IPPB4/4511-874/15-2/PP | Interpretacja indywidualna

Czy sprzedaż działki (ewentualnie działek) wydzielonej z gospodarstwa rolnego podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
IPPB4/4511-874/15-2/PPinterpretacja indywidualna
 1. darowizna
 2. działki
 3. gospodarstwo rolne
 4. podział nieruchomości
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 30 lipca 2015 r. (data wpływu 3 sierpnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zbycia działek powstałych w wyniku podziału gospodarstwa rolnego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 sierpnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zbycia działek powstałych w wyniku podziału gospodarstwa rolnego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W dniu 2 sierpnia 2006 r. Wnioskodawczyni otrzymała od rodziców w drodze darowizny nieruchomość składającą się z działek 524/4, 524/6, 524/7,13/2 o łącznej powierzchni 2,4800 ha (Akt Notarialny nr xxx). Nieruchomość jest zabudowana domem mieszkalnym, stodołą i garażami. Nieruchomość to gospodarstwo rolne położone w A., gmina B, odrębnie oznaczone w ewidencji gruntów (grunty klasy VI i V - łąki). Jest to wyłączna własność należąca do Wnioskodawczyni.

W latach 2013-2014 gospodarstwo rolne podzielono na działki, wytyczona została droga i nieruchomość ostatecznie składała się z następujących działek: 524/31, 524/44, 524/45, 524/33, 524/34, 524/35, 524/36, 524/37, 524/38, 524/39, 524/40, 524/41, 524/42, 524/43, 524/7, 13/2.

Dnia 28 stycznia 2015 r. sprzedana została działka nr 524/44 o powierzchni 0,0123 ha (123 m2) właścicielom sąsiadującej nieruchomości w celu uzgodnienia podziału wpisanego do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przy Staroście C. Akt Notarialny nr).

Wnioskodawczyni podkreśla, że gmina B nie ma planu zagospodarowania przestrzennego na tym obszarze. Nieruchomość jest obecnie dzierżawiona przez brata Wnioskodawczyni Jana S.. Jego czynności obejmują tylko i wyłącznie utrzymanie nieruchomości w należytym stanie (koszenie łąk). Obecnie jeden z właścicieli przylegających działek zgłosił gotowość do zakupu udziałów w drodze (części działki).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy sprzedaż działki (ewentualnie działek) wydzielonej z gospodarstwa rolnego podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym...
 2. Czy sprzedaż działki (ewentualnie działek) wydzielonej z gospodarstwa rolnego podlega opodatkowaniu podatkiem VAT...

Przedmiotowa interpretacja indywidualna została wydana w odniesieniu do pytania nr 1 dotyczącego podatku dochodowego od osób fizycznych. W zakresie pytania nr 2 dotyczącego podatku od towarów i usług zostanie wydana odrębna interpretacja.

Zdaniem Wnioskodawczyni.

Sprzedaż działki wydzielonej z gospodarstwa rolnego (ewentualnie kilku działek), zdaniem Wnioskodawczyni nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, ponieważ upłynęło 5 lat licząc od końca roku, w którym nieruchomość została nabyta.

Sprzedaż działki wydzielonej z gospodarstwa rolnego (ewentualnie kilku działek), zdaniem Wnioskodawczyni, nie podlega opodatkowaniu VAT, ponieważ jest to sprzedaż majątku osobistego. Czynność ta nie wykracza poza zakres zwykłego zarządu majątkiem prywatnym.

Wnioskodawczyni jest studentką II roku historii na Uniwersytecie. Swoją przyszłość zawodową wiąże z historią i pokrewnymi dziedzinami. Nieruchomość otrzymała jako darowiznę od rodziców będąc jeszcze dzieckiem. Nie nabyła jej w celach zarobkowych. Sprzedając w przyszłości działkę Wnioskodawczyni uważa, że korzysta z przysługującego jej prawa do rozporządzania własnym majątkiem. Nie jest i nie była rolnikiem ryczałtowym, jak również nie prowadziła i nie zamierza prowadzić działalności gospodarczej w zakresie obrotu nieruchomościami. Wnioskodawczyni nigdy nie podejmowała aktywnych działań w zakresie obrotu nieruchomościami. Nie ogłaszała zamiaru sprzedaży nieruchomości oraz nie podejmowała żadnych działań marketingowych ukierunkowanych na pozyskanie kupca, gdyż kupujący sam zgłosił się z zapytaniem o możliwość zakupu udziałów w drodze.

