IPPP1/4512-41/15-2/MP | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie dostawy nieruchomości;
IPPP1/4512-41/15-2/MPinterpretacja indywidualna
 1. budynek
 2. działalność gospodarcza
 3. działki
 4. grunty rolne
 5. nieruchomość zabudowana
 6. sprzedaż gruntów
 7. zwolnienie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów
 4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 16 stycznia 2015 r. (data wpływu 20 stycznia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy nieruchomości - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 stycznia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy nieruchomości.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest posiadaczem gospodarstwa rolnego składającego się z dwóch nieruchomości (działek) jednej zabudowanej nr 204/7 i drugiej niezabudowanej nr 204/4 i nosi się z zamiarem sprzedaży jednej z nich. Jest to pozostałość po większym gospodarstwie rolnym które ojciec Wnioskodawcy przekazał mu w drodze darowizny za emeryturę (KRUS) dnia 23 lutego 1994 r. i miało powierzchnię 2.56ha. i nr 204/1. Gospodarstwo stanowiło i stanowi wyłączny majątek osobisty Wnioskodawcy nabyty przed ślubem. Gospodarstwo powyższe uprawiał do września 2008 r.

W październiku 2006 r. Skarb Państwa wydzielił i wykupił od Wnioskodawcy działkę gruntu o pow. 0.5315 ha nr 204/3 dzieląc gospodarstwo na dwie części, poprzez przecięcie go autostradą. Był to wykup na zasadach tzw. spec ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych i autostrad tj. na cel uzasadniający wywłaszczenie nieruchomości co potwierdza akt not. Po tym zdarzeniu powstały działki nr 204/2 o pow. 1.6481 ha nieruchomość zabudowana oraz nr 204/4 o pow. 0,3804 ha nieruchomość niezabudowana.

W związku z tym, że poprowadzenie autostrady uniemożliwiało dalsze użytkowanie tych terenów jako rolne, w listopadzie 2007 roku został uchwalony nowy plan zagospodarowania przestrzennego, który obowiązuje do tej pory, w związku z czy zmieniło się przeznaczenie terenu, z rolnego na przemysłowo - usługowy i w części mieszkaniowo - usługowy dla działki 204/2 i przemysłowo - usługowy dla działki 204/4. W związku z tym w 2008 roku Wnioskodawca dokonał podziału działki nr 204/2 na zabudowaną nieruchomość nr 204/7 o pow. 0.5458 ha o przeznaczeniu mieszkaniowo-usługowym na której mieszka i na niezabudowaną nieruchomość nr 204/8 o pow. 1.0674 ha o przeznaczeniu przemysłowo-usługowym (a także na działki 204/5 i 204/6 stanowiące drogę publiczną i przekazane z mocy prawa dla gminy i powiatu w momencie wydania decyzji podziałowej).

W tym samym roku Wnioskodawca sprzedał niezabudowaną nieruchomość nr 204/8 (akt notarialny z 03 września 2008 nr A 4312/2008). Sprzedaż ta była opodatkowana podatkiem VAT zgodnie z interpretacją Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie Nr: IP-PP2-443-66/08-4/AZ w której powyższe zdarzenie, czyli jednorazowa sprzedaż z majątku osobistego nie nabytego w celu działalności związanej z dostarczaniem działek budowlanych została opodatkowana podatkiem VAT w związku z działalnością rolniczą i wykorzystywaniem nieruchomości na ten cel.

