IPPB4/4511-652/15-2/MS | Interpretacja indywidualna

Czy wobec tak opisanego zdarzenia przyszłego, w przypadku dokonania sprzedaży działek, tj. 295/1, 295/2, 295/3 powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
IPPB4/4511-652/15-2/MSinterpretacja indywidualna
 1. działki
 2. podział
 3. sprzedaż nieruchomości
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 1 czerwca 2015 r. (data wpływu 3 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawczyni wraz z mężem jest właścicielem gospodarstwa rolnego, z tego tytułu opłacają podatek rolny oraz są ubezpieczeni w KRUSie. Wnioskodawczyni na podstawie aktu notarialnego z dnia 3 listopada 1975 r. nabyła własność nieruchomości oznaczonej jako działka Nr 295 o powierzchni 23.151 m2, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. Wnioskodawczyni i Jej mąż Tadeusz S. w dniu 13 lipca 1984 r. zawarli umowę majątkową małżeńską rozszerzającą, w wyniku której wnieśli nieruchomość do majątku wspólnego. Przedmiotowa nieruchomość była wykorzystywana do celów rolnych. W 1999 r. z wniosku współwłaścicieli przedmiotowa nieruchomość została podzielona na cztery działki. W wyniku powyższego podziału powstały następujące działki Nr: 295/1 o pow. 1000 m2, 295/2 o pow. 1000 m2, 295/3 o pow. 21074 m2 oraz 295/4 o pow. 77 m2. Wszystkie powyżej wskazane podziały nieruchomości wiązały się jedynie ze zmianą powierzchni oraz numerów ewidencyjnych, nie nastąpiła zmiana struktur właścicielskich. Następnie w dniu 2 października 2009 r. działka Nr 295/4 - zarezerwowana pod drogę - została sprzedana Gminie. W dniu 16 lutego 2006 r. uchwalony został miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi który przewidywał, że przeznaczenie terenu dla przedmiotowej nieruchomości było następujące:

 • 295/1-17 U/MN i 9 KDZ - tereny usługowe, zabudowa jednorodzinna i tereny ulic zbiorczych;
 • 295/2-17 U/MN, 22MN(U) i 9 KDL - tereny zabudowy usługowo mieszkaniowej, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług oraz tereny komunikacji;
 • 295/3-22 MN(U), 19 MN{U), 20 MN(U), 21 MN(U), 9 KDL, 10 KDL, 11 KDL, 12 KDL, 13 KDL - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług oraz tereny komunikacji;
 • 295/4-13 KDL - tereny komunikacji.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego z dnia 30 czerwca 2011 r. określa przeznaczenie działki 295/1 i 295/2 jako U2 - usługi zaś działka 295/3 określa jako MN1/U2-zabudowa jednorodzinna i usługi o raz 21-10 KDL, 21-11 KDL, 21-12 KDL- drogi.

Wnioskodawczyni wraz z mężem w dniu 20 sierpnia 2009 r. na podstawie umowy dzierżawy wydzierżawili działkę Nr 295/1 i 295/2 na okres 10 lat. Dzierżawca prowadzi na przedmiotowych działkach myjnię samochodową. Przychody osiągane z najmu opodatkowane są ryczałtem.

W najbliższej przyszłości małżonkowie chcą sprzedać działki: 295/1, 295/2 oraz 295/3, zaś potencjalny nabywca po umowie przedwstępnej chce wnioskować o zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Środki uzyskane ze sprzedaży działek Wnioskodawczyni wraz z mężem zamierzają przeznaczyć na cele osobiste. Wnioskodawczyni wraz ze swym mężem w dniu 31 lipca 2006 r. dokonała sprzedaży udziału 1/2 we współwłasności działki Nr 4/2 z obrębu 6-13-15 o pow. 19801 m2.

