IPPB4/4511-741/15-4/JK3 | Interpretacja indywidualna

1. Czy w przypadku, gdy działka oryginalnie pochodziła z darowizny i jej własność została przeniesiona na rzecz państwa N. bez spłat i dopłat nastąpił przychód? W rzeczywistości żadna ze stron nikomu nie płaciła lub nie dopłacała żadnych pieniędzy.2. Czy w tym przypadku powstaje po stronie Wnioskodawczyni obowiązek podatkowy?3. Jeśli tak, czy od wartości działki 6.550 zł można odliczyć koszty poniesione przez Wnioskodawczynię przy obu aktach notarialnych, czy jedynie z aktu notarialnego dotyczącego darowizny?
IPPB4/4511-741/15-4/JK3interpretacja indywidualna
 1. akt notarialny
 2. darowizna
 3. działki
 4. koszt
 5. zamiana
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 25 czerwca 2015 r. (data wpływu 29 czerwca 2015 r.) uzupełnione pismem z dnia 14 września 2015 r. (data nadania 14 września 2015 r., data wpływu 15 września 2015 r.) na wezwanie Nr IPPB4/4511-741/15-2/JK3 z dnia 3 września 2015 r. (data nadania 4 września 2015 r., data doręczenia 7 września 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zamiany nieruchomości – jest:

 • prawidłowe – odnośnie możliwości uwzględnienia kosztu aktu notarialnego związanego z zamianą,
 • nieprawidłowe - w pozostałym zakresie.

UZASADNIENIE

W dniu 29 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zamiany nieruchomości.

Z uwagi na braki formalne, pismem Nr IPPB4/4511-741/15-2/JK3 z dnia 3 września 2015 r. (data nadania 4 września 2015 r., data doręczenia 7 września 2015 r.) tut. organ wezwał Wnioskodawczynię do uzupełnienia przedmiotowego wniosku.

Pismem z dnia 14 września 2015 r. (data nadania 14 września 2015 r., data wpływu 15 września 2015 r.) Wnioskodawczyni uzupełniła wniosek w terminie.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Dnia 28 maja 2008 r. Wnioskodawczyni otrzymała od ojca jako darowiznę - działkę wraz z zabudową. Prawo własności do wspomnianej działki zapisane jest w księdze wieczystej kw Nr prowadzonej przez Sąd Rejonowy w W. IV wydział ksiąg wieczystych. W chwili obecnej na działkę składają się działki Nr 168/1, 168/2 oraz 169/3.

Następnie, dnia 22 stycznia 2009 r. Wnioskodawczyni dokonała z sąsiadami zamiany części działki pochodzącej z darowizny. Umowa zamiany została zawarta u notariusza. Zgodnie z zapisem w akcie notarialnym umowa zamiany polegała na tym, że państwo N. przenieśli na rzecz Wnioskodawczyni własność niezabudowanej działki Nr 169/3, a w zamian Wnioskodawczyni przeniosła na rzecz państwa N. własność niezabudowanej działki Nr 168/3. Własność działki nabytej przez Wnioskodawczynię została określona na kwotę 20.900 zł, a działki nabytej przez państwa N. na kwotę 6.550 zł. Kwota ta została obliczona przez notariusza. W akcie notarialnym zapisano, że obie strony oświadczyły, „że żadnych spłat ani dopłat nie dokonują i w związku z zawarciem umowy zamiany wszelkie roszczenia uznają za wygasłe i zaspokojone.

W 2010 roku Wnioskodawczyni złożyła w Urzędzie Skarbowym w W. PIT-36, w którym wykazała podatek ze wskazanej zamiany. Kwotę podatku obliczyła po uprzedniej konsultacji w urzędzie skarbowym. Od kwoty 6.550 zł na jaką została wyceniona zbyta przez Wnioskodawczynię działka, odliczyła koszty poniesione w obu aktach notarialnych i obliczyła 19% podatku. Podatek zapłaciła w kwietniu 2010 r.