Jedna z nieruchomości której sprzedaż Wnioskodawca rozważa jest niezabudowana i jest niewyłączoną z produkcji rolnej ziemią orną którą msc. plan zagospodarowania przestrzennego przeznacza jako przemysłowo-usługową na której działalność rolnicza ustała w 2008 r. i żadna inna nie jest prowadzona, druga jest niewyłączoną z produkcji rolnej działką ziemi ornej na której działalność rolnicza ustała w 2008 r. o przeznaczeniu w msc. planie zag. przest. jako mieszkaniowo-usługowy zabudowana dwoma budynkami murowanymi; mieszkalnym o pow.138 m2 z 1958 r. i gospodarczym o pow.154 m2 z 1960 r. zbudowanymi przez dziadków, którzy je zamieszkiwali i użytkowali do celów rolniczych, następnie użytkował je ojciec i Wnioskodawca. Budynki nie były przebudowywane ani rozbudowywane, Wnioskodawca dokonywał w nich tylko niezbędnych napraw i remontów w celu utrzymania ich w stanie nie pogorszonym. Wartość napraw nie przekroczyła 30% wartości budynków. Część budynków od 1994 r. była przez Wnioskodawcę okresowo wynajmowana. Najem jest prowadzony z przerwami, trwa w sumie dłużej niż 5 lat, budynki nie są środkiem trwałym i nie były amortyzowane. Jest to najem na różne cele w tym na cele działalności gospodarczej. W pozostałej części budynków mieszka i wykorzystywał je do zadań związanych produkcją rolną. Z tytułu najmu na cele działalności gospodarczej Wnioskodawca nie płacił podatku VAT korzystając z podmiotowego zwolnienia, ponieważ nie przekraczał limitu kwoty powyżej której ten podatek występował aż do roku 2008 kiedy to opodatkowana podatkiem VAT sprzedaż działki spowodowała przekroczenie progu i zapłatę podatku VAT. Ponieważ przez cały 2009 r. i 2010 r. nie przekroczył limitu powyżej którego występowałby VAT, w 2011 r. ponownie skorzystał z podmiotowego zwolnienia z VAT i od tamtego czasu nie przekroczył limitu, który ponownie powodowałby konieczność płacenia VAT z tytułu najmu. Od września 2008 r. ustało wykorzystywanie budynków i ziemi na obu działkach na cele produkcji rolnej z powodu sprzedaży jednej działki stanowiącej większość ziemi którą uprawiał, w związku z czym zaprzestał działalności rolniczej. Wnioskodawca nie zajmuje się i nie zajmował działalnością związaną z pozyskiwaniem, podziałem, ani sprzedażą działek w sposób częstotliwy. Nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Nigdy nie prowadził żadnej firmy, a od 1996 r. jest z krótkimi przerwami do chwili obecnej zatrudniony na umowę o pracę i pracodawca odprowadza za niego ZUS. Obie działki 204/7 i 204/4 pomimo tego, że razem nie mają powierzchni 1 ha fizycznego, to powierzchnia powyżej 1 ha przeliczeniowego klasyfikuje je jako gospodarstwo rolne, jednak w chwili obecnej w wyniku sporu granicznego z sąsiadem prowadzone jest postępowanie rozgraniczające na działce 204/4 i na tą chwilę nie wiadomo, jaka będzie powierzchnia w ha. przeliczeniowych. Po zakończeniu postępowania powierzchnia może być mniejsza o około 100-150 m2.

W związku z powyższym opisem Wnioskodawca zwraca się z prośbą o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych dotyczących VAT, które mogą mieć zastosowanie w przypadku zdarzenia przyszłego, polegającego na jednorazowej sprzedaży jednej z opisanych powyżej działek, z majątku osobistego, z uwzględnieniem że jedna z nich oznaczona jako 204/7 jest nieruchomością zabudowaną budynkiem gospodarczym i mieszkalnym na terenie o przeznaczeniu mieszkalnym z dopuszczeniem usług natomiast druga oznaczona jako 204/4 jest nieruchomością niezabudowaną o przeznaczeniu przemysłowo-usługowym.

Zdaniem Wnioskodawcy:

