IPPB4/4511-967/15-4/MS | Interpretacja indywidualna

Przychód ze sprzedaży w 2016 r. działki/działek nie będzie stanowić dla Wnioskodawcy źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z uwagi na upływ pięcioletniego terminu wskazanego w tym przepisie, a tym samym nie będzie rodzić po stronie Wnioskodawcy obowiązku podatkowego w postaci zapłaty podatku dochodowego. Natomiast nie można zgodzić się ze stanowiskiem, że Wnioskodawca jest właścicielem nieruchomości od dnia zniesienia współwłasności, czyli od 21 grudnia 2010 r., gdyż jak wyjaśniono wcześniej datą nabycia działki 18/5 i 18/6 jest 31 maja 2010 r.
IPPB4/4511-967/15-4/MSinterpretacja indywidualna
 1. działki
 2. podział gruntu
 3. sprzedaż nieruchomości
 4. zniesienie współwłasności
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 14 sierpnia 2015 r. (data wpływu 21 sierpnia 2015 r.) uzupełnione pismem z dnia 25 września 2015 r. (data nadania 28 września 2015 r., data wpływu 30 września 2015 r.) na wezwanie Nr IPPB4/415-967/15-2/MS z dnia 16 września 2015 r. (data nadania 16 września 2015 r., data doręczenia 21 września 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości – jest:

 • nieprawidłowe – w odniesieniu do ustalenia daty nabycia nieruchomości,
 • prawidłowe – w pozostałej części.

UZASADNIENIE

W dniu 14 sierpnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków sprzedaży nieruchomości.

Z uwagi na braki formalne, pismem Nr IPPB4/4511-967/15-2/MS z dnia 16 września 2015 r. (data nadania 16 września 2015 r., data doręczenia 21 września 2015 r.) tut. organ wezwał Wnioskodawcę poprzez doprecyzowanie zdarzenia przyszłego.

Pismem z dnia 25 września 2015 r. (data nadania 28 września 2015 r., data wpływu 30 września 2015 r.) Wnioskodawca uzupełnił wniosek w terminie.

We wniosku i uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W dniu 31 maja 2010 r. Wnioskodawca zakupił udział wynoszący 1/2 w nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną Nr 18. Następnie w dniu 21 grudnia 2010 r. na podstawie aktu notarialnego nastąpiło zniesienie współwłasności. Działka ewidencyjna Nr 18 została podzielona na dwie działki: 18/1 i 18/2. Zgodnie z niniejszym Wnioskodawca stał się właścicielem działki Nr 18/1 o pow. 0,5635 ha, która stanowi grunty orne i użytki rolne zabudowane. Przedmiotowe zniesienie współwłasności nastąpiło bez żadnych spłat ani dopłat. Od dnia zniesienia współwłasności przedmiotowa nieruchomość jest także miejscem zamieszkania Wnioskodawcy. Następnie na podstawie decyzji wydanej przez Prezydenta Miasta dnia 23 września 2013 r. działka o Nr ewidencyjnym 18/1 została podzielona na dwie działki: 18/5 (powierzchnia 0,0564 ha – zabudowana budynkiem, w którym Wnioskodawca mieszka i posiada stały meldunek) i 18/6 (powierzchnia – 0,5071 ha – zabudowana budynkiem gospodarczym). Podział miał na celu wydzielenie działki Nr 18/5 spełniającej wymagania działki budowlanej. Niniejszy podział nie spowodował zmiany właściciela przedmiotowych działek, a jedynie zmieniła się powierzchnia i numery ewidencyjne poszczególnych działek. Wartość nieruchomości nabytej w wyniku zniesienia współwłasności mieściła się w udziale jaki Wnioskodawca posiadał we współwłasności. Przedmiotowe zniesienie współwłasności nieruchomości nastąpiło na podstawie aktu notarialnego z dnia 21 grudnia 2010 r. Zgodnie z niniejszym dokumentem wartość nabytych przez każdą ze stron nieruchomości odpowiada wartości przysługujących uprzednio stronom udziałów (wynoszących po 1/2 części we współwłasności). Wartość nieruchomości przed podziałem została wyceniona na 920.000 zł. Po zniesieniu współwłasności każdy ze współwłaścicieli otrzymał nieruchomości, której wartość została wyceniona na 460.000 zł.