W marcu br. Wnioskodawczyni otrzymała wezwanie od Urzędu Skarbowego w W. w celu weryfikacji kwoty podatku z odpłatnego zbycia nieruchomości wykazanego w zeznaniu podatkowym PIT-36 za rok 2009 r. Po weryfikacji otrzymała informację, że podatek został słusznie zapłacony, natomiast słuszne było odliczenie jedynie aktu notarialnego dotyczącego darowizny. Otrzymała jednak poradę, aby skonsultować sprawę z Biurem Krajowej Informacji Podatkowej.

W momencie zamiany działka, której własność Wnioskodawczyni przeniosła na rzecz sąsiadów oraz działka, której własność państwo N. przenieśli na rzecz Wnioskodawczyni były niezabudowane, nie było również rozpoczętej budowy żadnych budynków. Zamiana działek została dokonana za zgodą obu stron celem wyrównania granic działek. Działka, której własność Wnioskodawczyni przeniosła na państwa N. jest do tej pory niezabudowana.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:
 1. Czy w przypadku, gdy działka oryginalnie pochodziła z darowizny i jej własność została przeniesiona na rzecz państwa N. bez spłat i dopłat nastąpił przychód... W rzeczywistości żadna ze stron nikomu nie płaciła lub nie dopłacała żadnych pieniędzy.
 2. Czy w tym przypadku powstaje po stronie Wnioskodawczyni obowiązek podatkowy...
 3. Jeśli tak, czy od wartości działki 6.550 zł można odliczyć koszty poniesione przez Wnioskodawczynię przy obu aktach notarialnych, czy jedynie z aktu notarialnego dotyczącego darowizny...

Zdaniem Wnioskodawczyni.

W związku z faktem, że przy zamianie działek Wnioskodawczyni nie otrzymała żadnych pieniędzy ani nikomu nie płaciła, uważa, że przychód nie nastąpił. Od wartości działki powinna odliczyć koszty poniesione przy akcie darowizny (jako, że działka, którą oddała sąsiadom pochodziła właśnie z darowizny) oraz koszty poniesione poniesione przy akcie notarialnym dotyczącym zamiany. W związku z powyższym chciałaby się ubiegać o zwrot zapłaconego podatku.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego, stwierdzam, co następuje.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów zwolnionych na podstawie art. 21, 52, 52a i 52c wymienionej ustawy oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy źródłem przychodu jest, z zastrzeżeniem ust. 2, odpłatne zbycie:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów

-jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonujących zamiany.

Przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych formułuje generalną zasadę, że odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości i praw wymienionych w tym przepisie przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości i praw nastąpiło po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie – nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym przychód uzyskany z odpłatnego zbycia nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości i praw w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

Natomiast użyte w cytowanym przepisie art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pojęcie „odpłatne zbycie” oznacza przeniesienie prawa własności lub innych praw majątkowych w zamian za korzyść majątkową. Tym samym „odpłatne zbycie” obejmuje swoim zakresem nie tylko umowę sprzedaży, ale również umowę zamiany. Aby dana czynność miała charakter odpłatnej nie musi jej bowiem towarzyszyć świadczenie pieniężne i przepływ gotówkowy. Forma bezpośredniej wymiany towarów jaką jest uregulowana w art. 603 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121) umowa zamiany – w wyniku której każda ze stron zobowiązuje się przenieść na drugą stronę własność rzeczy w zamian za zobowiązanie się do przeniesienia własności innej rzeczy – również stanowi odpłatne zbycie rzeczy. Ekwiwalentem w tym wypadku jest inna rzecz, a nie wartości pieniężne.

W następstwie umowy zamiany mają miejsce dwie czynności. Z jednej strony dochodzi u każdej ze stron do odpłatnego zbycia nieruchomości, z drugiej natomiast każda ze stron nabywa nową nieruchomość. Należy przy tym zauważyć, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlega jedynie odpłatne zbycie, a nabycie jest podatkowo obojętne.