Dodatkowo Wnioskodawczyni nadmienia, że:

 • nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie obrotu nieruchomościami,
 • sprzedaż działek nie zostanie dokonana w ramach działalności gospodarczej, o której mowa w art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • sprzedaży działek nie dokonuje w celach handlowych, zarobkowych, lecz dla celów osobistych,przedmiotowy grunt wykorzystywano w działalności rolniczej,
 • wskazany grunt był w części (tj. działki Nr 295/1 i 295/2) udostępniany osobom trzecim na podstawie dzierżawy. Wnioskodawczyni ani Jej mąż nie podejmowali żadnych działań zmierzających do uatrakcyjnienia posiadanych działek związanych np. z uzbrojeniem terenu lub aktywnych działań marketingowych w zakresie obrotu nieruchomościami.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy wobec tak opisanego zdarzenia przyszłego, w przypadku dokonania sprzedaży działek, tj. 295/1, 295/2, 295/3 powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...
 2. Czy sprzedaż działek, tj. 295/1, 295/2, 295/3 podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie Nr 1, tj. w zakresie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W pozostałym zakresie, tj. w zakresie ustawy o podatku od towarów i usług zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawczyni.

Ad. 1

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 4. innych rzeczy,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) - przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Wnioskodawczyni wskazuje, że w przedstawionym zdarzeniu przyszłym nabycie własności działek nastąpiło w 1975 r. (przez Wnioskodawczynię) i 1984 r. (przez męża Wnioskodawczyni). Zatem planowana sprzedaż działek nastąpi po upływie 5 lat od nabycia nieruchomości. Nie ma przy tym znaczenia, że w przeszłości doszło do podziału działki w związku z planowaną budową drogi. Zdarzenia te, w ocenie Wnioskodawczyni, nie mogą być identyfikowane jako „nabycie”, bądź „wybudowanie”. Z punktu widzenia powołanych przepisów powstanie przychodu z tytułu sprzedaży nieruchomości uzależnione jest od daty nabycia (lub wybudowania). Nabycie należy utożsamiać z chwilą przeniesienia własności w rozumieniu cywilnoprawnym. Wydzielenie działek nie powoduje zmiany właściciela. Na skutek podziału nie następuje przeniesienie prawa własności działek, nie dochodzi zatem do nabycia. W związku z tym pięcioletni okres wskazany w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku od osób fizycznych należy liczyć od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości. Na powyższe nie ma wpływu podział nieruchomości, w wyniku którego nastąpi zmiana ich powierzchni oraz numerów ewidencyjnych. Wnioskodawczyni zaznacza, że w powołanym przepisie mowa jest bowiem o dacie nabycia nieruchomości, a nie dacie podziału. Jej zdaniem, stanowisko to potwierdza, m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 20 sierpnia 2014 r., Nr ITPB1/415-652/14/KW oraz Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 10 kwietnia 2014 r., Nr IBPBH/2/415-21/14/HS.

Zdaniem Wnioskodawczyni należy także zauważyć, że sprzedaż działek nie nastąpi w wykonywaniu działalności gospodarczej. Zgodnie bowiem z art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1,2 i 4-9.

W ocenie Wnioskodawczyni, z przytoczonej definicji wynika, że działalność gospodarcza musi mieć charakter zarobkowy, musi być prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły. Definicja ta wskazuje na zawodowy charakter prowadzonej działalności. Ponadto oceniając zakres tego pojęcia nie można abstrahować od zamiaru podmiotu podejmującego poszczególne czynności. Działalność musi mieć charakter zarobkowy. Zarobkowego charakteru nie mają czynności, których wyłącznym celem jest zaspokojenie własnych potrzeb osoby podejmującej określone czynności.

Osiągany przez Wnioskodawczynię dochód z tytułu najmu części przedmiotowej nieruchomości osiągany jest na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku od osób fizycznych, czyli jest odrębnym źródłem przychodów co oznacza, że nie jest osiągany w ramach prowadzenia działalności gospodarczej.

W przedstawionym zdarzeniu przyszłym, według Wnioskodawczyni, mamy do czynienia ze sprzedażą nieruchomości z majątku prywatnego osób fizycznej, nieprowadzących działalności gospodarczej. Ponadto, działki nie były nabyte w celu ich odsprzedaży. Działaniom Wnioskodawczyni nie można zatem przypisać cech zawodowego i zarobkowego charakteru działalności.

Zdaniem Wnioskodawczyni, powyższe oznacza, że sprzedaż działek nie spowoduje powstania przychodu na gruncie art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawczyni.

Jeżeli przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe będzie różniło się od zdarzenia przyszłego występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawczyni w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego zdarzenia przyszłego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

ITPB1/415-652/14/KW | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.