W przedmiotowym stanie faktycznym Wnioskodawca rozważa sprzedaż samej działki o Nr ewidencyjnym 18/6 lub łączną sprzedaż działek Nr 18/6 i 18/5. Sprzedaż miałaby nastąpić w 2016 r.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy 5-letni termin, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma być liczony od momentu zniesienia współwłasności, tj. od dnia 21 grudnia 2010 r., czy od momentu podziału, tj. od dnia 23 września 2013 r.... W przypadku przyjęcia odmiennego stanowiska w sprawie prezentowanego przez Wnioskodawcę, Wnioskodawca prosi o odpowiedź na pytanie:
 2. Jeżeli po sprzedaży ww. nieruchomości przychód uzyskany ze sprzedaży Wnioskodawca przeznaczy na zakup działki, to czy będzie mógł skorzystać ze zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych... Oczywiście przy założeniu, że zakup działki nastąpi w przeciągu 2 lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie nieruchomości.

Zdaniem Wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodu jest odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Z powyższego wynika zatem, że w przypadku sprzedaży nieruchomości bądź jej części decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ma data nabycia tej nieruchomości i forma prawna jej nabycia. Podstawową formą nabycia nieruchomości lub jej części jest zawarcie umowy kupna-sprzedaży, zamiany, darowizny lub innej umowy, w której dotychczasowy właściciel zobowiązuje się do przeniesienia prawa własności do nieruchomości na jej nabywcę.

Warto zatem wyjaśnić, że ustawodawca powiązał powstanie przychodu podatkowego z tytułu sprzedaży nieruchomości z momentem jej nabycia, który należy utożsamiać z chwilą przeniesienia własności w rozumieniu cywilnoprawnym. Natomiast podział nieruchomości nie powoduje zmiany właściciela wydzielanych działek na nowego właściciela, a więc nie dochodzi do ich nabycia. W podobnym tonie wypowiedział się m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, który w interpretacji indywidualnej z dnia 27 listopada 2009 r. Nr ITPB2/415-877/08/RD, wyjaśnił, że w przypadku sprzedaży nieruchomości na sposób opodatkowania „nie ma wpływu podział nieruchomości, w wyniku czego nastąpiła ich powierzchni oraz numerów ewidencyjnych. W powołanym przepisie mowa jest bowiem o dacie nabycie nieruchomości, a nie dacie jej scalenia czy podziału (...)”. Jak natomiast zauważył Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 16 sierpnia 2011 r. Nr IPTPB2/415-245/11-4/MO „(...) nie jest istotny fakt, czy nieruchomości będzie sprzedana w całości, czy też po podziale nieruchomości na mniejsze działki. Istne znaczenie ma tylko data nabycia własności nieruchomości (...)”. Ponadto, zgodnie z interpretacją Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach Nr IBPBII/2/415-1041/14/MMco do zasady przez postępowanie scaleniowe i podział nieruchomości należy rozumieć proces mający na celu uzyskanie korzystniejszej konfiguracji poszczególnych nieruchomości przez ich właścicieli. W sytuacji, gdy właściciel dokonuje scalenia kilku działek, a następnie dokonuje dokonuje nowego podziału geodezyjnego nie mamy do czynienia z żadnym nabyciem, bo chodzi o działki, których ta osoba jest już właścicielem. Wtedy można by mówić o podziale pionowym, który nie wpłynąłby na formę prawną władania przez właściciela tymi nieruchomościami (działkami)”. W podobnym tonie wypowiedział się również Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 19 stycznia 2015 r. Nr IPPB4/415-795/14-6/AMwykazać również należy, że podział działek na mniejsze nie stanowi ich nabycia, w rozumieniu ww. artykułu. Stąd czynność ta nie ma wpływu na określenie początku biegu terminu, o którym mowa w tym przepisie”.

Podsumowując powyższe należy stwierdzić, że fakt dokonania podziału działki na mniejsze działki nie wpływa na obowiązek zapłaty podatku dochodowego w związku ze sprzedażą wydzielonych działek. Okoliczność ta nie powoduje konieczności liczenia na nowo 5-letniego terminu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Powinien być liczony od momentu zniesienia współwłasności (21 grudnia 2010 r.), a dokładniej mówiąc od końca roku kalendarzowego 2010, a co za tym idzie w przypadku sprzedaży działki w 2016 r. niniejszy podatek nie będzie już wymagany.

W przypadku przyjęcia odmiennego stanowiska w sprawie od reprezentowanego przez Wnioskodawcę powyżej, Wnioskodawca prosi o odpowiedź na pytanie Nr 2.

Wnioskodawca uważa, że będzie mógł skorzystać ze zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z ww. przepisem wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe, udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Natomiast, stosownie do art. 21 ust. 25 pkt 1 ww. ustawy – za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się wydatki poniesione na: nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w taki gruncie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego.