Zamiana jest więc umową o podobnym charakterze co sprzedaż. Świadczy o tym między innymi fakt, że ustawodawca nie reguluje odrębnie tej umowy, a jedynie w art. 604 Kodeksu cywilnego stanowi, że do zamiany stosuje się odpowiednio przepisy o sprzedaży. Ponadto zgodnie z art. 155 § 1 Kodeksu cywilnego – m. in. umowa zamiany rzeczy co do tożsamości oznaczonej przenosi własność na nabywcę. Zasadnicza różnica między umową sprzedaży a umową zamiany polega jedynie na tym, że w umowie zamiany nie występuje świadczenie pieniężne, a formę zapłaty stanowi inna rzecz. Zamiana więc podobnie jak umowa sprzedaży stanowi formę odpłatnego zbycia.

Nie ma przy tym znaczenia czy zamieniane nieruchomości mają taką samą wartość lub powierzchnię. Zamiana bowiem niezależnie od tego czy przedmiotem zamiany są nieruchomości mające taką samą wartość, czy też nie, stanowi formę odpłatnego zbycia, przez co wywołuje określone skutki podatkowe.

Wobec powyższych okoliczności należy powtórzyć, że zamiana nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości stanowi źródło przychodu podlegające opodatkowaniu, jeżeli ma miejsce przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie. Jeżeli natomiast zamiana nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości następuje po upływie tego okresu, przychód z zamiany nie podlega w ogóle opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Zaznaczyć należy również, że przychód podatkowy powstaje nawet w sytuacji, kiedy zamiana nieruchomości następuje bez wzajemnych dopłat.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że dnia 28 maja 2008 r. Wnioskodawczyni otrzymała od ojca jako darowiznę działkę wraz z zabudową. Prawo własności do wspomnianej działki zapisane jest w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w W.. W chwili obecnej na działkę składają się działki Nr 168/1, 168/2 oraz 169/3. Następnie dnia 22 stycznia 2009 r. Wnioskodawczyni dokonała z sąsiadami zamiany części działki pochodzącej z darowizny. Umowa zamiany została zawarta u notariusza. Zgodnie z zapisem w akcie notarialnym umowa zamiany polegała na tym, że państwo N. przenieśli na rzecz Wnioskodawczyni własność niezabudowanej działki Nr 169/3, a w zamian Wnioskodawczyni przeniosła na rzecz państwa N. własność niezabudowanej działki Nr 168/3. Własność działki nabytej przez Wnioskodawczynię została określona na kwotę 20.900 zł, a działki nabytej przez państwa N. na kwotę 6550 zł. Kwota ta została obliczona przez notariusza. W akcie notarialnym zapisano, że obie strony oświadczyły, „że żadnych spłat ani dopłat nie dokonują i w związku z zawarciem umowy zamiany wszelkie roszczenia uznają za wygasłe i zaspokojone.

Z wniosku wynika, że w 2009 r. Wnioskodawczyni dokonała zamiany działki, której właścicielem stała się w 2008 r. To oznacza, że zamiana tej działki (odpłatne zbycie) stanowiła dla Wnioskodawczyni źródło przychodu podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Nastąpiła bowiem przed upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nabyto działkę.

Dokonując oceny skutków podatkowych odpłatnego zbycia (zamiany) przedmiotowej działki należy stosować przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r. W myśl bowiem art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1316 ze zm.) do przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2008 r., stosuje się zasady określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r.

I tak zgodnie z art. 30e ust. 1 i ust. 4 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r., od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku i jest płatny w terminie złożenia zeznania za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie.

Podstawą obliczenia podatku, w myśl art. 30e ust. 2 ww. ustawy, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw. W przypadku odpłatnego zbycia w drodze zamiany nieruchomości lub praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) dochód ustala się u każdej ze stron umowy na zasadach, o których mowa powyżej i dochodu nie łączy się z dochodami (przychodami) z innych źródeł (art. 30e ust. 3 i 5 ww. ustawy).

Przychodem podatkowym z tytułu umowy zamiany, stosownie do art. 19 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest u każdej ze stron umowy przenoszącej własność, wartość nieruchomości, rzeczy lub prawa zbywanego w drodze zamiany. Zaznaczyć należy, że wartość ta nie może być niższa od wartości rynkowej, dla ustalenia której stosować należy odpowiednio przepisy art. 19 ust. 1, 3 i 4 ww. ustawy. W świetle ust. 1 tego artykułu przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej.