 • w przypadku jednorazowej sprzedaży z majątku osobistego nabytego 20 lat temu, nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym i gospodarczym na terenie o przeznaczeniu mieszkalnym z dopuszczeniem usług, wykorzystywanej do tej pory na działalność rolniczą która ustała ponad 6 lat temu i najem nie prowadzony w ramach rejestrowanej działalności gospodarczej i zwolniony podmiotowo z VAT, niezależnie od przeznaczenia uzyskanych ze sprzedaży środków Wnioskodawca nie powinien płacić podatku VAT;
 • w przypadku jednorazowej sprzedaży z majątku osobistego nabytego 20 lat temu, nieruchomości niezabudowanej stanowiącej grunt rolny, na terenie o przeznaczeniu przemysłowo-usługowym wykorzystywanej do tej pory na działalność rolniczą, która ustała ponad 6 lat temu, a obecnie nie wykorzystywana, niezależnie od przeznaczenia uzyskanych ze sprzedaży środków Wnioskodawca powinien płacić podatek VAT.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosowanie do art. 7 ust. 1 tej ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Na mocy art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Analizując powyższe przepisy stwierdzić należy, że dostawa towarów podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wyłącznie wówczas, gdy dokonywana będzie przez podmiot mający status podatnika, a dodatkowo działającego w takim charakterze w odniesieniu do danej transakcji. Istotnym dla określenia, że w odniesieniu do konkretnej dostawy, mamy do czynienia z podatnikiem podatku VAT jest stwierdzenie, że prowadzi on działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy. Właściwym zatem jest wykluczenie osób fizycznych z grona podatników w przypadku, gdy dokonują sprzedaży, przekazania, bądź darowizny towarów stanowiących część majątku osobistego, tj. majątku, który nie został nabyty w celu jego odsprzedaży, bądź wykonywania innych czynności w ramach działalności gospodarczej. W kontekście powyższego nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług ten, kto jako osoba fizyczna dokonuje jednorazowych lub okazjonalnych transakcji, za które nie jest przewidziana ściśle regularna zapłata oraz nie prowadzi zorganizowanej, czy zarejestrowanej działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 2 pkt 15 ustawy, przez działalność rolniczą rozumie się produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, gruntową, szklarnianą i pod folią, produkcję roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadowniczą, chów, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęca typu przemysłowego lub fermowego oraz chów i hodowlę ryb i innych organizmów żyjących w wodzie, także uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin „in vitro”, fermową hodowlę i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowlę i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, chów i hodowlę dżdżownic, entomofagów i jedwabników, prowadzenie pasiek oraz chów i hodowlę innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym oraz sprzedaż produktów gospodarki leśnej i łowieckiej, z wyjątkiem drewna okrągłego z drzew tropikalnych (PKWiU 02.20.13.0) oraz bambusa (PKWiU ex 01.29.30.0), a także świadczenie usług rolniczych.

Z uwagi na przytoczoną definicję działalności gospodarczej (art. 15 ust. 2 ustawy) uznać należy, że działalność rolnicza (art. 2 pkt 15 ustawy) mieści się w pojęciu działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy – stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Natomiast, na podstawie art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Oprócz stawki podstawowej, na wybrane grupy towarów i usług, ustawodawca przewidział stawki obniżone, jak również zwolnienie od podatku VAT.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone m.in. w art. 43 ustawy o podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Na mocy art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane. Z kolei zgodnie z art. 2 pkt 33 przez tereny budowlane rozumie się grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu – zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy o VAT, zwolnieniu od podatku podlega dostawa budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem, gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Stosownie do art. 2 pkt 14 Ustawy o VAT, przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym stanowiły co najmniej 30 % wartości początkowej.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10a) Ustawy o VAT zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że;

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Z przedstawionych okoliczności sprawy wynika, że Wnioskodawca jest posiadaczem gospodarstwa rolnego składającego się z dwóch nieruchomości (działek) jednej zabudowanej nr 204/7 i drugiej niezabudowanej nr 204/4 i nosi się z zamiarem sprzedaży jednej z nich. Jest to pozostałość po większym gospodarstwie rolnym, które ojciec Wnioskodawcy przekazał mu w drodze darowizny za emeryturę (KRUS) dnia 23 lutego 1994 r.

W październiku 2006 r. Skarb Państwa wydzielił i wykupił od Wnioskodawcy działkę gruntu o pow. 0.5315 ha nr 204/3 dzieląc gospodarstwo na dwie części, poprzez przecięcie go autostradą. Po tym zdarzeniu powstały działki nr 204/2 o pow. 1.6481 ha nieruchomość zabudowana oraz nr. 204/4 o pow. 0,3804 ha nieruchomość niezabudowana.