Jeżeli Wnioskodawca sprzeda obie działki (Nr 18/6 i 18/5) będzie zmuszony zakupić grunt pod budowę budynku mieszkalnego na własne cele mieszkaniowe. Biorąc po uwagę ww. przepisy Wnioskodawca uważa, że w przedmiotowym stanie faktycznym, będzie mógł skorzystać ze zwolnienia podatkowego wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Oczywiście przy założeniu, że zakup gruntu nastąpi w przeciągu 2 lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło zbycie nieruchomości.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego, stwierdzam, co następuje:

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów zwolnionych na podstawie art. 21, 52, 52a i 52c wymienionej ustawy oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy źródłem przychodu jest, z zastrzeżeniem ust. 2, odpłatne zbycie:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonujących zamiany.

Przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych formułuje generalną zasadę, że odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości i praw wymienionych w tym przepisie przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości i praw nastąpiło po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie – nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym przychód uzyskany z odpłatnego zbycia nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości i praw w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że w dniu 31 maja 2010 r. Wnioskodawca zakupił udział wynoszący 1/2 w nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną Nr 18. Następnie w dniu 21 grudnia 2010 r. na podstawie aktu notarialnego nastąpiło zniesienie współwłasności. Działka ewidencyjna Nr 18 została podzielona na dwie działki: 18/1 i 18/2. Wnioskodawca stał się właścicielem działki Nr 18/1, która stanowi grunty orne i użytki rolne zabudowane. Przedmiotowe zniesienie współwłasności nastąpiło bez żadnych spłat ani dopłat. Od dnia zniesienia współwłasności przedmiotowa nieruchomość jest także miejscem zamieszkania Wnioskodawcy. Następnie na podstawie decyzji wydanej przez Prezydenta Miasta działka Nr 18/1 została podzielona na dwie działki: 18/5 (zabudowana budynkiem, w którym Wnioskodawca mieszka i posiada stały meldunek) i 18/6 (zabudowana budynkiem gospodarczym). Podział miał na celu wydzielenie działki Nr 18/5 spełniającej wymagania działki budowlanej. Wartość nieruchomości nabytej w wyniku zniesienia współwłasności mieściła się w udziale jaki Wnioskodawca posiadał we współwłasności. Przedmiotowe zniesienie współwłasności nieruchomości nastąpiło na podstawie aktu notarialnego z dnia 21 grudnia 2010 r. Zgodnie z niniejszym dokumentem wartość nabytych przez każdą ze stron nieruchomości odpowiada wartości przysługujących uprzednio stronom udziałów (wynoszących po 1/2 części we współwłasności). Wartość nieruchomości przed podziałem została wyceniona na 920.000 zł. Po zniesieniu współwłasności każdy ze współwłaścicieli otrzymał nieruchomości, której wartość została wyceniona na 460.000 zł. Wnioskodawca rozważa sprzedaż samej działki Nr 18/6 lub łączną sprzedaż działek Nr 18/6 i 18/5. Sprzedaż nastąpi w 2016 r.

Aby zatem dokonać oceny czy sprzedaż w 2016 r. nieruchomości stanowi dla Wnioskodawcy – w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – podlegające opodatkowaniu źródło przychodu niezbędne jest ustalenie momentu (daty i sposobu) nabycia prawa własności przedmiotowej działki.

Moment przeniesienia prawa własności w prawie podatkowym określony jest zgodnie z normami prawa cywilnego. Zgodnie z art. 155 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121) umowa sprzedaży, zamiany, darowizny lub inna umowa zobowiązująca do przeniesienia własności rzeczy co do tożsamości oznaczonej przenosi własność na nabywcę, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej albo że strony inaczej postanowiły.

Podkreślić jednak należy, że użyty w cytowanym powyżej przepisie art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych termin „nabycie” oznacza każde przeniesienie na nabywcę własności rzeczy w ramach spadku, innej jednostronnej czynności, na podstawie aktu prawnego, umowy sprzedaży, zamiany, darowizny lub innej umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy oznaczonej co do tożsamości. Przez pojęcie „nabycie” należy zatem rozumieć nie tylko zakup, ale również każdą inna czynność prawną, w wyniku której dochodzi do przeniesienia prawa własności.