Pojęcie kosztów odpłatnego zbycia nie zostało przez ustawodawcę zdefiniowane w ustawie, należy zatem stosować językowe rozumienie tego wyrażenia, zgodnie z którym za koszty sprzedaży nieruchomości lub praw majątkowych uważa się wszystkie wydatki poniesione przez sprzedającego, które są konieczne, aby transakcja sprzedaży mogła dojść do skutku (wszystkie niezbędne wydatki bezpośrednio związane z tą czynnością), np. podatek od czynności cywilnoprawnych, koszty sporządzenia aktu notarialnego zamiany, o ile będą ponoszone przez zbywcę (Wnioskodawczynię). Pomiędzy tymi wydatkami a dokonanym zbyciem musi istnieć związek przyczynowo-skutkowy.

Podstawowym kryterium pozwalającym zaliczyć dany wydatek do kosztów odpłatnego zbycia nieruchomości – oprócz bezpośredniego związku ze zbyciem – jest jego obligatoryjny względem zbycia charakter. Istotne jest zatem, czy zbywca nieruchomości jest zobowiązany ponieść określony koszt w związku z jej zbyciem i czy ten koszt jest ze zbyciem bezpośrednio związany. Stwierdzenie, że zbycie nieruchomości wymaga poniesienia danego kosztu i że jest on ze zbyciem bezpośrednio związany winno oznaczać zaliczenie tego wydatku do kosztów odpłatnego zbycia.

Do kategorii kosztów odpłatnego zbycia w żadnym wypadku nie można zaliczyć wartości zamienianej nieruchomości. Wartość nieruchomości zbywanej w drodze zamiany stanowi bowiem przychód Wnioskodawczyni z odpłatnego zbycia nieruchomości i nie może jednocześnie stanowić kosztu odpłatnego zbycia. Rozumowanie przeciwne pozbawione jest logicznych podstaw.

Wartość zamienianej nieruchomości nie może zostać również uznana za koszt uzyskania przychodu. W omawianej sprawie Wnioskodawczyni nieruchomość nabyła w sposób nieodpłatny, a zatem przy ustalaniu kosztów uzyskania przychodu zastosowanie znajdzie art. 22 ust. 6d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W myśl tego przepisu – za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

Zgodnie z art. 22 ust. 6e ww. ustawy – wysokość nakładów, o których mowa w ust. 6d, ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych.

Przywołany przepis pozwala zatem zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości nabytej w sposób nieodpłatny jedynie ewentualny, zapłacony podatek od spadków i darowizn oraz nakłady zwiększające wartość nieruchomości (w części dotyczącej działek zbywanych w drodze zamiany).

Przychód, który Wnioskodawczyni uzyskała z zamiany nieruchomości, zgodnie z dyspozycją art. 22 ust. 6d ustawy, może zostać pomniejszony wyłącznie o udokumentowane nakłady na tą nieruchomość (działkę) zwiększające jej wartość oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn.

Przepis art. 22 ust. 6d ww. ustawy nie daje bowiem możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu innego rodzaju wydatków niż w nim wymienione. Brak więc jest podstaw prawnych, aby poniesiony przez Wnioskodawczynię wydatek (koszty notarialne nabycia działki w drodze darowizny) zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, gdyż nie mieści się w ustawowych kryteriach kosztu uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości nabytej w sposób nieodpłatny.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że przychodem z ww. zamiany jest wartość działki, jaką Wnioskodawczyni zbyła w drodze tej zamiany, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia, np: podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata sądowa, wynagrodzenie notariusza oraz podatek VAT od wynagrodzenia notariusza (koszty związane z zawarciem umowy zamiany).

Reasumując zamiana nieruchomości, która została dokonana przed upływem pięcioletniego terminu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowi źródło przychodu, podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Przychodem z ww. zamiany jest wartość działki, jaką Wnioskodawczyni zbyła w drodze tej zamiany, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia (koszt aktu notarialnego związanego z zawarciem umowy zamiany). Koszty notarialne nabycia działki w drodze darowizny nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, gdyż nie mieszczą się w ustawowych kryteriach kosztu uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości nabytej w darowiźnie.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.