego, nr ewid. gruntu 158/1, 99/5, 99/6. Zgodnie z tą decyzją wybudowano między innymi Halę Widowiskowo - Sportową wraz z infrastrukturą techniczną.

Decyzją Prezydenta Miasta z dnia 9 stycznia 2012 r. zatwierdzono podział działki Nr 158/1 na działki Nr 158/3,158/4.

Decyzją Prezydenta Miasta z dnia 12 sierpnia 2013 r. zatwierdzono podział działek Nr 161, 157 na następujące działki (przy czym działka Nr 157 powstała z połączenia działek ewidencyjnych Nr 99/5, 99/6, 99/8 a działka Nr 161 powstała z połączenia działek ewidencyjnych Nr 158/3,158/4):

 • dz. Nr 161/1 - dz. Nr 157/1
 • dz. Nr 161/2 - dz. Nr157/2
 • dz. Nr 161/3 - dz. Nr 157/3
 • dz. Nr 161/4 - dz. Nr157/4
 • dz. Nr 161/5

Zgodnie z pismem z dnia 3 września 2014 r. otrzymanym z Wydziału Architektury Urzędu Miejskiego , działki o Nr 157/3 oraz 161/3 i 161/5 nie są objęte żadnym obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i nie podjęto również żadnej uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wg „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy ” uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej z dnia 29 sierpnia 2011 r. i uchwalą z dnia 9 czerwca 2014 r. ww. działki znajdują się:

 • działka Nr 161/5 w strefie: MN - zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej;
 • działki Nr161/3 i 157/3 w strefie U - usługi o charakterze miastotwórczym (nauki, oświaty, zdrowia).

W wypisie z rejestru gruntów sporządzonym według stanu na dzień 29 września 2014 r. dla działek oznaczonych Nr 161/3 i Nr 157/3 w rubryce „Opis użytków” jest adnotacja - „drogi”, a dla działki 161 /5 w rubryce „Opis użytków” jest adnotacja - zurbanizowane tereny niezabudowane.

Na Działkach Nr 157/3 i Nr 161/3 na całej ich powierzchni urządzona jest droga wewnętrzna wykonana z asfaltu wraz z krawężnikami.

Działki o Nr: 157/3, 161/3 i 161/5 Uczelnia zamierza sprzedać Gminie Miasta .

W uzupełnieniu do wniosku wskazano dodatkowo, że - Działki Nr 157/3, 161/3 i 161/5 Uczelnia nabyła z mocy prawa, nieodpłatnie z dniem 1 września 2005 r. decyzją Wojewody ( z dnia 22 maja 2007 r.). Do 2005 r. grunty te pozostawały w użytkowaniu wieczystym Uczelni.

Droga na działkach o nr 161/3 i 157/3 została wybudowana przez Uczelnię.

Uczelnia nie miała prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy budowie drogi, ponieważ budowa (nabycie) drogi związana była ze sprzedażą zwolnioną (droga dojazdowa do obiektów sportowych uczelni – gdzie świadczone były usługi w zakresie edukacji zwolnione z podatku VAT – zał. nr 2 poz. 19 – ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym z dnia 8 stycznia 1993 r. Dz. U. Nr 11, poz. 50). Uczelnia nie ponosiła żadnych wydatków na ulepszenie drogi.

Droga wewnętrzna wybudowana na działkach 161/3 i 157/3 wykorzystywana jest jako droga dojazdowa do obiektów sportowych Uczelni. Droga ta, w chwili zbycia działek Nr 161/2 i Nr 161/5 (będących obecnie własnością Uczelni) ma zapewnić - poprzez ustanowienie służebności drogowych lub poprzez sprzedaż udziałów w prawie własności - dostęp do drogi publicznej.

Droga pełni jednocześnie funkcję drogi pożarowej przeznaczonej do ewentualnego wykorzystania przez jednostki Straży Pożarnej.

Działka 161/3 i znajdująca się na niej droga wewnętrzna były wynajmowane incydentalnie na dwa, trzy dni w roku podczas organizowanych co dwa lata pokazów lotniczych . Czynność wynajmu opodatkowana była stawką 22%/23%. Z treści umów z dnia 6 czerwca 2011 r. oraz z dnia 22 kwietnia 2013 r. zawartych pomiędzy Uczelnią a Gminą działającą poprzez jej jednostkę budżetową Zakład Usług Komunalnych wynika, że przedmiotem wynajmu na organizację miejsc parkingowych w czasie imprezy były działki 158/1, 98/49, 98/51 oraz 98/53. W związku z powyższym działka Nr 157/3 nie była przedmiotem wynajmu.