Wnioskodawczyni nie dokonywała żadnych nakładów zwiększających wartość nieruchomości, nie uzbrajała działek w media, nie występowała o wydanie warunków zabudowy oraz nie występowała do gminy o uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Na potwierdzenie wyłączenia od opodatkowania podatkiem VAT i podatkiem dochodowym sprzedaży działek wyodrębnionych z gospodarstwa rolnego świadczą, zdaniem Wnioskodawczyni:

 • wyrok NSA-sygnatura akt ,
 • wyrok NSA- sygnatura akt ,
 • interpretacja IPPP2/4512-41/15-2/AO Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia z dnia 15.04.2015r.,
 • interpretacja ITPB1/415-652/14/KW Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 20.08.2014 r.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, źródłem przychodu jest- z zastrzeżeniem ust. 2- odpłatne zbycie:

 1. nieruchomości lub części oraz udziału w nieruchomości;
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów
 4. innych rzeczy

- odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) przed upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Powyższy przepis formułuje generalną zasadę, że sprzedaż nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie skutkuje powstaniem przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym jeżeli sprzedaż nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości nastąpi po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie – nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 powołanej ustawy, a tym samym przychód uzyskany z odpłatnego zbycia nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości nie podlega opodatkowaniu.

W przypadku odpłatnego zbycia (sprzedaży) decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ma więc ustalenie zarówno daty jak i formy nabycia nieruchomości, daty jej zbycia oraz tego, czy nie nastąpi ono w wykonywaniu działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej – oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych,

- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskiwane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2, 4-9.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawczyni jest właścicielką nieruchomości gruntowej gospodarstwa rolnego, którą przekazali jej rodzice w dniu 2 sierpnia 2006 r. w drodze darowizny. W latach 2013-2014 gospodarstwo rolne zostało podzielone na działki oraz została wytyczona droga. W dniu 28 stycznia 2015 r. została sprzedana jedna z działek właścicielom sąsiadującej nieruchomości w celu uzgodnienia podziału wpisanego do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przy Staroście C. (Akt notarialny Nr). Wnioskodawczyni podkreśla, że gmina B nie ma planu zagospodarowania przestrzennego na tym obszarze. Nie jest i nie była rolnikiem ryczałtowym, jak również nie prowadziła i nie zamierza prowadzić działalności gospodarczej w zakresie obrotu nieruchomościami. Nie ogłaszała zamiaru sprzedaży nieruchomości oraz nie podejmowała żadnych działań marketingowych ukierunkowanych na pozyskanie kupca, gdyż kupujący sam zgłosił się z zapytaniem o możliwość zakupu udziałów w drodze.

Z treści wniosku wynika, że sprzedaż działek nie będzie następowała w wykonywaniu działalności gospodarczej, wobec czego jej skutki podatkowe należy ocenić w oparciu o kryteria wynikające z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jak już wspomniano wyżej, powstanie przychodu podatkowego z tytułu sprzedaży nieruchomości uzależnione jest między innymi od daty jej nabycia, które należy utożsamiać z chwilą przeniesienia własności w rozumieniu cywilnoprawnym. Należy przy tym zauważyć, że wydzielenie działek z gospodarstwa rolnego nie powoduje zmiany ich właściciela. Na skutek dokonania tej czynności nie następuje przeniesienie prawa własności działek, a więc nie dochodzi do ich nabycia.

Zatem pięcioletni termin, wskazany w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy liczyć od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości. Na powyższe nie ma wpływu podział nieruchomości, w wyniku którego nastąpiła zmiana ich powierzchni oraz numerów ewidencyjnych. W powołanym przepisie mowa jest bowiem o dacie nabycia nieruchomości, a nie dacie podziału.

W przedmiotowej sprawie nabycie nieruchomości nieruchomości nastąpiło w dniu 2 sierpnia 2006 r. w drodze darowizny, a zatem pięcioletni termin, o którym mowa w powołanym przepisie, należy liczyć od końca 2006 r.

Reasumując, sprzedaż działek powstałych w wyniku podziału gospodarstwa rolnego, dokonana po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło ich nabycie – jeżeli nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej – nie stanowi źródła przychodów. Wobec tego dochód z tego tytułu nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Biorąc pod uwagę powyższe stanowisko Wnioskodawczyni jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawczynię interpretacji indywidualnych oraz wyroków sądów należy wyjaśnić, że dotyczą one konkretnych spraw podatników osądzonych w określonym stanie faktycznym i w tych sprawach rozstrzygnięcia w nich zawarte są wiążące. Natomiast Organy podatkowe mimo że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami innych organów podatkowych, to nie mają możliwości zastosowania ich wprost, z tego powodu, że nie stanowią materialnego prawa podatkowego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.