W związku z tym, że poprowadzenie autostrady uniemożliwiało dalsze użytkowanie tych terenów jako rolne, w listopadzie 2007 roku został uchwalony nowy plan zagospodarowania przestrzennego, który obowiązuje do tej pory, w związku z czy zmieniło się przeznaczenie terenu, z rolnego na przemysłowo - usługowy i w części mieszkaniowo - usługowy dla działki 204/2 i przemysłowo - usługowy dla działki 204/4.

W 2008 roku Wnioskodawca dokonał podziału działki nr 204/2 na zabudowaną nieruchomość nr 204/7 o pow. 0.5458 ha o przeznaczeniu mieszkaniowo-usługowym na której mieszka i na niezabudowaną nieruchomość nr 204/8 o pow. 1.0674 ha o przeznaczeniu przemysłowo-usługowym (a także na działki 204/5 i 204/6 stanowiące drogę publiczną i przekazane z mocy prawa dla gminy i powiatu w momencie wydania decyzji podziałowej). W tym samym roku Wnioskodawca sprzedał niezabudowaną nieruchomość nr 204/8. Sprzedaż ta była opodatkowana podatkiem VAT zgodnie z interpretacją Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie Nr IP-PP2-443-66/08-4/AZ, w której powyższe zdarzenie, czyli jednorazowa sprzedaż z majątku osobistego nie nabytego w celu działalności związanej z dostarczaniem działek budowlanych została opodatkowana podatkiem VAT w związku z działalnością rolniczą i wykorzystywaniem nieruchomości na ten cel.

Jedna z nieruchomości której sprzedaż Wnioskodawca rozważa jest niezabudowana i jest niewyłączoną z produkcji rolnej ziemią orną którą msc. plan zagospodarowania przestrzennego przeznacza jako przemysłowo-usługową, na której działalność rolnicza ustała w 2008 r. i żadna inna nie jest prowadzona, druga jest niewyłączoną z produkcji rolnej działką ziemi ornej na której działalność rolnicza ustała w 2008 r. o przeznaczeniu w msc. planie zag. przest. jako mieszkaniowo-usługowy zabudowana dwoma budynkami murowanymi; mieszkalnym o pow.138 m2 z 1958 r. i gospodarczym o pow.154 m2 z 1960 r. zbudowanymi przez dziadków, którzy je zamieszkiwali i użytkowali do celów rolniczych, następnie użytkował je ojciec i Wnioskodawca. Budynki nie były przebudowywane ani rozbudowywane, Wnioskodawca dokonywał w nich tylko niezbędnych napraw i remontów w celu utrzymania ich w stanie nie pogorszonym. Wartość napraw nie przekroczyła 30% wartości budynków. Część budynków od 1994 r. była przez Wnioskodawcę okresowo wynajmowana. Najem jest prowadzony z przerwami, trwa w sumie dłużej niż 5 lat, budynki nie są środkiem trwałym i nie były amortyzowane. Jest to najem na różne cele w tym na cele działalności gospodarczej. W pozostałej części budynków Wnioskodawca mieszka i wykorzystywał je do zadań związanych produkcją rolną. Z tytułu najmu na cele działalności gospodarczej Wnioskodawca nie płacił podatku VAT korzystając z podmiotowego zwolnienia, ponieważ nie przekraczał limitu kwoty powyżej której ten podatek występował.

Od września 2008 r. ustało wykorzystywanie budynków i ziemi na obu działkach na cele produkcji rolnej z powodu sprzedaży jednej działki stanowiącej większość ziemi, którą Wnioskodawca uprawiał, w związku z czym zaprzestał działalności rolniczej. Wnioskodawca nie zajmuje się i nie zajmował działalnością związaną z pozyskiwaniem, podziałem, ani sprzedażą działek w sposób częstotliwy. Nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Nigdy nie prowadził żadnej firmy, a od 1996 r. jest z krótkimi przerwami do chwili obecnej zatrudniony na umowę o pracę.

Z uwagi na obowiązujące przepisy prawa oraz całokształt okoliczności w sprawie, stwierdzić należy, że dostawa opisanych nieruchomości nie odbędzie się w ramach zarządu majątkiem prywatnym Wnioskodawcy, lecz w ramach działalności gospodarczej. Okoliczności sprawy wskazują na ścisłe związanie gruntu z prowadzoną produkcją rolną, ponadto Wnioskodawca w 2008 r. dokonał już sprzedaży niezabudowanej nieruchomości, która to czynność podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Dodatkowo, od 1994 r. Wnioskodawca oddał część zabudowań znajdujących się na jednej z opisanych działek w najem, wymieniony w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu. W konsekwencji z tytułu planowanej dostawy Wnioskodawca będzie działać jako podatnik podatku VAT, a sprzedaż nieruchomości, o których mowa we wniosku, będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT.