Na działce Nr 161/5 znajdują się: kanał sanitarny Ks 500 będący własnością Wodociągów Miejskich , kanał deszczowy Kd 1500 będący własnością Gminy Miasta , kanały sanitarny i kanał deszczowy będące własnością Uczelni. Uczelnia nie miała prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy budowie kanałów, ponieważ budowa (nabycie) związana była ze sprzedażą zwolnioną (usługi w zakresie edukacji zwolnione z podatku VAT – zał. nr 2 poz.19 – ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym z dnia 8 stycznia 1993 r. Dz. U. Nr 11, poz. 50). Uczelnia nie ponosiła żadnych wydatków na ulepszenie kanałów.

Na działce Nr 157/3 oprócz drogi wewnętrznej znajdują się: kanał sanitarny, kabel energetyczny, kanał deszczowy będące własnością Uczelni oraz sieć gazowa będąca własnością Spółki Gazowniczej.

Na działce Nr 161/3 oprócz drogi wewnętrznej wraz z ciągiem pieszym znajdują się: kanał sanitarny, kabel energetyczny, kanał deszczowy, niskoparametrowa sieć cieplna będące własnością Uczelni oraz sieć gazowa będąca własnością Spółki Gazowniczej.

Kanały sanitarne, deszczowe, kable energetyczne, niskoparametrowa sieć cieplna oraz droga wewnętrzna, są własnością uczelni i zostały przez nią wybudowane. W aktualnym stanie funkcjonalnym ww. infrastruktura techniczna jest od czasu zakończenia realizacji budowy Środowiskowego Centrum Sportowego, oddanego do użytkowania w 2003 roku.

Ponadto Uczelnia wskazała, że przedmiotem sprzedaży są: działki oznaczone numerami 157/3 i 161/3, na których urządzona jest droga wewnętrzna wykonana z asfaltu z krawężnikami oraz niezabudowana działka 161/5.

Znajdujące się na ww. działkach: kanały sanitarne, deszczowe, kable energetyczne, niskoparametrowa sieć cieplna pozostają własnością Uczelni i Wodociągów Miejskich natomiast sieć gazowa Spółki Gazowniczej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy przy sprzedaży opisywanych działek o numerach: 157/3, 161/3 i 161/5 powinno się naliczyć podatek VAT w wysokości 23% czy też sprzedaż ta będzie korzystała ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż wskazanych działek o nr 157/3,161/3 i 161/5 będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w wysokości 23%.

Przedmiotem sprzedaży są działki niezabudowane. W przedstawionym zdarzeniu przyszłym nie znajdzie zastosowania zwolnienie określone w art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

Pojęcie terenów budowlanych zostało zdefiniowane w art. 2 pkt 33 ustawy jako „grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w przypadku braku takiego planu zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o którym mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym”.

Wprawdzie działki nie są objęte żadnym obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, jednakże w 2000 roku została wydana Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Wobec powyższego grunt będący przedmiotem przyszłej sprzedaży spełnia ustawową definicję „terenu budowlanego”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe w zakresie dostawy działki Nr 161/5 oraz jest nieprawidłowe w zakresie dostawy działki Nr 157/3 oraz działki 161/3.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przepis art. 2 pkt 6 ustawy stanowi, że przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Z powyższego przepisu wynika, że grunty również stanowią towar.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Stosownie do art. 146a pkt 1 ustawy od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku wynosi 23%.

Zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział obniżone stawki podatku oraz zwolnienia od podatku dla dostaw niektórych towarów lub świadczenia niektórych usług, a także określił warunki stosowania tych obniżonych stawek i zwolnień.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku VAT zostały określone m.in. w art. 43 ustawy o VAT.

I tak, na mocy art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

Powyższy przepis oznacza, że zwolnienie przysługuje względem takiej dostawy, której przedmiotem jest grunt niezabudowany i jednocześnie o przeznaczeniu innym niż budowlane. Zatem ze zwolnienia od podatku korzystać będą dostawy gruntów o charakterze rolnym, leśnym itp.

Definicja terenów budowlanych zawarta została w art. 2 pkt 33 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem przez tereny budowlane rozumie się grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy wprowadzono – z dniem 1 stycznia 2014 r. – zmianę mającą na celu pełniejsze odwzorowanie przepisu art. 136 lit. a Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz. UE L Nr 347, str. 1 ze zm.), umożliwiającego zastosowanie zwolnienia od podatku dla dostawy towarów wykorzystywanych wyłącznie do działalności zwolnionej od podatku, jeżeli przy nabyciu lub wytworzeniu tych towarów nie przysługiwało podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego. Zmiana ta wiąże się również z odejściem od dotychczasowego warunku, że tylko w stosunku do towarów używanych przez podatnika, gdy okres ich używania wynosił co najmniej pół roku po nabyciu prawa do rozporządzania nimi jak właściciel, możliwe było zastosowanie zwolnienia od podatku VAT (art. 43 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, obowiązujący do 31 grudnia 2013 r.).