Celem postępowania o zniesienie współwłasności w rozumieniu przepisów ustawy Kodeksu cywilnego jest nowe ukształtowanie prawa własności rzeczy, która stanowi przedmiot współwłasności. Zgodnie z art. 195 powołanej wyżej ustawy Kodeks cywilny – współwłasność istnieje wówczas, gdy własność tej samej rzeczy przysługuje niepodzielnie kilku osobom. Istota współwłasności polega bowiem na tym, że współwłaścicielom przysługują części wspólnego prawa własności (tzw. udziały), którymi mogą swobodnie rozporządzać. Dopóki więc istnieje współwłasność można mówić tylko o istnieniu udziałów w tym prawie, o ich nabywaniu i zbywaniu, a nie o prawie do części rzeczy, o jej zbywaniu bądź nabywaniu w częściach. Zgodnie z art. 210 Kodeksu – każdy ze współwłaścicieli w każdym czasie może domagać się zniesienia współwłasności. Jednym ze sposobów zniesienia współwłasności nieruchomości jest podział rzeczy wspólnej, o którym mowa w art. 211 Kodeksu cywilnego. W rezultacie, w wyniku zniesienia współwłasności dochodzi więc do nowego ukształtowania prawa własności poprzez odebranie temu prawu cechy wspólności.

Gdy w wyniku zniesienia współwłasności udział danej osoby nie ulega powiększeniu, zniesienie współwłasności nie może być traktowane w kategorii nabycia, gdyż w ten sposób nie uległ powiększeniu zakres dotychczasowego władztwa tej osoby nad rzeczą (w tym przypadku nieruchomością), jak też stan jej majątku osobistego. Jeżeli natomiast wartość otrzymanej nieruchomości przekracza udział we współwłasności, to wówczas za datę nabycia tego udziału w nieruchomości, który przekracza udział we współwłasności, należy przyjąć dzień, w którym dokonano zniesienia współwłasności. Nie zmienia tego fakt, że zniesienia współwłasności dokonano bez spłat i dopłat.

W rozpatrywanej sprawie istotnie sama czynność prawna mająca na celu zniesienie współwłasności działki Nr 18 pomiędzy Wnioskodawcą i współwłaścicielem nie stanowi dla Wnioskodawcy nowego nabycia w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż jak wynika z opisu zdarzenia przyszłego wartość nieruchomości (działki Nr 18/1) nabytej w wyniku zniesienia współwłasności mieściła się w udziale jaki Wnioskodawca posiadał we współwłasności.

Ze zdarzenia przyszłego wynika, że w dniu 23 września 2013 r. Wnioskodawca dokonał podziału działki Nr 18/1 na dwie działki: 18/5 i 18/6.

Zauważyć należy, że nieistotny dla opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych jest sam fakt podziału nieruchomości. Jeżeli właściciel dokonuje jedynie podziału nieruchomości, to nie mamy do czynienia z żadnym nabyciem, bo chodzi o nieruchomość, której ta osoba jest już właścicielem. Sam podział nieruchomości (działki) nie stanowi daty nowego nabycia w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W wyniku podziału Wnioskodawca nie nabył bowiem żadnych nowych nieruchomości ponad to, czego był już właścicielem. W wyniku samego podziału działki nie zmieniła się struktura własności każdej z działek wydzielonych w drodze podziału. Stąd czynność ta nie ma wpływu na określenie początku biegu terminu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Fakt podziału nieruchomości pozostaje bez znaczenia, gdyż jak zostało już wskazane na wstępie przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uzależniają skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości od daty jej nabycia, a nie od daty podziału.

Mając powyższe na uwadze, zniesienie współwłasności dokonane w dniu 21 grudnia 2010 r., ani podział dokonany w dniu 23 września 2013 r., nie stanowi dla Wnioskodawcy nabycia działek 18/5 i 18/6. Zatem datę nabycia tych działek jest data nabycia udziału na współwłasność, tj. 31 maj 2010 r.

Podsumowując, przychód ze sprzedaży w 2016 r. działki/działek nie będzie stanowić dla Wnioskodawcy źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z uwagi na upływ pięcioletniego terminu wskazanego w tym przepisie, a tym samym nie będzie rodzić po stronie Wnioskodawcy obowiązku podatkowego w postaci zapłaty podatku dochodowego.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy odnośnie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości jest prawidłowe.

Natomiast nie można zgodzić się ze stanowiskiem, że Wnioskodawca jest właścicielem nieruchomości od dnia zniesienia współwłasności, czyli od 21 grudnia 2010 r., gdyż jak wyjaśniono wcześniej datą nabycia działki 18/5 i 18/6 jest 31 maja 2010 r.

Tym samym w tej części stanowisko Wnioskodawcy jest nieprawidłowe.

Z uwagi na fakt, że sprzedaż w 2016 r. przedmiotowej nieruchomości nie będzie stanowić dla Wnioskodawcy źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zatem nie będzie miało zastosowanie zwolnienia wynikające z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a Wnioskodawca nie będzie musiał wydatkować przychodu ze sprzedaży nieruchomości na własne cele mieszkaniowe.

Jeżeli przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe będzie różniło się od zdarzenia przyszłego występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego zdarzenia przyszłego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.