W odniesieniu do czynności sprzedaży działki nr 204/4 należy stwierdzić że - jak wynika z treści wniosku - jest to działka niezabudowana, do 2008 r. wykorzystywana w działalności rolniczej, posiadająca miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jest to działka o przeznaczeniu przemysłowo – usługowym. W związku z tym, sprzedaż ww. działki nie będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy.

Analiza powołanego wyżej przepisu art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy wskazuje jednoznacznie, że zwolnienie od podatku obejmuje zbycie nieruchomości niezabudowanych (gruntów) innych niż tereny budowlane.

Ponieważ w analizowanej sprawie nie zaistniały przesłanki umożliwiające zastosowanie zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, należy przeanalizować warunki do zastosowania zwolnienia dla dostawy nieruchomości wynikające z przepisu art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Transakcja dostawy wskazanej działki nie będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, ponieważ z okoliczności sprawy nie wynika, aby działka ta wykorzystywana była przez Wnioskodawcę wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku.

W konsekwencji, czynność sprzedaży niezabudowanej działki nr 204/4 będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki 23% na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy.

W odniesieniu natomiast do nieruchomości zabudowanej nr 204/7, na której znajdują się murowany budynek mieszkalny z 1958 r. oraz budynek gospodarczy z 1960 r. należy przeanalizować powołaną wcześniej definicję pierwszego zasiedlenia. Aby można było mówić o pierwszym zasiedleniu obiekt musi zostać oddany do użytkowania, a ponadto czynność ta powinna podlegać opodatkowaniu. Z powołanej definicji wynika zatem, że oddanie do użytkowania powinno nastąpić w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu, a za taką należy uznać umowę dzierżawy, wynajmu bądź kupna-sprzedaży.

W świetle opisanych okoliczności sprawy należy stwierdzić, że dostawa wynajmowanych od 1994 r. części budynków znajdujących się na nieruchomości nr 204/7 korzystać będzie ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

Natomiast, niewynajmowane części budynków nie zostały oddane do użytkowania w ramach czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, czyli nie doszło do ich pierwszego zasiedlenia w myśl art. 2 pkt 14 ustawy. Tym samym, sprzedaż opisanych we wniosku niewynajmowanych części budynków nastąpi w ramach pierwszego zasiedlenia w rozumieniu wskazanego wyżej przepisu ustawy i wobec tego, nie będą spełnione warunki pozwalające na skorzystanie ze zwolnienia od podatku wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

Z konstrukcji katalogu zwolnień wymienionego w art. 43 ustawy wynika, że jeżeli nie znajduje zastosowania zwolnienie z podatku od towarów i usług wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, konieczna jest weryfikacja, czy dana czynność podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy.

Jak wynika z treści wniosku, Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu wskazanych budynków (budynki zostały wybudowane w latach 1958 i 1960 przez dziadków Wnioskodawcy, użytkowane w prowadzonej działalności rolniczej przez dziadków oraz ojca Wnioskodawcy, a następnie w drodze darowizny przekazane Wnioskodawcy). Ponadto Wnioskodawca wskazał, że nie dokonywał ulepszeń ww. budynków przekraczających 30% ich wartości początkowej.

Wobec tego, dostawa niewynajmowanych części budynków będzie korzystać ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy.

Stosownie do art. 29a ust. 8 ustawy – w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. Z powyższego jednoznacznie wynika, że co do zasady grunt będący przedmiotem dostawy podlega opodatkowaniu według takiej stawki podatku od towarów i usług, jaką opodatkowane są budynki lub budowle na nim posadowione.

Ze zwolnienia będzie zatem korzystała również dostawa gruntu, na którym posadowione są ww. budynki.

W zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych sprawa zostanie rozpatrzona odrębnie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.