Zwolnienie od podatku określone w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, od 1 stycznia 2014 r. dotyczy wszystkich towarów – zarówno nieruchomości, jak i ruchomości – przy nabyciu (imporcie lub wytworzeniu) których nie przysługiwało podatnikowi prawo do odliczenia podatku VAT i wykorzystywanych – niezależnie od okresu ich używania przez podatnika (kilka dni, miesięcy czy lat) – wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku VAT.

W sytuacji gdy nieruchomość jest zabudowana budynkami, budowlami lub ich częściami ustawa umożliwia zastosowanie zwolnienia od podatku, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 oraz pkt 10a ustawy, po spełnieniu warunków zawartych w tych przepisach.

I tak, w myśl art. 43. ust. 1 pkt 10 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Definicja pierwszego zasiedlenia, o której mowa powyżej została zawarta w art. 2 pkt 14 ustawy.

Przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat (art. 43 ust. 7a ustawy).

W myśl art. 3 pkt 1, 2, 3 i 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 409 z późn. zm.), ilekroć w ustawie jest mowa o:

 1. obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:
  1. budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  2. budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
  3. obiekt małej architektury;
 2. budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;
 3. budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową;

3a) obiekcie liniowym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany, którego charakterystycznym parametrem jest długość, w szczególności droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociąg, kanał, gazociąg, ciepłociąg, rurociąg, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i, umieszczona bezpośrednio w ziemi, podziemna, wał przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable w niej zainstalowane nie stanowią obiektu budowlanego lub jego części ani urządzenia budowlanego;

Natomiast art. 3 pkt 9 ww. ustawy wskazuje, że przez urządzenia budowlane należy rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.

Z wniosku wynika, że działki będące przedmiotem sprzedaży o numerach: 157/3, 161/3 i 161/5 były częściami składowymi innych działek o numerach: 158/1, 99/5 i 99/6. W dniu 10 lipca 2000 r. Prezydent Miasta wydał Decyzję, w której ustalił warunki zabudowy i zagospodarowania dla budowy Środowiskowego Centrum Sportowego na tych działkach. Następnie decyzją z dnia 25 kwietnia 2001 r. Prezydent Miasta zatwierdził projekt budowlany i wydał pozwolenie na budowę Środowiskowego Centrum Sportowego, nr ewid. gruntu 158/1, 99/5, 99/6. Zgodnie z tą decyzją wybudowano między innymi Halę Widowiskowo - Sportową wraz z infrastrukturą techniczną. Decyzją Prezydenta Miasta z dnia 9 stycznia 2012 r. zatwierdzono podział działki Nr 158/1 na działki Nr 158/3 oraz 158/4. Decyzją Prezydenta Miasta z dnia 12 sierpnia 2013 r. zatwierdzono podział działek Nr 161 i Nr 157 na działki N: 161/1, 157/1, 161/2, 157/2, 161/3, 157/3, 161/4, 157/4 oraz 161/5 (przy czym działka Nr 157 powstała z połączenia działek ewidencyjnych nr 99/5, 99/6, 99/8 a działka Nr 161 powstała z połączenia działek ewidencyjnych Nr 158/3, 158/4).

Zgodnie z pismem z dnia 3 września 2014 r. otrzymanym z Wydziału Architektury Urzędu Miejskiego , działki o Nr 157/3 oraz 161/3 i 161/5 położone nie są objęte żadnym obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i nie podjęto również żadnej uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wg „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy ” uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej z dnia 29 sierpnia 2011 r. i uchwalą z dnia 9 czerwca 2014 r. ww. działki znajdują się:

 • działka Nr 161/5 w strefie: MN - zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej;
 • działki Nr: 161/3 i 157/3 w strefie U - usługi o charakterze miastotwórczym (nauki, oświaty, zdrowia).

Ponadto, w wypisie z rejestru gruntów sporządzonym według stanu na dzień 29 września 2014 r. dla działek oznaczonych Nr 161/3 i Nr 157/3 w rubryce „Opis użytków” jest adnotacja - „drogi”, a dla działki Nr 161/5 w rubryce „Opis użytków” jest adnotacja - zurbanizowane tereny niezabudowane.

Na Działkach Nr 157/3 i Nr 161/3 na całej ich powierzchni urządzona jest droga wewnętrzna wykonana z asfaltu wraz z krawężnikami.

Z powyższego opisu wynika, że przedmiotem sprzedaży nie będą tereny niezabudowane inne niż tereny budowlane. Oznacza to, że art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy nie będzie miał w przedmiotowej sprawie zastosowania. Sprzedaż działek o numerach: 157/3, 161/3 oraz 161/5 nie będzie mogła korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie tego przepisu.

W odniesieniu do działki o numerze 161/3, będącej przedmiotem planowanej sprzedaży, Wnioskodawca wskazuje, że zarówno działka jak i droga wewnętrzna znajdująca się na tej działce były incydentalnie wynajmowane do celów użytkowych na dwa, trzy dni w roku podczas organizowanych co dwa lata pokazów lotniczych. Powyższa okoliczność wyklucza zastosowanie zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy w odniesieniu do tej działki. Przepis ten wymaga, aby towary, które są przedmiotem dostawy wykorzystywane były wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, oraz z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów dokonującemu ich dostawy nie mogło przysługiwać prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. W zdarzeniu opisanym we wniosku, pomimo tego, że Uczelni nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT to wynajem działki wraz z drogą wewnętrzną był opodatkowany stawką podatku VAT w wysokości 22% a później 23% a zatem nie był spełniony warunek wykorzystywania towaru wyłącznie do celów działalności zwolnionej.

Ponieważ, w świetle prawa budowlanego znajdująca się na działce o numerze 161/3 droga wewnętrzna stanowi budowlę, należy dokonać analizy czy sprzedaż tej działki będzie mogła korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 lub też art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy.

W przedmiotowej sprawie budowla znajdująca się na działce Nr 161/3 w postaci drogi wewnętrznej została wybudowana przez Wnioskodawcę i po jej wybudowaniu była oddana do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu w postaci wynajmu incydentalnie na okres dwóch, trzech dni w roku podczas organizowanych co dwa lata pokazów lotniczych . Czynność wynajmu była opodatkowana stawką podatku VAT w wysokości 22% a po zmianie przepisów stawką podatku w wysokości 23%.

A zatem w odniesieniu do dostawy tej działki zastosowanie znajdzie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Czynność wynajmu działki z drogą wewnętrzną na cele opodatkowane powoduje, że w sprawie doszło do pierwszego zasiedlenia, o którym mowa w art. 2 pkt 14 ustawy, oraz pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą towarów minie okres dłuższy niż dwa lata, a zatem zostaną spełnione warunki zawarte w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy umożliwiające zastosowanie zwolnienia od podatku VAT na podstawie tego przepisu.

Natomiast dostawa działki o numerze 157/3 będzie korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie wyżej cyt. art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy. Przy nabyciu tej działki a także przy wytworzeniu drogi wewnętrznej Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Ponadto zarówno działka jak i droga były wykorzystywane przez Uczelnię wyłącznie do czynności zwolnionych od podatku. A zatem w tym przypadku spełnione są warunki zawarte w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy uprawniające do zastosowania zwolnienia od podatku na podstawie tego przepisu.

Zwolnienie od podatku nie będzie natomiast przysługiwać w odniesieniu do dostawy działki Nr 161/5. W tym przypadku nie może mieć zastosowania art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy. Jak z wniosku wynika przy nabyciu działki Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT z tego tytułu, że działka została nabyta nieodpłatnie a zatem podatek VAT nie wystąpił. Jednakże, jak Uczelnia wskazuje, działka była przedmiotem wynajmu na cele pokazów lotniczych , a zatem wykorzystywana była do czynności opodatkowanych. W odniesieniu do tej dostawy nie będzie także mieć zastosowanie art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a ustawy. Z okoliczności sprawy wynika, ze przedmiotem dostawy będzie sam grunt, znajdujący się na zurbanizowanych terenach niezabudowanych. A zatem dostawa działki Nr 161/5 powinna zostać opodatkowana stawką podatku VAT w wysokości 23%.

W odpowiedzi na pytanie Wnioskodawcy należy więc wskazać, że czynność sprzedaży działek o numerach 157/3, 161/3 będzie korzystała ze zwolnienia od podatku, przy czym w odniesieniu do działki Nr 157/3 zwolnienie to będzie przysługiwało na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy natomiast w odniesieniu do działki 161/3 - na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Z kolei dostawa działki Nr 161/5 powinna zostać opodatkowana stawką podatku VAT w wysokości 23%.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.